Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016


Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016

Τον Απρίλιο του 2015 η Κυπριακή Βουλή ψήφισε το Νόμο 69 (Ι)/2015 περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι του αποκαλούμενου και βασικού κυπριακού νόμου, το Δεκέμβριο του 2015, η Κύπρος εισήγαγε τον πρώτο Τροποποιητικό Νόμο 194 (Ι)/2015, που μεταξύ άλλων ανέστειλε επ’ αόριστον την ισχύ μίας σειράς διατάξεων του βασικού κυπριακού νόμου, προβλέποντας μάλιστα την επανέναρξη ισχύος τους με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου! Τον Ιούλιο του 2016 η Κύπρος υιοθέτησε το δεύτερο Τροποποιητικό Νόμο 92 (Ι)/2016, ο οποίος επέφερε χειρουργικές αλλαγές στο βασικό κυπριακό νόμο. Τα τρία αυτά νομοθετήματα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμοι του 2015 και 2016.

Έχοντας ως πηγή έμπνευσης το ελληνικό δίκαιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το ομόλογο κυπριακό δίκαιο διαγράφει ένα προοδευτικό άνυσμα, με ορισμένες ιδίως διατάξεις του να είναι προοδευτικότερες και από αυτές της Ελλάδας. Σταχυολογικά, ο κύπριος νομοθέτης κατοχυρώνει ρητά την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση των εμβρύων για τον έλεγχο των ανθρώπινων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (PGA/HLA) και τη θεραπεία ενός άρρωστου παιδιού της οικογένειας (savior siblings), διασφαλίζει την πρόσβαση των μονήρων ατόμων, αδιακρίτως φύλου, σε μεθόδους ιυα, παραχωρεί κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα προσφυγής σε κυοφόρο γυναίκα χωρίς μόνιμη κατοικία ή συνήθη νόμιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία και προβλέπει τη διενέργεια μεταθανάτιας γονιμοποίησης ανεξάρτητα από το φύλο του επιζώντος μέλους ενός ζευγαριού.

Το βιβλίο στέκεται κριτικά, αλλά και με σεβασμό απέναντι σε μια εντελώς νέα νομοθεσία, αναζητά συνετές και κοινωνικά πρόσφορες λύσεις στα ερμηνευτικά προβλήματα που αυτή γεννά και επιχειρεί να συμβάλει στην ορθή εφαρμογή της από τους κοινωνούς του δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Ν. 69 (Ι)/2015 περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής όπως ισχύει μετά τους Τροποποιητικούς Νόμους 194 (Ι)/2015 και 92 (Ι)/2016. Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 25]. Πρόλογος: Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολή ΑΠΘ
© 2016
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-527-0
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 346
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Κατερίνας Φουντεδάκη

Σημείωμα του Συγγραφέα

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

I. Ιστορική ανασκόπηση

ΙΙ. Η νομοτεχνική οργάνωση του βασικού κυπριακού νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τα θεμέλια του βασικού κυπριακού νόμου

Ι. Ο σκοπός του κύπριου νομοθέτη

ΙΙ. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή

1. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή υπό την αρνητική όψη

2. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή υπό τη θετική όψη

3. Η νομική θεμελίωση του δικαιώματος στην αναπαραγωγή

ΙΙΙ. H σχέση του βασικού κυπριακού νόμου με τη Σύμβαση του Ο-

βιέδο

ΙV. Μέθοδοι και τεχνικές ιυα

1. Επιτρεπόμενες μέθοδοι γενικά

2. Το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ομόλογης και ετερόλογης τε-

χνητής γονιμοποίησης ειδικότερα

α. Η ρύθμιση του βασικού κυπριακού νόμου

β. Η υπόθεση S. H. κ.α. εναντίον Αυστρίας

3. Απαγορευμένες μέθοδοι

α. Η κλωνοποίηση

i. Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση

ii. Η θεραπευτική κλωνοποίηση

β. Οι γενετικές επεμβάσεις

γ. Η επιλογή φύλου

δ. Άλλες απαγορεύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Οι περιορισμοί στο δικαίωμα στην αναπαραγωγή

Ι. Το κριτήριο του συμφέροντος του παιδιού

ΙΙ. Το ιατρικό κριτήριο

1. Η αδυναμία απόκτησης απογόνων με φυσικό τρόπο (για

τους ενηλίκους)

α. Γενικά

β. Η διεύρυνση της έννοιας της αδυναμίας απόκτησης

απογόνων με φυσικό τρόπο

γ. Η υπόθεση Dickson εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου

δ. Η συνύφανση ιατρικού και ηλικιακού κριτηρίου

ε. Ενδιάμεσο πόρισμα

στ. Η αδυναμία απόκτησης απογόνων με φυσικό τρόπο για

τους ανηλίκους ειδικότερα

i. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

ii. Νομοθετική πρόταση

2. Η αποφυγή μετάδοσης στο τέκνο σοβαρής ασθένειας

α. Γενικά

β. Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση ειδικότερα

γ. Η υπόθεση Costa et Pavan εναντίον Ιταλίας

δ. Η νόσος HIV/AIDS

ε. Οι θεραπευτικές πράξεις για τρίτα πρόσωπα

ΙΙΙ. To ηλικιακό κριτήριο

IV. Το κοινωνικό κριτήριο

1. Ετερόφυλα ζευγάρια (έγγαμα, σε Πολιτική Συμβίωση, σε

σταθερή και μόνιμη σχέση)

2. Ομόφυλα ζευγάρια

3. Μονήρη άτομα

V. Το οικονομικό κριτήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η συγκατάθεση σε πράξεις ιυα

Ι. H συγκατάθεση σε ιατρικές πράξεις γενικά

ΙΙ. Η συγκατάθεση σε πράξεις ιυα ειδικότερα

1. Η έννοια και το εύρος

2. Οι επιμέρους μορφές

3. Η ενημέρωση

4. Η ικανότητα για συγκατάθεση

5. Η ανάκληση

α. Η έννοια

β. Η ικανότητα για ανάκληση

γ. Ο χρόνος

δ. Ο τύπος

ε. Νομοθετική πρόταση

ΙΙΙ. Ο ρόλος της συγκατάθεσης στο δίκαιο της συγγένειας

1. Η συγκατάθεση και η κοινωνικοσυναισθηματική συγγένεια

2. Η ίδρυση της συγγένειας

α. Η ίδρυση της μητρότητας

β. Η ίδρυση της πατρότητας

i. Το τεκμήριο καταγωγής από γάμο

ii. Η επέκταση του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο λό-

γω της εξέλιξης των αναπαραγωγικών τεχνολογιών-

Κριτική

iii. Το τεκμήριο καταγωγής από Πολιτική Συμβίωση

iv. Nομοθετική πρόταση

v. Το πρόβλημα της ίδρυσης πατρότητας στη σταθερή και

μόνιμη σχέση

vi. Νομοθετική πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η παρένθετη μητρότητα

Ι. Η παρένθετη μητρότητα ως υπερεθνικό φαινόμενο

1. Η έννοια και οι μορφές

2. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των έννομων τάξεων

ΙΙ. Η παρένθετη μητρότητα στην κυπριακή έννομη τάξη

1. Ο ορισμός

2. Οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού

α. Γενικά 130.

β. Η υποβολή αίτησης στο Συμβούλιο

γ. Η έκδοση διατάγματος παρένθετης μητρότητας

δ. Η γραπτή συμφωνία παρένθετης μητρότητας

ε. Κριτική αξιολόγηση

3. Η ρύθμιση της συγγένειας

α. Η θεμελίωση της μητρότητας

β. Η θεμελίωση της πατρότητας

γ. Η προσβολή της μητρότητας και οι συνέπειές της

δ. Νομοθετική πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η μεταθανάτια (post mortem) γονιμοποίηση

Ι. Οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού

ΙΙ. Κριτική αξιολόγηση της ρύθμισης

ΙΙΙ. Νομοθετική πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Το γεννητικό υλικό και η κρυοσυντήρηση

Ι. Η έννοια και η νομική φύση του γεννητικού υλικού

ΙΙ. Ο όρος «προέμβρυο»

1. Γενικά

2. Τα επιχειρήματα υπέρ της έννοιας «προέμβρυο»

3. Τα επιχειρήματα κατά της έννοιας «προέμβρυο»

ΙΙΙ. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού γενικά

1. Ο ορισμός και η ορολογία

2. Κρυοσυντήρηση και ιατρική αναγκαιότητα

3. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού ενηλίκων ειδικότερα

α. Ο σκοπός

β. Η ενημέρωση

γ. Ο τύπος

δ. Ο χρόνος

ε. Η ανάκληση

στ. Οι κυρώσεις

4. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού ανηλίκων

α. Ο σκοπός

β. Η ενημέρωση

γ. Ο τύπος

δ. Ο χρόνος

ε. Η ανάκληση

στ. Οι κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η διάθεση του γεννητικού υλικού

Ι. Οι θεμελιώδεις αρχές

ΙΙ. Η διάθεση του γεννητικού υλικού από απλούς τρίτους δότες

1. Το αντικείμενο της διάθεσης

2. Η συγκατάθεση στη διάθεση

3. Η ανάκληση της διάθεσης

4. Άλλοι περιορισμοί

ΙΙΙ. Η διάθεση του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού προς τρίτους

από τα υποβοηθούμενα πρόσωπα

1. Το αντικείμενο της διάθεσης και οι περιορισμοί της

2. Η (αρχική) δήλωση διαχείρισης του γεννητικού υλικού

3. H απόφαση Parillo εναντίον Ιταλίας

4. Η ενημέρωση

5. Ο τύπος

6. Ο χρόνος

7. Η έννοια του όρου «ασυμφωνία»

8. Η απόφαση Evans εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου (Τμήμα

Ευρείας Σύνθεσης)

9. Η ανάκληση της αρχικής δήλωσης επιλογής

IV. Η διάθεση πλεονάζοντος γεννητικού υλικού προς τρίτους από

ανήλικο ειδικότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Οι δότες γεννητικού υλικού

Ι. Ο oρισμός

ΙΙ. Τα ηλικιακά όρια

ΙΙΙ. Ο ιατρικός έλεγχος

ΙV. Το σύστημα της ανωνυμίας και το δικαίωμα γνώσης της καταγωγής.

V. Νομοθετική πρόταση

VΙ. Ειδικοί περιορισμοί

VΙI. Διακίνηση και ιχνηλασιμότητα ανθρώπινων αναπαραγωγι-

κών ιστών, γαμετών ή εμβρύων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν. 69 (Ι)/2015 περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμε­νης Αναπαραγωγής, όπως ισχύει μετά τους Τροποποιητικούς Νόμους 194 (Ι)/2015 και 92 (Ι)/2016

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έργα

Άρθρα

Νομοθεσία

Νομολογία

Επίσημα κείμενα

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....