Θ. Εμίρη/Θ. Ξηρός, Το νομικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, 2003


Θ. Εμίρη/Θ. Ξηρός, Το νομικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, 2003

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν αναμφίβολα την περιοχή των νέων τεχνολογιών, στην οποία ο κοινοτικός νομοθέτης είχε προνομιακά επικεντρώσει την προσοχή του κατά το πρόσφατο παρελθόν. Τούτο οφείλεται αφενός στην εκρηκτική ανάπτυξή τους, αφετέρου δε στην ανάγκη να απελευθερωθεί, σε συνθήκες μάλιστα εντεινόμενου ανταγωνισμού, μια δυναμική αγορά. Στην πληθωρική, ιδίως κατά την προηγούμενη δεκαετία, σχετική παραγωγή ο εθνικός νομοθέτης ανταποκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η πρωτοβουλία του για την εναρμόνιση της εθνικής προς την κοινοτική νομοθεσία οδήγησε τελικά στη βαθιά ανανέωση και το ριζικό εκσυγχρονισμό του δικαίου των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας.

Το ισχύον βασικό εθνικό δίκαιο των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται συγκεντρωμένο στον παρόντα τόμο. Η πλούσια ύλη του αρθρώνεται συστηματικά σε επτά κεφάλαια, καθένα με τις επιμέρους ενότητές του, που αναφέρονται κατά σειρά: στην οργάνωση των τηλεπικοινωνιών (σ. 23-92), στην εποπτεία τους (σ. 93-214), στις Γενικές και Ειδικές Άδειες (σ. 215-395), στα δίκτυα (σ. 397-513), στους σπάνιους πόρους (σ. 515-698), στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (699-792) και, τέλος στην καθολική υπηρεσία (σ. 793-851). Ο τόμος συμπληρώνεται με την παράθεση των πηγών (σ. 853-854), επιλογή βασικής -ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης- βιβλιογραφίας (σ. 855-861) καθώς επίσης αναλυτικών -αριθμητικού και θεματικού- ευρετηρίων (σ. 863-897).

Ένα ήδη διαπιστωμένο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία καλύπτεται από αυτή τη χρηστική συλλογή. Πρόκειται, όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο Καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου, για έργο αναφοράς και απευθύνεται σε ευρύ κύκλο αποδεκτών. Ο δικαστής και ο δικηγόρος, ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και ο φοιτητής, ο πάροχος και ο χρήστης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με λίγα λόγια κάθε σύγχρονος άνθρωπος, έχει έτσι στα χέρια του ένα πολύτιμο «εργαλείο δουλειάς» σε μία περιοχή των νέων τεχνολογιών που θα συνεχίσει και στο μέλλον να απασχολεί -ίσως μάλιστα με μεγαλύτερη ακόμη ένταση- την καθημερινότητά του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το νομικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών
© 2003
Πρόλογος
Συγγραφείς
ISBN
978-960-301-763-9
Σελίδες
896
Τιμή
€ 54,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βασικές συντομογραφίες

Πρόλογος Καθηγητή Γ. Παπαδημητρίου

Εισαγωγή

Ι. Οι τηλεπικοινωνίες

1. Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών

2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

II. Εποπτεία των τηλεπικοινωνιών

Α. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

1. Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

2. Συγκρότηση και κανόνες λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Β. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

1. Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις

2. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

3. Καθορισμός των διαφορών που μπορούν να υπαχθούν στη μόνιμη διαιτησία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οργάνωση της διαιτησίας αυτής

4. Κανονισμός Ακροάσεων για θέματα Τηλεπικοινωνιών

5. Κανονισμός σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών της Ε.Ε.Τ.Τ

ΙΙΙ. Γενικές και Ειδικές Άδειες

Α. Αδειοδότηση

1. Κανονισμός Γενικών Αδειών

2. Κανονισμός Ειδικών Αδειών

3. Καθορισμός διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους

4. Καθορισμός νομικής μορφής, ελαχίστου κεφαλαίου και ελαχίστης υποχρεωτικής στελέχωσης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων

Β. Ονόματα χώρου διαδικτύου

1. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr

Γ. Τέλη, Κοστολόγηση, Τιμολόγηση

1. Κανονισμός αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης.

2. Καθορισμός του Βασικού Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των χρηστών

3. Κανονισμός καθορισμού του χρόνου εφαρμογής των τιμολογίων των Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων

4. Τιμές πλήρως αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Ο.Τ.Ε.

Δ. Προστασία των χρηστών

1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

2. Κώδικας Δεοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων

IV. Δίκτυα

Α. Παροχή Ανοικτού Δικτύου

1. Παροχή ανοικτού δικτύου στις Μισθωμένες Γραμμές

2. Κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών

3. Κανονισμός περιορισμών πρόσβασης και χρήσης Μισθωμένων Γραμμών

4. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την παροχή Μισθωμένων Γραμμών

5. Καθορισμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημαντική θέση στην Αγορά για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών

Β. Εθνική Περιαγωγή, Διασύνδεση και Πρόσβαση στον Τοπικό

Βρόχο

1. Κανονισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων σύναψης συμβάσεων Εθνικής Περιαγωγής

2. Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.

3. Καθορισμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημαντική θέση στην Αγορά των δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των δημοσίων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

V. Σπάνιοι πόροι

Α. Αριθμοί

1. Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και κινητών και προσωπικών επικοινωνιών

2. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και κινητών και προσωπικών επικοινωνιών

3. Κανονισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και κινητών και προσωπικών επικοινωνιών

4. Κανονισμός Εισαγωγής της προεπιλογής φορέα στην ελληνική αγορά

5. Κανονισμός Εισαγωγής της φορητότητας αριθμών στην ελληνική αγορά

Β. Φάσμα

1. Κανονισμός Εκχώρησης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

2. Εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων για ζεύξεις «σημείο προς σημείο» χρησιμοποιούμενες πριν την έκδοση της Υ.Α 62087/ 1998 από εταιρείες παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

3. Κανονισμός καθορισμού των τελών χρήσης του φάσματος και των τελών εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων

4. Κανονισμός καθορισμού τελών λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων

5. Κανονισμός Εκχώρησης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών για Ιδία Χρήση

VΙ. Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός

1. Κεραίες

α. Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών και Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου

β. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

2. Κανονισμός Αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά

3. Εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών

4. Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών.

VII. Καθολική Υπηρεσία

1. Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

2. Κανονιστικές διατάξεις περί Καθολικής Υπηρεσίας

3. Ορισμός υπόχρεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

4. Παροχή ανοιχτού δικτύου (ONP) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

Πηγές

Επιλογή βασικής βιβλιογραφίας

Ευρετήρια

Αριθμητικό

Θεματικό

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων