Σ. Βασιλόπουλος/Δ. Ζιούβας/Ι. Ιγγλεζάκης..., Δίκαιο προστασίας καταναλωτών - Τόμοι Ι & ΙΙ, 2008


Σ. Βασιλόπουλος/Δ. Ζιούβας/Ι. Ιγγλεζάκης..., Δίκαιο προστασίας καταναλωτών - Τόμοι Ι & ΙΙ, 2008

Το παρόν έργο, στο οποίο συμμετείχαν με αυτοτελείς συμβολές τους πανεπιστημιακοί, έγκριτοι νομικοί και δικηγόροι της πράξης, αναλύει το εθνικό δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών, όπως τούτο προέκυψε από την πληθώρα των κοινοτικών πράξεων και τις σχετικές εθνικές κανονιστικές πράξεις εναρμόνισης, έχοντας ως βάση την πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και την αντίστοιχη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αφετέρου.

Ένα έργο αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία, που προσφέρει τη σφαιρικότερη ενημέρωση και δίνει άμεσες λύσεις για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο νομικός της πράξης:

Δίκαιο Καταναλωτικών Συμβάσεων (Καταναλωτικοί ΓΟΣ - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος - Συμβάσεις από απόσταση - Καταναλωτική πώληση).

Διακίνηση, Διαφήμιση και Ασφάλεια Προϊόντων και Υπηρεσιών ( Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων - Γενική ασφάλεια προϊόντων - Εμπορικοί αντιπρόσωποι - Συγκριτική διαφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Τιμή προϊόντων).

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών - Ηλεκτρονική υπογραφή - Ηλεκτρονικό εμπόριο).

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές (Καταναλωτική πίστη - Σύστημα εγγύησης καταθέσεων - Συστήματα πληρωμών - Διαφάνεια τραπεζικών όρων στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές - Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων - Στεγαστικά δάνεια - Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ - Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ΣΕΠΑ) - Μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και ποινική προστασία).

Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά - Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών - Εξ αποστάσεως εμπορεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας).

Τουριστικές Υπηρεσίες (Το γενικό πλαίσιο προστασίας του αποδέκτη τουριστικών υπηρεσιών στην κοινοτική έννομη τάξη - Οργανωμένα ταξίδια - Χρονομεριστική μίσθωση - Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος - Αποζημίωση επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή σχετικής βοήθειας).

Δικονομική Προστασία Καταναλωτών (Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών - Συλλογική Αγωγή).

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΟΜΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§1. Καταναλωτικοί ΓΟΣ

(Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, Άρθρο 2 ν. 2251/1994)

Α. Θεωρητική αντιμετώπιση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια και καταχρηστικότητα ΓΟΣ

1. Κοινοτικό δίκαιο

2. Εθνικό δίκαιο

2.1. Άρθρο 2 ν. 2251/1994

2.2. ΓΟΣ και συλλογική αγωγή

IΙΙ. Εφαρμογή του άρθρου 2 ν. 2251/1994 στις τραπεζικές συναλλαγές

1. Η έννοια του καταναλωτή γενικά

2. Ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής

3. Προστασία του εγγυητή

4. Η τράπεζα ως προμηθευτής

5. Η τράπεζα ως παρέχων υπηρεσίες

6. Έννομη προστασία μη καταναλωτών από τραπεζικούς ΓΟΣ

ΙV. Περιπτωσιολογία

1. Στεγαστικά δάνεια

2. Σύμβαση καταθέσεως

3. Λοιπές συμβάσεις

Β. Νομολογιακή αντιμετώπιση

Ι. Εισαγωγή

II. Οι θέσεις του ΔΕΚ

III. Έννοια καταναλωτικών ΓΟΣ άρθρου 2 ν. 2251/1994

IV. Δικαστικός έλεγχος καταναλωτικών ΓΟΣ

1. Έλεγχος ένταξης καταναλωτικών ΓΟΣ στη σύμβαση - Προϋποθέσεις

εφαρμογής άρθρου 2 ν. 2251/1994

2. Έλεγχος καταναλωτικών ΓΟΣ μέσω ερμηνείας τους - Εφαρμοστέοι

ερμηνευτικοί κανόνες

3. Άμεσος έλεγχος κύρους του περιεχομένου καταναλωτικών ΓΟΣ

V. Εφαρμογή άρθρου 8 ν. 2251/1994 για τον παρέχοντα υπηρεσίες

VI. Η συλλογική αγωγή ενώσεων καταναλωτών του άρθρου 10 ν. 2251/

1994

VII. Οι τραπεζικοί ΓΟΣ ειδικότερα

1. Γενικά

2. Επαγγελματικές – εμπορικές χρηματοδοτήσεις

3. Καταθέσεις

4. Στεγαστικά δάνεια

5. Καταναλωτικά δάνεια

6. Πιστωτικές κάρτες

7. Εγγυήσεις

VIII. Οι ΓΟΣ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Γ. Ασφαλιστικοί ΓΟΣ

Εισαγωγή

Ι. Η προβληματική

ΙΙ. Ο ασφαλιστής στην ενιαία ασφαλιστική αγορά

ΙΙΙ. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή στην ενιαία ασφαλιστική αγορά….

IV. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στην ενιαία ασφαλιστική αγορά

V. Η οριοθέτηση του θέματος

Μέρος Α΄: Η καταναλωτική σύμβαση ασφάλισης

I. Η διάκριση των ασφαλίσεων σε καταναλωτικές και επαγγελματικές

1. Η προβληματική

1.1. Τα πρόσωπα στη σύμβαση ασφάλισης

1.2. Οι σχέσεις των προσώπων στη σύμβαση ασφάλισης

1.3. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή ως καταναλωτής

2. Η ιδιότητα του λήπτη της ασφάλισης ως κριτήριο διάκρισης

2.1. Φυσικό πρόσωπο ως λήπτης της ασφάλισης

2.1.1. Ιδιώτης

2.1.2. Επαγγελματίας

2.2. Νομικό πρόσωπο ως λήπτης της ασφάλισης

3. Η φύση (το αντικείμενο) της ασφαλιστικής σύμβασης ως κριτήριο

διάκρισης 195 3.1. Επαγγελματικές

3.2. Καταναλωτικές

II. Οι έννομες συνέπειες της διάκρισης

1. Η εφαρμογή των προστατευτικών αρχών του ν. 2496/1997 σε όλες

τις ασφαλιστικές συμβάσεις

2. Η εφαρμογή των διατάξεων των ν. 2496/1997 και 2251/1994 στις

καταναλωτικές ασφαλιστικές συμβάσεις

3. Η εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων στις επαγ- γελματικές ασφαλιστικές συμβάσεις

Μέρος Β΄: Οι ΓΟΣ στη σύμβαση ασφάλισης

Ι. Έννοια, διακρίσεις και ένταξη των ΓΟΣ στην ασφαλιστική σύμβαση

1. Έννοια και διακρίσεις

2. Η ένταξη των ασφαλιστικών όρων στη σύμβαση

2.1. Η ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση

2.2. Η ένταξη των ΓΟΑ στη σύμβαση

2.2.1. Η μνεία στο ασφαλιστήριο

2.2.2. Η παράδοση των ασφαλιστικών όρων στον ασφαλισμένο …

2.2.3. Η ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης

2.2.4. Νομική ισχύς

ΙΙ. Ο έλεγχος επί των ασφαλιστικών όρων

1. Ο δικαστικός έλεγχος των ΓΟΣ

1.1. Αντικείμενο του ελέγχου

1.2. Ο έλεγχος του περιεχομένου

1.3. Ο έλεγχος μέσω ερμηνείας

1.4. Η αρχή της διαφάνειας των γενικών συμβατικών όρων στη σύμ-

βαση ασφάλισης

2. Ο έλεγχος από την Εποπτική Αρχή

2.1. Σκοπός του ελέγχου

2.2. Αντικείμενο του ελέγχου

2.2.1. Κατά τις ασφαλιστικές οδηγίες της τρίτης γενιάς

2.2.2. Κατά το ν.δ. 400/1970

2.3. Υποκείμενα του ελέγχου

2.3.1. Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση

2.3.2. Η κοινοτική ασφαλιστική επιχείρηση

3. Η προσβολή των ΓΟΣ ως καταχρηστικών και οι συνέπειες

3.1. Η νομιμοποίηση για την προσβολή

3.1.1. Σε ατομικό επίπεδο

3.1.2. Σε συλλογικό επίπεδο

3.2. Οι έννομες συνέπειες

3.2.1. Της καταχρηστικότητας των γενικών όρων ασφάλισης

3.2.2. Του ελέγχου από την εποπτική αρχή

ΙΙΙ. Οι νομολογιακές εφαρμογές

1. Μονομερής αύξηση των ασφαλίστρων

2. Μονομερής αναπροσαρμογή του ασφαλίσματος

3. Μετάθεση του χρόνου οφειλής τόκων υπερημερίας επί του ασφα-

λίσματος

4. Μη καταβολή του ασφαλίσματος, λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης

του ασφαλιστή

5. Μη παρουσίαση της ζημίας μεγαλύτερης της πραγματικής

6. Μη κάλυψη από τον ασφαλιστή υποχρεωτικά καλυπτόμενου κινδύ-

νου

7. Αναστροφή του βάρους απόδειξης

8. Απαλλαγή του ασφαλιστή στην ασφάλιση αστικής αυτοκινητικής

ευθύνης (ΥΑ ΚΗ/585/8-4-1978)

9. Παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας

Συμπέρασμα

Ι. Ως προς την καταναλωτική σύμβαση ασφάλισης

ΙΙ. Ως προς τους γενικούς όρους ασφάλισης

§2. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

(Οδηγία 85/577/ΕΟΚ, Άρθρο 3 ν. 2251/1994)

Ι. Εισαγωγή

ΙI. Το κοινοτικό δίκαιο - Η οδηγία 85/577/ΕΟΚ

1. Σκοπός

2. Έννοια του καταναλωτή

3. Έννοια του εμπόρου

4. Πεδίο εφαρμογής

5. Υπαγωγή του εγγυητή

6. Εξαιρέσεις

7. Τόπος και τρόπος σύναψης της σύμβασης

8. Τύπος σύμβασης

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

ΙΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο - Το άρθρο 3 ν. 2251/1994

1. Εθνικές πράξεις εναρμόνισης

2. Έννοια του καταναλωτή

3. Ο εγγυητής ως καταναλωτής

4. Έννοια του προμηθευτή

5. Πεδίο εφαρμογής

6. Τόπος σύναψης της σύμβασης

7. Συναλλακτική πρωτοβουλία

8. Τύπος σύμβασης

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

ΙV. Προοπτικές

§3. Συμβάσεις από απόσταση

(Οδηγία 97/7/ΕΚ, Άρθρο 4 ν. 2251/1994)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι συμβάσεις εμπορίας από απόσταση

1. Τα στοιχεία των συμβάσεων εμπορίας από απόσταση

1.1. Οι συμβαλλόμενοι - κατάρτιση των συμβάσεων

1.2. Το οργανωτικό πλαίσιο

1.3. Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα επικοινωνίας

1.4. Το περιεχόμενο

1.5. Η εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων

2. Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή για πληροφόρηση

1. Πριν την κατάρτιση της σύμβασης

2. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης

IV. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

V. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικονομικά

§4. Καταναλωτική πώληση

(Οδηγία 99/44/ΕΚ, ν. 3043/2002)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η οδηγία 1999/44/ΕΚ

1. Σκοπός

2. Περιεχόμενο

2.1. Πεδίο εφαρμογής από πλευράς υποκειμένων

2.2. Πεδίο εφαρμογής από πλευράς αντικειμένου

2.3. Καινοτομίες της οδηγίας

2.4. Η έννοια της συμμόρφωσης του καταναλωτικού αγαθού προς το

περιεχόμενο της σύμβασης

2.5. Τα δικαιώματα του καταναλωτή

2.6. Οι προθεσμίες ασκήσεως των δικαιωμάτων

2.7. Οι εγγυήσεις

ΙΙΙ. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

1. Οι τροποποιήσεις στον ΑΚ και στον ν. 2251/1994

2. Η ευθύνη του πωλητή

3. Η έννοια της μη ανταπόκρισης του αγαθού στη σύμβαση

4. Το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης

5. Το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος

6. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

7. Το δικαίωμα αποζημίωσης

8. Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή - Αναγωγικό δικαίωμα πω-

λητή

9. Αστική και καταναλωτική εγγύηση

10. Οι καινοτομίες του ν. 3587/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

§5. Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

(Οδηγία 85/374/ΕΟΚ, Άρθρο 6 ν. 2251/1994)

Ι. Εισαγωγή

1. Το πρόβλημα

2. Η νομική θεμελίωση της ευθύνης του παραγωγού μέχρι την ειδική

νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Η Οδηγία 85/374/ΕΟΚ

1. Γενικά

2. Σκοπός

3. Το εναρμονιστικό αποτέλεσμα

ΙΙΙ. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου

ΙV. Βασικές διατάξεις της Οδηγίας και των εθνικών πράξεων

προσαρμογής

1. Η ευθύνη

2. Η έννοια του προϊόντος

3. Η έννοια του παραγωγού

4. Η ελαττωματικότητα του προϊόντος

5. Ζημία και αποζημίωση

6. Βάρος απόδειξης και λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη

V. Αντί επιλόγου

§6. Γενική ασφάλεια προϊόντων

(Οδηγίες 92/59/ΕΟΚ, 2001/95/ΕΚ, Άρθρο 7 ν. 2251/1994, ΚΥΑ Ζ3-2810/

14.12.2004)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η Οδηγία 92/59/ΕΟΚ

ΙΙΙ. Η Οδηγία 2001/95/ΕΚ

1. Γενικά

2. Η έννοια του παραγωγού

3. Η έννοια του ασφαλούς προϊόντος

4. Κριτήρια αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τη γενική επιταγή

ασφάλειας & ευρωπαϊκά πρότυπα

5. Λοιπές υποχρεώσεις των παραγωγών

6. Υποχρεώσεις των διανομέων

7. Ειδικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών

8. RAPEX

ΙV. Οι εθνικές πράξεις προσαρμογής

1. Γενικά

2. Το άρθρο 7 του ν. 2251/1994

3. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 3587/2007

V. Η ψυχική υγεία των ανηλίκων

VI. Αντί επιλόγου

§7. Εμπορικοί αντιπρόσωποι

(Οδηγία 86/653/ΕΟΚ, π.δ. 219/1991)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο

1. Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου

2. Σχέση εμπορικού αντιπροσώπου - αντιπροσωπευόμενου

3. Κριτική

IΙΙ. Εθνικό δίκαιο

1. Εναρμόνιση και έννοια εμπορικού αντιπροσώπου

2. Γενικές ρυθμίσεις

3. Κριτική

ΙV. Ευθύνη εμπορικού αντιπροσώπου έναντι του καταναλωτή

1. Γενικά

2. Σύμβαση πώλησης - Δικαιώματα αγοραστή

3. Νόμος 2251/1994

3.1. Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις

3.2. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

3.3. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών

3.4. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

V. Πορίσματα - Προοπτικές

§8. Συγκριτική διαφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

(Οδηγίες 97/55/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ, Άρθρο 9 και 9 α - θ ν. 2251/1994)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο

1. Οδηγία 84/450/ΕΟΚ

2. Οδηγία 97/55/ΕΚ

3. Οδηγία 2005/29/ΕΚ

4. Οδηγία 2006/114/ΕΚ

ΙΙΙ. Εθνικό δίκαιο

1. Συγκριτική διαφήμιση

2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

3. Κυρώσεις

4. Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης

IV. Πορίσματα - Προοπτικές

§9. Τιμή προϊόντων

(Οδηγία 98/6/ΕΚ,ΥΑ Ζ1-404/14.6.2001)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο

1. Προισχύον καθεστώς

2. Ισχύον καθεστώς

ΙΙΙ. Εθνικό δίκαιο

1. ΥΑ Ζ1-404/2001

2. ΑΔ 1/2006

3. Λοιπές ρυθμίσεις

IV. Πορίσματα - Προοπτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

§10. Μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών

(Συστάσεις 87/598/ΕΟΚ, 97/489/ΕΚ, ΥΑ Ζ1-178/9.3.2001)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών

1. Πιστωτική κάρτα

2. Χρεωστική κάρτα

3. Κάρτα αυτόματης ανάληψης

4. Έξυπνη κάρτα

5. Λοιπές κάρτες

6. Internet banking - Διαδικτυακή πληρωμή

ΙΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο

1. Σύσταση 87/489/ΕΟΚ

2. Σύσταση 88/950/ΕΟΚ

3. Σύσταση 97/489/ΕΚ

ΙV. Εθνικό δίκαιο

1. Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας

2. Υπουργική Απόφαση Ζ1-178/2001

3. ΑΠ 1219/2001

V. Πορίσματα - Προοπτικές

§11. Ηλεκτρονική υπογραφή

(Οδηγία 99/39/ΕΚ, π.δ. 150/2001)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής υπογραφής - Η ψηφιακή υπογραφή

ΙΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο

1. Γενικά

2. Εξομοίωση ηλεκτρονικής υπογραφής με ιδιόχειρη

3. Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης

IV. Εθνικό δίκαιο

1. Δημόσιος τομέας

2. Ιδιωτικός τομέας

3. Ηλεκτρονική υπογραφή και ιδιωτικό δίκαιο

4. Εξομοίωση e-mail με ιδιόχειρη υπογραφή

V. Πορίσματα - Προοπτικές

§12. Ηλεκτρονικό εμπόριο

(Οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και του Προεδρικού Διατάγματος

1. Ορισμοί

2. Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η αρχή της χώρας

προέλευσης

3. Πεδία εφαρμογής της αρχής της χώρας προέλευσης

ΙV. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ και η Σύμβαση της Ρώμης για τις συμβατικές

ενοχές σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικτυακές συναλ-

λαγές

V. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με την Οδηγία

και το Προεδρικό Διάταγμα

1. Η ηλεκτρονική σύμβαση

2. Η ευθύνη των μεσαζόντων

3. Κώδικες δεοντολογίας

4. Εξώδικος Διακανονισμός

5. Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών

VI. Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ και το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

§13. Το γενικό πλαίσιο προστασίας του αποδέκτη τουριστικών

υπηρεσιών στην κοινοτική έννομη τάξη

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο του τουρισμού

1. Ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Η γενική νομική πλαισίωση της τουριστικής δραστηριότητας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Ειδικά νομοθετικά κείμενα του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

§14. Οργανωμένα ταξίδια

(Οδηγία 90/314/ΕΟΚ, π.δ. 339/1996)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ

1. Η προϊστορία και οι στόχοι της οδηγίας

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1. Το οργανωμένο ταξίδι

2.2. Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού

2.3. Ο καταναλωτής

2.4. Διοργανωτής - πωλητής

3. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις της οδηγίας

3.1. Πληροφόρηση

3.2. Κατάρτιση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

3.3. Καταγγελία της σύμβασης και υπαναχώρηση

3.4. Ευθύνη προς αποζημίωση

3.5. Προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης

4. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

ΙΙΙ. Αναθεώρηση της οδηγίας

§15. Χρονομεριστική μίσθωση (TIME-SHARING)

(Ν. 1652/1986, Οδηγία 94/47/ΕΚ, π.δ. 182/1999)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η ρύθμιση στο ελληνικό δίκαιο

1. Εισαγωγή - Νομική φύση

2. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Η οδηγία 94/47/ΕΚ

1. Υπόβαθρο

2. Στόχος

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Περιεχόμενο

5. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

IV. Η πρόταση οδηγίας της 7ης Ιουνίου 2007

1. Υπόβαθρο - Στόχος

2. Περιεχόμενο

§16. Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος

(Κανονισμοί 2027/97/ΕΚ, 889/2002/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο Κανονισμός 2027/1997/ΕΚ

1. Υποκείμενα των ρυθμίσεων

2. Ευθύνη του Κοινοτικού αερομεταφορέα

3. Υποχρέωση προκαταβολής

4. Υποχρέωση διαφάνειας

ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999

1. Ευθύνη του μεταφορέα για το θάνατο και τραυματισμό επιβατών

2. Ευθύνη για τις αποσκευές

3. Ευθύνη για καθυστέρηση επιβάτη

IV. O Κανονισμός 889/2002/ΕΚ και η τροποποίηση του Κανονισμού 2027/

97/ΕΚ

1. Ευθύνη πραγματικού και συμβατικού μεταφορέα

2. Χρονικό όριο άσκησης της αγωγής

3. Δωσιδικία για την άσκηση της αγωγής

4. Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

V. Αξιολόγηση του Κανονισμού

§17. Αποζημίωση επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή

σχετικής βοήθειας

(Κανονισμός 261/2004/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο Κανονισμός 295/1991/ΕΟΚ

ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 261/2004/ΕΚ

1. Ισχύς

2. Σκοπός

3. Πεδίο εφαρμογής

3.1. Δικαιούχος των αντισταθμιστικών παροχών – Άσκηση των

δικαιωμάτων από τον δικαιούχο

3.2. Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης αεροπορικής

μεταφοράς

3.3. Η έννοια της άρνησης επιβίβασης του επιβάτη

3.3.1. Η πρακτική των υπεράριθμων κρατήσεων

3.3.2. Η περίπτωση της μεταφοράς του επιβάτη σε άλλη πτήση

3.4. Η ματαίωση της πτήσης

3.4.1. Ανωτέρα βία

3.4.2. Τεχνικοί λόγοι

3.4.3. Απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια των επιβατών

3.4.4. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες

3.4.5. Απεργία

3.5. Η καθυστέρηση της πτήσης

3.6. Διάκριση μεταξύ της καθυστέρησης της πτήσης και της ακύ-

ρωσης αυτής

3.7. Τα δικαιώματα του επιβάτη

3.7.1. Το δικαίωμα αποζημιώσεως κατά το άρθρο 7

3.7.2. Το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση ή με άλλο μεταφορικό μέσο

3.7.3. Το δικαίωμα μέριμνας

3.7.4. Περαιτέρω υποχρεώσεις του αεροπορικού μεταφορέα

ΙV. Αξιολόγηση του Κανονισμού

ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

§18. Καταναλωτική πίστη

(Οδηγία 87/102/ΕΟΚ, ΚΥΑ Φ1-983/7.3.1991)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η οδηγία 87/102/ΕΟΚ

1. Σκοπός

2. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Η οδηγία 90/88/ΕΟΚ

ΙV. Η οδηγία 98/7/ΕΚ

V. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

1. Νομοθετικά κείμενα

2. Πεδίο εφαρμογής από πλευράς υποκειμένων

3. Πεδίο εφαρμογής από πλευράς αντικειμένου

4. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

5. Έγγραφος τύπος συμβάσεων

6. Υπερημερία καταναλωτή

7. Δικαίωμα προεκπλήρωσης και μείωσης του κόστους της πίστωσης

8. Εκχώρηση πιστωτικής σύμβασης

9. Δάνεια τριμερούς σχέσης

VΙ. Σχέδια τροποποιήσεων και προοπτικές

1. Προτάσεις οδηγιών

2. Περιεχόμενο

§19. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων

(Σύσταση 87/63/ΕΟΚ, Οδηγία 94/19/ΕΚ, ν. 2832/2000, π.δ. 329/2000)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η σύσταση 87/63/ΕΟΚ

1. Σκοπός

2. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Η οδηγία 94/19/ΕΚ

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Ρυθμίσεις

3. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

IV. Μετέπειτα τροποποιήσεις και προοπτικές

§20. Συστήματα πληρωμών

(Σύσταση 88/590/ΕΟΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το περιεχόμενο της Σύστασης 88/590/ΕΟΚ

1. Γενικά

2. Ο στόχος της Σύστασης

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Οι ουσιαστικές διατάξεις της Σύστασης

4.1. Διαφάνεια των συμβατικών όρων

4.2. Υποχρεώσεις του κατόχου και του εκδότη

4.3. Η ρύθμιση της ευθύνης του εκδότη

4.4. Περιορισμός της ευθύνης του κατόχου

ΙΙΙ. Η μεταφορά των ρυθμίσεων της Σύστασης στο ελληνικό δίκαιο

IV. Η οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική

αγορά

§21. Διαφάνεια τραπεζικών όρων στις διασυνοριακές χρηματοοικονο-

μικές συναλλαγές

(Σύσταση 90/109/ΕΟΚ, ΠΔ/ΤΕ 1969/1991)

Ι. Κοινοτικό νομοθέτημα

1. Η σύσταση 90/109/ΕΟΚ υπό το πρίσμα νέων νομοθετικών εξελίξεων

2. Συνοπτική ανάλυση των αρχών

ΙΙ. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας

1. Το κανονιστικό πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσης

2. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της προστασίας των

καταναλωτών

§22. Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, συναλλαγές με μέσα

ηλεκτρονικής πληρωμής και διακανονισμός συστημάτων

πληρωμών καθώς και αξιογράφων

(Σύσταση 97/489/ΕΚ, Οδηγίες 97/5/ΕΚ, 98/26/ΕΚ, ΚΥΑ Ζ1-178/13.2.2001,

π.δ. 33/2000, ν. 2789/2000)

Ι. Η σύσταση 97/489/ΕΚ

ΙΙ. Η οδηγία 97/5/ΕΚ

ΙΙΙ. Η οδηγία 98/26/ΕΚ

ΙV. Προοπτικές

§23. Στεγαστικά δάνεια

(Σύσταση 2001/193/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η Σύσταση 2001/193/ΕΚ

1. Σκοπός

2. Περιεχόμενο

2.1. Πεδίο εφαρμογής από απόψεως αντικειμένου

2.2. Πεδίο εφαρμογής από απόψεως υποκειμένων

2.3. Έννομες συνέπειες

2.4. Γενικές Πληροφορίες

2.5. Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών

3. Συμπεράσματα - Κριτική θεώρηση

§24. Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ

(Κανονισμός 2560/2001/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο Κανονισμός 2560/2001

1. Στοχοθεσία και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

2. Ορισμοί

3. Oυσιαστικές διατάξεις του Κανονισμού

3.1. Η αρχή της ισότητας του κόστους

3.2. Η αρχή της διαφάνειας των εξόδων

3.3. Μέτρα για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών

πίστωσης

3.4. Υποχρεώσεις των κρατών μελών αναφορικά με τη διευκό-

λυνση της πραγματοποίησης διασυνοριακών πληρωμών

3.5. Ρήτρα αναθεώρησης του Κανονισμού

ΙΙΙ. Η εφαρμογή του Κανονισμού 2560/2001 από τα κράτη μέλη

IV. Η οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική

αγορά και η σχέση της με τον Κανονισμό 2560/2001

§25. Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – SEPA

(Οδηγία 2007/64/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τα μέσα πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Αγορά

ΙΙΙ. Ιστορική εξέλιξη του Ενιαίου Νομισματικού Συστήματος

ΙV. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ

V. Αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση του SEPA

VI. H Οδηγία 2007/64/ΕΚ και το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών σε Ευρώ

1. Ιδρύματα πληρωμών

2. Κεφαλαιακές απαιτήσεις και διασφάλιση των χρηματικών ποσών

των χρηστών

3. Δραστηριότητες ιδρύματων πληρωμών

4. Εποπτεία ιδρυμάτων πληρωμών

5. Διαφάνεια και ενημέρωση κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών

6. Σύμβαση - πλαίσιο

7. Συγκατάθεση χρήστη

8. Εκτέλεση και ανάκληση εντολών πληρωμής

9. Προθεσμίες εκτέλεσης εντολών

10. Ευθύνες από λάθη κατά την εκτέλεση εντολών

11. Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών

12. Καταληκτικές διατάξεις

VII. Πρόοδος στην εγκαθίδρυση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος

Πληρωμών σε Ευρώ

§26. Ποινική προστασία των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

(Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ και ελληνικό ποινικό δίκαιο)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το ενωσιακό δίκαιο - Η απόφαση πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ

1. Ποινικά αδικήματα σχετικά με τα μέσα πληρωμής πλην των μετρη-

τών

1.1. Εισαγωγικές ορολογικές διευκρινήσεις

1.1.1. Έννοια και μορφές του χρήματος

1.1.2. Είδη καρτών πληρωμής και ηλεκτρονική τραπεζική

1.2. Έννοια των μέσων πληρωμής

1.3. Κλοπή ή άλλη παράνομη ιδιοποίηση μέσου πληρωμής

1.4. Πλαστογραφία μέσου πληρωμής

1.5. Κτήση, κατοχή ή μεταβίβαση παράνομα ιδιοποιημένου ή πλαστού

μέσου πληρωμής

1.6. Δόλια χρήση παράνομα ιδιοποιημένου ή πλαστού μέσου πληρω-

μής

2. Ποινικά αδικήματα σχετικά με υπολογιστές

2.1. Ζημιογόνος ηλεκτρονική πράξη πληρωμής

2.2. Παρέμβαση χωρίς δικαίωμα στα δεδομένα υπολογιστή

2.3. Παρέμβαση χωρίς δικαίωμα σε πρόγραμμα ή σύστημα υπολο-

γιστή

3. Αξιόποινες προπαρασκευαστικές πράξεις πλαστογραφίας μέσων

πληρωμής ή απάτης με υπολογιστή

4. Ευθύνη νομικών προσώπων και κυρώσεις

5. Ζητήματα ποινικής δικαιοδοσίας και συνεργασίας των κρατών

μελών

III. Το ελληνικό ποινικό δίκαιο

1. Κλοπή ή υπεξαίρεση μέσου πληρωμής

2. Πλαστογραφία μέσου πληρωμής

3. Χρήση κλεμμένου, παράνομα ιδιοποιημένου ή πλαστού μέσου πλη-

ρωμής

4. Συνοδευτικές πράξεις

5. Απάτη με υπολογιστή

6. Προπαρασκευαστικές πράξεις

7. Ευθύνη νομικών προσώπων

ΙV. Ποινικοδογματικός προβληματισμός

V. Προοπτικές de lege ferenda και de lege europeana lata

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

§27. Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή

κεφαλαιαγορά

(Οδηγία 2003/71/ΕΚ, Κανονισμός 809/2004/ΕΚ, ν. 3401/2005)

Ι. Βασικά συστατικά του ισχύοντος μοντέλου πληροφόρησης

1. Το σύστημα ρύθμισης της ενημέρωσης του επενδυτή

1.1. Πηγές

1.2. Η σχέση των πηγών μεταξύ τους

1.3. Κατάργηση παλαιότερων κανόνων

2. Βασικές αξιολογήσεις

2.1. Ιεράρχηση μεταξύ περισσοτέρων σκοπών

2.2. Το κανονιστικό πρότυπο του προστατευτέου επενδυτή

ΙΙ. Τα μέσα πληροφόρησης

1. Η αρχή του υποχρεωτικού ενημερωτικού δελτίου

2. Βασικές μορφές του ενημερωτικού δελτίου

3. Αποκλίσεις από την υποχρέωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου

3.1. Απαλλαγή από την υποχρέωση

3.2. Μετριασμός της υποχρέωσης

4. Αξιολογική αποτίμηση των μέσων πληροφόρησης

ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της οφειλόμενης ενημέρωσης

1. Η αρχή της εμπεριστατωμένης αξιολόγησης της επένδυσης

2. Γενικές ρήτρες και πρότυποι κατάλογοι δημοσιευτέων πληροφο-

ριών

3. Συστηματική ερμηνεία για τη διάγνωση γενικών αρχών ενημέρωσης

4. Η ενημέρωση των επενδυτών για μελλοντικές εξελίξεις

ΙV. Η εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης

1. Ο διοικητικός μηχανισμός ελέγχου

2. Κυρωτικά εργαλεία

V. Τα δικαιώματα των επενδυτών

1. Δικαίωμα ανάκλησης και υπαναχώρησης

2. Αξίωση αποζημίωσης κατά των υπευθύνων του δελτίου

2.1. Οι λειτουργίες της ευθύνης από ενημερωτικό δελτίο

2.2. Η ιστορία του ειδικού κανόνα ευθύνης και η τροποποίησή του

2.3. Η αστική ευθύνη των υπευθύνων του δελτίου και η Οδηγία

2003/71

2.4. Οι γενεσιουργές ευθύνης ελλείψεις του δελτίου

2.5. Παθητική νομιμοποίηση

2.6. Ενεργητική νομιμοποίηση

2.7. Υπαιτιότητα και συνυπαιτιότητα

2.8. Έκταση της αποζημίωσης και αιτιώδης συνάφεια

2.9. Διόρθωση του δελτίου και ευθύνη

2.10. Παραγραφή της αξίωσης

2.11. Αναγκαστικό δίκαιο και περιθώρια αποκλίσεων

2.12. Αστική ευθύνη για έντυπα πέραν του δελτίου

2.13. Αστική ευθύνη βάσει γενικών διατάξεων

2.14. Αστική ευθύνη λόγω μη έκδοσης ενημερωτικού δελτίου

3. Αξίωση αποζημίωσης κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

§28. Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών

(Οδηγία 2004/39/ΕΚ, ν. 3606/2007)

Ι. Το σύστημα προστασίας του επενδυτή και η συνάρθρωσή του με το

σύστημα προστασίας του καταναλωτή στο κοινοτικό δίκαιο

II. Η δυνατότητα υπαγωγής του επενδυτή στον τύπο του καταναλωτή στο

κοινοτικό δίκαιο

1. Η έννοια του καταναλωτή ως λειτουργική έννοια

2. Ο τύπος του επενδυτή στο κοινοτικό δίκαιο

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής του επενδυτή στον τύπο του καταναλωτή

ΙΙΙ. Ο επενδυτής ως καταναλωτής στο ελληνικό δίκαιο

1. Η έννοια του καταναλωτή στο ελληνικό δίκαιο

2. Έννοια και τυπολογία του επενδυτή

3. Υπαγωγή του επενδυτή στον τύπο του καταναλωτή στο ελληνικό

δίκαιο

4. Το περιεχόμενο της ενημερώσεως της ΕΠΕΥ ως προς τα χαρακτη-

ριστικά των πελατών ως ένδειξη για την υπαγωγή των πελατών της

στον τύπο του καταναλωτή

ΙV. Η προστασία του επενδυτή - πελάτη ως καταναλωτή σε περίπτωση

πλημμελούς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

1. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 2251/1994

2. Φύση της ευθύνης του παρόχου επενδυτικών υπηρεσιών κατά το

άρθρο 8 ν. 2251/1994

3. Προϋποθέσεις συνδρομής του νόμιμου λόγου ευθύνης του άρθρου

8 του ν. 2251/1994

3.1. Το παράνομο της συμπεριφοράς της ΕΠΕΥ

3.2. Υπαιτιότητα της ΕΠΕΥ

3.3. Ζημία του επενδυτή και αιτιώδης συνάφεια

4. Ειδικότερα θέματα ευθύνης

4.1. Συντρέχον πταίσμα του επενδυτή

4.2. Απαλλακτικές ρήτρες

4.3. Συνυπαιτιότητα περισσοτέρων προσώπων

4.4. Παραγραφή και αποδυνάμωση των αξιώσεων αποζημίωσης του

άρθρου 8 ν. 2251/1994

V. Συμπεράσματα και επισημάνσεις

§29. Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

(Οδηγία 2002/65/ΕΚ, Άρθρο 4α ν. 2251/1994)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα

με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη

1. Θεσμικό πλαίσιο των προμηθευτών χρηματοοικονομικών υπηρε-

σιών και εξ αποστάσεως διενεργούμενες συναλλαγές

2. Η ειδική ρύθμιση για τις εξ αποστάσεως παρεχόμενες χρηματοοικο- νομικές υπηρεσίες

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Ορισμοί

2. Πληροφόρηση του λήπτη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

3. Ζητήματα εφαρμογής της Οδηγίας

4. Η παροχή υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

ΙV. Η εξ αποστάσεως παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα

με το ελληνικό δίκαιο

V. Η ΚΥΑ Ζ1-629/2005 και οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

1. Πληροφόρηση του καταναλωτή

2. Ζητήματα εφαρμογής της ΚΥΑ

VI. Εθνικές ρυθμίσεις οι οποίες συνέβαλαν στην διευκόλυνση της εξ αποστά-

σεως παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

§30. Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας

(Οδηγίες 98/26/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, ν. 2789/2000, ν. 3301/2004)

Ι. Σκοποί και συνοπτική παρουσίαση

1. Χρηματοοικονομικές ασφάλειες και μείωση του κινδύνου

2. Το ιστορικό υπόβαθρο της οδηγίας

3. Εναρμόνιση κανόνων ουσιαστικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

ΙΙ. Συνοπτική ανάλυση κομβικών διατάξεων

1. Κατάργηση τυπικών προϋποθέσεων

2. Δικαίωμα χρήσης σε συμφωνίες εγγυοδοσίας με παροχή χρηματο-

οικονομικής ασφάλειας

3. Αποκλεισμός διατάξεων της διαδικασίας αφερεγγυότητας

4. Διάταξη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για το εφαρμοστέο δίκαιο

στα δικαιώματα επί τίτλων

5. Τα αποτελέσματα της οδηγίας μέχρι σήμερα

6. Ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας λόγω εξελίξεων

7. Η Σύμβαση της Χάγης και το Σχέδιο Σύμβασης της UNIDROIT

ΙΙΙ. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας

1. Εναρμόνιση και συνοπτική αναφορά ρυθμίσεων

2. Ανακύπτοντα ερμηνευτικά προβλήματα

2.1. Εγκυρότητα εκκαθαριστικού συμψηφισμού στην πτώχευση

2.2. Ενέχυρο

2.3. Δικαίωμα χρήσης και κυμαινόμενη ασφάλεια

2.4. Διαδικασία αφερεγγυότητας

2.5. Ν.Δ. 17.7./13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων

εταιρειών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

§31. Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

(Συστάσεις 98/257/ΕΚ, 2001/310/ΕΚ, ν. 3297/2004)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι Συστάσεις 98/257/ΕΚ και 2001/310/ΕΚ

ΙΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο

IV. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή

1. Αρμοδιότητες

2. Διαδικασία

3. Πρακτικό συμβιβασμού

4. Έγγραφη σύσταση

5. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

V. Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

VI. Τα Ευρωπαϊκά Εξωδικαστικά Δίκτυα

1. Το ευρωπαϊκό εξωδικαστικό δίκτυο (EEJ-Net)

2. Το ευρωπαϊκό εξωδικαστικό δίκτυο στον τομέα των χρηματοπιστω-

τικών υπηρεσιών (FIN-Net)

VII. Προοπτικές

§32. Συλλογική Αγωγή

(Άρθρο 10 ν. 2251/1994, Οδηγία 98/27/ΕΚ)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η προστασία των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων στο

κοινοτικό δίκαιο

1. Πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο

2. Παράγωγο κοινοτικό δίκαιο

3. Ειδικά: Η οδηγία 98/27/ΕΚ για τις αγωγές παραλείψεως

3.1. Πεδίο εφαρμογής

3.2. Νομιμοποιούμενοι φορείς

3.3. Διεθνής δικαιοδοσία

3.4. Εφαρμοστέο δίκαιο

3.5. Ενσωμάτωση της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο

4. Συλλογική αγωγή και κοινοτικές εξελίξεις

4.1. Δίκαιο ανταγωνισμού

4.2. Δίκαιο προστασίας καταναλωτών

ΙΙΙ. Το άρθρο 10 του ν. 2251/1994

1. Η παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς

2. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

2.1. Η νομική φύση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής

βλάβης

2.2. Τα κριτήρια υπολογισμού της χρηματικής ικανοποίησης

2.3. Η άσκηση της σχετικής αποζημίωσης σε ατομική αγωγή κατανα-

λωτή

3. Ασφαλιστικά μέτρα

4. Αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας

IV. Η συλλογική αγωγή ως μέσο ελέγχου των ΓΟΣ

1. Το στάδιο του ελέγχου της ένταξης των ΓΟΣ

2. Το στάδιο του ελέγχου της ερμηνείας των ΓΟΣ 1572 3. Το στάδιο του ελέγχου του περιεχομένου των ΓΟΣ

V. Δικονομικά ζητήματα

1. Προθεσμία άσκησης της συλλογικής αγωγής

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

2.1. Ενώσεις καταναλωτών

2.2. Επιμελητήρια

2.3. Καταναλωτές

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Διαδικασία εκδίκασης

5. Η δικαστική απόφαση επί συλλογικής αγωγής

5.1. Η «ιδιότυπη δεσμευτικότητα»

5.2. Η απόφαση επί συλλογικής αγωγής στο πλαίσιο της ατομικής

δίκης

6. Ένδικα μέσα

7. Η ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 21 ν. 2251/1994

VΙ. Προοπτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....