Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 5η έκδ., 2024


Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 5η έκδ., 2024

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη και συστηματική ανάλυση για τη δημοφιλέστερη και πολύ συχνά εμφανιζόμενη στη δικαστηριακή πρακτική δίκη της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, με πλήρη ενημέρωση σε θεωρητικό και νομολογιακό επίπεδο.

Στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έκδοση, σε νομοθετικό επίπεδο δημοσιεύθηκαν νομοθετήματα που επέφεραν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των οποίων: α) ο ν. 4842/2021 «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021), ο οποίος περιέχει σημαντικές διατάξεις για τη δίκη της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, επιλύοντας δικονομικού δικαίου ζητήματα, τα οποία είχαν ανακύψει στη δικαστηριακή πρακτική και β) ο ν. 5095/2024 «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2024), που κατήργησε τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη για πρώτη φορά στην πολιτική δίκη.

Ο εφαρμοστής του δικονομικού δικαίου καλείται να αντιμετωπίσει πληθώρα δογματικών και πρακτικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την παράλληλη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και με την επίλυση θεμάτων διαχρονικού δικαίου. Η σημασία του παρόντος πονήματος έγκειται στην αναφορά των νέων ρυθμίσεων και στην επιστημονική τους ανάλυση, με την παράλληλη αναφορά στα προϊσχύσαντα καθεστώτα και την παρουσίαση και τον σχολιασμό μεγάλου αριθμού δικαστικών αποφάσεων, έτσι ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η ευχέρεια πλήρους διαχρονικής ενημέρωσης σε νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Πλήρως ενημερωμένη και αναθεωρημένη με βάση τους ν. 4335/2015, 4488/2017, 4842/2021 και 5095/2024
© 2024
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-853-5
Σελίδες
XXVI + 518
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προλογοσ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

προλογοσ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

προλογοσ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πρόλογος Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πίνακας Συντομογραφιών

Εισαγωγή

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο

Η Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝ­ΔΙ­ΚΟ ΒΟ­Η­ΘΗ­ΜΑ ΤΗΣ Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

1. Συ­νταγ­μα­τι­κή διά­στα­ση - Νο­μι­κή φύ­ση της α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρωμής

2. Το α­ντι­κεί­με­νο της δί­κης α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρω­μής

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕ­ΡΟ

ΟΙ ΛΟ­ΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΛΟ­ΓΟΙ Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ

1. Λό­γοι α­να­κο­πής εκ της δια­δι­κα­σί­ας έκ­δο­σης και του πε­ριε­χο­μέ­νου της διαταγής πληρωμής

2. Η έγ­γρα­φη α­πό­δει­ξη της ου­σια­στι­κής α­παί­τη­σης

α. Η ύ­παρ­ξη ι­διω­τι­κού ή δη­μό­σιου εγ­γρά­φου

β. Πε­ρι­πτω­σιο­λο­γί­α

γ. Ει­δι­κό­τε­ρα, η δια­τα­γή πλη­ρω­μής με βά­ση διοι­κη­τική σύμ­βα­ση ή α­παί­τη­ση δημό­σιου δι­καί­ου

3. Η ε­πί­δο­ση της δια­τα­γής πλη­ρω­μής στην αλ­λο­δα­πή και η ά­γνω­στη διαμο­νή του ο­φειλέτη 103.

4. Η μη ε­πί­δο­ση της δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρο 630Α ΚΠολ­Δ)

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ

ΛΟ­ΓΟΙ Α­ΝΑ­ΚΟΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑ­ΣΤΙΚΟΥ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ

1. Ι­σχυ­ρι­σμοί εκ του ου­σια­στι­κού δι­καί­ου των πι­στωτι­κών τί­τλων και εκ της αιτί­ας της α­παίτησης

2. Η σύμ­βα­ση του αλ­λη­λό­χρε­ου λογα­ρια­σμού

3. Η ε­ξάρ­τη­ση της α­παί­τη­σης α­πό αί­ρε­ση, ό­ρο, προ­θε­σμί­α ή α­ντι­παροχή

4. Α­να­το­κι­σμός - Τό­κοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η ά­σκη­ση της α­να­κο­πής. Έν­νο­μες συνέπειες

2. Η αρ­μο­διό­τη­τα του δι­κα­στη­ρί­ου της α­να­κο­πής

α. Το καθ’ ύ­λην αρ­μό­διο δικα­στή­ριο της α­να­κο­πής πριν τη νο­μο­θε­τι­κή μεταρ­ρύθ­μιση του ν. 4055/2012 και βάσει του ν. 4335/2015

β. Το κα­τά τό­πον αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο της α­να­κο­πής πριν τη νο­μο­θε­τι­κή με­ταρρύθ­μιση με το ν. 4055/2012 και βάσει του ν. 4335/2015

γ. Το καθ’ ύ­λη και κα­τά τό­πο αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο της α­να­κο­πής με­τά τη νο­μοθετι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση του ν. 4055/2012 και πριν το ν. 4335/2015

3. Η ε­νερ­γη­τι­κή και πα­θη­τι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση της α­νακοπής

4. Το έν­νο­μο συμ­φέ­ρον για την ά­σκη­ση της α­νακοπής

5. Η προ­θε­σμί­α ά­σκη­σης της α­να­κο­πής

6. Το πε­ριε­χό­με­νο του δι­κο­γρά­φου της α­νακοπής

7. Οι πρό­σθε­τοι λό­γοι α­νακοπής

α. Η ιστορική εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης. Δικαιολογητικός λόγος

β. Η προθεσμία άσκησης των πρόσθετων λόγων

γ. Ο τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων

δ. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων

ε. Ειδικότερα, ο τρόπος επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

στ. Η έννοια της συζήτησης της υπόθεσης

ζ. Το περιεχόμενο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων

η. Ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής και οι συνέπειες του

θ. Ερημοδικία των διαδίκων της ανακοπής

ι. Διαδικαστικά ζητήματα

8. Η δια­δι­κα­σί­α εκ­δί­κα­σης της α­νακοπής

α. Το νομοθετικό καθεστώς πριν την ισχύ και υπό την ισχύ του ν. 4055/2012

β. Το νομοθετικό καθεστώς υπό την ισχύ του ν. 4335/2015

9. Η ε­ρη­μο­δι­κί­α του δια­δί­κου στη δί­κη της α­νακοπής

10. Το βάρος και η διαδικασία απόδειξης

11. Δια­δι­κα­στι­κά ζη­τή­μα­τα στη δί­κη της α­νακοπής

12. Η α­πό­φα­ση ε­πί της α­να­κο­πής

13. Έν­δι­κα μέ­σα κα­τά της α­πό­φα­σης ε­πί της α­να­κο­πής

14. Δι­καστι­κή δα­πά­νη

Μ Ε Ρ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ι. Η ε­κτε­λε­στό­τη­τα της δια­τα­γής πληρωμής (άρ­θρο 631 ΚΠολ­Δ)

α. Η διαταγή πληρωμής ως εκτελεστός τίτλος

β. Η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ)

1. Η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 631 εδ. β ΚΠολΔ)

2. Η δικαστική αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ)

Ι­Ι. Η υ­πο­χρε­ω­τι­κή προ­σκο­μι­δή των πι­στω­τι­κών τί­τλων στη δί­κη α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρωμής

Ι­Ι­Ι. Οι α­νεκ­κα­θά­ρι­στοι ι­σχυ­ρι­σμοί στη δί­κη α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρω­μής βά­σει πι­στω­τι­κών τίτλων

ΙV. Η ι­σχύς δε­δι­κα­σμέ­νου της δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρο 633 παρ. 2 ΚΠολ­Δ)

V. Σχέ­ση της α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρα 632, 633 ΚΠολ­Δ) και της α­να­κο­πής κα­τά της ε­κτέ­λε­σης (άρθρο 933 ΚΠολ­Δ)

VΙ. Η α­να­κο­πή κα­τά δια­τα­γής πλη­ρω­μής και η αρ­νη­τι­κή α­να­γνω­ρι­στι­κή αγωγή

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...
Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου...