Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018


Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018

Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία επίλυση των διαφορών δεν εξαιρέθηκε βέβαια από τον άνω στόχο.

Σκοπός του ανά χείρας έργου είναι η προσαρμογή του θεσμού, όπως έχει καταγραφεί στο βασικό έργο (: Διαταγή πληρωμής, 2012) προς τις νέες ρυθμίσεις

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διαταγή πληρωμής
Συμπλήρωμα Β' έκδοσης
© 2018
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-798-4
Σελίδες
88
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1. Γενικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Νομοθετικά κείμενα

3. Χαρακτηριστικά νέας ρύθμισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

§2. Γενικά

1. Βασικό έργο

2. Προφορική υποβολή αίτησης

3. Αναφορά των επισυναπτομέων εγγράφων

4. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου

5. Διοικητική διαταγή πληρωμής

6. Διαμονή στην αλλοδαπή ή όταν είναι άγνωστη

6.1. Διαμονή στην αλλοδαπή: προϊσχύσαν δίκαιο

6.2. Ισχύον δίκαιο

6.3. Διαμονή άγνωστη: προϊσχύσαν δίκαιο

6.4. Ισχύον δίκαιο

7. Αρμοδιότητα δικαστικού οργάνου

7.1. Ο κανόνας

7.2. Η εξαίρεση

8. Στοιχεία δικογράφου

9. Ενέργειες δικαστή

10. Απόρριψη αίτησης

11. Παραδοχή αίτησης

12. Περιεχόμενο διαταγής πληρωμής

13. Υπόμνηση δικαιώματος άσκησης ανακοπής

14. Επίδοση διαταγής

15. Εκτέλεση διαταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

§3. Γενικά

1. Εισαγωγικά

2. Υλική αρμοδιότητα

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Τοπική αρμοδιότητα

4. Διαδικασία ειδικότερα

4.1. Ο κανόνας

4.2. Περιπτωσιολογία

4.3. Εφαρμογές

5. Διαδικαστικά ζητήματα πρώτης ανακοπής

5.1. Γενικά

5.2. Αρμόδιο δικαστήριο

6. Διαδικαστικά ζητήματα δεύτερης ανακοπής

6.1. Γενικά

6.2. Προθεσμία

7. Επίδραση επίδοσης της διαταγής στην παραγραφή

8. Παραλήπτης επίδοσης της διαταγής

8.1. Επιδόσεις στην ημεδαπή

8.2. Επιδόσεις στην αλλοδαπή

§4. Εκτέλεση της διαταγής πληρωμής

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Άμεση εκτελεστότητα: ο κανόνας

3. Νόμιμη αναστολή εκτέλεσης: πρώτη εξαίρεση (διαμονή άγνωστη ή στο εξω­τερικό).

4. Δικαστική αναστολή: δεύτερη εξαίρεση

5. Αναστολή λόγω άσκησης έφεσης: τρίτη εξαίρεση

§5. Σώρευση ανακοπών ΚΠολΔ 632,

1. Γενικά

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο: γενικά

2. Προϋποθέσεις σώρευσης

2.1. Ταυτότητα διαδικασίας

2.2. Υλική αρμοδιότητα

2.3. Τοπική αρμοδιότητα

2.4. Άλλες προϋποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§6. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Αρμοδιότητα για διαταγή πληρωμής

3. Αρμοδιότητες για την ανακοπή

3.1. Υλική αρμοδιότητα: ο κανόνας

3.2. Υλική αρμοδιότητα: η εξαίρεση

3.3. Τοπική αρμοδιότητα ανακοπής

4. Διαδικασία για την ανακοπή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§7. Διαταγή πληρωμής καταβολής του μισθώματος

1. Χρηματικές απαιτήσεις από τη μισθωτική σύμβαση: γενικά

2. Ουσιαστική ρύθμιση διαταγής πληρωμής

3. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

3.1. Μισθωτική διαφορά

3.2. Υλική αρμοδιότητα

3.3. Τοπική αρμοδιότητα

4. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

4.1. Υλική αρμοδιότητα

4.2. Τοπική αρμοδιότητα

§8. Άλλες μισθωτικές διαφορές

1. Άλλες χρηματικές μισθωτικές απαιτήσεις

2. Αποζημίωση χρήσης

2.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

2.2. Δικονομικές προϋποθέσεις

3. Καταβολή εγγύησης

3.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

3.2. Δικονομικές προϋποθέσεις

4. Καταβολή ποινικής ρήτρας

4.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

4.2. Δικονομικές προϋποθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

§9. Διαταγή πληρωμής καταβολής κοινοχρήστων δαπανών

1. Χρηματικές απαιτήσεις από τη σχέση οροφοκτησίας

2. Νομοθετική ρύθμιση

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Ουσιαστική ρύθμιση διαταγής πληρωμής

4. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

4.1. Διαφορά οροφοκτησίας

4.2. Υλική αρμοδιότητα

4.3. Τοπική αρμοδιότητα

5. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

5.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα

6. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

§10. Διαταγή πληρωμής για διατροφή

1. Χρηματικές απαιτήσεις σε σχέση με τη διατροφή

2. Διαδικασία

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

3.1. Υλική αρμοδιότητα

3.2. Τοπική αρμοδιότητα

4. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

4.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα

5. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

§11. Διαταγή πληρωμής σε βάρος εγγυητή ή πρωτοφειλέτη

1. Η εγγύηση: γενικά

2. Διαδικαστικά ζητήματα

2.1. Διαδικασία: γενικά

2.2. Αρμοδιότητες

3. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ

§12. Νομοθετική ρύθμιση

§13. Διαταγή πληρωμής για αμοιβή διαιτητή

1. Παραδεκτό

2. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

2.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα

3. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

3.1. Υλική αρμοδιότητα

4. Διαδικασία διαμεσολάβησης

§14. Διαταγή πληρωμής για δικηγορική αμοιβή

1. Χρηματικές απαιτήσεις δικηγόρων

2. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

2.1. Νομοθετική ρύθμιση

2.2. Υλική-τοπική αρμοδιότητα

3. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

3.1. Υλική αρμοδιότητα

4. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§15. Δικονομικές ρυθμίσεις

1. Υλική αρμοδιότητα ανακοπής

2. Συνέπειες

2.1. Πρώτη

2.2. Δεύτερη

2.3. Τρίτη

3. Περιπτωσιολογία

3.1. Διαταγή πληρωμής για τίμημα πώλησης

3.2. Διαταγή πληρωμής για αμοιβή εργολάβου

3.3. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή δανείου

3.4. Διαταγή πληρωμής από αφηρημένη αναγνώριση χρέους

3.5. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα

3.6. Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό

4. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

§16. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση

1.1. Θεμελίωση διαταγής πληρωμής

1.2. Πιστωτικοί τίτλοι

2. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής

2.1. Διαδικασία-υλική αρμοδιότητα

2.2. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής

3. Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής

4. Προσαγωγή πιστωτικών τίτλων

5. Ανταγωγή

6. Διαδικασία διαμεσολάβησης

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

§17. Διοικητική διαταγή πληρωμής

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Χρηματική αξίωση

2.2. Υποβολή αίτησης

2.3. Απαίτηση

2.4. Έγγραφη απόδειξη

2.5. Δικαστικό ένσημο

3. Αρμοδιότητες

4. Έκδοση – εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής

5. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

6. Παραγραφή

§18. Διαδικασία διαμεσολάβησης

1. Γενικά

2. Σκοπός

3. Υπαγόμενες διαφορές

4. Εξαιρούμενες διαφορές

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο νόμων

Ευρετήριο κειμένων

Κυριότερες εργασίες του συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...
Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου...