Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017


Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017

O ν. 4335/2015 άλλαξε ριζικά τη δομή των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις οποίες μάλιστα τροποποίησε σε βασικά τους σημεία.

Στο προκείμενο έργο παρουσιάζονται συστηματικά οι ειδικές διαδικασίες υπό τη νέα τους μορφή. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια αναλύονται τόσο οι κοινές θεμελιώδεις διατάξεις τους, όσο και οι τρείς ευρύτερες κατηγορίες των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, των περιουσιακών διαφορών και των διαταγών, με τη συνδρομή της πλέον πρόσφατης νομολογίας, στην οποία περιλαμβάνονται και όσες δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν ήδη από τα δικαστήρια της ουσίας υπό το ν. 4335/2015.

Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου νόμου που βέβαιο είναι ότι η θεωρία και η πράξη θα αντιμετωπίσουν προσεχώς. Οι ερμηνευτικές λύσεις που προτείνονται θα υποστηρίξουν το έργο δικαστών και δικηγόρων κατά την εφαρμογή του ν. 4335/2015.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικές διαδικασίες
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν. 4335/2015
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-640-6
Σελίδες
XVIΙI + 276
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ

ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4335/2015

§ 1. Η εξέλιξη των ειδικών διαδικασιών και οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

§ 2. Σώρευση (άρθρα 218, 219 ΚΠολΔ) και συνεκδίκαση (άρθρο 246 ΚΠολΔ) αγωγών που υπάγονται σε διάφορες ειδικές διαδικασίες

§ 3. Εισαγωγή και εκδίκαση με εσφαλμένη διαδικασία

§ 4. Διαχρονικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ -

ΑΡΘΡΟ 591 ΚΠολΔ

§ 1. Άσκηση της αγωγής

Ι. Κατάθεση και επίδοση - Προθεσμία κλητεύσεως

ΙΙ. Πινάκιο - Πλασματική κλήτευση

ΙΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων για τις μικροδιαφορές

§ 2. Πληρεξουσιότητα - Αντίκλητος

§ 3. Παρέμβαση - Προσεπίκληση - Ανακοίνωση δίκης

§ 4. Ανταγωγή

§ 5. Νόμιμη παράσταση των διαδίκων στον πρώτο βαθμό - Ερημοδικία

Ι. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης, προβολή ισχυρισμών

ΙΙ. Παράσταση με έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων

ΙΙΙ. Ερημοδικία διαδίκων

Α. Ο κανόνας των επαχθών συνεπειών της ερημοδικίας στις ειδικές διαδικασίες

Β. Το σύστημα της μονομερούς συζητήσεως επί ερημοδικίας στις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση

Γ. Το σύστημα της μονομερούς συζητήσεως επί ερημοδικίας στις εργατικές διαφορές

ΙV. Δικαστικό ένσημο

§ 6. Προφορικότητα της συζήτησης και έκδοση μη οριστικών από­φάσεων

Ι. Προφορικότητα της συζήτησης

ΙΙ. Αναβολή της συζήτησης (άρθρ. 241 ΚΠολΔ) - Ματαίωση της συζήτησης (άρθρ. 260 ΚΠολΔ)

ΙΙΙ. Συνεκδίκαση υποθέσεων (άρθρ. 246 ΚΠολΔ)

IV. Αναστολή της δίκης (άρθρ. 249, 250 ΚΠολΔ)

V. Επανάληψη συζητήσεως (άρθρ. 254 ΚΠολΔ)

§ 7. Η δευτεροβάθμια δίκη

Ι. Άσκηση εφέσεως - Καταβολή παραβόλου

ΙΙ. Άσκηση πρόσθετων λόγων εφέσεως και αναψηλαφήσεως - αντέφεση

Α. Τρόπος και χρόνος άσκησης

Β. Κεφάλαια εκκληθέντα και αναγκαίως συνεχόμενα προς τα εκκληθέντα

ΙΙΙ. Νόμιμη παράσταση των διαδίκων στο δεύτερο βαθμό - Ερη­μοδικία

Α. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης

Β. Παράσταση με έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικη­γόρων

Γ. Ερημοδικία διαδίκων

Δ. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στο δεύτερο βαθμό

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

§ 1. Εν μέρει ελεύθερη απόδειξη - Αρχή αμεσότητας των αποδείξεων

Ι. Ο περιορισμός της εμμάρτυρης απόδειξης (άρθρα 393, 394 ΚΠολΔ) - Αποδεικτικές συμβάσεις

ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο ως προς τον περιορισμό της εμμάρτυρης απόδειξης

ΙΙΙ. Αμεσότητα αποδείξεων

§ 2. Προαπόδειξη

Ι. Τρόπος και χρόνος επίκλησης και προσαγωγής των αποδεικτικών μέσων

ΙΙ. Νέα αποδεικτικά μέσα στο δεύτερο βαθμό

§ 3. Ομολογία

§ 4. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη

§ 5. Μάρτυρες

§ 6. Ένορκες βεβαιώσεις

§ 7. Εξέταση διαδίκων

§ 8. Έγγραφα

§ 9. Τεκμήρια και μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

§ 1. Υπαγόμενες διαφορές

Ι. Γαμικές διαφορές

ΙΙ. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων

ΙΙΙ. Λοιπές οικογενειακές διαφορές

§ 2. Κοινές διατάξεις

Ι. Άσκηση με αγωγή και αναστολή δίκης

ΙΙ. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως - Πληρεξουσιότητα

ΙΙΙ. Ερημοδικία

IV. Κατάργηση και διακοπή δίκης

V. Ζητήματα αποδείξεως

VI. Ζητήματα ενδίκων μέσων

VII. Διεθνής δικαιοδοσία

VIII. Δεδικασμένο

§ 3. Ειδικές διατάξεις κάθε διαφοράς

Ι. Γαμικές διαφορές

Α. Παθητική νομιμοποίηση

Β. Ο εισαγγελέας ως διάδικος

Γ. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας

ΙΙ. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Α. Δίκες υιοθεσίας

Β. Άρνηση υποβολής στις πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις

Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙΙΙ. Λοιπές οικογενειακές διαφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§ 1. Υπαγόμενες διαφορές

Ι. Πεδίο εφαρμογής

ΙΙ. Μισθωτικές διαφορές και διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

ΙΙΙ. Εργατικές διαφορές

Α. Έννοια εργατικών διαφορών

Β. Συνεκδίκαση παρεμπιπτουσών αγωγών και προσεπικλήσεων - ομοδικία στις εργατικές διαφορές (άρθρ. 614§3 δ’ και ε’ ΚΠολΔ)

IV. Διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης

V. Διαφορές από αμοιβές

VΙ. Αυτοκινητικές διαφορές

VIΙ. Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

VΙII. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

§ 2. Ειδικές διατάξεις κάθε διαφοράς

Ι. Μισθωτικές διαφορές - Διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιο­κτησία

Α. Εκτέλεση κατά υπομισθωτών και λοιπών τρίτων - Επανεγκατάσταση στο μίσθιο

Β. Κατάργηση της δίκης με καταβολή μισθωμάτων

Γ. Πλασματική καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως

Δ. Δεδικασμένο

ΙΙ. Εργατικές διαφορές

Α. Συντρέχουσα αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τις λοιπές εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές

Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία

Γ. Ομοδικία

Δ. Παρέμβαση και εξαιρετική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων, ενώσεων ή επιμελητηρίων

ΙΙΙ. Διαφορές από αμοιβές

IV. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Β. Προαποδεικτική προσαγωγή πιστωτικών τίτλων

Γ. Ανταγωγή

Δ. Αποκλεισμός ανακοπής ερημοδικίας και προσβολή ερήμην αποφάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ

§ 1. Διαταγή πληρωμής

Ι. Έκδοση διαταγής πληρωμής

Α. Θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής

Β. Αρμοδιότητα και αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής

Γ. Περιεχόμενο - Επίδοση - Εκτελεστότητα της διαταγής πλη­ρωμής

ΙΙ. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

Β. Προθεσμία και επίδοση της ανακοπής κατά διαταγής πλη­ρωμής - πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

Γ. Αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής

Δ. Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της εκτελέσεως

§ 2. Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου

Ι. Έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου

Α. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής απόδοσης μισθίου

Β. Αρμοδιότητα

Γ. Αίτηση έκδοσης της διαταγής απόδοσης μισθίου - Σώρευση αιτήματος για καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων κ.λπ.

Δ. Περιεχόμενο - Επίδοση - Εκτελεστότητα της διαταγής από­δοσης μισθίου - Απόρριψη της αιτήσεως

ΙΙ. Ανακοπή και αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής από­δοσης μισθίου

Α. Ανακοπή

Β. Αναστολή της εκτελεστότητας

Βιβλιογραφικός πίνακας

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...