Σ. Ρεπούσης, Σύγχρονα τραπεζικά θέματα, 2008


Σ. Ρεπούσης, Σύγχρονα τραπεζικά θέματα, 2008

Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τραπεζική πρακτική. Απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, τραπεζικούς υπαλλήλους, επιχειρήσεις και σε επιχειρηματίες και πρόκειται για βοήθημα με θέματα που άπτονται της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής και καθιστούν αναγκαία την γνώση και κατανόησή τους στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Το βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και θέματα σχετικά με αυτόν καθώς και η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων ( MiFID), που θα έχουν άμεσα εφαρμογή και θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η Επιτροπή της Βασιλείας και το Νέο Κανονιστικό – Ρυθμιστικό Πλαίσιο που θα επηρεάσει σύντομα την συνεργασία επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με τις τράπεζες.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους Κώδικες Δεοντολογίας και σε ορισμένες Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα Ομολογιακά Δάνεια και η Τιτλοποίηση Απαιτήσεων, θέματα που παρουσιάζουν πρόσφατα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον και αυξημένη ζήτηση για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις τράπεζες.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα καίρια θέματα σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια όπως φορολογικό καθεστώς και μορφές ανωνύμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου αλλά και ακίνητης περιουσίας ενώ στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές ασφάλειες και χρηματοπιστωτικές καινοτομίες όπως είναι τα πιστωτικά παράγωγα.

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες αλλά και θέματα που θα επηρεάσουν την Ελληνική αγορά ασφαλειών λόγω της εφαρμογής της Οδηγίας Solvency II.

Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών κρίσεων, ένα ενδογενές φαινόμενο των σύγχρονων αγορών που παρουσιάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ γίνεται αναφορά και σε πρόσφατα περιστατικά χρηματοοικονομικών κρίσεων που έπληξαν και θα πλήξουν ακόμα την παγκόσμια και Ελληνική οικονομία.

Τέλος στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και τις δυνατότητες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σύγχρονα τραπεζικά θέματα
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-364-1
Σελίδες
Χ + 164
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SEPA

1.3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

1.4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

1.5 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ,

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.4 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

4.2 ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

4.3 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

4.5 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

4.6 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.7 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

5.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

5.3 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Α.Ε.Ε.Χ.)

5.4 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

5.5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ Α.Ε.Ε

5.6 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

6.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

6.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

7.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

7.4 ΟΔΗΓΙΑ SOLVENCY

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

8.1 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

8.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΦΟΡΙΑ

8.3 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

8.4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

8.5 ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ;

8.6 ΚΡΙΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

9.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...