Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021


Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021

Οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων και οι θεσμικές αλλαγές στο πεδίο του φορολογικού δικαίου και ιδίως στα ζητήματα του προσδιορισμού και της είσπραξης των φόρων κατέστησαν αναγκαία την αποτύπωση και ερμηνεία τους. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τα σημαντικά στάδια της φορολογικής διαδικασίας που εκτείνονται μετά την κίνηση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας με την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως και την άσκηση των προβλεπομένων εξουσιών που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, δηλαδή τον προσδιορισμό και την είσπραξη των φόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί από την αναφερθείσα νομοθετική δράση.

Σκοπός του βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη και συστηματική ανάλυση και αντιμετώπιση διαχρονικών ζητημάτων των προαναφερθέντων αντικειμένων όπως έχουν εξελιχθεί προοδευτικά νομοθετικά, νομολογιακά και θεωρητικά, αλλά και θεμάτων που συνδέονται με νέες ρυθμίσεις. Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εφαρμοστές και ερμηνευτές των σχετικών φορολογικών ρυθμίσεων, μέσα από την οπτική του συγγραφέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από την ακαδημαϊκή έρευνα, όσο και από την εφαρμογή τους στην πράξη, στο πλαίσιο της μάχιμης δικηγορίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-280-9
Σελίδες
ΧΧ + 254
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Σημείωμα συγγραφέα

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

§1. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Η έκδοση και το περιεχόμενο της πράξης

ΙΙΙ. Η κοινοποίηση της πράξης

ΙV. Τα είδη των πράξεων προσδιορισμού φόρου

Α. Άμεσος προσδιορισμός φόρου

Β. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου

Γ. Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου

Δ. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

Ε. Προληπτικός προσδιορισμός φόρου

§2. Η παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης προς έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Κριτήρια προσδιορισμού της προθεσμίας παραγραφής

ΙΙΙ. Η πενταετής παραγραφή

IV. Η παράταση της προθεσμίας πενταετούς παραγραφής

Α. Η ενιαύσια επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής

1. Η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το πέμπτο έτος της προθεσμίας παραγραφής

2. Η περιέλευση «νέων στοιχείων» κατά το πέμπτο έτος της προθεσμίας παραγραφής

α) Η συγκριτική επισκόπηση του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Φ.Δ. με το άρθρο 84 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2238/1994

β) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Φ.Δ.

3. Η περιέλευση «πληροφοριών» κατά το πέμπτο έτος της προθεσμίας παραγραφής

4. Η περιέλευση «νέων στοιχείων» μετά την έκδοση πράξης περαίωσης ή πράξης προσδιορισμού φόρου

Β. Η δεκαετής παραγραφή

1. Έλλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης εντός της πενταετίας

2. Η περιέλευση «νέων στοιχείων και πληροφοριών» μετά την παρέλευση πενταετίας

Γ. Ειδικές περιπτώσεις παράτασης της προθεσμίας παραγραφής

1. Η αναζήτηση πληροφοριών από χώρα της αλλοδαπής

2. Η έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

3. Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού

4. Η αίτηση ακύρωσης/τροποποίησης του άρθρου 63Β του Κ.Φ.Δ

V. Διαδοχικές νομοθετικές παρατάσεις παραγραφής

VI. Δικονομικά Ζητήματα

§3. Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων - Η γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ

ΙΙΙ. Η συνέπεια της εφαρμογής του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ

IV. Η άμυνα του υποκείμενου στον φόρο

V. Το βάρος απόδειξης

§4. Προσδιορισμός του φόρου βάσει αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας.

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Το βάρος απόδειξης

ΙΙΙ. Ο χρόνος φορολόγησης

IV. Η περίπτωση συνδικαιούχων τραπεζικού λογαριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

§1. Αρμόδια όργανα προς είσπραξη του φόρου

§2. Η πληρωμή του φόρου

Ι. Ο χρόνος καταβολής του φόρου

ΙΙ. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις

Α. Πεδίο εφαρμογής

Β. Διαδικασία υπαγωγής

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Δ. Αποτελέσματα υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Αποτελέσματα για τον οφειλέτη

α) Διακανονισμός πληρωμής

β) Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

γ) Αναβολή εκτέλεσης ποινής

δ) Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

2. Αποτελέσματα για το Δημόσιο

Ε. Ισχύς και απώλεια της ρύθμισης

ΣΤ. Ευεργέτημα συνέπειας στην τήρηση της ρύθμισης

Ζ. Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης

Η. Δυνατότητα ρύθμισης για δεύτερη φορά

Θ. Δικονομική Προστασία

ΙΙΙ. Σειρά εξόφλησης των φορολογικών βαρών

§3. Δικαίωμα επιστροφής του φόρου

Ι. Νομική φύση και κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής

ΙΙ. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος επιστροφής κατ’ άρθρο 42 του Κ.Φ.Δ.

ΙΙΙ. Η διαδικασία καταβολής του αχρεώστητου φόρου

Α. Η τηρητέα διαδικασία

1. Η επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

2. Η επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3. Η επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας

Β. Η υποχρέωση για καταβολή τόκου - Ύψος επιτοκίου

IV. Απώλεια του δικαιώματος επιστροφής

Α. Η παραγραφή του δικαιώματος

Β. Έμμεσοι φόροι

V. Δικονομική Προστασία

§4. Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση

Ι. Εκτελεστοί τίτλοι

ΙΙ. Η λήψη διασφαλιστικών μέτρων

Α. Μέτρα διασφάλισης των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ.

Β. Διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα (άρθρο 46 παρ. 5 του Κ.Φ.Δ.)

1. Νομική φύση των μέτρων

2. Τα κατ’ ιδίαν διασφαλιστικά μέτρα

3. Προϋποθέσεις λήψης των διασφαλιστικών μέτρων

4. Διαδικασία επιβολής των μέτρων διασφάλισης

5. Σωρευτική επιβολή των μέτρων επί αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων

6. Ένδικη Προστασία

7. Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων

8. Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων κατ’ άρθρο 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004

ΙΙΙ. Η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Α. Η έκδοση ατομικής ειδοποίησης οφειλής/υπερημερίας

1. Η νομική φύση της ατομικής ειδοποίησης

2. Το περιεχόμενο της ατομικής ειδοποίησης

3. Χρόνος έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης

4. Η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης

Β. Η επιβολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Κριτήρια επιλογής των αναγκαστικών μέτρων

3. Η περίπτωση του συμψηφισμού

4. Η απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων συνεπεία αναστολής της οφειλής

α) Η εκ του νόμου αναστολή

β) Η διοικητική αναστολή

γ) Η δικαστική αναστολή

5. Η διακριτική ευχέρεια της φορολογικής αρχής για τις προς είσπραξη οφειλές

6. Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

§5. Η αλληλέγγυα ευθύνη

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομοθετική κατοχύρωση της αλληλέγγυας ευθύνης στο πεδίο του φορολογικού δικαίου

ΙΙΙ. Φύση της αλληλέγγυας ευθύνης

IV. Οι περιπτώσεις της αλληλέγγυας ευθύνης

Α. Η ευθύνη των διοικούντων φυσικών προσώπων

1. Τα κατ’ ιδίαν ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα

α) Η ex officio ευθύνη

β) Η ευθύνη συνεπεία άσκησης εν τοις πράγμασι διαχείρισης/διοίκησης

2. Αντικείμενο της ευθύνης

3. Προϋποθέσεις γέννησης της ευθύνης

α) Η κατοχή της ιδιότητας κατά τον κρίσιμο χρόνο

β) Το ληξιπρόθεσμο της οφειλής: Κανόνας και Εξαίρεση

γ) Η συνδρομή υπαιτιότητας

Β. Η ευθύνη του απορροφόντος νομικού προσώπου

Γ. Η ευθύνη των τελευταίων φορέων εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δ. Η ευθύνη μελών της προσωρινής διοίκησης

V. Τα δικαιώματα άμυνας των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων

§6. Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς είσπραξη των φόρων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο χρόνος παραγραφής είσπραξης των φόρων

ΙΙΙ. Διακοπή της παραγραφής

ΙV. Αναστολή της παραγραφής

V. Πειθαρχική ευθύνη

VI. Η δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής

§7. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Τα είδη αμοιβαίας συνδρομής

Α. Αίτηση για παροχή πληροφοριών

Β. Αίτηση για κοινοποίηση εγγράφων προς τον οφειλέτη

Γ. Αίτηση για την είσπραξη απαιτήσεων

Δ. Αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προς εξασφάλιση της απαίτησης

ΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα αμοιβαίας συνδρομής

Επίλογος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022