Σ. Κουμάνης, Η μη εκπλήρωση της ενοχικής σύμβασης κατά τον ΑΚ, 2002


Σ. Κουμάνης, Η μη εκπλήρωση της ενοχικής σύμβασης κατά τον ΑΚ, 2002

Μία μελέτη που πραγματεύεται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό του δικαίου.
Στο Πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται η de lege lata θεωρητική αναδιαμόρφωση και η ενιαία προσέγγιση του συστήματος μη εκπλήρωσης του ΑΚ. Ως αφετηρία τίθεται η γενική έννοια της αθέτησης υποχρέωσης και προτείνεται η εγκατάλειψη της περιπτωσιολογικής θεώρησής του. Διαμορφώνονται ενιαία κριτήρια για την επέλευση των έννομων συνεπειών της μη εκπλήρωσης της σύμβασης με βάση την έννοια του σκοπού της ενοχής. Το κέντρο βάρους μετατίθεται από την ένταξη σε κάποια από τις ρυθμισμένες περιπτώσεις (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη) στις προϋποθέσεις επέλευσης των έννομων συνεπειών σε κάθε περίπτωση μη εκπλήρωσης, γεγονός που ενδιαφέρει πρώτιστα την πράξη. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η σαφήνεια και η πληρότητα των λύσεων.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ειδικά η εκ των προτέρων αθέτηση της σύμβασης ως κύρια μορφή εμφάνισης της μη εκπλήρωσης πριν από το ληξιπρόθεσμο της ενοχής. Αρχικά προσδιορίζεται η έννοια αυτής. Στη συνέχεια ερευνάται η συνδρομή των στοιχείων της σε ειδικότερες συμβάσεις. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν η έννοια και η μη εκπλήρωση της σύμβασης διαδοχικών τμηματικών παροχών κατ' ΑΚ 386, η μη εκπλήρωση της σύμβασης έργου αλλά και η οριστική άρνηση εκπλήρωσης της παροχής.

Πρόκειται για μια μελέτη επίκαιρη, που κινείται στον χώρο των σύγχρονων τάσεων. Παράλληλα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για διατύπωση σαφών λύσεων στο καίριο ζήτημα της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ως εκ τούτου είναι χρήσιμη και για τον εφαρμοστή του δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η μη εκπλήρωση της ενοχικής σύμβασης κατά τον ΑΚ
Ιδίως πριν από το ληξιπρόθεσμο
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-675-6
Σελίδες
587
Τιμή
€ 62,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας περιεχομένων

Κυριότερες συντομογραφίες

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

1. Τελολογία και μη εκπλήρωση

2. Η αρχή της ultima ratio

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

§ 2. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ι. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚ

1. Γενικά

i. Βασικά χαρακτηριστικά και κρατούσα κριτική

ii. Ιστορική δικαιολόγηση

iii. Τυπολογική θεώρηση του συστήματος

2. Κριτική της σύγχρονης διδασκαλίας

i. Αδυναμία παροχής

α. Η λειτουργία της στο σύστημα

β. Έννοια

αα. Ευρεία θεώρηση

ββ. Αντικειμενική θεώρηση

γγ. Άλλες απόψεις

γ. Οριοθέτηση

αα. Αδυναμία παροχής και ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου

ββ. Υποκειμενική αδυναμία

γγ. "Προσωρινή αδυναμία"

δδ. Ανυπαίτια καθυστέρηση εκπλήρωσης

εε. Άρνηση εκπλήρωσης

στστ. Συμβάσεις απόλυτα ακριβόχρονης εκπλήρωσης

δ. Συμπεράσματα

ii. Υπερημερία οφειλέτη

α. Έννοια και λειτουργία

β. Η λειτουργία της εύλογης προθεσμίας εκπλήρωσης (ΑΚ 383 εδ. α΄)

iii. ΑΚ 330 εδ. α΄

iv. Πλημμελής εκπλήρωση

3. Συμπεράσματα

ΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

1. Γενικά

2. Ο σκοπός της ενοχής ως κριτήριο

i. Σκοπός της ενοχής

ii. Συμφέρον του δανειστή

3. Η εκπλήρωση

4. Η μη εκπλήρωση

i. Έννοια

ii. Το στοιχείο της οριστικότητας

iii. Μη εκπλήρωση και υπαιτιότητα

iv. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

5. Οι ρυθμισμένες περιπτώσεις

i. Αδυναμία παροχής

ii. Υπερημερία οφειλέτη

6. Οριοθέτηση από την ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου

ΙΙΙ. ΕΝΙAIΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

§ 3. O ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝ-ΝΟΜΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΙΙ. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

1. Έννομο συμφέρον του δανειστή

i. Έννοια

ii. Λειτουργία

iii. Το συμφέρον του δανειστή στις διατάξεις του ΑΚ

2. Σκοπός της ενοχής

i. Έννοια και λειτουργία

ii. Σκοπός της ενοχής και αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

iii. Σκοπός της ενοχής και ουσιώδης αθέτησης της σύμβασης

α. Γενικά

β. Συσχέτιση των εννοιών

γ. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

3. Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

1. Αδυναμία παροχής

2. Ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου

3. Καθυστέρηση εκπλήρωσης

i. Συμβάσεις απόλυτα ακριβόχρονης εκπλήρωσης

ii. Συμβάσεις σχετικά ακριβόχρονης εκπλήρωσης

iii. Υπερημερία οφειλέτη

4. Μερική εκπλήρωση

5. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

ΙV. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

1. Υπαναχώρηση

i. Η κρατούσα άποψη και κριτική αυτής

ii. Η άποψη περί αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 383 και κριτική αυτής

iii. Η προτεινόμενη θέση

α. Υπαναχώρηση και ευθύνη

β. Υπαναχώρηση λόγω ματαίωσης του σκοπού, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας

γ. Η ορθή ερμηνεία των ΑΚ 382 και

δ. Ο περιορισμός από την ΑΚ 381 § 1 εδ. α΄

ε. Ενίσχυση της προτεινόμενης θέσης από νομοθετικές επι-λογές

αα. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

ββ. Δικαίωμα αναστροφής

iv. Το πρόβλημα της ανυπαίτιας καθυστέρησης

α. Το πρόβλημα

β. Οι υποστηριζόμενες απόψεις και κριτική αυτών

αα. Η κρατούσα άποψη

ββ. Άλλες γνώμες

α΄. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ

β΄. Η άποψη Kruckmann

γ. Η προτεινόμενη λύση

2. Aποζημίωση

i. Η προϋπόθεση της υπαιτιότητας

ii. Αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης

iii. Μερική αποζημίωση

3. Λοιπά δικαιώματα

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ματαίωση του σκοπού

2. Βεβαιότητα ματαίωσης του σκοπού

3. Ματαίωση του σκοπού και οριστικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ

ΕΝΙΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)

§ 4. ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΙΙΙ. ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

§ 5. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΙΙ. ΤΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

1. Το πρόβλημα στο γερμανικό δίκαιο

2. Η κρατούσα άποψη στην Ελλάδα

3. Η προτεινόμενη θέση

ΙΙΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

1. Το δικαίωμα προσδοκίας γενικά

i. Το πραγματικό του κανόνα δικαίου ως αφετηρία

ii. Aπό την προσδοκία στο δικαίωμα προσδοκίας

iii. Οι "προενέργειες" του δικαιώματος

α. Εξασφάλιση της κτήσης

β. Εξασφάλιση της ικανοποίησης του σκοπού

iv. Άλλα στοιχεία του δικαιώματος προσδοκίας

v. Συμπέρασμα

2. Το δικαίωμα προσδοκίας του δανειστή μη ληξιπρόθεσμης ενοχής

i. Το δικαίωμα προσδοκίας του δανειστή

ii. Νομική θέση του δανειστή και νομική θέση του οφειλέτη

iii. Μέσα προστασίας

α. ΑΚ

αα. Η ΑΚ 204 ως θεμέλιο ευθύνης

ββ. ΑΚ 204 και ΑΚ 330 εδ. α΄

β. Δικονομικά μέσα

§ 6. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΙΙ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕ-ΣΜΟ

1. Η υποχρέωση προς παροχή γενικά

i. Έννοια της παροχής

α. Η παροχή ως συμπεριφορά

β. Η παροχή ως αποτέλεσμα

γ. Συμπέρασμα

ii. Υποχρέωση εκπλήρωσης και παροχή

2. Ειδικά πριν από το ληξιπρόθεσμο

ΙΙΙ. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Γενικά

2. Εξειδίκευση των υποχρεώσεων συμπεριφοράς

i. Η σύμβαση (lex contractus) ως αφετηρία

ii. Η ελευθερία του οφειλέτη

iii. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων συμπεριφοράς

α. Ο σκοπός ως κριτήριο εξειδίκευσης

αα. Η ενοχή ως τελολογική σχέση

ββ. Προσδιορισμός της οφειλόμενης συμπεριφοράς

β. Θετικό ή αρνητικό περιεχόμενο;

iv. Ο εκ των προτέρων (ex ante) προσδιορισμός

v. Η δυνατότητα εξαναγκασμού

§ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

H ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΘΕΑΥΤΗ

(H "ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ")

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της