Π. Φίλιος, Οικογενειακό δίκαιο, 4η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Οικογενειακό δίκαιο, 4η έκδ., 2011

Το οικογενειακό δίκαιο είναι αμιγές αστικό δίκαιο και υπόκειται στο δόγμα του τελευταίου. Οι ιδιορρυθμίες του, όχι τόσες πολλές όπως καμιά φορά λέγεται, δεν αλλοιώνουν τη φύση του, απλώς δικαιολογούν ερμηνευτικές προσαρμογές. Έτσι, στο παρόν έργο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση να διατηρηθεί ο αυστηρά νομικός χαρακτήρας της ύλης του οικογενειακού δικαίου.
Η τέταρτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί και ενημερωθεί, αφού έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι νομοθετικές μεταβολές, η πρόσφατη νομολογία και οι απόψεις της θεωρίας. Αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα του οικογενειακού δικαίου και παρέχονται λύσεις για τα ερμηνευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τον νομικό της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικογενειακό δίκαιο
Αναθεωρημένη και επαυξημένη
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-644-4
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 447
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βιβλιογραφία

§ 1. Γενικά

§ 2. Φύση - αρχές

§ 3. Θεμελιώδεις έννοιες

§ 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα

§ 5. Δικαιώματα

§ 6. Δικαιώματα-καθήκοντα (λειτουργικά)

§ 7. Συνταγματικές ρυθμίσεις

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΜΝΗΣΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 8. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΥΣΗ

§ 9. Λόγοι - συνέπειες

§ 10. Μονομερής διάλυση

§ 11. Αποζημίωση

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΑΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 12. Γενικά

§ 13. Μόνιμες συμβιώσεις χωρίς γάμο

§ 14. Ικανότητα - ανικανότητα

§ 15. Κωλύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΛΕΣΗ

§ 16. Γενικά

§ 17. Διατυπώσεις

§ 18. Πολιτικός

§ 19. Θρησκευτικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ

§ 20. Ανυπόστατος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΚΥΡΟΣ

§ 21. Γενικά

§ 22. Ακύρωση

§ 23. Συνέπειες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

§ 24. Νομιζόμενος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ

§ 25. Ακυρώσιμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 26. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΜΒΙΩΣΗ

§ 27. Γενικά - λειτουργία

§ 28. Ομάδες περιπτώσεων

§ 29. Αποφάσεις συζύγων

§ 30. Οικογενειακή στέγη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

§ 31. Επώνυμο - κατοικία - ιθαγένεια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

§ 32. Ανάγκες

§ 33. Συνεισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

§ 34. Γενικά

§ 35. Τεκμήρια για τα κινητά

§ 36. Διαχείριση της περιουσίας του άλλου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

§ 37. Γενικά

§ 37α. Αξίωση

§ 38. Αύξηση περιουσίας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ

§ 39. Γενικά

§ 40. Νομική φύση

§ 41. Έκταση

§ 42. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

§ 43. Υπεγγυότητα περιουσιών

§ 44. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ

§ 45. Διακοπή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

§ 46. Αξίωση

§ 47. Διακοπή συμβίωσης από εύλογη αιτία

§ 48. Μέτρο

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ-ΚΙΝΗΤΑ

§ 49. Οικογενειακή στέγη

§ 50. Κινητά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΛΥΣΗ

§ 51. Λύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 52. Έννοια - λόγοι - φύση κ.λ.π.

§ 53. Δικαίωμα διάζευξης

§ 53α. Κατάχρηση

§ 53β. Δικονομικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ

§ 54. Γενικά

§ 55. Έννοια

§ 56. Πραγματικός (1439 § 1)

§ 57. Μαχητός (1439 § 2)

§ 58. Αμάχητος (διετής διάσταση• 1439 § 3)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΦΑΝΕΙΑ

§ 59. Αφάνεια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

§ 60. Γενικά-προϋποθέσεις

§ 61. Συμφωνία συζύγων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

§ 62. Γενικά

§ 63. Περιπτώσεις

§ 64. Λειτουργία

§ 65. Συμφωνίες συζύγων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 66. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ

§ 67. Έννοια κ.λ.π. - βαθμός - γραμμή - ρίζα

§ 68. Γένεση - κατάργηση

§ 69. Τέκνο γεννημένο σε γάμο - τεκμήριο

§ 69α. Γέννηση μετά 300 ημέρες

§ 70. Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ

§ 71. Συγγένεια εξ αγχιστείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

§ 72. Γενικά

§ 73. Γεννητικό υλικό

§ 74. Διενέργεια

§ 75. Παρένθετη μητρότητα

§ 76. Μεταθανάτια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΟΥΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΦΥΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 77. Γενικά

§ 78. Φύση - συνέπειες

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ

§ 79. Γενικά - ακυρότητα κ.λ.π. - αποκλεισμός

§ 80. Δικαιούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

§ 81. Γενικά

§ 82. Δικαίωμα

§ 83. Διάδικοι

§ 84. Τεκμήριο πατρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ

§ 85. Επιγενόμενος γάμος

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

§ 86. Γενικά

§ 87. Δικαίωμα

§ 88. Λόγοι

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

§ 89. Γενικά

§ 90. Ικανότητα

§ 91. Συναινέσεις - ακροάσεις - εξουσιοδότηση

§ 92. Νομική φύση - απόφαση

§ 93. Συνέπειες

§ 93α. Γονική μέριμνα

§ 94. Λόγοι λύσεις

§ 95. Ενέργεια λύσης

§ 96. Ανασύσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

§ 97. Υιοθεσία ενηλίκου

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΑΞΙΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 98. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΞΙΩΣΗ

§ 99. Νομική φύση

§ 99α. Γενικά χαρακτηριστικά

§ 99β. Προστασία κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

§ 100. Δικαίωμα - δικαιούχοι

§ 101. Περισσότεροι δικαιούχοι - ανεπάρκεια

§ 102. Υποχρέωση - υπόχρεοι

§ 103. Περισσότεροι υπόχρεοι

§ 104. Εκπλήρωση από τρίτον - υποκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ

§ 105. Ανάλογη διατροφή

§ 106. Ελαττωμένες διατροφές

§ 107. Μεταβολή όρων

§ 108. Τρόπος και χρόνος καταβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΚΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ - ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

§ 109. Προσωρινή διατροφή τέκνου

§ 110. Διατροφή μητέρας - δαπάνες για τοκετό

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

§ 111. Ρύθμιση

§ 112. Αλληλλεγύη κ.λ.π.

§ 113. Επώνυμο τέκνων

§ 114. Υπηρεσίες τέκνου

§ 115. Γονική παροχή

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 116. Εισαγωγικά

§ 117. Συμφέρον και γνώμη τέκνου

§ 118. Έναρξη - λήξη

§ 119. Νομική φύση

§ 120. Ευθύνη - δαπάνες - ζημίες - παραγραφή - χρησικτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΚΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 121. Εισαγωγικά

§ 122. Από κοινού

§ 123. Πράξεις από τον ένα

§ 124. Σύγκρουση συμφερόντων

§ 125. Δικαστική ρύθμιση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§ 126. Γενικά

§ 127. Η ρύθμιση ειδικότερα

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

§ 128. Αναγνώριση τέκνου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΚΑΚΗ

§ 129. Κακή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

§ 130. Αφαίρεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

§ 131. Επιμέλεια προσώπου (γενικά)

§ 131α. Σωφρονιστική εξουσία

§ 132. Ιατρική περίθαλψη

§ 133. Επικοινωνία με συγγενείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 134. Γενικά-περιεχόμενο

§ 135. Περιουσία από διαθήκη ή δωρεά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

§ 136. Επροσώπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΑΥΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ

§ 137. Γενικά - λόγοι

§ 138. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 139. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

§ 140. Γενικά

§ 141. Διορισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

§ 142. Γενικά - συγκρότηση

§ 143. Κατάσταση μελών

§ 144. Αρμοδιότητες - συνεδριάσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

§ 145. Δικαστήριο - κοινωνική υπηρεσία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

§ 146. Γενικά

§ 147. Διαβίωση σε τρίτους

§ 148. Εισαγωγή σε ειδικά ιδρύματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

§ 149. Γενικά

§ 150. Απογραφή - ετήσια δαπάνη

§ 151. Μετρητά - τίτλοι κ.λ.π.

§ 152. Περιουσία από διαθήκη ή χαριστική πράξη

§ 153. Πράξεις με άδεια του εποπτικού συμβουλίου

§ 154. Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

§ 154α. Εκπροσώπηση

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 155. Επείγουσες περιπτώσεις - έλλειψη επιτρόπου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

§ 156. Ειδικός επίτροπος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

ΛΗΞΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ

§ 157. Λήξη - αναβίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

§ 158. Γενικά

§ 159. Αρμοδιότητες - δικαιώματα - υποχρεώσεις

§ 160. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ

§ 161. Γενικά

§ 162. Υποβολή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 163. Συμπαραστατούμενος

§ 164. Συμπαραστάτης

§ 165. Προσωρινός συμπαραστάτης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 166. Εισαγωγικά

§ 167. Πλήρης στερητική

§ 168. Μερική στερητική

§ 169. Επικουρική

§ 170. Στερητική και επικουρική

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΛΗΞΗ

§ 171. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

§ 172. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 173. Έννοια - φύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κ.Λ.Π.

§ 174. Κατάρτιση - ικανότητα-κωλύματα - ελαττώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

§ 175. Εισαγωγικά

§ 176. Προσωπικές

§ 177. Περιουσιακές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΥΣΗ

§ 178. Λόγοι

§ 179. Διατροφή

§ 180. Κληρονομικό δικαίωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΚΝΑ

§ 181. Συγγένεια - υιοθεσία

§ 182. Τέκνα

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Μια διεξοδική και συστηματική ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4356/2015 με ερμηνευτικές λύσεις σε ζητήματα της θεωρίας και της νομολογίας
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Το πρώτο συστηματικό και πλήρες έργο που περιλαμβάνει τις τελευταίες, καίριες μεταβολές και αναθεωρήσεις του «Οικογενειακού Δικαίου»