Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομική μεθοδολογία
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-643-7
Σελίδες
XVII + 180
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011 Η τρίτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί με βάση τη νεότερη θεωρία και νομολογία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομική μεθοδολογία
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-643-7
Σελίδες
XVII + 180
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§ 1. Έννοια κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

§ 2. Έννοια κ.λ.π. - διακρίσεις

§ 3. Θεμελίωση - αναγκαιότητα

§ 4. Κατανόηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

§ 5. Υπόσταση κ.λ.π. - πραγματικό

§ 6. Υπαγωγή - νόμιμη βάση

§ 7. Αποφάσεις κατά την κρίση

§ 8. Αποφάσεις κατ’ απόκλιση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 9. Έννοια

§ 10. Έννομη τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 11. Πρωτογενείς

§ 12. Δευτερογενείς

§ 13. Δημόσιας τάξης

§ 14. Άλλα είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π.)

§ 15. Διαπλαστικοί παράγοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

§ 16. Ιεραρχία

§ 17. Έναρξη - λήξη

§ 17α. Αναδρομικότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 18. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 19. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

§ 20. Νόημα - περιεχόμενο

§ 21. Διάρθρωση

§ 22. Παραπομπές

§ 23. Πλάσματα δικαίου

§ 24. Τεκμήρια

§ 25. Βάρος απόδειξης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

§ 26. Ορισμός κ.λ.π. - βασικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ - ΤΥΠΟΣ (ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 27. Έννοια (ορισμός)

§ 27α. Τύπος (νομική μορφή)

§ 28. Τριμερές μοντέλο - κατάταξη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 29. Τεχνικές - περιγραφικές - αξιολογικές

§ 30. Γενικές ρήτρες

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ Κ.Λ.Π. - ΕΙΔΗ

§ 31. Έννοια κ.λ.π.

§ 32. Συσταλτική, διασταλτική και διορθωτική ερμηνεία

§ 33. Εξηγητική αναλογία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 33α. Βασικές αρχές του δικαίου

§ 33β. Φύση του πράγματος - απαγωγή στο άτοπο

§ 33γ. Σύνταγμα - διεθνές δίκαιο και Ε.Ε.

§ 33δ. Νεότερες διατάξεις

§ 33ε. Ειδικές διατάξεις - συρροή νόμων

§ 33στ. Εξαιρετικές και επικρίσιμες διατάξεις

§ 33ζ. Αχρήστευση διατάξεων

§ 33η. Συγκριτικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

§ 34. Γραμματική

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

§ 35. Έννοιες κ.λ.π.

§ 36. Κριτική - θέση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΝΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΗ

§ 37. Συστηματική

§ 38. Εννοιοκρατική

§ 38α. Εννοιοκρατικές ερμηνείες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - ΑΞΙΕΣ)

§ 39. Τελολογική (συμφέροντα - αξίες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ

§ 40. Λογική (λογιστική)

§ 40α. Υπολογιστική (κομπιουτερική)

§ 40β. Δεοντο-λογική (ρομποτική)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

§ 41. Επιχειρηματολογική (τοπική - οικονομική)

§ 42. Συγκριτική (ομαδοποιητική)

§ 43. Δοκιμαστική (πειραματική)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΝΑ

§ 44. Γενικά

§ 45. Νομοθετικά κενά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΛΗΡΩΣΗ

§ 46. Αναλογία

§ 47. Τελολογική αναγωγή - (επικαλυμμένα κενό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΞΙΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

§ 48. Αξιώματα

§ 49. Επιχειρήματα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

§ 50. Αυθεντική

§ 51. Δικαστική

§ 52. Υπερβατική

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 53. Γενικά

§ 54. Υπόσταση

§ 55. Προϋποθέσεις ενέργειας

§ 56. Οιονεί δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

§ 57. Είδη

§ 58. Θεμελίωση

§ 59. Δικονομικά

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 60. Αναγκαιότητα - είδη βούλησης

§ 61. Αντικείμενο - όρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 62. Γενικά - σιωπή

§ 63. Περιστάσεις - συναλλακτικά ήθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

§ 64. Απευθυντέες

§ 65. Μη απευθυντέες

§ 66. Σε αόριστο κύκλο

§ 67. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

§ 68. Τυπικές δικαιοπραξίες

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ

§ 69. Εισαγωγικά

§ 70. Κενό

§ 71. Υποθετική βούληση

§ 72. Συμπληρωτικοί κανόνες

§ 73. Ερμηνευτικοί κανόνες

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 74. Γενικά - δηλώσεις

§ 75. Ρύθμιση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 76. Έννοια - φύση - χαρακτηριστικά

§ 77. Περιεχόμενο

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 78. Εισαγωγικά

§ 79. Αναγκαιότητα

§ 80. Εύνοια διαθήκης

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΗΘΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 81. Υποκειμενικότητα

§ 82. Τυπικότητα

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 83. Έννοια - θεμελίωση

§ 84. Προϋποθέσεις

§ 85. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 86. Συμπληρωτικές και ερμηνευτικές διατάξεις

§ 87. Ερμηνευτική σύμβαση

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού