Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 1, 9η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 1, 9η έκδ., 2011

Αξιόπιστη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

Με το έργο αυτό αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δίδονται λύσεις για όλα τα θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Στόχος του είναι να κατατοπίσει γρήγορα και αξιόπιστα τον ώριμο νομικό της πράξης αλλά και να είναι κατανοητό και χρήσιμο και στον σπουδαστή του δικαίου.
Η νέα, ένατη έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε είναι πλήρως ενημερωμένη με τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις και τις απόψεις της θεωρίας, ελληνικής και ξένης.
Στον πρώτο τόμο εξετάζονται οι συμβάσεις εκποίησης (πώληση πράγματος, πώληση δικαιώματος, διεθνής πώληση, ανταλλαγή και ανταλλακτικές συμβάσεις, δωρεά), οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης (μίσθωση πράγματος, επαγγελματική μίσθωση, μίσθωση κατοικίας και οικογενειακής στέγης, αγρομίσθωση, επίμορτη αγροληψία, μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, κτηνοληψία, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), χρησιδάνειο, δάνειο) και οι ενοχές παροχής υπηρεσιών (σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, προκήρυξη, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, παρακαταθήκη, ανώμαλη παρακαταθήκη - μεσεγγύηση, ευθύνη ξενοδόχων κ.ά. επιχειρηματιών, ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών).
Στον δεύτερο τόμο αναλύονται οι διατάξεις για την εταιρεία και την κοινωνία, για τις βοηθητικές συμβάσεις και ενοχές (εγγύηση, συμβιβασμός, υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, αλληλόχρεος λογαριασμός, έκταξη, ανώνυμα χρεόγραφα, επίδειξη πράγματος ή εγγράφου) για την ισόβια πρόσοδο, για τις τυχερές και μικτές συμβάσεις, για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, για τις αδικοπραξίες, για την ευθύνη από διακινδύνευση, για τις ειδικές ευθύνες (ευθύνη παραγωγού, από εργατικά ατυχήματα, από εκτέλεση δικαστικής απόφασης, από επιτρεπόμενες επεμβάσεις), για την προστασία των δανειστών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος
Πλήρως ενημερωμένη με βάση και το ν. 3853/2010
© 2011
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-445-635-2
Σελίδες
XXXIV + 584
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 1. Γενικά

§ 1α. Πράγμα

§ 1β. Τίμημα

§ 1γ. Πρόσωπα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ

§ 2. Μεταβίβαση κυριότητας - παράδοση πράγματος

§ 2α. Παρεπόμενες υποχρεώσεις κ.λ.π.

§ 2β. Πρόσθετες υποχρεώσεις (προστασία καταναλωτή)

§ 2γ. Μη εκπλήρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

§ 3. Πληρωμή τιμήματος

§ 3α. Παρεπόμενες υποχρεώσεις κ.λ.π.

§ 3β. Μη εκπλήρωση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

§ 4. Είδη

§ 4α. Μετάθεση

§ 4β. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

§ 5. Νομικά ελαττώματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 6. Εισαγωγικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ

§ 6α. Έννοια - μορφές

§ 6β. Ειδικές περιπτώσεις

§ 6γ. Μη ανταπόκριση

§ 6δ. Πλημμελής εγκατάσταση

§ 6ε. Υγεία και ασφάλεια καταναλωτή

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

§ 7. Έννοια

§ 7α. Έκταση ακινήτου

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 8. Εισαγωγικά

§ 8α. Μορφή

§ 8β. Χρόνος

§ 8γ. Απαλλαγή

§ 8δ. Προστασία καταναλωτή

§ 8ε. Δικαιώματα άρθρων 540 επ. (συρροή)

§ 8στ. Δικαιώματα άρθρων 540 επ. και άλλες διατάξεις (συρροές)

§ 8ζ. Εγγυήσεις

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 9. Μετακπλήρωση (διόρθωση - αντικατάσταση)

§ 9α. Διόρθωση

§ 9β. Αντικατάσταση (δικαίωμα αγοραστή)

§ 9γ. Αντικατάσταση (δικαίωμα πωλητή)

§ 10. Μείωση

§ 11. Υπαναχώρηση

§ 11α. Περιορισμοί υπαναχώρησης

§ 11β. Συνέπειες υπαναχώρησης

§ 12. Αποζημίωση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

§ 13. Γενικά

§ 13α. Έναρξη - αναστολή - διακοπή

§ 13β. Δόλια απόκρυψη ή αποσιώπηση

§ 13γ. Εγγυητική προθεσμία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΟΡΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 14. Γενικά

§ 14α. Νομική κατάσταση

§ 14β. Υπερημερία αγοραστή

§ 14γ. Υπαναχώρηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

§ 15. Πώληση με αποστολή

§ 16. Πώληση με δοκιμή

§ 17. Σύμφωνο εξώνησης

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

§ 18. Μεταπρασία (διατίμηση) - μίσθωση - πώληση - «ανταλλαγή» αυτο-κινήτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

§ 19. Δικαιώματα

§ 19α. Περιουσιακά αγαθά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗ

§ 19β. Διεθνής πώληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 20. Ανταλλαγή

§ 20α. Ανταλλακτικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΩΡΕΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 21. Εισαγωγικά - πρόσωπα - νομική φύση

§ 21α. Τύπος - εικονικότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ 21β. Ουσιώδη στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΗΤΗ

§ 22. Υποχρεώσεις και ευθύνη δωρητή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

§ 23. Γενικά

§ 23α. Αχαριστία

§ 23β. Θανάτωση δωρητή - εμπόδιση ανάκλησης

§ 23γ. Παράλειψη εκτέλεσης τρόπου

§ 23δ. Επιγέννηση ή αναγνώριση τέκνου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

§ 24. Δωρεά υπό τρόπο

§ 24α. Δωρεά κατά περιοδικές παροχές

§ 24β. Δωρεά από ηθικό καθήκον ή ευπρέπεια

§ 24γ. Μικτή δωρεά

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 25. Έννοια κ.λ.π. - πρακτική αξία - περισσότερα πρόσωπα

§ 25α. Νομική φύση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ 25β. Μίσθιο - μίσθωμα

§ 25γ. Είδος χρήσης - διάρκεια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 26. Παραχώρηση χρήσης

§ 27. Παρεπόμενες υποχρεώσεις - βάρη - φόροι - δαπάνες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 28. Έννοιες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 29. Γενικά

§ 29α. Συρροές

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 30. Εισαγωγικά

§ 30α. Διόρθωση ή άρση

§ 30β. Μείωση - μη καταβολή

§ 30γ. Αποζημίωση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

§ 31. Πληρωμή

§ 31α. Δυστροπία

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§ 32. Παραλαβή - χρησιμοποίηση

§ 33. Καλή χρήση

§ 34. Γνωστοποιήσεις - ανοχές

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

§ 35. Απόδοση

§ 35α. Παρακράτηση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§ 36. Νόμιμο ενέχυρο

§ 36α. «Εγγύηση»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ

§ 37. Χρήση - αφαίρεση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ

§ 37α. Έννοια - φύση

§ 37β. Σχέσεις μερών

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

§ 38. Γενικά

§ 39. Μεταβίβαση κυριότητας

§ 39α. Παραχώρηση εμπράγματου δικαιώματος

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π.

§ 40. Μίσθωση ακινήτου χωρίς βέβαιη χρονολογία κ.λ.π.

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

§ 41. Ειδικές περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτου

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

§ 42. Εκποίηση κινητών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΛΗΞΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 43. Γενικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

§ 44. Γενικά

§ 44α. Άσκηση

§ 45. Τακτική (αναιτιολόγητη, αναιτιώδης)

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

§ 45α. Σπουδαίος λόγος

§ 45β. Παράβαση όρου

§46. Μη παραχώρηση χρήσης

§ 46α. Κίνδυνος υγείας

§ 47. Καθυστέρηση μισθώματος

§ 47α. Κακή χρήση

§ 48. Εκποίηση κ.λ.π. μισθίου

§ 48α Εκμίσθωση μετά την κατάσχεση

§ 48β. Μετάθεση δημόσιου υπαλλήλου

§ 49. Πάροδος τριάντα ετών ή εφόρου ζωής

§ 49α. Θάνατος μισθωτή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

§50. Παράταση

§ 50α. Πραγματική αναμίσθωση (ανανέωση)

§ 50β. Πλασματική αναμίσθωση (ανανέωση, 611)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

§ 51. Γενικά

§ 51α. Προστατευόμενες μισθώσεις

§ 51β. Σύμβαση και ουσιώδη στοιχεία

§ 51γ. Λειτουργία

§ 51δ. Λήξη

§ 51ε. Παράταση - αναμίσθωση (ανανέωση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ

§ 52. Μίσθωση κατοικίας

§ 52α. Μίσθωση οικογενειακής στέγης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΗ

§ 53. Γενικά

§ 54. Υποχρεώσεις εκμισθωτή - ελλείψεις

§ 55. Υποχρεώσεις μισθωτή

§ 55α. Ελάττωση μισθώματος

§ 56. Εξοπλισμός

§ 56α. Ασφάλεια εκμισθωτή

§ 57. Δικαίωμα μισθωτή

§ 57α. Εκποίηση μισθίου

§ 58. Λήξη

§ 59. Παράταση - αναμίσθωση (ανανέωση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΤΗ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑ

§ 60. Επίμορτη αγροληψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ

§ 61. Μίσθωση προσοδοφόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΤΗΝΟΛΗΨΙΑ

§ 62. Κτηνοληψία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

§ 63. Γενικά

§ 63α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 63β. Λειτουργία κλ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

§ 64. Έννοια - διακρίσεις

§ 64α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 64β. Νομική φύση

§ 65. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρησιδανειστή

§ 66. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρησαμένου

§ 67. Δικαίωμα χρησαμένου

§ 67α. Εκποίηση πράγματος

§ 68. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΔΑΝΕΙΟ

§ 69. Γενικά

§ 69α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 69β. Νομική φύση

§ 70. Υποχρεώσεις δανειοδότη

§ 71. Υποχρεώσεις δανειολήπτη

§ 72. Λήξη

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 73. Έννοια - διακρίσεις - ρύθμιση - φύση κ.λ.π.

§ 73α Κατάρτιση

§ 73β. Άκυρη ή ακυρώσιμη σύμβαση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

§ 74. Εργασία

§ 74α. Μισθός

§ 74β. Διάρκεια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

§ 75. Παροχή εργασίας

§ 75α. Πρόσθετη εργασία

§ 75β. Μη εκπλήρωση

§ 75γ. Εμπόδιο εργασίας

§ 76. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 77. Μέτρο ευθύνης

§ 77α. Εργασίες με τάση ζημιών

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΟΥ

§ 78. Γενικά

§ 78α. Χρόνος - τόπος

§ 78β. Εξασφάλιση

§ 79. Υπερημερία αποδοχής εργασίας

§ 80. Αδυναμία αποδοχής εργασίας

§ 80α. Αδυναμία από λόγους μερών

§ 80β. Αδυναμία από ανώτερη βία

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§ 81. Γενικά

§ 81α. Περίθαλψη κ.λ.π. εργαζομένου

§ 81β. Ασφάλεια κ.λπ. χώρων

§ 81γ. Άδειες - πιστοποιητικό εργασίας

§ 81δ. Απασχόληση εργαζομένου

§ 81ε. Ίση μεταχείριση

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΛΗΞΗ

§ 82. Γενικά

§ 82α. Πάροδος χρόνου - θάνατος

§ 82β. Καταγγελία (γενικά)

§ 82γ. Τακτική καταγγελία

§ 82δ. Έκτακτη καταγγελία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ

§ 83. Παράταση - ανανέωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 84. Έννοια κ.λ.π. - νομική φύση - ρύθμιση

§ 84α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 84β. Κατάρτιση

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

§ 84γ. Εργολαβία οικοδομής με αντιπαροχή

§ 84δ. Αγορά διαμερίσματος κ.λ.π. υπό κατασκευή

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 84ε. Σύμβαση εργασίας

§ 84στ. Πώληση - κατασκευή έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

§ 85. Εκτέλεση

§ 85α. Μεταβίβαση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ

§ 85β. Γενικά

§ 85γ. Ειδοποίηση για καθυστέρηση κ.λ.π.

§ 85δ. Υπαναχώρηση

§ 85ε. Μερική υπαναχώρηση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

§ 85στ. Μεταχείριση ύλης και συναφή ζητήματα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 86. Καταβολή αμοιβής

§ 86α. Παράδοση - συναφείς έννοιες

§ 86β. Προϋπολογισμός (μεταβολές)

§ 86γ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 86δ. Ασφάλεια εργολάβου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 87. Κίνδυνος - ελαττωματικά υλικά - οδηγίες εργοδότη

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ - ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

§ 88. Πραγματικό ελάττωμα

§ 88α. Συμφωνημένη ιδιότητα

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 88β. Ευθύνη

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΡΡΟΕΣ

§ 88γ. Δικαιώματα άρθρων 688 επ.

§ 88δ. Δικαιώματα άρθρων 688 επ. και άλλες διατάξεις

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 88ε. Διόρθωση

§ 88στ. Επανεκτέλεση

§ 88ζ. Μείωση

§ 88η. Υπαναχώρηση

§ 88θ. Αποζημίωση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

§ 88ι. Παραγραφή

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΛΥΣΗ

§ 89. Λύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

§ 90. Γενικά

§ 90α. Κατάρτιση - λύση

§ 91. Υποχρεώσεις μεσίτη

§ 91α. Υποχρεώσεις εντολέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

§ 92. Γενικά

§ 92α. Αμοιβή - ευθύνη - ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΝΤΟΛΗ

§ 93. Γενικά

§ 93α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 93β. Διάκριση από άλλες σχέσεις

§ 93γ. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

§ 94. Υποχρεώσεις και ευθύνη εντολοδόχου

§ 94α. Υποκατάσταση

§ 95. Υποχρεώσεις και ευθύνη εντολέα

§ 96. Λύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 97. Εισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

§ 98. Γενικά

§ 98α. Ξένη υπόθεση

§ 98β. Διοίκηση υπόθεσης

§ 98γ. Συμφέρον και θέληση κυρίου

§ 99. Συνέπειες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ

§ 100. Ανεπίτρεπτη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ

§ 101. Μη γνήσια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

§ 102. Έννοια κ.λ.π. - ρύθμιση - διακρίσεις

§ 102α. Ουσιώδη στοιχεία

§ 102β. Νομική φύση

§ 103. Υποχρεώσεις, ευθύνη και δικαίωμα θεματοφύλακα

§ 104. Υποχρεώσεις και ευθύνη παρακαταθέτη

§ 105. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ

§ 106. Ανώμαλη παρακαταθήκη

§ 107. Μεσεγγύηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

§ 108. Γενικά

§ 108α. Υποκείμενα

§ 108β. Προϋπόθεσης

§ 108γ. Απαλλαγή

§ 108δ. Ασφάλεια επιχειρηματία

§ 108ε. Λήξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

§ 108στ. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο