Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα, 4η έκδ., 2012


Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα, 4η έκδ., 2012 Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα. Το παρόν αποτελεί το μοναδικό έργο στην ελληνική γλώσσα στο οποίο αναλύεται κριτικά η θεωρία και πράξη όλων των ατομικών δικαιωμάτων. Σε τρία Μέρη ο συγγραφέας πραγματεύεται τη γενική θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, ερμηνεύει τις υπερεθνικές, συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις που κατοχυρώνουν τα επί μέρους δικαιώματα και αναλύει την προστασία τους, διοικητική και δικαστική. Στη νέα, πλήρως ενημερωμένη τέταρτη έκδοση που κυκλοφορεί έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις και παρέχονται απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράξη.
Η εξαντλητική παρουσίαση ενός αντικειμένου με θεμελιώδη σημασία και ρόλο στη σύγχρονη εποχή και η διεξοδική ανάλυση προβλημάτων που έχουν ανακύψει και απασχολούν τη δικαστηριακή πρακτική αλλά και την επικαιρότητα, ιδωμένων και μέσα στο περιβάλλον κρίσης που βιώνει η χώρα, καθιστούν το έργο απαραίτητο για κάθε νομικό αλλά και για κάθε πολίτη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα
Ενημερωμένη
© 2012
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-814-1
Σελίδες
ΧΧVIII + 1342
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

(Οἱ παραπομπές ἀναφέρονται στούς περιθωριακούς ἀριθμούς)

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἔννοια καί σημασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο δεύτερο: Ἱστορική ἀνασκόπηση καί σύγχρονη κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο τρίτο: Διακρίσεις τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί συγγενεῖς ἔννοιες

Κεφάλαιο τέταρτο: Φορεῖς τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο πέμπτο: Δεσμευτικότητα, πεδίο ἰσχῦος καί ἀμοιβαῖες σχέσεις ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο ἕκτο: Προσδιορισμοί καί περιορισμοί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο πρῶτο

Ἔννοια καί σημασία τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

1. Δικαιώματα καί κράτος

2. Ὁρολογική διευκρίνηση

3. Τά ἀτομικά δικαιώματα ὡς ἀγώγιμες καί ἐξαναγκαστές ἔννομες ἀξιώσεις

4. Ἀτομικά δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου καί κοινωνικό κράτος

5. Πρακτική σημασία - δικαστικοποίηση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

6. Οἱ πολιτικές διαστάσεις τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Κεφάλαιο δεύτερο

Ἱστορική ἀνασκόπηση καί σύγχρονη κατοχύρωση

τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

I. Ἱστορική ἀνασκόπηση

1. Ἀρχαιότητα: ἡ ἐλεύθερη πόλη

2. Νεώτεροι χρόνοι: ὁ ἐλεύθερος πολίτης

3. Ἡ ἐξέλιξη τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

II. Κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στά ἑλληνικά συντάγματα

1. Tά συντάγματα μέχρι τό 1975

2. Τό ἰσχῦον σύνταγμα

3. Ἐπιφύλαξη νόμου

III. Κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στό διεθνές δίκαιο

1. Διεθνεῖς διακηρύξεις: νέο φαινόμενο

2. Στό πλαίσιο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν

3. Στό πλαίσιο τῆς Διασκέψεως γιά τήν Ἀσφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Εὐρώπη

4. Στό πλαίσιο τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Ἐργασίας

5. Στό πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης

6. Στό πλαίσιο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀμερικανικῶν Κρατῶν

7. Στό πλαίσιο τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῆς Ἑνότητας / Ἀφρικανικῆς Ἑνώσεως

8. Στό πλαίσιο τοῦ Συνδέσμου τῶν Νοτιοανατολικῶν Ἀσιατικῶν Ἐθνῶν

9. Στό πλαίσιο τῆς Ἀραβικῆς Κοινωνίας

10. Λατινική Ἕνωση. Καραϊβική Κοινότητα

11. Ἡ ἐφαρμογή τῶν διεθνῶν διακηρύξεων τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια

IV. Κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων στό εὐρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο / δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

1. Τά ἀτομικά δικαιώματα στίς συνθῆκες πού ἱδρύουν τίς Εὐρωπαϊκές Κοινότητες καί ἡ μεταγενέστερη ἐξέλιξη

2. Τό ζήτημα στά ἐθνικά δικαστήρια

3. Ἐξέλιξη τῆς νομολογίας τοῦ Δικαστηρίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων/Δικαστήριο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων

4. Προσχώρηση στήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου

5. Ἡ οἰκονομική ἐλευθερία στίς εὐρωπαϊκές συνθῆκες καί τά ἄλλα ἀτομικά δικαιώματα

6. Προσβολή ἀπό κοινοτικά καί ἀπό κρατικά ὄργανα

7. Τριτενέργεια

8. Διεύρυνση τῶν ἐλευθεριῶν

9. Οἱ πολίτες τῆς ΕΕ ὡς φορεῖς τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

10. Περιορισμοί ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας 95α

11. Ὁ σεβασμός τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ὡς προϋπόθεση προσχωρήσεως στήν ΕΕ

Κεφάλαιο τρίτο

Διακρίσεις τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί συγγενεῖς ἔννοιες

I. Θεμελιώδεις ἐλευθερίες, κοινωνικές ἀξιώσεις καί πολιτικά δικαιώματα

Εἰσαγωγικές παρατηρήσεις

1. Status negativus: ἀποθετικά ἤ ἀμυντικά δικαιώματα ἤ θεμελιώδεις ἐλευθερίες

2. Status positivus: θετικά ἤ κοινωνικά δικαιώματα ἤ ἀξιώσεις

3. Status activus: πολιτικά καί συμμετοχικά δικαιώματα

II. Ἀλληλεξάρτηση δικαιωμάτων

1. Ἀλληλεξάρτηση καί συνύπαρξη

2. Εἰδικῶς τά κοινωνικά δικαιώματα

III. Οὐσιαστικά καί διαδικαστικά δικαιώματα

IV. Θεσμικές ἐγγυήσεις

V. Θεμελιώδεις ὑποχρεώσεις

1. Ἔννοια

2. Οἱ ἐπιμέρους θεμελιώδεις ὑποχρεώσεις

3. Ἀπαλλαγή ἀπό θεμελιώδεις ὑποχρεώσεις

Κεφάλαιο τέταρτο

Φορεῖς τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

1. Διακρίσεις

2. Ἱκανότητα ἀτομικοῦ δικαιώματος καί ἱκανότητα ἀσκήσεως ἀτομικοῦ δικαιώματος

3. Φυσικά καί νομικά πρόσωπα

4. Νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ καί δημόσιου δικαίου. Ἀνεξάρτητες ἀρχές

5. Ἰθαγένεια

6. Πανανθρώπινα δικαιώματα

7. Ἀτομικά δικαιώματα ἀλλοδαπῶν

8. Εὐρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο / Δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Κεφάλαιο πέμπτο

Δεσμευτικότητα, πεδίο ἰσχῦος καί ἀμοιβαῖες σχέσεις

ἀτομικῶν δικαιωμάτων

I. Δεσμευτικότητα, ἄμεση ἰσχύς

1. Δέσμευση τοῦ νομοθέτη, ἄμεση ἰσχύς

2. Δέσμευση τῆς συναλλακτικῆς διοικήσεως

3. Δέσμευση ἀνεξάρτητα ἀπό τίς νομικές μορφές ὀργανώσεως τῶν κρατικῶν δραστηριοτήτων

4. Δεσμευτικότητα τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τοῦ συντάγματος ὅπου ἀσκεῖται ἐξουσία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους 176α

II. Τριτενέργεια

1. Τό πρόβλημα

2. Ἡ τριτενέργεια στή γερμανική θεωρία καί νομολογία

3. Τριτενέργεια καί Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου

4. Ἡ τριτενέργεια στή νομολογία τοῦ Δικαστηρίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων / Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

5. Τριτενέργεια καί Σύνταγμα τοῦ 1975, ὅπως ἀναθεωρήθηκε

6. Τό κράτος ὡς ἐγγυητής καί προστάτης τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

7. Τριτενέργεια καί ἰσότητα

III. Σχέσεις μεταξύ ἀτομικῶν δικαιωμάτων: συρροή καί σύγκρουση

1. Συρροή

2. Σύγκρουση

Κεφάλαιο ἕκτο

Προσδιορισμοί καί περιορισμοί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

Προλεγόμενα

I. Ἐγγενεῖς περιορισμοί: ἐννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Προσδιορισμός τοῦ προστατευόμενου ἔννομου ἀγαθοῦ

2. Ἐπιλογές τοῦ συντακτικοῦ νομοθέτη

3. Ἀνάθεση τοῦ προσδιορισμοῦ στόν νομοθέτη

4. Ἀτομικά δικαιώματα στό πλαίσιο τῶν γενικῶν νόμων

II. Ὁ κοινωνικός περιορισμός τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

1. «Κοινωνικοποίηση»

2. Ὁ ὅρος «ἀτομικά δικαιώματα»

3. Ἀνασκόπηση τοῦ κοινωνικοῦ περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

4. Ὁ κοινωνικός περιορισμός στό Σύνταγμα

5. Διάκριση κοινωνικοῦ περιορισμοῦ καί κοινωνικῶν δικαιωμάτων

6. Διαβάθμιση τοῦ κοινωνικοῦ περιορισμοῦ

7. Γενικός κοινωνικός περιορισμός

8. Τό «κοινωνικό συμφέρον»

9. «Κοινωνικό λειτούργημα» καί «κοινωνικός στόχος»

III. Καταχρηστική ἄσκηση ἀτομικοῦ δικαιώματος

1. Ἀπαγόρευση στό Σύνταγμα καί σέ διεθνεῖς συμβάσεις

2. Ἔννοια καταχρήσεως

3. Διάκριση καταχρήσεως καί παραβάσεως

4. Ὁ σκοπός ὡς ἐννοιολογικό στοιχεῖο τῆς καταχρήσεως

5. Ἡ ἀπαγόρευση καταχρήσεως ὡς προσδιορισμός δικαιώματος

6. Ὁ κίνδυνος καταχρήσεως τῆς ἀπαγορεύσεως καταχρήσεως

7. Κυρώσεις

IV. Δημόσιο συμφέρον καί ἀτομικά δικαιώματα

1. Ἡ νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τό ΕΣΥ

2. Ἡ ὑπεροχή τοῦ εἰδικοῦ κανόνα δικαίου

3. Νομοθετικές ἐξαιρέσεις ἤ διακρίσεις πού ἀποσκοποῦν τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ δημόσιου συμφέροντος

4. Νόμος καί δημόσιο συμφέρον

5. Ἡ ἔννοια τοῦ δημόσιου συμφέροντος

6. Δημόσιο συμφέρον καί ἄρθρο 109 τοῦ Συντάγματος

7. Ἐπίκληση τοῦ δημόσιου συμφέροντος ὡς λόγος ὑπεροχῆς τοῦ κοινοῦ νόμου ἔναντι τοῦ Συντάγματος

8. Ἀντικατάσταση τοῦ Συντάγματος ἀπό τό δημόσιο συμφέρον

V. Γνήσιοι περιορισμοί ἀπευθείας ἀπό τό Σύνταγμα

1. Ἀπευθείας περιορισμοί

2. Ἀμεταβίβαστο τῶν συνταγματικῶν περιορισμῶν

3. Ἅγιον Ὄρος

VI. Νομοθετικοί περιορισμοί: ἐπιφύλαξη τοῦ νόμου

1. Δέσμευση καί ἐπιφύλαξη τοῦ νόμου

2. Γενική καί εἰδική ἐπιφύλαξη τοῦ νόμου

3. Καθορισμός ἀόριστων νομικῶν ἐννοιῶν

4. Ἐκτέλεση συνταγματικῶν διατάξεων

5. Οἱ λόγοι τῆς καθ' ἑαυτήν ἐπιφυλάξεως τοῦ νόμου

6. Ἡ ἱστορική σημασία τῆς ἐπιφυλάξεως τοῦ νόμου καί ἡ διπλή σχετικοποίησή της στή χώρα μας. Ἡ ἐπιφύλαξη τοῦ οὐσιαστικοῦ ἁπλῶς νόμου

7. Ἔκταση τῆς ἐπιφυλάξεως τοῦ νόμου. Ἐπιφύλαξη νομοθετικῆς ρυθμίσεως

8. Ἔμμεση ἐπιφύλαξη νόμου• ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους

VII. Διοικητικοί περιορισμοί

1. Ἀναστολή ἰσχῦος ἀτομικῶν δικαιωμάτων

2. Πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου

3. Κρατικές ὑποχρεώσεις

4. Ἀτομικά μέτρα

5. Διοικητικές συμβάσεις• διοικητικοί φορεῖς ὡς ν.π.δ.δ.

VIII. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις – Παραίτηση ἀπό ἀτομικό δικαίωμα

1. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

2. Παραίτηση ἀπό ἀτομικό δικαίωμα

IX. Περιορισμοί διεθνοῦς δικαίου

X. Ὅρια τῶν περιορισμῶν

1. Περιορισμένη ἐπιφύλαξη νόμου

2. Ἁπλή ἐπιφύλαξη τοῦ νόμου. Ἀπαραβίαστο τοῦ πυρήνα τοῦ δικαιώματος

3. Κοινωνικά ὅρια

4. Ἀτομική νομοθετική προσβολή

5. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

6. Ἀναγκαιότητα σέ μιά δημοκρατική κοινωνία

7. Ἀπαγόρευση καταχρήσεως περιορισμῶν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Πρῶτο τμῆμα: Γενική ἐλευθερία

Δεύτερο τμῆμα: Οἰκονομική ἐλευθερία

Τρίτο τμῆμα: Ἰσότητα

Τέταρτο τμῆμα: Ἀξία τοῦ ἀνθρώπου

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενική ἐλευθερία

Διάγραμμα

Πρώτη ἑνότητα: Δικαίωμα ζωῆς καί σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀκεραιότητας

Κεφάλαιο πρῶτο: Δικαίωμα ζωῆς

Κεφάλαιο δεύτερο: Δικαίωμα σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀκεραιότητας

Δεύτερη ἑνότητα: Προσωπική ἐλευθερία καί ἀσφάλεια

Κεφάλαιο τρίτο: Ἡ ἐν γένει προσωπική ἐλευθερία

Κεφάλαιο τέταρτο: Προσωπική ἀσφάλεια

Κεφάλαιο πέμπτο: Ποινικός κολασμός

Κεφάλαιο ἕκτο: Ἐλευθερία κινήσεως καί ἐγκαταστάσεως

Τρίτη ἑνότητα: Δικαίωμα ἰδιωτικῆς σφαίρας

Κεφάλαιο ἕβδομο: Ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς

Κεφάλαιο ὄγδοο: Ἄσυλο τῆς κατοικίας

Κεφάλαιο ἔνατο: Ἀπόρρητο τῆς ἐπικοινωνίας

Τέταρτη ἑνότητα: Ἐλευθερία θρησκείας, γνώμης καί πληροφορίας

Κεφάλαιο δέκατο: Θρησκευτική ἐλευθερία καί ἐλευθερία πεποιθήσεων

Κεφάλαιο ἑνδέκατο: Ἐλευθερία γνώμης καί πληροφορίας

Πέμπτη ἑνότητα: Ἐλευθερία καί ἐγγυήσεις μαζικῆς ἐπικοινωνίας

Κεφάλαιο δωδέκατο: Ἐλευθερία τοῦ τύπου

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ἐλευθερία τοῦ κινηματογράφου καί τῆς φωνογραφίας

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Συνταγματικές ἐγγυήσεις τῆς ραδιοτηλεοράσεως

Ἕκτη ἑνότητα: Ἐλευθερία πνευματικῆς δημιουργίας καί διδασκαλίας

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ἐλευθερία τῆς τέχνης

Κεφάλαιο δέκατο ἕκτο: Ἐλευθερία τῆς ἐπιστήμης, ἔρευνας καί διδασκαλίας

Κεφάλαιο δέκατο ἕβδομο: Πανεπιστημιακή αὐτοδιοίκηση καί ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία

Κεφάλαιο δέκατο ὄγδοο: Ἐλευθερία καί δικαίωμα παιδείας

Ἑβδόμη ἑνότητα: Συλλογικές ἐλευθερίες

Κεφάλαιο δέκατο ἔνατο: Ἐλευθερία συναθροίσεως

Κεφάλαιο εἰκοστό: Ἐλευθερία ἑνώσεως

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα ζωῆς καί σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀκεραιότητας

Διάγραμμα

Κεφάλαιο πρῶτο: Δικαίωμα ζωῆς

Κεφάλαιο δεύτερο: Δικαίωμα σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀκεραιότητας

Κεφάλαιο πρῶτο

Δικαίωμα ζωῆς

I. Περιεχόμενο

1. Κατοχύρωση σέ συντάγματα καί διεθνεῖς συμβάσεις. Δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου καί ὑποχρέωση τοῦ κράτους νά προστατεύει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου

2. Ἔννοια ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἐγκεφαλικός θάνατος. Τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης

3. Ἀπόλυτη προστασία τῆς ζωῆς, εὐγονική πολιτική, εὐθανασία, αὐτοκτονία, παρακώλυση αὐτοκτονίας, ἀναγκαστική διατροφή ἀπεργῶν πείνας

4. Μόνο ἀμυντικό δικαίωμα

II. Φορεῖς. Δεσμευτικότητα. Πεδίο ἰσχῦος

1. Μόνο φυσικά πρόσωπα. Ἡμεδαποί, ἀλλοδαποί, ἀνιθαγενεῖς. Ἐξαιρέσεις διεθνοῦς δικαίου

2. Ἔλλειψη τριτενέργειας. Δεσμευτικότητα

III. Ἐξαιρέσεις. Περιορισμοί

1. Ποινή θανάτου

2. Στρατιωτική ὑποχρέωση. Μόνιμα μέλη ἐνόπλων δυνάμεων καί σωμάτων ἀσφαλείας

3. Ὑποχρέωση λυτρώσεως ἄλλου ἀπό κίνδυνο ζωῆς. Κατάσταση ἄμυνας ἤ ἀνάγκης

4. Χρήση ὅπλων ἀπό τήν ἀστυνομία. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

Κεφάλαιο δεύτερο

Δικαίωμα σωματικῆς καί ψυχικῆς ἀκεραιότητας

I. Περιεχόμενο

1. Ἀπαγορεύσεις τοῦ ἄρθρου 7 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος καί δικαίωμα σωματικῆς ἀκεραιότητας

2. Ἐπικουρική ἀπαγόρευση προσβολῆς τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας

3. Βασανιστήρια

4. Σωματική κάκωση καί βλάβη τῆς ὑγείας. Ἀναγκαστική ἰατρική ἐπέμβαση. Προσβολή τῆς γενετήσιας ἱκανότητας ἤ ἀξιοπρέπειας

5. Ψυχολογική βία. Ἀνιχνευτής ψεύδους. Ναρκοανάλυση. Πλύση ἐγκεφάλου

6. Ἄλλες προσβολές τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Προσβολή τῆς τιμῆς

7. Ἰατρική ἐπέμβαση ἤ περίθαλψη παρά τήν θέληση ἤ τίς θρησκευτικές ἀντιρρήσεις τοῦ ἀσθενοῦς

8. Κοινωνικό δικαίωμα ὑγείας

9. Δημόσια ὑγεία

II. Φορεῖς. Δεσμευτικότητα. Πεδίο ἰσχῦος

1. Μόνο φυσικά πρόσωπα. Μόνο ζωντανοί ἄνθρωποι

2. Ἄμεση δέσμευση κρατικῶν ὀργάνων. Κοινωνικό δικαίωμα κατά τό ἄρθρο 21 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος

3. Ἔλλειψη τριτενέργειας

III. Περιορισμοί

1. Συναίνεση στήν ἰατρική ἐπέμβαση ἤ ἐπιστημονικά πειράματα. Ἐξαιρέσεις

2. Εἰδικές κυριαρχικές σχέσεις. Πειθαρχικές ποινές

3. Προσβολή τοῦ δικαιώματος μέ συναίνεση τοῦ δικαιούχου

4. Προσβολή τοῦ δικαιώματος παρά τήν θέληση τοῦ δικαιούχου

IV. Κυρώσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προσωπική ἐλευθερία καί ἀσφάλεια

Διάγραμμα

Κεφάλαιο τρίτο: Ἡ ἐν γένει προσωπική ἐλευθερία

Κεφάλαιο τέταρτο: Προσωπική ἀσφάλεια

Κεφάλαιο πέμπτο: Ποινικός κολασμός

Κεφάλαιο ἕκτο: Ἐλευθερία κινήσεως καί ἐγκαταστάσεως

Κεφάλαιο τρίτο

Ἡ ἐν γένει προσωπική ἐλευθερία

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Οἱ τρεῖς πλευρές τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου

2. Ἡ ἀντίστοιχη συστηματική τοῦ Συντάγματος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου

3. Δουλεία. Εἱλωτεία

II. Φορεῖς

III. Περιορισμοί

Κεφάλαιο τέταρτο

Προσωπική ἀσφάλεια

Προλεγόμενα

I. Σύλληψη καί προσωρινή κράτηση

Ἔννοια καί ἔκταση τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος

1. Καταδίωξη, σύλληψη, φυλάκιση, κράτηση κατ' οἶκον, ἐκτόπιση

2. Φορεῖς. Ἔλλειψη τριτενέργειας

3. Ἐπιφύλαξη νόμου. Περιορισμοί. Ὅρια. Ἀναστολή

II. Συνταγματικές ἐγγυήσεις συλλήψεως καί προσωρινῆς κρατήσεως

Προλεγόμενα

Α. Νομοθετική πρόβλεψη συλλήψεως καί προσωρινῆς κρατήσεως

1. Πότε καί ποῦ ἐπιτρέπεται σύλληψη καί βίαιη προσαγωγή

2. Πότε ἐπιτρέπεται προσωρινή κράτηση

3. Προσωπική κράτηση ὡς μέσο ἀναγκαστικῆς ἤ διοικητικῆς ἐκτελέσεως γιά τήν ἱκανοποίηση χρηματικῶν ἀπαιτήσεων

Β. Ἔνταλμα συλλήψεως καί προσωρινῆς κρατήσεως

1. Δικαστικό ἔνταλμα. Ἁρμόδιος δικαστής

2. Ἐξαίρεση ἐπ' αὐτοφώρων ἐγκλημάτων

3. Αἰτιολογία

4. Ἐπίδοση

5. Εἰδοποίηση συγγενοῦς ἤ προσώπου ἐμπιστοσύνης

Γ. Προσαγωγή στόν δικαστή (ἀνακριτή)

1. Προσαγωγή ἐντός 24 ὡρῶν

2. Ἀπόφαση περί προσωρινῆς κρατήσεως ἐντός 3 ἡμερῶν

3. Ὑποχρέωση ἀπολύσεως

Δ. Μεταχείριση συλληφθέντος καί κρατουμένου

Ε. Διάρκεια προσωρινῆς κρατήσεως

1. Συνταγματικά ὅρια. Ἐξαιρετικές περιπτώσεις

2. Ἰσχύς καί ἐπί διοικητικῆς διαδικασίας

3. Ἠπιότερες διατάξεις τῆς ΕΣΔΑ

4. Ἀπόλυση τοῦ κρατουμένου

ΣΤ. Κυρώσεις γιά τήν παράνομη σύλληψη καί κράτηση

1. Ποινική κύρωση

2. Ἀστική εὐθύνη

3. Πειθαρχικές κυρώσεις

Ζ. Δικαίωμα τοῦ κρατουμένου νά προσφύγει στά δικαστήρια

Κεφάλαιο πέμπτο

Ποινικός κολασμός

Προλεγόμενα

I. Nullum crimen nulla poena sine lege

Α. Εἰσαγωγή

1. Νομοθετική πρόβλεψη ἐγκλήματος καί ποινῆς, Magna Charta Libertatum 1215. Διακηρύξεις καί συντάγματα ἀπό τό τέλος τοῦ 18ου αἰώνα καί ἔπειτα

2. Ἑλληνικά συντάγματα

3. Διεθνεῖς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου

Β. Ἔννοια τοῦ «νόμου»

1. Κανόνας δικαίου

2. Γραπτός κανόνας δικαίου

3. Οὐσιαστικός νόμος

Γ. Χρόνος ἰσχῦος, διατύπωση καί ἑρμηνεία τοῦ νόμου

1. Ἀναδρομικός ποινικός νόμος. Ἐφαρμογή τοῦ εὐμενέστερου νόμου

2. Νόμοι προσωρινῆς ἰσχῦος

3. Μέτρα ἀσφαλείας

4. Παρεπόμενες ποινές

5. Πλήρης καί σαφής νόμος

6. Περιορισμοί τῆς ποινικῆς ἑρμηνείας

7. Ἀντικειμενική καί ὑποκειμενική ἑρμηνεία

Δ. Δικαιολόγηση

1. Ψυχολογική ἀποδοχή τῆς ποινικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ κράτους

2. Γνώση καί προσιτό τοῦ κανόνα δικαίου

3. Γενική ἰσχύς τοῦ ἀξιοποίνου

Ε. Ἰσχύς καί ἐκτός τοῦ ποινικοῦ δικαίου;

1. Φορολογικό δίκαιο

2. Διοικητικές παραβάσεις καί ποινές

II. Τεκμήριο ἀθωότητας τοῦ κατηγορουμένου

1. Νομική βάση

2. Ἀποδεικτέα εἶναι ἡ ἐνοχή καί ὄχι ἡ ἀθωότητα

3. Ποινή ὑπονοίας. Προσωρινή ἀπαλλαγή. Καταδίκη τοῦ ἀπαλλαγέντος στή δικαστική δαπάνη. Ἀποζημίωση

4. Μεταχείριση τοῦ κατηγορουμένου ὡς ἀθώου

5. Δικαιώματα τοῦ κατηγορουμένου

6. In dubio pro reo

7. Χρονικά ὅρια λειτουργίας τοῦ τεκμηρίου

III. Δικαστικός κολασμός τῶν ἐγκλημάτων

1. Ἔννοια δικαστηρίου

2. Ἐξαιρέσεις

3. Χάρη. Ἀμνηστία

4. Στρατοδικεῖα, ναυτοδικεῖα, ἀεροδικεῖα, δικαστήρια λειῶν, δικαστήριο ὑπουργῶν. Μικτά ὁρκωτά ἐγκλήματα

5. Ne bis in idem 446α

IV. Κανόνες ἐπιβολῆς καί ἐκτίσεως τῆς ποινῆς

Α. Ἀπαγορευμένες ποινές

1. Γενική δήμευση

2. Πολιτικός θάνατος

3. Θανατική ποινή

Β. Ἀπαγόρευση ἀπάνθρωπης ἤ ἐξευτελιστικῆς ποινῆς ἤ μεταχειρίσεως

V. Ἀποζημίωση ἀδίκως ἤ παρανόμως καταδικασθέντων

Κεφάλαιο ἕκτο

Ἐλευθερία κινήσεως καί ἐγκαταστάσεως

Προλεγόμενα

I. Ἡ ἐλευθερία κινήσεως ἐν γένει καί οἱ περιορισμοί της

1. Συστηματική διάρθρωση τῆς κατοχυρώσεως

2. Συστηματική διάρθρωση τῶν περιορισμῶν

3. Ἀπαγόρευση ἀτομικῶν διοικητικῶν μέτρων κατά τό ἄρθρο 5 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος

4. Ἐξαιρέσεις σέ ὁμαλές περιστάσεις

5. Ἐξαιρέσεις σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις

II. Ἐλευθερία κινήσεως καί ἐγκαταστάσεως Ἑλλήνων πολιτῶν ἐντός τῆς Ἑλλάδας

1. Περιεχόμενο

2. Ἀνεξαρτησία ἀπό κρατική ἄδεια

3. Μεταφορές

4. Περιορισμοί

5. Δικαστική ἀπόφαση

6. Ἐκτόπιση

III. Ἐλευθερία ἐξόδου ἑλλήνων πολιτῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα

1. Περιεχόμενο

2. Ἐξαιρέσεις

IV. Δικαίωμα εἰσόδου ἑλλήνων πολιτῶν στήν Ἑλλάδα

1. Δικαίωμα εἰσόδου

2. Ἀνεξαίρετο δικαίωμα

V. Δίκαιο τῶν ἀλλοδαπῶν

1. Εἰσαγωγικές παρατηρήσεις. Νομοθεσία

2. Εἴσοδος ἀλλοδαποῦ στήν Ἑλλάδα

3. Παραμονή, ἐργασία, ἐγκατάσταση, κίνηση ἀλλοδαποῦ στήν Ἑλλάδα

4. Πρόσφυγες

5. Πολιτικό ἄσυλο

6. Ἔξοδος ἀλλοδαποῦ ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἀπαγόρευση. Ὑποχρέωση

7. Ἀπέλαση

8. Ἔκδοση

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα προσωπικῆς σφαίρας

Διάγραμμα

Κεφάλαιο ἕβδομο: Ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς

Κεφάλαιο ὄγδοο: Ἄσυλο τῆς κατοικίας

Κεφάλαιο ἔνατο: Ἀπόρρητο τῆς ἐπικοινωνίας

Κεφάλαιο ἕβδομο

Ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Νέα διάταξη

2. Ἔννοια τῆς «ἰδιωτικῆς ζωῆς»

3. Ἔννοια τοῦ ἀπαραβιάστου

4. Οἰκογενειακή ζωή

5. Γάμος

6. Ἀπαγορευμένες ἐπεμβάσεις

II. Φορεῖς καί πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

Κεφάλαιο ὄγδοο

Ἄσυλο τῆς κατοικίας

Εἰσαγωγή

1. Τό πρόβλημα

2. Ἔννοιες ἄσχετες μέ τό ἄσυλο τῆς κατοικίας

I. Περιεχόμενο τοῦ δικαιώματος

1. Ἔννοια τῆς κατοικίας

2. Ἔννοια τοῦ ἀσύλου τῆς κατοικίας

3. Παραβίαση τοῦ ἀσύλου

II. Φορεῖς τοῦ δικαιώματος. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Ἔρευνα κατ' οἶκον

2. Ἔλεγχος τηρήσεως τοῦ νόμου

3. Πρόληψη ἤ ἀποτροπή δημόσιου κινδύνου

4. Ἀναστολή σέ περίπτωση ἀνάγκης

5. Δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως 529α

IV. Κυρώσεις

1. Ποινικές, πειθαρχικές, ἀστικές κυρώσεις

2. Δικονομικές συνέπειες

Κεφάλαιο ἔνατο

Ἀπόρρητο τῆς ἐπικοινωνίας

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Ἀπόρρητο τοῦ μηνύματος

2. Ἔναρξη καί λήξη

3. Ἀπαραβίαστο

4. Ἐλεύθερη ἀνταπόκριση καί ἐπικοινωνία

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Ἀναστολή

2. Ὁ περιορισμός τοῦ ἄρθρου 19 ἐδ. 2 τοῦ Συντάγματος

3. Περιορισμοί κατά τόν νόμο

4. Εἰδικές ἐξουσιαστικές σχέσεις

IV. Κυρώσεις

1. Ποινικές, πειθαρχικές, ἀστικές κυρώσεις

2. Δικονομικές συνέπειες

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ἐλευθερία θρησκείας, γνώμης καί πληροφορίας

Διάγραμμα

Κεφάλαιο δέκατο: Θρησκευτική ἐλευθερία καί ἐλευθερία πεποιθήσεων

Κεφάλαιο ἑνδέκατο: Ἐλευθερία γνώμης καί πληροφορίας

Κεφάλαιο δωδέκατο: Ἐλευθερία τοῦ τύπου

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ἐλευθερία τοῦ κινηματογράφου καί τῆς φωνογραφίας

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Συνταγματικές ἐγγυήσεις τῆς ραδιοτηλεοράσεως

Κεφάλαιο δέκατο

Θρησκευτική ἐλευθερία καί ἐλευθερία πεποιθήσεων

Εἰσαγωγή

1. Ἱστορική ἀνασκόπηση

2. Ἑλληνικά συντάγματα

3. Διεθνεῖς συμβάσεις

4. Θρησκευτική ἐλευθερία καί ἐλευθερία πεποιθήσεων

5. Ἔννοιες τῆς θρησκείας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας

I. Περιεχόμενο

Α. Ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως

1. Ἔννοια. Θετική καί ἀρνητική θρησκευτική ἐλευθερία

2. Δήλωση ἤ ἀποσιώπηση θρησκεύματος

3. Παθητική θρησκευτική πληροφόρηση καί ἐκπαίδευση

4. Θρησκευτική ἐκπαίδευση καί μόρφωση ἀνηλίκων

5. Ἀπαγόρευση θρησκευτικοῦ ἐξαναγκασμοῦ

6. Ἀπαγόρευση διακρίσεων λόγῳ θρησκείας

Β. Ἐλευθερία ἀσκήσεως θρησκείας

1. Ἔννοια. Ἀτομική καί συλλογική ἄσκηση

2. Θεσμική ἐγγύηση

3. Θρησκευτική οὐδετερότητα τοῦ κράτους;

4. «Γνωστές» θρησκεῖες. Ἰσότητα θρησκειῶν

5. Ἀνέγερση ναῶν καί εὐκτήριων οἴκων

6. Ἀκώλυτο καί προστασία τῆς λατρείας καί τῆς τηρήσεως τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεώσεων

7. Δικαίωμα θρησκευτικῆς ἑνώσεως

8. Δικαίωμα θρησκευτικῆς συναθροίσεως

9. Δικαίωμα θρησκευτικῆς διδασκαλίας

10. Θρησκευτικοί λειτουργοί

Γ. Ἐλευθερία πεποιθήσεων

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

Α. Ὑπεροχή τῶν ὑποχρεώσεων πρός τό κράτος καί τῆς συμμορφώσεως πρός τούς νόμους

1. Ἄρθρο 13 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος

2. Νομοθετικές ἀπαλλαγές

3. Ἀντιρρησίες συνειδήσεως

4. Ἀνεπίτρεπτες ἀπαλλαγές καί παρεκκλίσεις

5. Ἱερό δίκαιο

Β. Ἀπαγόρευση ὁρισμένων θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων

1. Λατρεία πού προσβάλλει τή δημόσια τάξη ἤ τά χρηστά ἤθη

2. Προσηλυτισμός

3. Ἅγιον Ὄρος

Γ. Κρατική ἐποπτεία

Κεφάλαιο ἑνδέκατο

Ἐλευθερία γνώμης καί πληροφορίας

Τίτλος πρῶτος:Ἐλευθερία γνώμης

Προλεγόμενα

1. Σημασία

2. Συνταγματική καί διεθνής κατοχύρωση

I. Περιεχόμενο

1. Διάρθρωση τῆς προστασίας

2. Ἔννοια γνώμης ἤ στοχασμοῦ

3. Ἐλευθερία διαμορφώσεως τῆς γνώμης

4. Ἐλευθερία τοῦ νά ἔχει κανείς ὁρισμένες γνῶμες

5. Ἐλευθερία ἐκφράσεως τῆς γνώμης

6. Ἐλευθερία διαδόσεως τῆς γνώμης

7. Δικαίωμα λήψεως τῆς γνώμης καί ἀντιδράσεως σ' αὐτήν

8. Ἀρνητική ἐλευθερία τῆς γνώμης• δικαίωμα ἀποσιωπήσεως τῆς γνώμης

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Ἐφαρμοστέα διάταξη

2. Νόμοι τοῦ κράτους

3. Προηγούμενη διοικητική ἄδεια

4. Ὅλες οἱ γνῶμες εἶναι ἐλεύθερες

5. Εἰδήσεις

6. Σύγκρουση μέ ἄλλα ἔννομα ἀγαθά

7. Χρηστά ἤθη

8. Δημόσια τάξη

9. Δημόσια ἀσφάλεια

10. Φυσικό καί πολιτιστικό περιβάλλον

11. Τιμή

12. Λοιπά δικαιώματα τῶν ἄλλων. Ἰδιοκτησία. Ἐπαγγελματικό ἀπόρρητο

13. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

14. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

15. Ἀναστολή

Τίτλος δεύτερος: Ἐλευθερία πληροφορίας

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Ἐλευθερία τοῦ πληροφορεῖν. Εἰδήσεις. Διαφημίσεις

2. Ἐλευθερία τοῦ πληροφορεῖσθαι

3. Ἀμοιβή

4. Αἴτηση πληροφοριῶν - Ἀπάντηση δημόσιας ἀρχῆς

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Περιορισμοί τῆς ἐλευθερίας τοῦ πληροφορεῖν: Ἀπόρρητο. Διαφημίσεις

2. Περιορισμοί τῆς ἐλευθερίας τοῦ πληροφορεῖσθαι: Ἀπόρρητο. Διεύρυνση ἐγκλημάτων ἤ διοικητικῶν παραβάσεων

3. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

4. Ἀναστολή

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ἐλευθερία καί ἐγγυήσεις μαζικῆς ἐπικοινωνίας

Διάγραμμα

Προλεγόμενα στά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας

Κεφάλαιο δωδέκατο: Ἐλευθερία τοῦ τύπου

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ἐλευθερία τοῦ κινηματογράφου καί τῆς φωνογραφίας

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Συνταγματικές ἐγγυήσεις τῆς ραδιοτηλεοράσεως

Κεφάλαιο δωδέκατο

Ἐλευθερία τοῦ τύπου

Εἰσαγωγή

1. Ἐξέλιξη καί σημασία τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου

2. Ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου ὡς ἀτομικό δικαίωμα καί στοιχεῖο τῆς δημοκρατίας. Προνόμια καί περιορισμοί τοῦ τύπου

3. Κατοχύρωση στήν Ἑλλάδα

4. Κατοχύρωση στήν ἀλλοδαπή

5. Κατοχύρωση σέ διεθνεῖς συμβάσεις

6. Ἡ ἑλληνική νομοθεσία περί τύπου

I. Περιεχόμενο

1. Ἔννοια τοῦ τύπου καί τῶν ἐντύπων

2. Ἔννοια τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου

Α. Ἐλευθερία ἐκδόσεως

1. Ἐλευθερία κάθε ἀτόμου καί κάθε ὁμάδας ἀτόμων νά ἐκδώσουν ὁποιοδήποτε ἔντυπο. Ἀπαγόρευση θεσπίσεως προσόντων καί προϋποθέσεων

2. Ἐλευθερία ἱδρύσεως καί διοικήσεως ἐπιχειρήσεως τύπου. Ἰδιωτικός τύπος

3. Ἐλευθερία καθορισμοῦ εἴδους, τόπου καί χρόνου ἐκδόσεως τοῦ ἐντύπου

4. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς τίτλου τοῦ ἐντύπου 691α

5. Ἐλευθερία διορισμοῦ προσωπικοῦ

Β. Ἐλευθερία συντάξεως

1. Ἐλευθερία συγκεντρώσεως ὕλης

α. Ἀξίωση τοῦ τύπου πρός παροχή πληροφοριῶν

β. Πρόσβαση σέ συνεντεύξεις τύπου καί δημόσια προσιτές συγκεντρώσεις

γ. Δημοσιογραφικό ἀπόρρητο. Δημοσιογραφικό δικαίωμα ἀρνήσεως μαρτυρίας

δ. Ἀπαγόρευση κρατικῆς μονοπωλήσεως τῶν εἰδήσεων

2. Ἐλευθερία προσανατολισμοῦ καί περιεχομένου τοῦ ἐντύπου

α. Ἐλευθερία κατευθύνσεως τοῦ ἐντύπου

β. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς τῆς ὕλης. Δημόσια ἔγγραφα. Ἐμπιστευτικές πληροφορίες. Ἀπαγόρευση κρατικῆς ἐπιβολῆς, ἀπαγορεύσεως ἤ ποσοστώσεως τῆς ὕλης τοῦ ἐντύπου

γ. Ἐλευθερία παρουσιάσεως τοῦ ἐντύπου. Ἀπαγόρευση κρατικῆς ἐπιβολῆς τῆς γλώσσας, τοῦ γλωσσικοῦ τύπου ἤ τῆς διατάξεως τῆς ὕλης

3. Ἀπαγόρευση λογοκρισίας καί κάθε ἄλλου προληπτικοῦ μέτρου

4. Ἐλευθερία δημοσιεύσεως ἀγγελιῶν καί διαφημίσεων

Γ. Ἐλευθερία ἐκτυπώσεως

1. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς σχήματος, ἐπιφανείας ἐκδόσεως καί ἀριθμοῦ ἀντιτύπων τοῦ ἐντύπου. Ἀτελής δημοσιογραφικός χάρτης

2. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς τυπογραφείου καί τυπογράφων

Δ. Ἐλευθερία κυκλοφορίας

1. Ἐλευθερία ἀποστολῆς. Ταχυδρομική ἀποστολή. Πρακτορεῖα τύπου

2. Ἐλευθερία διανομῆς

3. Ἐλευθερία πωλήσεως

α. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς πωλητῶν καί μεθόδων πωλήσεως

β. Ἐλευθερία πωλήσεως σέ κάθε χρόνο καί τόπο. Προστασία τοῦ ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ

γ. Ἐλευθερία καθορισμοῦ τῆς τιμῆς τοῦ ἐντύπου

δ. Δωρεάν διατιθέμενες ἐφημερίδες 717α

ε. Ἐλευθερία ἄλλης διαδόσεως

στ. Ἐλευθερία διαφημίσεως

Ε. Ἐλευθερία ἀσκήσεως ἐπαγγελμάτων τύπου

1. Ἀπαγόρευση ἐπαγγελματικῶν ἀδειῶν 720α

2. Ἀπαγόρευση «κλειστῶν ἐπαγγελμάτων»

3. Ὅριο ἡλικίας

4. Ἀπαγόρευση ὑποχρεωτικῆς συμμετοχῆς σέ ἐπαγγελματικές ὀργανώσεις

5. Ἀπαγόρευση κρατικῆς κηδεμονεύσεως ὁποιασδήποτε ὀργανώσεως τύπου

6. Παύση ἐκδόσεως ἐντύπου καί ἀπαγόρευση ἀσκήσεως τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος

7. Προϋποθέσεις καί προσόντα ἀσκήσεως τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος

8. Ἐλευθερία προμήθειας καί ἀναγνωρίσεως τοῦ τύπου

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

Α. Φορεῖς

1. Μόνο ἰδιῶτες

2. Νομικά πρόσωπα

3. Ἀλλοδαποί

Β. Πεδίο ἰσχῦος. Τριτενέργεια

1. Πληροφόρηση. Πρόσβαση

2. Διαφήμιση. Ἐπανόρθωση

3. «Ἐσωτερική» ἐλευθερία τοῦ τύπου

III. Περιορισμοί. Δικαιολόγηση καί ὁριοθέτηση

Α. Γενικοί περιορισμοί

1. Τήρηση τῶν «νόμων τοῦ κράτους»

α. Τυπικοί καί ἁπλῶς οὐσιαστικοί νόμοι

β. Γενικοί νόμοι

γ. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

δ. Ἀπαραβίαστος πυρήνας

ε. Ἄσκηση δικαιολογημένου ἐνδιαφέροντος

στ. Περιορισμοί «ἀναγκαῖοι σέ μιά δημοκρατική κοινωνία»

2. Ἐλευθερία τοῦ τύπου καί ἀπαραβίαστο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς

α. Προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καί τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κοινοῦ

β. Στάθμιση τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καί τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κοινοῦ

γ. Ἀπαραβίαστος πυρήνας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Μεταβλητό μέτρο ἀπορρήτου τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς

δ. Δικαίωμα ἐπί τῆς ἰδίας εἰκόνας

3. Νομοθετικοί περιορισμοί δημοσιεύσεως

α. Σχετικά μέ τήν ἰδιωτική ζωή

β. Σχετικά μέ τή λειτουργία τῆς δικαιοσύνης

4. Δημοσίευση ἐμπιστευτικῆς πληροφορίας ἤ ἐγγράφου

Β. Εἰδικοί περιορισμοί

1. Περιορισμοί ἀπευθείας ἀπό τό Σύνταγμα ἤ ἀπό συνταγματικῶς ἐξουσιοδοτημένο νόμο

2. Κατάσχεση ἐντύπου

α. Ἔντυπα ὑποκείμενα σέ κατάσχεση

β. Χρονικός ὅρος

γ. Ἀντικειμενικός ὅρος

δ. Διαδικαστικοί ὅροι 765β

3. Παύση ἐκδόσεως τοῦ ἐντύπου καί ἀπαγόρευση ἀσκήσεως τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος. Μή ἐφαρμόσιμο τῆς σχετικῆς συνταγματικῆς διατάξεως

4. Τό αὐτόφωρο τῶν ἀδικημάτων τοῦ τύπου

5. Εἰδικές μεταχειρίσεις τοῦ τύπου. Μή ἐπαναληφθεῖσες διατάξεις προγενέστερων συνταγμάτων. Διακρίσεις τῶν νόμων

6. Δικαίωμα ἀπαντήσεως, ἐπανόρθωση ἀνακριβῶν δημοσιευμάτων

7. Νομοθετικός καθορισμός τῶν προϋποθέσεων καί προσόντων ἀσκήσεως τοῦ δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος

8. Νομοθετική πρόβλεψη γνωστοποιήσεως τῶν μέσων χρηματοδοτήσεως ἐφημερίδων καί περιοδικῶν

9. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

Γ. Ἀναστολή τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ συντάγματος

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο

Ἐλευθερία τοῦ κινηματογράφου καί τῆς φωνογραφίας

Προλεγόμενα

I. Κινηματογράφος

1. Ἔννοια κινηματογραφικοῦ ἔργου

2. Ἐλευθερία τοῦ κινηματογράφου. Περιεχόμενο. Περιορισμοί

3. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

4. Δημόσια θέματα

II. Φωνογραφία

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο

Συνταγματικές ἐγγυήσεις τῆς ραδιοτηλεοράσεως

Εἰσαγωγή

1. Ἡ αὐξανόμενη σημασία τῆς ραδιοτηλεοράσεως

2. Ἡ περιθωριακή μνεία τῆς ραδιοφωνίας στό σύνταγμα τοῦ 1952

3. Ἡ νομοθετική ρύθμιση τῆς ραδιοτηλεοράσεως μέχρι τό 1975 (ΕΙΡ, ΕΙΡΤ, ΥΕΝΕΔ)

I. Ἡ ραδιοτηλεόραση κατά τό σύνταγμα τοῦ 1975, ὅπως ἀναθεωρήθηκε τό 1986, τό 2001 καί τό 2008

1. Τό ἱστορικό τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ Συντάγματος

2. Ἡ ἔννοια τοῦ «ἄμεσου ἐλέγχου τοῦ κράτους» καί τό ζήτημα τοῦ κρατικοῦ μονοπωλίου

3. Τά ἀντικείμενα τῶν ἐκπομπῶν τῆς ραδιοτηλεοράσεως

4. Ἡ ἀντικειμενικότητα τῆς ραδιοτηλεοράσεως

5. Ἡ ἴση μεταχείριση ἀπό τήν ραδιοτηλεόραση

6. Ἡ διασφάλιση τῆς ἀντικειμενικότητας καί ἴσης μεταχειρίσεως

7. Ἡ ποιοτική στάθμη τῶν ἐκπομπῶν

8. Οἱ συνταγματικές ἀναθεωρήσεις, ἰδίως ἡ ἀναθεώρηση τοῦ 2001

II. Ἡ νομοθετική ρύθμιση τῆς ραδιοτηλεοράσεως

1. Τά κυριότερα νομοθετήματα

2. Κοινοτική νομοθεσία

Α. Πρώτη φάση: Κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μονοπώλιο

Νόμοι 230/1975 (ΕΡΤ) καί 1288/1982 (ΕΡΤ-1 καί ΕΡΤ-2)

Β. Δεύτερη φάση: Περιορισμός τοῦ κρατικοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ μονοπωλίου στίς ἐκπομπές μέ ἐθνική ἐμβέλεια

Νόμος 1730/1987 (ΕΡ, ΕΤ καί μή κρατική ραδιοφωνία)

Εἰσαγωγή

α. Ὀργάνωση τῆς ραδιοτηλεοράσεως

1. Ἀποστρατικοποίηση καί συγχώνευση

2. Διαμόρφωση τῆς ΕΡΤ

3. Κρατικό μονοπώλιο καί μή κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

4. Λήψη ἤχου καί εἰκόνας

5. Πόροι, προνόμια

β. Γενικές ἀρχές τῆς ραδιοτηλεοράσεως

1. «Ἰδανικά» καί «ἀρχές»

γ. Ἔλεγχος τῆς κρατικῆς ραδιοτηλεοράσεως

1. Κρατικός ἔλεγχος

2. Ἔλεγχος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως

3. Ἔλεγχος τῆς Ἀντιπροσωπευτικῆς Συνελεύσεως Κοινωνικοῦ Ἐλέγχου Τηλεθεατῶν-Ἀκροατῶν

δ. Συμπέρασμα 824α

Γ. Τρίτη φάση: Θέσπιση ἀνεξάρτητου ἐλέγχου τῆς ραδιοτηλεοράσεως (Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως) καί ἀναγνώριση τῆς μή κρατικῆς τηλεοράσεως

Νόμος 1866/1989 - μεταγενέστεροι νόμοι

α. Εἰσαγωγή

β. Τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως

1. Ἀνεξάρτητη ἀρχή

2. Συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία

3. Ἁρμοδιότητες

4. Περαιτέρω ἐξέλιξη 847α

γ. Μή κρατική τηλεόραση

δ. Ἀνακεφαλαίωση

III. Ἐλευθερία τοῦ τύπου καί ἐλευθερία τῆς ραδιοτηλεοράσεως

1. Ἡ «ἐλευθερία τῆς ραδιοτηλεοράσεως»

2. Ἡ ἐλευθερία τοῦ πληροφορεῖσθαι διά τῆς ραδιοτηλεοράσεως

3. Ἡ «θεσμική ἐγγύηση» τῆς ραδιοτηλεοράσεως

4. Διαπλοκή, οἰκονομική ἀδιαφάνεια, συγκέντρωση 899α

IV. Ἡ δημοκρατική ἀρχή καί ἡ οὐδετερότητα τῆς ραδιοτηλεοράσεως

V. Οἱ μορφές οὐδετερότητας τῆς ραδιοτηλεοράσεως. Πολυφωνία

1. Πλήρης πολιτική ἀποχή

2. Ἀμεροληψία

3. Οὐδετερότητα διά τῆς πολυφωνίας

VI. Ἡ οὐδετερότητα τῆς ραδιοτηλεοράσεως καί τά πολιτικά κόμματα

Προλεγόμενα

1. Ἡ πρακτική στήν χώρα μας

2. Συνταγματική ἐπιταγή προσφορᾶς ραδιοτηλεοπτικοῦ χρόνου στά πολιτικά κόμματα καί ἔννομη ἀξίωσή τους

3. Ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας στόν ραδιοτηλεοπτικό ἀνταγωνισμό τῶν κομμάτων

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ἐλευθερία πνευματικῆς δημιουργίας καί διδασκαλίας

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ἐλευθερία τῆς τέχνης

Κεφάλαιο δέκατο ἕκτο: Ἐλευθερία τῆς ἐπιστήμης, ἔρευνας καί διδασκαλίας

Κεφάλαιο δέκατο ἕβδομο: Πανεπιστημιακή αὐτοδιοίκηση καί ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία

Κεφάλαιο δέκατο ὄγδοο: Ἐλευθερία τῆς παιδείας

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο

Ἐλευθερία τῆς τέχνης

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Ἐλευθερία παραγωγῆς ἔργων τέχνης

2. Ἐλευθερία κυκλοφορίας ἔργων τέχνης

3. Ἐλευθερία προσβάσεως τοῦ κοινοῦ στά ἔργα τέχνης

4. Ἡ ἀνάπτυξη καί προαγωγή τῆς τέχνης ὡς ὑποχρέωση τοῦ κράτους

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Οἱ «γενικοί νόμοι»

2. Ἀπαγόρευση εἰδικῶν περιορισμῶν

3. Ἡ τέχνη στή ραδιοτηλεόραση 926α

Κεφάλαιο δέκατο ἕκτο

Ἐλευθερία τῆς ἐπιστήμης, ἔρευνας καί διδασκαλίας

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

Α. Ἐλευθερία τῆς ἐπιστήμης

1. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς καί ἐνασχολήσεως μέ τήν ἐπιστήμη

2. Ἐλευθερία ἐπιστημονικῆς γνώμης

3. Ἐπιστήμη καί πολιτική

Β. Ἐλευθερία τῆς ἔρευνας

1. Τά πάντα ὑπόκεινται στήν ἔρευνα

2. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς τοῦ ἀντικειμένου καί τῆς μεθόδου τῆς ἔρευνας

3. Ἐλευθερία προσβάσεως στά πορίσματα τῆς μέχρι τοῦδε ἔρευνας

4. Ἐλευθερία δημοσιεύσεως τῶν πορισμάτων τῆς ἔρευνας

Γ. Ἐλευθερία τῆς διδασκαλίας

1. Ἐλευθερία καθορισμοῦ τῶν ὅρων τῆς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας

2. Ἐλευθερία τοῦ διδάσκεσθαι

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Γενικοί νόμοι

2. Ἀπαγόρευση εἰδικῶν περιορισμῶν

Κεφάλαιο δέκατο ἕβδομο

Πανεπιστημιακή αὐτοδιοίκηση καί ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία

Προλεγόμενα

I. Πανεπιστημιακή αὐτοδιοίκηση

Α. Σύσταση καί μορφή ἀνώτατων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων

1. Ἀπαγόρευση ἱδρύσεως ΑΕΙ ἀπό ἰδιῶτες

2. Κρατικό μονοπώλιο ἀνώτατης παιδείας. Ἀνοικτή καί ἴση πρόσβαση. Ὑφηγεσία

3. Τά ΑΕΙ συνιστῶνται καί λειτουργοῦν ὡς νπδδ

4. Τά ΑΕΙ ὡς ἱδρύματα δημόσιου δικαίου

Β. Ἔννοια καί συνέπειες τῆς πανεπιστημιακῆς αὐτοδιοικήσεως

1. Πλήρης αὐτοδιοίκηση

2. Διοικητική αὐτοτέλεια

3. Ἐπιλογή τοῦ ἐρευνητικοῦ καί διδακτικοῦ προσωπικοῦ

4. Οἰκονομική ἤ δημοσιονομική αὐτοτέλεια

5. Ἔλλειψη αὐτονομίας

6. Σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση ΑΕΙ

7. Κρατική ἐποπτεία

Γ. Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία

ΙI. Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία

Προλεγόμενα

Α. Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ

1. Περιεχόμενο

2. Καθηγητές

3. Τακτικοί ἤ πρωτοβάθμιοι καθηγητές

4. Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Β. Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία τῶν φοιτητῶν

1. Περιεχόμενο

2. Τό «πανεπιστήμιο τῶν ὁμάδων» κατά τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Φοιτητικοί σύλλογοι

Γ. Περιορισμοί τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας

1. Γενικοί νόμοι

2. Τό καθῆκον ὑπακοῆς στό σύνταγμα

3. Οἱ σκοποί τῆς παιδείας κατά τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

4. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

Κεφάλαιο δέκατο ὄγδοο

Ἐλευθερία καί δικαίωμα παιδείας

Προλεγόμενα

I. Γενική ἐλευθερία τῆς παιδείας

1. Ἐλευθερία προσβάσεως στήν παιδεία

2. Ἐλευθερία ἀποχῆς ἀπό τήν παιδεία

3. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς τῆς θρησκευτικῆς καί φιλοσοφικῆς κατευθύνσεως τῆς παιδείας

4. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς ἐκπαιδευτηρίου

II. Ἐλευθερία τῆς ἰδιωτικῆς παιδείας

1. Τά συστήματα τῆς παιδείας

2. Ἡ λύση τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

3. Ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση 993α

IIΙ. Δικαίωμα παιδείας

1. Δικαίωμα μαθήσεως

2. Δικαίωμα γονέων 994α

ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Συλλογικές ἐλευθερίες

Διάγραμμα

Κεφάλαιο δέκατο ἔνατο: Ἐλευθερία συναθροίσεως

Κεφάλαιο εἰκοστό: Ἐλευθερία ἑνώσεως

Κεφάλαιο δέκατο ἔνατο

Ἐλευθερία συναθροίσεως

Εἰσαγωγή

1. Σημασία

2. Κατοχύρωση

I. Ἔννοια τῆς προστατευόμενης ἀπό τό ἄρθρο 11 τοῦ Συντάγματος συναθροίσεως

1. Διαχωρισμός ἀπό συγγενεῖς ἔννοιες. Ἐφαρμοστέες διατάξεις

2. Δημόσιες, κλειστές καί ὑπαίθριες συναθροίσεις

3. Διαδήλωση, πορεία

4. Ἥσυχη συνάθροιση

5. Ἄοπλη συνάθροιση

II. Περιεχόμενο τῆς ἐλευθερίας συναθροίσεως

1. Ἐλευθερία ὀργανώσεως, διεξαγωγῆς, διευθύνσεως καί συμμετοχῆς σέ συνάθροιση

2. Ἐλευθερία καθορισμοῦ χρόνου καί τόπου

3. Ἀρνητική ἐλευθερία συναθροίσεως

4. Πρόεδρος συναθροίσεως

III. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

IV. Περιορισμοί

Α. Γενικοί περιορισμοί

1. Γενικοί περιορισμοί

2. Εὐθύνη τῆς ἀστυνομίας

Β. Εἰδικοί περιορισμοί

1. Παρουσία τῆς ἀστυνομίας

2. Ἀπαγόρευση συναθροίσεως

3. Διάλυση συναθροίσεως

4. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

5. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας. Αἰτιολόγηση. Κοινοποίηση. Ἄμεσος καταναγκασμός

Γ. Ἀναστολή

Κεφάλαιο εἰκοστό

Ἐλευθερία ἑνώσεως

Εἰσαγωγή

1. Ἱστορική ἀνασκόπηση

2. Ἐξέλιξη στήν χώρα μας

3. Νομοθετική ρύθμιση

I. Ἔννοια

1. Ἀτομικό δικαίωμα καί θεσμική ἐγγύηση

2. Σωματεῖα καί ἑνώσεις

3. Ἑκούσιες ἑνώσεις

4. Μή κερδοσκοπικές ἑνώσεις

5. Ἄλλες ἑνώσεις (ἐκτός τῶν κερδοσκοπικῶν) πού δέν ὑπάγονται στό ἄρθρο 12 τοῦ συντάγματος: πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές ὀργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, ἑνώσεις ἀθλητικῶν σωματείων, θρησκευτικές ἑνώσεις

II. Περιεχόμενο

1. Ἐλευθερία συστάσεως ἑνώσεως ἤ σωματείου

2. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς μεταξύ ἀναγνωρισμένου σωματείου καί ἁπλῆς ἑνώσεως

3. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς σκοποῦ ἑνώσεως

4. Ἐλευθερία συντάξεως καί τροποποιήσεως τοῦ καταστατικοῦ

5. Ἐλευθερία λειτουργίας καί διοικήσεως τῆς ἑνώσεως

6. Ἐλευθερία εἰσδοχῆς καί ἀποβολῆς μελῶν

7. Ἐλευθερία προσχωρήσεως καί ἀποχωρήσεως

8. Ἐλευθερία διατηρήσεως ἤ διαλύσεως ὑφιστάμενης ἑνώσεως

9. Ἀρνητική ἐλευθερία ἑνώσεως

III. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

IV. Περιορισμοί

Α. Γενικοί περιορισμοί

1. Γενικοί νόμοι

2. Προηγούμενη ἄδεια. Προληπτικά μέτρα. Κρατική ἐποπτεία

3. Μυστικές ἑταιρίες

Β. Διάλυση ἑνώσεως ἤ σωματείου

1. Ἔννοια διαλύσεως

2. Ὅλες οἱ ἑνώσεις καί τά σωματεῖα ὑπόκεινται σέ διάλυση. Ἐξαιρέσεις

3. Λόγοι διαλύσεως

4. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

5. Διάλυση λόγῳ μεταβολῆς τοῦ σκοποῦ ἤ τῆς λειτουργίας τοῦ σωματείου

6. Διάλυση λόγῳ παραβάσεως οὐσιώδους διατάξεως τοῦ καταστατικοῦ

7. Διάλυση διά δικαστικῆς ἀποφάσεως

Γ. Εἰδικές κυριαρχικές ἤ ἐξουσιαστικές σχέσεις

Δ. Ἀναστολή

V. Γεωργικοί καί ἀστικοί συνεταιρισμοί

VI. Ἀναγκαστικοί συνεταιρισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Οἰκονομική ἐλευθερία

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Κεφάλαιο πρῶτο: Ἐλευθερία καί δικαίωμα ἐργασίας

Τίτλος πρῶτος: Δικαίωμα ἐργασίας ὡς ἐλευθερία ἐργασίας

Τίτλος δεύτερος: Δικαίωμα ἐργασίας ὡς ἀξίωση ἐργασίας

Κεφάλαιο δεύτερο: Συνδικαλιστική ἐλευθερία

Κεφάλαιο τρίτο: Δικαίωμα ἰδιοκτησίας

Κεφάλαιο τέταρτο: Γενική οἰκονομική ἐλευθερία

Κεφάλαιο πρῶτο

Ἐλευθερία καί δικαίωμα ἐργασίας

Εἰσαγωγή

1. Σημασία καί ἔννοια

2. Κατοχύρωση

3. Ἐλευθερία καί ἀξίωση ἐργασίας - δικαίωμα ἐργασίας

4. Ἀμοιβόμενη ἤ κερδοσκοπική ἀπασχόληση

5. Ἐπάγγελμα

Τίτλος πρῶτος: Ἐλευθερία ἐργασίας καί ἐπαγγελματική ἐλευθερία

I. Περιεχόμενο

1. Ἐλευθερία ἐπιλογῆς καί ἀλλαγῆς ἐπαγγέλματος/ἐργασίας

2. Ἐλευθερία ἀναζητήσεως ἐργασίας 1094α

3. Ἐλευθερία ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος/ἐργασίας

4. Ἐλευθερία ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως καί ἐπιμορφώσεως

5. Ἀρνητική ἐλευθερία ἐργασίας. Ἀπαγόρευση ἀναγκαστικῆς ἐργασίας

6. Δικαίωμα ἴσης ἀμοιβῆς γιά ἴσης ἀξίας ἐργασία

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φυσικά πρόσωπα. Ἡλικία

2. Νομικά πρόσωπα

3. Ἀλλοδαποί

4. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Γενικοί νόμοι

2. Ἀσυμβίβαστα, ἀπαγορεύσεις 1105α

3. Προληπτικός ἔλεγχος. Προηγούμενη ἄδεια

4. Ἐπιφύλαξη νόμου

5. Ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας

6. Oἱ τρεῖς βαθμίδες τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Συντάγματος

7. Ἀπαγόρευση ἀσκήσεως δημοσιογραφικοῦ ἐπαγγέλματος

8. Ἀναγκαστική ἐργασία

9. Ἀναστολή

Τίτλος δεύτερος: Δικαίωμα ἐργασίας ὡς ἀξίωση ἐργασίας

1. Οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους κατά τό ἄρθρο 22 τοῦ Συντάγματος

2. Ὄχι ἀξίωση θέσεως ἐργασίας

Κεφάλαιο δεύτερο

Συνδικαλιστική ἐλευθερία

Εἰσαγωγή

1. Ἀνασκόπηση

2. Ἐξέλιξη στήν Ἑλλάδα

3. Διεθνεῖς συμβάσεις

4. Σημασία τῆς συνδικαλιστικῆς ἐλευθερίας

I. Ἔννοια

1. Ἀτομικό καί συλλογικό δικαίωμα καί θεσμική ἐγγύηση

2. Δικαίωμα ἐργαζομένων καί ἐργοδοτῶν

3. Ἰδιωτικός καί δημόσιος τομέας

4. Ἐξαρτημένη καί ἀνεξάρτητη ἐργασία

5. Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

6. Ἄλλες ὀργανώσεις συμφερόντων

7. Ὁρισμός συνδικαλιστικῆς ὀργανώσεως

II. Περιεχόμενο

Α. Ἡ συνδικαλιστική ἐλευθερία ὡς ἀτομικό δικαίωμα

1. Θετική συνδικαλιστική ἐλευθερία

2. Ἀρνητική συνδικαλιστική ἐλευθερία

3. Συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στή διοίκηση τῶν ἐπιχειρήσεων καί προηγούμενη ἀκρόασή τους

Β. Ἡ συνδικαλιστική ἐλευθερία ὡς συλλογικό δικαίωμα

1. Δικαίωμα ὑποστάσεως

2. Δικαίωμα ὀργανωτικῆς αὐτονομίας

3. Δικαίωμα συνενώσεως

4. Ἐλευθερία δράσεως. Συλλογική αὐτονομία. Ἀπεργία

Γ. Ἡ συνδικαλιστική ἐλευθερία ὡς θεσμική ἐγγύηση

1. Ἐλεύθερος συνδικαλισμός

2. Συλλογική αὐτονομία. Ἀπεργία

3. Δημοκρατική ὀργάνωση καί λειτουργία

III. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος. Ἄμεση τριτενέργεια

IV. Περιορισμοί

1. «Ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ νόμου»

2. Περιορισμοί τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ συντάγματος

3. Ὑπάλληλοι δημόσιου τομέα

4. Ἀναστολή

V. Συλλογική αὐτονομία

1. Ἔννοια

2. Διεθνής ἀναγνώριση. Ἄρθρο 22 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

3. Σύστημα βαθμίδων

4. Συλλογική σύμβαση ἐργασίας

5. Ἔλεγχος νομιμότητας ἀπό τά δικαστήρια

6. Ἐπέκταση τοῦ κύκλου τῶν δεσμευομένων ἀπό τή συλλογική σύμβαση ἐργασίας

7. Νομοθετική κύρωση ἄλλων τρόπων ἐπεκτάσεως

8. Ὑποχρεωτική διαιτησία

9. Ratio τῆς διατάξεως τοῦ ἀρθροῦ 22 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

10. Νομοθετική ἐξουσία καί συλλογική αὐτονομία

11. Νομοθετική ἐπέκταση τοῦ πεδίου ἰσχῦος τῆς συλλογικῆς συμβάσεως ἐργασίας

VI. Ἀπεργία καί ἀνταπεργία

Α. Ἀπεργία

1. Κοινή καί συνταγματική ἔννοια τῆς ἀπεργίας

2. Ἡ ἀπεργία ὡς συλλογικό καί ὡς ἀτομικό δικαίωμα

3. Φορεῖς τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας

4. Τό ἀπεργιακό μονοπώλιο τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων

5. Θεμιτοί ἀπεργιακοί σκοποί

6. Ἐπιφύλαξη νόμου

7. Ἀπαγόρευση ἀπεργίας

8. Περιορισμοί

Β. Ἀνταπεργία

Κεφάλαιο τρίτο

Δικαίωμα ἰδιοκτησίας

Εἰσαγωγή

1. Συνταγματική καί διεθνής κατοχύρωση

2. Ἱστορική ἀνασκόπηση

3. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση

4. Κοινωνικός χαρακτήρας τῆς ἰδιοκτησίας

5. Ἐπέκταση περιεχομένου τῆς ἰδιοκτησίας

6. Ρύθμιση τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975

7. Τό ἀτομικό δικαίωμα δέν μετατρέπεται σέ κοινωνικό λειτούργημα

8. Ἡ ἰδιοκτησία «ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους»: ἀτομικό δικαίωμα καί θεσμική ἐγγύηση

9. Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου 1196α

10. Εὐρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο / δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

I. Ἔννοια

1. Ἐμπράγματα καί ἐνοχικά δικαιώματα

2. Ἰδιωτική καί δημόσια ἰδιοκτησία

II. Περιεχόμενο

1. Δικαίωμα διατηρήσεως

2. Δικαίωμα συντηρήσεως

3. Δικαίωμα μετατροπῆς ἤ μεταποιήσεως

4. Δικαίωμα χρήσεως καί καρπώσεως

5. Δικαίωμα μετακινήσεως

6. Δικαίωμα διαθέσεως

7. Δικαίωμα διαθέσεως αἰτία θανάτου

8. Διαθῆκες καί δωρεές ὑπέρ τοῦ δημοσίου καί κοινωφελῶν σκοπῶν

9. Δικαίωμα ἀποκτήσεως ἰδιοκτησίας καί δικαίωμα τοῦ κληρονομεῖν

III. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

IV. Περιορισμοί. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση

Εἰσαγωγή

1. Ἡ κοινωνική δέσμευση τῆς ἰδιοκτησίας

2. Θεμελιώδης συμβιβασμός

3. Ὁρισμός τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

4. Συστηματική κατάταξη

5. Νομοθετική ρύθμιση

Α. Ἀντικείμενο τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως: ἰδιοκτησία

1. Ἰδιοκτησία καί κυριότητα

2. Ἐνοχικά δικαιώματα• πνευματική, ἐμπορική καί βιομηχανική ἰδιοκτησία

3. Ἰδιοκτησία νομικῶν προσώπων δημόσιου δικαίου•δημόσια πράγματα

4. Ἀπαλλοτρίωση ἀνεξάρτητα ἀπό τό εἶδος τῆς ἰδιωτικῆς χρήσεως τοῦ πράγματος

5. Ἐξαιρέσεις ἀπό τήν ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση

Β. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση καί περιορισμός τῆς ἰδιοκτησίας

1. Ἡ «στέρηση τῆς ἰδιοκτησίας» κατά τό ἄρθρο 17 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

2. Πυρήνας, περιορισμός καί προσβολή τῆς ἰδιοκτησίας

3. Θεωρίες διακρίσεως μεταξύ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως καί «νόμιμων περιορισμῶν τῆς ἰδιοκτησίας»

4. Τό ζήτημα στήν ἑλληνική νομολογία

5. Διάσπαση τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως στό ἰσχῦον Σύνταγμα τοῦ 1975

Γ. Προϋποθέσεις τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως κατά τό Σύνταγμα

α. Δημόσια ὠφέλεια

1. Δημόσια ὠφέλεια καί δημόσιο συμφέρον

2. «Δημόσια» ὠφέλεια

3. Δημόσια «ὠφέλεια»

4. Ἀνάκληση λόγῳ ἐλλείψεως δημόσιας ὠφέλειας

β. Νομοθετική πρόβλεψη

1. Τύπος καί περιεχόμενο

2. Διοικητική ἐξειδίκευση

γ. Ἀποζημίωση

1. Σημασία

2. Πλήρης ἀποζημίωση

3. Χρηματική ἀποζημίωση

4. Οὐσιώδης ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος ἤ ἀνατίμηση τοῦ ἀπαλλοτριωθέντος

5. Ὑπόχρεος καί δικαιοῦχος

6. Καταβολή

δ. Δικαστικός προσδιορισμός τῆς ἀποζημιώσεως

Δ. Διαδικασία

1. Ἀπόφαση περί τῆς ἀνάγκης τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

2. Ἀναγνώριση τῶν δικαιούχων

3. Κήρυξη τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

4. Προσδιορισμός τῆς ἀποζημιώσεως

5. Συντέλεση τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

6. Αὐτοδίκαιη ἄρση τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

7. Ὑποχρεωτική καί ἑκούσια ἀνάκληση τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

8. Ἐκ νέου κήρυξη τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

9. Ὑποχρεωτική ἱκανοποίηση τῶν δικαιούχων

Ε. Εἰδικές περιπτώσεις ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως

α. Παραδοσιακές περιπτώσεις

1. Προσκύρωση πρός σχηματισμό ἄρτιου οἰκοπέδου

2. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση ἰδιόρρυθμων ἐμπράγματων δικαιωμάτων

3. Ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση ἰδιαίτερων ἀντικειμένων ἰδιοκτησίας

4. Διάθεση ἐγκαταλειμμένων ἐκτάσεων

β. Κρατικοποίηση ἐπιχειρήσεων

1. Συνταγματική πρόβλεψη κρατικοποιήσεων

2. Νομική φύση

3. Ἔννομες συνέπειες

4. Ἐξαγοράζων καί ἐξαγοραζόμενος

5. Προϋποθέσεις

6. Μεταφορά ἐλέγχου τῆς ἐπιχειρήσεως

7. Ἀποκρατικοποίηση ἤ ἰδιωτικοποίηση - Σύμπραξη δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ τομέα

ΣΤ. Συγγενεῖς ἔννοιες

1. Ἐπίταξη

2. Προσωρινή στέρηση τῆς χρήσεως καί καρπώσεως τῆς ἰδιοκτησίας

3. Ἀναδασμός

4. Ὑποχρεωτική παραχώρηση ἀστικῶν ἐκτάσεων

5. Δήμευση

Κεφάλαιο τέταρτο

Γενική οἰκονομική ἐλευθερία

Προλεγόμενα

Συνταγματική βάση τῆς γενικῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

I. Περιεχόμενο

1. Ἰδιωτική αὐτονομία

2. Ἐλευθερία τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομικῆς πρωτοβουλίας

Α. Ἐλευθερία τῶν συμβάσεων

1. Ἀπόρροια τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας. Ἰδιωτική αὐτονομία

2. Περιεχόμενο

3. Μεταγενέστερη ἐπέμβαση τοῦ νομοθέτη σέ σύμβαση

4. Διοικητικές συμβάσεις

5. Θεσμική ἐγγύηση

6. Κατάχρηση. Ἀξίωση συνάψεως συμβάσεων

Β. Ἐλευθερία τῶν κερδοσκοπικῶν ἑνώσεων

1. Περιεχόμενο

2. Κρατικοποίηση ἐπιχειρήσεων. Συμμετοχή ἐργαζομένων

Γ. Ἐλευθερία ἀνταγωνισμοῦ

1. Ἔκταση καί νομοθετική κατοχύρωση

2. Ἀντιανταγωνιστικές καταστάσεις ἤ ἐνέργειες

3. Κατάχρηση: ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός

4. Κρατικός παρεμβατισμός

Δ. Ἐλευθερία διαφημίσεως 1314α

1. Ἔννοια - Περιεχόμενο 1314α

2. Περιορισμοί 1314γ

3. Παραπλανητικές καί ἀθέμιτες διαφημίσεις 1314ζ

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος. Τριτενέργεια

III. Περιορισμοί (ἄρθρα 5 παρ. 1 καί 106 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος)

1. Δικαιώματα τῶν ἄλλων. Προστασία τῶν καταναλωτῶν

2. Τό σύνταγμα. Προστασία τοῦ περιβάλλοντος

3. Χρηστά ἤθη

4. Ἐλευθερία

5. Ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια

6. Ἐθνική οἰκονομία

7. Δημόσιο συμφέρον

8. Κρατικός παρεμβατισμός

9. Οἰκονομικός προγραμματισμος ἤ σχεδιασμός

IV. Τό ζήτημα τοῦ «οἰκονομικοῦ συντάγματος»

1. Οἰκονομικοπολιτική οὐδετερότητα τοῦ Συντάγματος

2. Ὅρια

3. Εὐρωπαϊκή Κοινότητα / Εὐρωπαϊκή Ἕνωση

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ἰσότητα

Διάγραμμα

Κεφάλαιο πρῶτο: Γενική ἀρχή τῆς ἰσότητας

Κεφάλαιο δεύτερο: Εἰδικές μορφές ἰσότητας, προβλεπόμενες ρητῶς στό Σύνταγμα

Τίτλος πρῶτος: Ἰσότητα τῶν φύλων

Τίτλος δεύτερος: Ἰσότητα ἀμοιβῆς ἐργασίας

Τίτλος τρίτος: Ἴση πρόσβαση στίς δημόσιες λειτουργίες

Τίτλος τέταρτος: Φορολογική ὑποχρέωση. Φορολογική ἰσότητα καί φορολογική δικαιοσύνη

Τίτλος πέμπτος: Στρατιωτική ὑποχρέωση καί στρατολογική ἰσότητα

Τίτλος ἕκτος: Ἀπαγόρευση τίτλων εὐγένειας

Κεφάλαιο τρίτο: Ἄλλες εἰδικές μορφές τῆς ἰσότητας

Τίτλος πρῶτος: Ἰσότητα ψήφου

Τίτλος δεύτερος: Ἰσότητα τῶν πολιτικῶν κομμάτων

Τίτλος τρίτος: Ἰσότητα τῶν διαδίκων

Κεφάλαιο πρῶτο

Γενική ἀρχή τῆς ἰσότητας

Εἰσαγωγή

1. Ἰσονομία. Γενική ἰσότητα καί εἰδικές μορφές ἰσότητας

2. Ἀνασκόπηση. Κατοχύρωση

3. Ἰσότητα καί δημοκρατία

4. Ἰσότητα καί ἐλευθερία

5. Ἰσότητα καί δικαιοσύνη

6. Ἰσότητα ἐνώπιον τοῦ νόμου. Ἰσότητα τοῦ ἴδιου τοῦ νόμου

7. Παράλειψη τοῦ νομοθέτη. Ἐπεκτατική ἰσότητα

8. Ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας ὡς ἀπαγόρευση τῆς αὐθαιρεσίας. Τυποποίηση

9. Ἀρχή τῆς ἰσότητας καί διοίκηση

10. Ἀτομικό δικαίωμα καί κανόνας δικαίου

I. Περιεχόμενο

1. Πραγματική ἀνισότητα καί νομική ἰσότητα

2. Διαφοροποιήσεις ἀπαγορευόμενες ἀπό τό Σύνταγμα

3. Διαφοροποιήσεις ἐπιτασσόμενες ἀπό τό Σύνταγμα

4. Ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας ὡς ἐπιταγή τῆς ἀπρόσωπης καί ἀντικειμενικῆς κρίσεως καί ἀπαγόρευση κάθε αὐθαίρετης διακρίσεως

5. Ἀξιοκρατία. Ὑποκειμενικά καί ἀντικειμενικά προσόντα

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί καί παρεκκλίσεις

1. Κλιμάκωση ὑποχρεώσεων

2. Νομολογιακές ἀποκλίσεις

3. Ἀνεπίτρεπτο ἀναθεωρήσεως καί ἀναστολῆς

Κεφάλαιο δεύτερο

Εἰδικές μορφές ἰσότητας προβλεπόμενες ρητῶς στό Σύνταγμα

Τίτλος πρῶτος: Ἰσότητα τῶν φύλων

Εἰσαγωγή

I. Περιεχόμενο

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

III. Ἐξαιρέσεις καί περιορισμοί

1. Ἐξαιρέσεις γιά ἀποχρῶντες λόγους κατά τό ἄρθρο 116 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος

2. Εἰδικές συνταγματικές ἐξαιρέσεις

3. Ἀναθεώρηση. Ἀναστολή

Τίτλος δεύτερος: Ἰσότητα ἀμοιβῆς ἐργασίας

1. Ἀπό τήν ΔΣΕ 100 στό ἄρθρο 22 παρ. 1 ὑποπαρ. 2 τοῦ Συν τάγματος

2. «Ἐργασία»

3. «Ἀμοιβή»

4. «Ἀξία ἐργασίας»

5. «Ἀνεξάρτητα ἀπό φύλο»

6. «Ἀνεξάρτητα ἀπό. ἄλλη διάκριση»

7. «Ἴση μεταχείριση ἐργαζομένων»

8. «Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι». Ἐξαιρέσεις

9. Τριτενέργεια

10. Περιορισμοί

11. Εὐρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο / Δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Τίτλος τρίτος: Ἴση πρόσβαση στίς δημόσιες λειτουργίες

Εἰσαγωγή

1. Σημασία

2. Δημόσιες λειτουργίες

I. Ἀρχή τῆς ἀποκλειστικῆς προσβάσεως τῶν Ἑλλήνων στίς δημόσιες λειτουργίες

1. Ἔννοια

2. Ἐξαιρέσεις

II. Ἀρχή τῆς ἴσης προσβάσεως ὅλων τῶν Ἑλλήνων στίς δημόσιες λειτουργίες

1. Ἔννοια. Ὑποκειμενικές καί ἀντικειμενικές προϋποθέσεις

2. Ἐξαιρέσεις

3. Πολιτικές θέσεις

Τίτλος τέταρτος: Φορολογική ὑποχρέωση, φορολογική ἰσότητα καί

φορολογική δικαιοσύνη

Προλεγόμενα

I. Φορολογική ὑποχρέωση

1. Ἡ φορολογική ὑποχρέωση ὡς πλευρά τοῦ χρέους κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης

2. Σκοποί φορολογίας

3. Στήν ὑποχρέωση δέν ἀντιστοιχεῖ ἀξίωση τοῦ ζημιωθέντος

4. Φορεῖς τῆς φορολογικῆς ὑποχρεώσεως

II. Φορολογική ἰσότητα

1. Ἔννοια

2. Ἀπαλλαγές καί ἐξαιρέσεις

3. Ἀμάχητα τεκμήρια φοροδοτικῆς ἱκανότητας

4. Ἄτοκη ἐπιστροφή ἀχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου 1417α

5. Φορεῖς τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς φορολογικῆς ἰσότητας

III. Φορολογική δικαιοσύνη

1. Ἀνασκόπηση

2. Ἔννοια

3. Φορεῖς τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης

Τίτλος πέμπτος: Στρατιωτική ὑποχρέωση καί στρατολογική ἰσότητα

Προλεγόμενα

I. Στρατιωτική ὑποχρέωση

1. Ἐκπλήρωση χρέους ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης

2. Φορεῖς

II. Στρατολογική ἰσότητα

1. Ἀπαλλαγές

2. Γυναῖκες 1427α

3. Ἐξαγορά θητείας 1427β

4. Θρησκευτικοί λειτουργοί καί μοναχοί 1427γ

Τίτλος ἕκτος: Ἀπαγόρευση τίτλων εὐγενείας

1. Ἀνασκόπηση. Ἔννοια

2. Ξένοι τίτλοι

Κεφάλαιο τρίτο

Ἄλλες εἰδικές μορφές τῆς ἰσότητας

Προλεγόμενα

Τίτλος πρῶτος: Ἰσότητα ψήφου

1. Ἔννοια

2. Περιεχόμενο

3. Ψῆφος σέ δημοτικές καί κοινοτικές ἐκλογές. Ἐκλογές πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πού κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα 1433α

Τίτλος δεύτερος: Ἰσότητα τῶν πολιτικῶν κομμάτων

1. Τό πρόβλημα

2. Ἡ ἀρχή τῆς ἴσης μεταχειρίσεως τῶν πολιτικῶν κομμάτων στήν χώρα μας

3. Ἔννοια τῆς ἰσότητας

4. Νομολογία

5. Νομοθεσία

6. Οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν κομμάτων 1440α

Τίτλος τρίτος: Ἰσότητα τῶν διαδίκων

1. Κατοχύρωση

2. Ἔννοια

3. Παρεκκλίσεις. Τό κράτος ὡς διάδικος

4. Οἰκονομική ἀνισότητα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ἀξία τοῦ ἀνθρώπου

Διάγραμμα

Κεφάλαιο πρῶτο: Σεβασμός τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου

Κεφάλαιο δεύτερο: Ἐλευθερία ἀναπτύξεως τῆς προσωπικότητας

Κεφάλαιο τρίτο: Δικαίωμα ἰθαγένειας

Κεφάλαιο πρῶτο

Σεβασμός τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου

Εἰσαγωγή

1. Κατοχύρωση

2. Νομική δεσμευτικότητα. Ἐπικουρικότητα

3. Ὑποχρέωση τῆς πολιτείας. Δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου

I. Περιεχόμενο

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

Κεφάλαιο δεύτερο

Ἐλευθερία ἀναπτύξεως τῆς προσωπικότητας

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Ἐπικουρική ἐφαρμογή

2. Περιπτώσεις ἐφαρμογῆς. Νομική δεσμευτικότητα

3. «Ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας»

4. Ἐλευθερία συμμετοχῆς στήν κοινωνική ζωή τῆς χώρας

5. Ἐλευθερία συμμετοχῆς στήν οἰκονομική ζωή τῆς χώρας

6. Ἐλευθερία συμμετοχῆς στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας

7. Κοινωνική ἀξίωση;

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

1. Δικαιώματα τῶν ἄλλων

2. Τό σύνταγμα

3. Χρηστά ἤθη

Κεφάλαιο τρίτο

Δικαίωμα ἰθαγένειας

Εἰσαγωγή

1. Σημασία. Κατοχύρωση

2. Ἰθαγένεια, ὑπηκοότητα, ἐθνικότητα. Ἡμεδαποί, ἀλλοδαποί, ἀνιθαγενεῖς. Ὁμογενεῖς, ἀλλογενεῖς. Κοινοτικοί ἀλλοδαποί / (μή Ἕλληνες) πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

3. Φυσικά καί νομικά πρόσωπα. Πλοῖα, ἀεροσκάφη

4. Πλευρές τοῦ δικαιώματος ἰθαγένειας

I. Δικαίωμα κτήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας

1. Μή κατ' ἀρχήν κατοχύρωσή του στό Σύνταγμα. Διεθνεῖς συμβάσεις. Κώδικας τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας

2. Λόγοι κτήσεως ἑλληνικῆς ἰθαγένειας

II. Δικαίωμα διατηρήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας

1. Κατοχύρωση στό Σύνταγμα

2. Ἡ ρύθμιση στόν Κώδικα τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας• ἔκπτωση

3. Ἀφαίρεση ἰθαγένειας σέ ἐμφύλιους πολέμους ἤ ἀπό δικτατορικά καθεστῶτα

4. Ἀνάκτηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας 1481α

III. Δικαιώματα ἀποβολῆς καί ἀποποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας

1. Ἀποβολή

2. Ἀποποίηση 1482α

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Πρῶτο τμῆμα: Διοικητική προστασία

Δεύτερο τμῆμα: Δικαστική προστασία

Ἐπιλεγόμενα: Ἀστική καί ποινική εὐθύνη (ἐπισκόπηση)

Ἐπίμετρο: Πολιτική καί διακρατική προστασία (ἐπισκόπηση)

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διοικητική προστασία

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Κεφάλαιο πρῶτο: Δικαίωμα ἀναφορᾶς

Κεφάλαιο δεύτερο: Δικαίωμα ἀκροάσεως

Ἐπιλεγόμενα: Πειθαρχική εὐθύνη

Κεφάλαιο πρῶτο

Δικαίωμα ἀναφορᾶς

Προλεγόμενα

I. Περιεχόμενο

1. Ἔννοια τοῦ δικαιώματος

2. Ἔννοια τῆς «ἀρχῆς»

3. Αἴτημα. Αἴτηση θεραπείας, ἱεραρχική προσφυγή

4. Ἐνδικοφανής προσφυγή

5. Ἔννοια «ἀναφορᾶς». Διακρίσεις

6. Ὑποβολή ἀναφορᾶς

7. Ὑποχρέωση τῆς διοικήσεως σέ ἀπάντηση

8. Αἴτηση χορηγήσεως πληροφοριῶν καί ἐγγράφων

9. Δικαίωμα γνώσεως διοικητικῶν ἐγγράφων 1496α

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

IV. Ἀναφορές πρός τή Βουλή

Κεφάλαιο δεύτερο

Δικαίωμα προηγούμενης ἀκροάσεως

I. Περιεχόμενο

1. Διοικητική ἐνέργεια ἤ μέτρο. Νομοθέτης. Κανονιστικές πράξεις τῆς διοικήσεως

2. Ὑποχρέωση ἐκ τοῦ Συντάγματος

3. Σκοπός καί ἀντικείμενο τῆς διατάξεως. Προϋποθέσεις

4. Προηγούμενη ἀκρόαση

II. Φορεῖς. Πεδίο ἰσχῦος

1. Φορεῖς

2. Πεδίο ἰσχῦος

III. Περιορισμοί

IV. Νομολογιακή περιπτωσιολογία

Ἐπιλεγόμενα

Πειθαρχική εὐθύνη

(Ἐπισκόπηση)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Δικαστική προστασία

Διάγραμμα

Προλεγόμενα

Κεφάλαιο πρῶτο: Δικαίωμα δικαστικῆς προστασίας

Κεφάλαιο δεύτερο: Δικαίωμα νόμιμου δικαστῆ

Κεφάλαιο τρίτο: Δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων

Ἐπιλεγόμενα: Ἀστική καί ποινική εὐθύνη (ἐπισκόπηση)

Ἐπίμετρο Πολιτική καί διακρατική προστασία (ἐπισκόπηση)

Κεφάλαιο πρῶτο

Δικαίωμα δικαστικῆς προστασίας

Προλεγόμενα

I. Θεμελιῶδες δικονομικό δικαίωμα

1. Κατοχύρωση

2. Δικονομικό δικαίωμα προσφυγῆς στά δικαστήρια

3. Δικαίωμα ἀναπτύξεως τῶν ἰδίων ἀπόψεων ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου

II. Ἀντικείμενο καί περιεχόμενο τῆς δικαστικῆς προστασίας

1. Ἀντικείμενο τῆς προστασίας

2. Περιεχόμενο τῆς προστασίας

3. Προστασία ἔναντι δημόσιας ἐξουσίας καί ἰδιωτῶν

III. Ὄργανα καί φορεῖς τῆς δικαστικῆς προστασίας

1. Δικαστήρια

2. Κρατικά δικαστήρια

3. Ἑλληνικά δικαστήρια

4. Εἶδος ἤ κλάδος δικαστηρίων. Βαθμοί δικαιοδοσίας. Δικονομικές προθεσμίες ἤ προδικασία

5. Δικαιοῦχος εἶναι «καθένας»

IV. Περιορισμοί

1. Κυβερνητικές πράξεις

2. Παραίτηση. Διαιτητική ρήτρα

Κεφάλαιο δεύτερο

Δικαίωμα νόμιμου δικαστῆ

1. Ἔννοια

2. Ἀνασκόπηση

3. Νόμιμος δικαστής

4. Διαιτησία

5. Φορεῖς δικαιώματος

6. Δικαστικές ἐπιτροπές καί ἔκτακτα δικαστήρια. Δικαστικές ἐπιτροπές. Ἐξαιρετικά δικαστήρια. Εἰδικά δικαστήρια

7. Ἀναστολή

Κεφάλαιο τρίτο

Δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων

Προλεγόμενα

I. Βασικές προτάσεις

1. Ὁ δικαστικός ἔλεγχος τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων ἀπορρέει ἀπό τήν αὐξημένη τυπική ἰσχύ τοῦ συντάγματος

2. Τό σύνταγμα εἶναι νόμος τοῦ κράτους

3. Κάθε διάταξη τοῦ συντάγματος περιέχει κανόνες δικαίου καί δεσμεύει νομοθέτη καί δικαστή

4. Τυπική ἰσοτιμία συνταγματικῶν διατάξεων

5. Δέν ὑπάρχει περιοχή νομοθετικῆς ἤ διοικητικῆς δραστηριότητας πού νά εἶναι ἁπαλλαγμένη ἀπό τίς ἐπιταγές καί ἀπαγορεύσεις τοῦ Συντάγματος

6. Περιορισμός τοῦ ἐλέγχου στή διαπίστωση ἀντιθέσεων μεταξύ τοῦ Συντάγματος καί τῆς ἐξεταζόμενης νομοθετικῆς διατάξεως

7. Ἡ διαπίστωση τῆς ἀντισυνταγματικότητας ὁδηγεῖ στή μή ἐφαρμογή τῆς ἐπίμαχης διατάξεως, ὄχι ὅμως καί στήν ἀναβίωση τοῦ προϊσχύσαντος δικαίου ἤ στήν ἀνάλογη ἐφαρμογή ἄλλης διατάξεως

8. Ἀπό τόν δικαστικό ἔλεγχο προκύπτει τί δέν μπορεῖ νά κάνει ὁ νομοθέτης, ποτέ ὅμως τί συγκεκριμένο μέτρο πρέπει νά λάβει, ἐκτός ἀπό τήν ὑποχρέωσή του νά τηρήσει τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας

9. Ὁ δικαστικός ἔλεγχος ἀσκεῖται μόνο ἄν εἶναι λυσιτελής

10. Σύμφωνη μέ τό σύνταγμα ἑρμηνεία τῶν νόμων

II. Οὐσιαστικές προϋποθέσεις

1. Ἀποδοχή τοῦ Συντάγματος ἀπό τήν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ

2. Minimum ὁμοιογένειας τῶν κύριων πολιτικῶν συνασπισμῶν τῆς χώρας μέ τό σύνταγμα ὡς πολιτική βάση

3. Ἀνεξαρτησία τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας

4. Σύνθεση δικαστηρίων

5. Συμμόρφωση κυβερνήσεως καί διοικήσεως

Ἐπιλεγόμενα

Ἀστική καί ποινική εὐθύνη

(Ἐπισκόπηση)

Προλεγόμενα

I. Ἀστική εὐθύνη

II. Ποινική εὐθύνη

Ἐπίμετρο

Πολιτική καί διακρατική προστασία

(Ἐπισκόπηση)

I. Πολιτική προστασία

Προλεγόμενα

1. Κοινοβουλευτική προστασία

2. Ἐξωκοινοβουλευτική προστασία

3. Δικαίωμα ἀντιστάσεως

II. Διακρατική προστασία

1. Προστασία κατά τό διεθνές δίκαιο

α. Προστασία στά πλαίσια τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν

β. Προστασία ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου

2. Προστασία κατά τό Εὐρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο / Δίκαιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Εὑρετήρια

Εὑρετήριο καθ' ὕλην σελίδα

Εὑρετήριο κατ' ἄρθρο τοῦ Συντάγματος σελίδα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Η ανάγκη μελέτης του παρόντος έργου γεννάται από τη διαπίστωση ότι το δικονομικό δίκαιο είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, συνταγματικό δί­καιο. Στις συνταγματικές δικο­νομικές...
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020
Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» είναι ένα συλλογικό έργο που εμπεριέχει τις...