Π. Αρβανιτάκης/Π. Γιαννόπουλος/Σ. Καραμέρος..., Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007, τόμ. 3, 2019


Π. Αρβανιτάκης/Π. Γιαννόπουλος/Σ. Καραμέρος..., Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007, τόμ. 3, 2019

Αν ένα νομοθέτημα του ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου δεν έχει βρει μέχρι σήμερα στην πράξη την ανταπόκριση που του αξίζει, αυτό αναμφισβήτητα είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Η πρακτική αντιμετώπιση που του έχει επιφυλαχθεί ως τώρα, παρουσιάζεται αντιστρόφως ανάλογη της ουσιαστικής του σημασίας. Ο Κανονισμός αυτός εισάγει μια εξαιρετικά ευέλικτη διαδικασία, ευχερώς προσβάσιμη και σε μη νομικούς, που οδηγεί αμέσως στον εξοπλισμό με εκτελεστό τίτλο, για την είσπραξη οφειλών χαμηλής οικονομικής αξίας, ακόμη και για αμφισβητούμενες αξιώσεις.

Βασικό στόχο του βιβλίου αποτελεί η εγγύτερη πληροφόρηση των κοινωνών του δικαίου για τις ενίοτε εξαιρετικά καινοτόμες διατάξεις της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και η αναζήτηση των πλέον κατάλληλων λύσεων για τη μεταφορά των ρυθμίσεων αυτών στην ημεδαπή δικονομική πραγματικότητα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007
Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421 και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1259
Για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών
Κατ’ άρθρο ερμηνεία
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφείς
Σειρά
Τόμος
τόμ. 3
ISBN
978-960-568-978-0
Σελίδες
XXVI + 424
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συνεργάτες του έργου

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

Προοίμιο Κανονισμού (ΕΚ) 861/2007

Προοίμιο Κανονισμού (ΕΚ) 2015/2421

Προοίμιο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1259

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο του Κανονισμού

ΙΙ. Η νομοθετική πορεία προς τον Κανονισμό 861/2007, όπως ισχύει σήμερα

Α. Η εισαγωγή του Κανονισμού (ΕΚ) 861/2007

Β. Η τροποποίηση δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421

Γ. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1259

ΙΙΙ. Η νομική φύση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Α. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ως ενωσιακή διαδικασία

α. Διασυνοριακός χαρακτήρας της (μικρο)διαφοράς

β. Δικαιοδοσία του ΔΕΕ

γ. Αυτόνομη ερμηνεία

B. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ως πρωτογενής μορφή διαδικαστικής ενοποιήσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο

α. Το νέο ενωσιακό νομοθετικό μοντέλο εισαγωγής κανόνων άμεσης εναρμονίσεως των εθνικών νομοθεσιών: η δεύτερη γενιά Κανονισμών

β. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (Κανονισμός 1896/

2006)

γ. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (Κανονισμός 861/2007)

Γ. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ως γνήσια διασυνοριακή ειδική διαγνωστική διαδικασία

α. Εισαγωγή ειδικής διαδικασίας με βάση το ύψος της επίδικης διαφοράς

β. Εισαγωγή εσωτερικής διαγνωστικής διαδικασίας για δια­συνοριακές διαφορές

IV. Βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Α. Εναλλακτικός χαρακτήρας της διαδικασίας

Β. Προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας

α. Έναντι των λοιπών εθνικών διαδικασιών

β. Έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών κανόνων

Γ. Επιλεκτικός αποκλειστικά του ενάγοντος χαρακτήρας της διαδικασίας

V. Διαδικαστικές συγκλίσεις και αποκλίσεις της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Α. Τα δυνάμει του Κανονισμού 861/2007 σημεία απλουστεύσεως της διαδικασίας

α. Τυποποιημένο έντυπο αγωγής και δυνατότητα αυτοπρόσωπης παραστάσεως

β. Αυτόνομο καθεστώς επιδόσεων

γ. Γραπτός χαρακτήρας της διαδικασίας

δ. Επιβοηθητικός ρόλος των κρατικών αρχών και του δικαστηρίου

ε. Άμεσος εκτελεστός τίτλος

Β. Αναγωγή στη lex fori και σχέση με τις περί μικροδιαφορών διατάξεις του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1. Αντικείμενο

Ι. Εισαγωγικά: Το περιεχόμενο της διατάξεως

ΙΙ. Τελολογικές επισημάνσεις για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής δια­δικασίας μικροδιαφορών

ΙΙΙ. Η σχέση του Κανονισμού 861/2007 με το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών

Α. Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ως εσωτερική δια­δικασία των κρατών μελών για την εκδίκαση διασυνοριακών διαφορών

Β. Δυνατότητα εναλλακτικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής δια­δικασίας μικροδιαφορών έναντι των λοιπών εσωτερικών διαδικασιών

IV. Πανηγυρική διακήρυξη της καταργήσεως του exequatur

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής

Ι. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού

Α. Διασυνοριακός χαρακτήρας της διαφοράς

Β. Είδος του δικαστηρίου

α. Δικαιοδοσία του δικαστηρίου

β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστη­ρίου

Γ. Είδος της διαφοράς

α. Ειδικότερο αντικείμενο της διαφοράς

β. Μορφή και περιεχόμενο της αιτούμενης δικαστικής προστασίας

γ. Διαδικασία εκδικάσεως της διαφοράς

Δ. Ύψος επίδικου αντικειμένου έως 5.000 €

α. Προσδιορισμός του ύψους της επίδικης διαφοράς

β. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού του ύψους της επίδικης διαφοράς

Ε. Δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία

ΣΤ. Συνέπειες επί ελλείψεως των προϋποθέσεων εφαρμογής του Κανονισμού

ΙΙ. Ratione materiae πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

Α. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Β. Εξαιρούμενες δημοσίου δικαίου υποθέσεις

Γ. Εξαιρούμενες ιδιωτικού δικαίου υποθέσεις

ΙΙΙ. Ratione personae πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

Α. Πρόσωπα με κατοικία ή συνήθη διαμονή σε κράτος μέρος άλλο αυτού του δικάζοντος δικαστηρίου

Β. Η περίπτωση της Δα­νίας

Γ. Τα νέα κράτη μέλη

Δ. Οι χώρες της Συμβάσεως του Λουγκάνο

IV. Χρονικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 3. Διασυνοριακές υποθέσεις

I. Η έννοια της «διασυνοριακής» υποθέσεως

ΙΙ. Ειδικότερα, οι έννοιες της «κατοικίας» και της «έδρας»

ΙΙΙ. Κρίσιμος χρόνος για την πλήρωση της προϋποθέσεως του «διασυνοριακού» χαρακτήρα της υποθέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Άρθρο 4. Κίνηση της διαδικασίας

Ι. Έναρξη της διαδικασίας

ΙΙ. Υποχρέωση του δικαστηρίου να αποφανθεί για την αναγκαιότητα προφορικής συζητήσεως

ΙΙΙ. Απόρριψη αγωγής ως προδήλως απαράδεκτης ή αβάσιμης

IV. Καθήκον καθοδηγήσεως των διαδίκων

V. Επίδοση της αγωγής

Άρθρο 5. Περαιτέρω διαδικασία

Ι. Η εξέλιξη της διαδικασίας

ΙΙ. Απάντηση του εναγομένου

ΙΙΙ. Ανταγωγή

Άρθρο 6. Γλώσσες

Άρθρο 7. Τελικά στάδια της διαδικασίας

Άρθρο 8. Ακρόαση

Άρθρο 9. Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων

Ι. Απόφαση για περαιτέρω αποδείξεις

ΙΙ. Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων

ΙΙΙ. Εξέταση μαρτύρων-Διορισμός πραγματογνωμόνων

ΙV. Πλήρης απόδειξη

Άρθρο 10. Εκπροσώπηση των διαδίκων

Ι. Αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου

ΙΙ. Εκπροσώπηση του διαδίκου από πληρεξούσιο δικηγόρο

Άρθρο 11. Αρωγή προς τους διαδίκους

Άρθρο 12. Καθήκοντα του δικαστηρίου

Ι. Νομικός χαρακτηρισμός της αγωγής

ΙΙ. Ενημέρωση των διαδίκων για δικονομικά ζητήματα

ΙΙ. Προσπάθεια επιτεύξεως συμβιβασμού

Άρθρο 13. Επίδοση εγγράφων

Άρθρο 14. Προθεσμίες

Άρθρο 15. Εκτελεστότητα της απόφασης

Άρθρο 15Α. Δικαστικά έξοδα και τρόποι πληρωμής

Άρθρο 16. Έξοδα

Ι. Αρχή της ήττας

ΙΙ. Επιβολή των δικαστικών εξόδων

ΙΙΙ. Επιδικαζόμενα έξοδα

Άρθρο 17. Ένδικα μέσα

I. Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεως εκδοθείσας κατά την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Α. Η παραπομπή στη lex fori

Β. Οι Ανακοινώσεις των κρατών μελών, και ειδικότερα της χώρας μας, περί των επιτρεπόμενων ενδίκων μέσων

Γ. Σύνδεση των επιτρεπόμενων ενδίκων μέσων με το εκδόσαν την απόφαση δικαστήριο

Δ. Το αυτόνομο ένδικο βοήθημα της επανεξετάσεως κατ’ άρθρ. 18 Κανονισμού 861/2007

ΙΙ. Η ρύθμιση των δικαστικών εξόδων και των τρόπων πληρωμής τους στη δίκη των ενδίκων μέσων

Άρθρο 18. Στοιχειώδεις κανόνες για την επανεξέταση της απόφασης

Ι. Το αυτόνομο ένδικο βοήθημα της επανεξετάσεως της αποφάσεως

ΙΙ. Οι λόγοι επανεξετάσεως της αποφάσεως

Α. Προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως λόγω μη έγκαιρης επιδόσεως της αγωγής

Β. Λόγοι ανώτερης βίας ή έκτακτων περιστάσεων

ΙΙΙ. Η κοινή προϋπόθεση συνδρομής των λόγων επανεξετάσεως της αποφάσεως: Σχέση της αιτήσεως επανεξετάσεως με τα ένδικα μέσα του εθνικού δικαίου

IV. Η προθεσμία της αιτήσεως επανεξετάσεως

V. Οι συνέπειες της αποφάσεως επί της αιτήσεως επανεξετάσεως

Α. Απόρριψη της αιτήσεως

Β. Αποδοχή της αιτήσεως

Άρθρο 19. Εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο

Ι. Συμπληρωματική εφαρμογή των δικονομικών κανόνων της lex fori

II. Κανόνες της διαγνωστικής διαδικασίας

ΙΙΙ. Κανόνες της αναγκαστικής εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αναγνώριση και εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος

Άρθρο 20. Αναγνώριση και εκτέλεση

Ι. Αυτοδίκαιη ισχύς της εκτελεστότητας στα λοιπά κράτη μέλη

ΙΙ. Η βεβαίωση του τυποποιημένου εντύπου Δ του παραρτήματος IV, ως ευρωπαϊκός εκτελεστήριος τύπος

ΙΙΙ. Δύναμη δεδικασμένου της εκτελεστής αποφάσεως

Α. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου αποφάσεως εκδοθείσας στην Ελλάδα

Β. Αναγνώριση του δεδικασμένου αποφάσεως εκδοθείσας σε άλλο κράτος μέλος

Άρθρο 21. Δικαστική αρωγή

Ι. Τυπικές προϋποθέσεις ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέ­σεως.

ΙΙ. Προδικασία, κύρια διαδικασία εκτελέσεως και υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας

ΙΙΙ. Αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως

A. Άρνηση εκτελέσεως λόγω ασυμβιβάστου με προγενέστερη απόφαση ή διαταγή

Β. Λοιπές αντιρρήσεις κατά της εκτελέσεως

α. Αντιρρήσεις κατά της απαιτήσεως

β. Αντιρρήσεις κατά της εκτελεστικής διαδικασίας

γ. Προβολή των αντιρρήσεων με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

δ. Το ζήτημα της δυνατότητας αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας

Άρθρο 21α. Γλώσσα της βεβαίωσης

Άρθρο 22. Απόρριψη της εκτέλεσης

Ι. Άρνηση εκτελέσεως της αποφάσεως λόγω ασυμβιβάστου με προγενέστερη απόφαση. Προϋποθέσεις εφαρμογής

ΙΙ. Προβολή με ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Δέσμευση των δικαστηρίων του κράτους μέλους εκτελέσεως από το δεδικασμένο της αποφάσεως

Άρθρο 23. Ανακοίνωση και δημοσίευση

Ι. Δικαιολογητικός λόγος και προϋποθέσεις εφαρμογής

ΙΙ. Δυνατότητες του δικαστηρίου εκτελέσεως

ΙΙΙ. Δικονομικά θέματα

Άρθρο 23α. Δικαστικοί συμβιβασμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 24. Ενημέρωση

Άρθρο 25. Πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη

Άρθρο 26. Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Άρθρο 27. Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άρθρο 28. Επανεξέταση

Άρθρο 29. Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα I*:. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Έντυπο Α - Έντυπο της αγωγής

Παράρτημα II*:. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Έντυπο Β - Αίτημα του δικαστηρίου για συμπλήρωση ή/και διόρθωση του εντύπου της αγωγής

Παράρτημα III*:. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Έντυπο Γ - Έντυπο απάντησης

Παράρτημα ΙV*:. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Έντυπο Δ - Βεβαίωση σχετικά με απόφαση που εκδόθηκε με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Παράρτημα V**:. Αποφάσεις δικαστηρίων

Α. Αποφάσεις του ΔΕΕ

– ΔΕΕ, 22.11.2018, ZSE Energia/RG, C-627/17, ECLI:EU:C:2018:941

– ΔΕΕ, 14.2.2019, C-554/17, Jonsson/Societe du Journal L’Est Republicain, ECLI:EU:C:2019:124

Β. Αποφάσεις ημεδαπών δικαστηρίων

– Ειρηνοδικείο Αθηνών αριθ. αποφ. 2266/2015

– Ειρηνοδικείο Αθηνών αριθ. αποφ. 219/2016

– Ειρηνοδικείο Αθηνών αριθ. αποφ. 2285/2018

Παράρτημα VI**:. Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις - Απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ΕΚ 861/2007 για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών (ΕΔΜ) μετά την τροποποίηση του παραπάνω Κανονισμού με τον ΕΕΚ 2421/2015 (Βασιλείου Φούρκα, Ειρηνοδίκη, Μέλους Τριμελούς Συμβουλίου Ειρηνο­δικείου Αθηνών)

Παράρτημα VIΙ**:. Πίνακας αντιστοιχίας

Παράρτημα VIIΙ**: Συγγενή ευρωπαϊκά νομοθετήματα

–. Οδηγία 2011/7/ΕΕ

–. Οδηγία 2013/11/ΕΕ

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως