Π. Αδαμίδης, Συγκεντρώσεις Τραπεζών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2005


Π. Αδαμίδης, Συγκεντρώσεις Τραπεζών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2005

Οι κοινοτικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις συγκεντρώσεις των τραπεζών, στις οποίες αναφέρεται το έργο του κυρίου Πολύκαρπου Αδαμίδη, Δικηγόρου, Δ.Ν., LLM Harvard, υπό το πρίσμα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού επηρεάστηκαν από δύο παραμέτρους. Την ευκταία προοπτική συσσωμάτωσης και δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών οντοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, δυνάμενων να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις ανάγκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού από τη μία και τη σπουδαιότητα αυτού καθ’ εαυτού του τραπεζικού-χρηματοπιστωτικού τομέα για την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, επ’ ωφελεία των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών-καταναλωτών από την άλλη.

Αναφορικά με το ζήτημα έχουν λάβει χώρα γόνιμοι προβληματισμοί στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, των οποίων απότοκος είναι η υιοθέτηση του νέου Κανονισμού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων. Στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του ελεύθερου, αποδοτικού ανταγωνισμού και η αποτροπή διαμόρφωσης συνθηκών, που θα τον παρεμποδίζουν και θα περιορίζουν τις επιλογές του καταναλωτή.

Το παρόν έργο είναι αφιερωμένο στα πιο πάνω ζητήματα, παρουσιάζει δε - μέσα από συστηματική μελέτη του Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου, της λειτουργίας και του φάσματος δραστηριοτήτων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και των ρυθμίσεων του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού - ειδικότερα τα εξής θέματα:

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δίκαιο ανταγωνισμού, Ο κανονισμός 4064/1989 και οι μορφές πραγματοποίησης συγκεντρώσεων, Τραπεζικές συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων, Το πλαίσιο αποτίμησης των μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων συγκεντρώσεων, Κριτήρια και βασικές αρχές αξιολόγησης των πραγματοποιούμενων στον τραπεζικό τομέα συγκεντρώσεων, Συγκεντρώσεις τραπεζών και απόκτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, Το επιχείρημα της αποδοτικότητας ως κριτήριο αξιολόγησης των συγκεντρώσεων.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα ενδεικτικής βιβλιογραφίας, ενδεικτικό κατάλογο των σημαντικότερων συγκεντρώσεων που αφορούν στην τραπεζική αγορά και λημματικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συγκεντρώσεις Τραπεζών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού
© 2005
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-944-5
Σελίδες
484
Τιμή
€ 44,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Iστορική αναδρομή

Α. Οι πρώτες προσπάθειες για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Β. Η Συνθήκη ΕΚΑΧ και η θέσπιση (σε υπερεθνικό επίπεδο) των πρώτων περί Δικαίου Ανταγωνισμού διατάξεων.

Γ. Η πορεία προς τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς και η ίδρυση της Ε.Ο.Κ. (Συνθήκη της Ρώμης 1957).

Δ. Οι περί του Δικαίου του Ανταγωνισμού διατάξεις της ΣυνθΕΟΚ. Ζητήματα ερμηνείας τους.

2.Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού στον Τραπεζικό/ Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Α. Η θέση της Επιτροπής και τα επιχειρήματα των Τραπεζών.

Β. Η θέση του Δ.Ε.Κ. και οι συνέπειες της απόφασής του στην υπόθεση Zuchner.

Γ.Ιδιαιτερότητες του Τραπεζικού τομέα ως προς την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού.

i.Η εγκατάσταση του τραπεζικού ιδρύματος και η παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας κράτους –μέλους.

ii.Η αποφυγή πτώχευσης του ενδιαφερόμενου τραπεζικού ιδρύματος.

Δ.Περιπτώσεις απαγορευμένων τραπεζικών πρακτικών κι αντίστοιχες παρεμβάσεις της Επιτροπής.

Ε.Η προσπάθεια εμπέδωσης των Ευρωπαϊκών θεσμών και η χορήγηση αντίστοιχων εξαιρέσεων, σε σχέση με την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού, στον Τραπεζικό τομέα.

i. Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος (ευρώ) στις συναλλαγές.

ii. Η λειτουργία του συστήματος TARGET, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3.Η θέσπιση του Κοινοτικού ελέγχου επί των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων και η ιστορική διαδρομή της.

4.Το πρότυπο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (anti-trust law) των Η.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ο Κ.4064/89 ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

1.Ο Κανονισμός 4064/1989 περί ελέγχου των συγκεντρώσεων και το πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του.

i. Η αποσαφήνιση του όρου συγκέντρωση και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της, ως Κοινοτικής έννοιας.

2.Μορφές πραγματοποίησης συγκεντρώσεων κι η αντίστοιχη κατηγοριοποίησή τους.

Α.Πραγματοποίηση συγκέντρωσης μέσω της συγχώνευσης επιχειρήσεων.

i. Συγχώνευση μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

ii. Συγχώνευση μέσω της απορρόφησης μιας επιχείρησης από μιαν άλλη.

Α1.Πραγματοποίηση συγκέντρωσης εν τοις πράγμασι.

Β. Πραγματοποίηση συγκέντρωσης μέσω της απόκτησης ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου. Επιμέρους κατηγοριοποιήσεις και διαφοροποιήσεις

Β1.Εξασφάλιση του αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, μέσω της απόκτησης της πλειοψηφίας του μετοχικού της κεφαλαίου.

i. Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου με εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης-στόχου.

ii. Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου με εξαγορά της απλής πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου) της επιχείρησης-στόχου.

iii. Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, με κατοχή μειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

iv. Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, μέσω της συνομολόγησης σχετικών συμφωνιών ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Β2.Πραγματοποίηση συγκέντρωσης λόγω της μεταβολής του είδους του ασκούμενου ελέγχου (από αποκλειστικό σε κοινό και το αντίστροφο).

Β3.Πραγματοποίηση συγκέντρωσης μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης – στόχου.

i. Η έννοια της κοινής επιχείρησης (joint venture) και τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ως πλήρους λειτουργίας (full function joint venture).

ii. Η αντιμετώπιση των κινδύνων περιορισμού του ανταγωνισμού στο πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των κοινών επιχειρήσεων. Τα αντλούμενα συμπεράσματα κι ερμηνευτικά κριτήρια από την Ανακοίνωση της Επιτροπής περί «συνεργατικών και συγκεντρωτικών κοινών επιχειρήσεων» (concentrative and cooperative joint ventures).

iii. Απόκτηση κοινού ελέγχου (επί της επιχείρησης στόχου) από δύο επιχειρήσεις κατέχουσες ίδιο ποσοστό (50% έκαστη) εκ του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

iv. Μεταβολή του είδους του ασκούμενου ελέγχου (από αποκλειστικό σε κοινό) και πραγματοποίηση συγκέντρωσης.

v. Απόκτηση κοινού ελέγχου μέσω της παροχής αυξημένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών (όπως το δικαίωμα αρνησικυρίας-veto-) στην κατέχουσα μειοψηφική συμμετοχή εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο).

vi. Απόκτηση κοινού ελέγχου από εταίρους κατέχοντες μειοψηφικές συμμετοχές (εκ του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της κοινής επιχείρησης).

vii. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις. (Αμφισβητούμενες ως προς το είδος του αποκτούμενου ελέγχου, περιπτώσεις).

3. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ. 4064/89 (όπως ισχύει) εξαιρέσεις. Περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκτηση ελέγχου επί μιας (ή περισσοτέρων) επιχείρησης/εων δε συνεπάγεται την πραγματοποίηση συγκέντρωσης.

Α. Η απόκτηση ελέγχου επί της επιχείρησης –στόχου από εταιρείες με αντικείμενο δραστηριοποίησης την εξαγορά συμμετοχών (στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών).

B. Η απόκτηση ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου από κρατικό αξιωματούχο/ δημόσιο λειτουργό.

Γ. Η απόκτηση ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, από χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, στο πλαίσιο ενάσκησης των επενδυτικών της δραστηριοτήτων.

Δ. Η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων (μέσω της απόκτησης ελέγχου επ’αυτών από τραπεζικούς οργανισμούς) και η μη υπαγωγή της-ως πράξη συγκέντρωσης-στις θεσπιζόμενες από τον Κ.4064/89, εξαιρέσεις.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Προϋποθέσεις υπαγωγής μιας συγκέντρωσης στο πεδίο εφαρμογής του Κ.4064/89 (Κοινοτική δικαιοδοτική αρμοδιότητα).

Α.Η επέλευση δομικών αλλαγών στις συμμετέχουσες στις αξιολογούμενες συναλλαγές συγκεντρώσεις.

Β.Η πλήρωση ελαχίστων ορίων κύκλου εργασιών, από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, σε διεθνή και σε Κοινοτική κλίμακα και η υποχρέωση ενδοκοινοτικής κατανομής του.

2.Ο προσδιορισμός της έννοιας ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τράπεζα) για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού περί ελέγχου των συγκεντρώσεων.

2Α.Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σε μια συγκέντρωση, επί τη βάσει της μορφής πραγματοποίησής της.

Α.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται (i) μέσω συγχώνευσης και (ii) εν τοις πράγμασι.

Β.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις, που πραγματοποιούνται μέσω της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου.

i.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί του συνόλου της επιχείρησης-στόχου.

ii.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί των τμημάτων μιας επιχείρησης.

iii. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της απόκτησης ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, από θυγατρική επιχείρηση ομίλου.

Γ.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου.

i. Απόκτηση κοινού ελέγχου επί νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης.

ii. Απόκτηση κοινού ελέγχου επί υφιστάμενης κοινής επιχείρησης.

iii. Απόκτηση κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου, με σκοπό την άμεση διανομή (μεταξύ των μητρικών εταιρειών) των περιουσιακών της στοιχείων.

iv. Απόκτηση κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου από κοινή επιχείρηση.

Δ.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων, που πραγματοποιούνται με τη μεταβολή του είδους του ασκούμενου ελέγχου (από κοινό σε αποκλειστικό).

Ε.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται με τη μεταβολή στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης (με συνέπεια είτε τη μεταβολή του είδους του ασκούμενου ελέγχου είτε τη διαφοροποίηση, ως προς τα υποκείμενα άσκησής του).

ΣΤ.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται με τη διάσπαση είτε μιας εταιρείας που προήλθε από συγχώνευση (μεταξύ δύο ανεξαρτήτων επιχειρήσεων) είτε της κοινής επιχείρησης.

i. Η διάσπαση μιας εταιρείας που προήλθε από συγχώνευση (ανεξαρτήτων επιχειρήσεων).

ii. Η διάσπαση μιας κοινής επιχείρησης.

Ζ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις όπου ο έλεγχος (κοινός ή αποκλειστικός) αποκτάται από φυσικά πρόσωπα. (ανεξάρτητο επιχειρηματία/ιδιώτη ή τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης-στόχου).

i. Από ανεξάρτητο επιχειρηματία/ιδιώτη.

ii. Από τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης-στόχου.

Θ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται, μέσω της απόκτησης ελέγχου επί μιας κρατικής επιχείρησης, από μιαν άλλη κρατική επιχείρηση.

3.Η διαδικασία υπολογισμού του κύκλου εργασιών των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για τις ανάγκες εφαρμογής του Κ.4064/89.

Α. Η χρησιμοποίηση του κύκλου εργασιών ως κριτηρίου πιστοποίησης του οικονομικού μεγέθους των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Οι προβαλλόμενες ενστάσεις.

Β.Μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.

i. Ο προσδιορισμός του τόπου πραγματοποίησης του κύκλου εργασιών των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

ii. Το είδος των δραστηριοτήτων (των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων) που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.

iii. Το είδος των εσόδων που συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία υπολογισμού του κύκλου των εργασιών. (Πραγματικά έσοδα και όχι άμεσοι και/ή έμμεσοι φόροι).

iv. Το χρονικό σημείο αναφοράς για τις ανάγκες υπολογισμού του κύκλου εργασιών.

v. Η ρύθμιση, για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, στην περίπτωση της τμηματικής απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της ίδιας επιχείρησης από τον ίδιο αγοραστή.

vi. Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών επιχείρησης ανήκουσας σε όμιλο (επιχειρήσεων). Οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης, ως ανήκουσας σε όμιλο.

vii. Η περίπτωση του υπολογισμού του κύκλου εργασιών κρατικής επιχείρησης που ανήκει σε όμιλο.

Γ. Η γεωγραφική κατανομή του πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών. Ο καίριος ρόλος του τόπου του καταναλωτή και της πραγματοποίησης της σχετικής συναλλαγής.

Δ. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του Κ.4064/89, όπως ισχύει, για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών των ενδιαφερομένων τραπεζικών ιδρυμάτων και την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

1. Ο ορισμός των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και οι ασκούμενες από αυτά δραστηριότητες.

Α. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις και ζητήματα.

Β. Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών των χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών (financial holding companies).

2. Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.). Νομοθετικό πλαίσιο για την ιεράρχηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων τους. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας για τις συντελούμενες συγκεντρώσεις.

Α. Η ιστορική διαδρομή του Ε.Ο.Χ. από την ίδρυσή του έως και τη σύγχρονη εποχή.

Β. Η Συνθήκη ίδρυσης του Ε.Ο.Χ. και οι περί του Δικαίου του Ανταγωνισμού και του ελέγχου των συγκεντρώσεων, διατάξεις της

Γ. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης κοινού ενδιαφέροντος και υποχρέωσης συνεργασίας (μεταξύ της Επιτροπής και της Εποπτικής Αρχής της ΕΖΕΣ-Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών-) για τις συντελούμενες συγκεντρώσεις (Κοινοτικών διαστάσεων).

3.Η διαδικασία απλοποιημένου ελέγχου, συγκεκριμένων κατηγοριών συγκεντρώσεων.

Α. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην υιοθέτηση της διαδικασίας απλοποιημένου ελέγχου και οι όροι υπαγωγής σε αυτήν.

Β. Συνθήκες που αποτρέπουν την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου.

Γ. Η χρησιμότητα των προκαταρκτικών επαφών των ενδιαφερομένων μερών με την Επιτροπή για την αποσαφήνιση της προοπτικής και των όρων υπαγωγής μιας συγκέντρωσης στην απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου.

4.Η διαδικασία προσδιορισμού της σχετικής αγοράς (γεωγραφικής και προϊόντος) σύμφωνα με τις επιταγές του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού και τα ερμηνευτικά κριτήρια της Επιτροπής.

Α. Η σπουδαιότητα του προσδιορισμού της σχετικής αγοράς για την αξιολόγηση μίας εκάστης συγκέντρωσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κ.4064/89, όπως ισχύει. Η διαδικασία προσδιορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος.

i. Οι παράγοντες που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία προσδιορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος. Ο παράγοντας της υποκατάστασης ως προς τη ζήτηση (demand substitutability).

ii. Η υποκατάσταση ως προς τις πηγές προμήθειας (supply-side substitutability). Η υπόθεση εργασίας της επιβολής μιας μικρής αλλά οριστικής αύξησης (της τάξης του 5-10%) στην τιμή του αξιολογούμενου προϊόντος, ως παράγοντας ανάλυσης τυχόν αντιανταγωνιστικών συνεπειών της εκάστοτε αξιολογούμενης συγκέντρωσης.

iii. Ο παράγοντας του πιθανού ανταγωνισμού (potential competition).

Β. Η μεθοδολογία συλλογής, αξιολόγησης, ιεράρχησης και αξιοποίησης, των συναφών με τη διαδικασία προσδιορισμού της σχετικής αγοράς στοιχείων, από την Επιτροπή. Οι κύριες πηγές άντλησης των σχετικών πληροφοριών.

Γ. Η διαδικασία προσδιορισμού της γεωγραφικής αγοράς (αναφοράς) του προϊόντος. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, πηγές άντλησης και αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών.

i. Αλυσιδωτή υποκατάσταση και διαμόρφωση σχετικής αγοράς προϊόντος (chain substitution effect).

ii. Κωδικοποίηση των συναφών με τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς (προϊόντος και γεωγραφικής) θέσεων της Επιτροπής.

5.Η κατηγοριοποίηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς τους.

Α. Η βασική κατηγοριοποίηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η διάκρισή τους σε τραπεζικές λιανικές εργασίες (retail banking services), σε εταιρικές τραπεζικές εργασίες (corporate banking services) και σε συναφείς με τις χρηματοοικονομικές αγορές υπηρεσίες (financial market services).

i. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των τραπεζικών λιανικών εργασιών (Retail Banking Services).

ii. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των εταιρικών τραπεζικών εργασιών (Corporate Banking Services).

iii.Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των συναφών με τις χρηματοοικονομικές αγορές, τραπεζικών εργασιών (financial market services).

Β. Οι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των βασικών τραπεζικών αγορών προϊόντος και η γεωγραφική αγορά αναφοράς τους.

Β1.Τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο των τραπεζικών λιανικών εργασιών.

i. Η επιμέρους αγορά των καταθέσεων και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της.

ii. Η επιμέρους αγορά των πιστωτικών εργασιών και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της.

iii.Η επιμέρους αγορά των υπηρεσιών πραγματοποίησης πληρωμών από απόσταση, στην κατά περίπτωση εγχώρια αγορά (domestic distance payments).

iv.Η επιμέρους αγορά εξυπηρέτησης και λειτουργίας του συστήματος πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.

v. H επιμέρους αγορά παροχής συλλογικών επενδυτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές.

vi.Η επιμέρους αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Β2.Τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των εταιρικών τραπεζικών εργασιών. Η αποσαφήνιση του ζητήματος της ένταξης των τραπεζικών επενδυτικών εργασιών (investment banking services) στις εταιρικές τραπεζικές εργασίες.

i.Οι επιμέρους βασικές αγορές (των τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών) (α) της αναδοχής έκδοσης μετοχών και/ ή ομολόγων για εισηγμένες ή υπό εισαγωγή στα χρηματιστήρια αξιών εταιρείες (underwriting) (β) και της παροχής συμβουλών για την πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A Advice).

ii. Η επιμέρους αγορά (των εταιρικών τραπεζικών εργασιών) χορήγησης πιστώσεων και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της.

iii. Η επιμέρους αγορά λήψης καταθέσεων (deposits taking) και η αντιμετώπιση του ζητήματος της ένταξης των διατραπεζικών εργασιών (λήψης καταθέσεων και/ ή χορήγησης πιστώσεων) στις εταιρικές τραπεζικές εργασίες. Η ερμηνευτική προσέγγιση σε σχέση με τις συναφείς τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

iv. Η επιμέρους αγορά της παροχής χρηματοδότησης για την απόκτηση εξοπλισμού.

v. Η επιμέρους αγορά της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής ανάληψης απαιτήσεων (factoring).

vi. H επιμέρους αγορά της παροχής υπηρεσιών παρακαταθήκης.

vii. Η επιμέρους αγορά της παροχής μεσοπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων δανείων, κυμαινόμενου επιτοκίου (roll-over credit).

viii.Η επιμέρους αγορά των εταιρικών τραπεζικών εργασιών λήψης καταθέσεων και οι διαφορές της με τις αντίστοιχα παρεχόμενες στο πλαίσιο των τραπεζικών λιανικών εργασιών, υπηρεσίες.

ix.Η επιμέρους αγορά της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της

Β3.Τα τραπεζικά προϊόντα και εργασίες που παρέχονται στο πλαίσιο των συναφών με τις χρηματοοικονομικές αγορές, υπηρεσιών.

i. Η χρηματαγορά (money-market), η φύση και η λειτουργία της, ως επιμέρους αγορά προϊόντος.

ii. Η επιμέρους αγορά της εμπορίας ξένου συναλλάγματος και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της.

iii. Η επιμέρους αγορά της ανταλλαγής ξένων νομισμάτων (foreign exchange swap transactions).

iv. Η επιμέρους αγορά της εμπορίας παραγώγων (trading in derivatives) και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της.

v. Η επιμέρους αγορά της εμπορίας άυλων αξιών (securities trading).

vi. Η επιμέρους αγορά των υπηρεσιών παρακαταθήκης (custodian services).

vii. Οι επιμέρους αγορές της παροχής υπηρεσιών διοίκησης κεφαλαίων και εκπόνησης μελετών χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων (project finance).

viii.Η επιμέρους αγορά της παροχής κεφαλαίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

ix. Η επιμέρους αγορά της παροχής χρηματοδότησης για την απόκτηση κεφαλαίου κίνησης (working capital).

x. Η επιμέρους αγορά της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών, των ομολογιών σε στερλίνες, που εκδίδει το Αγγλικό Δημόσιο (gilt-edged denominated in sterling).

Γ. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των επιμέρους (σχετικών αγορών των) τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών.

Γ1. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των επιμέρους τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται στο πλαίσιο των τραπεζικών λιανικών εργασιών.

Γ2. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των επιμέρους τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται στο πλαίσιο των εταιρικών τραπεζικών εργασιών.

Γ3. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των επιμέρους τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται στο πλαίσιο των συναφών με τις χρηματαγορές, τραπεζικών υπηρεσιών.

Δ. Ιδιαίτερες αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Προσδιορισμός του περιεχομένου τους και της γεωγραφικής αγοράς αναφοράς τους.

i.Η πώληση Καταναλωτικών (Λιανικών) Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Retail Mutual Funds) μέσω μιας ηλεκτρονικής πολύαγοράς (electronic supermarket) ή οποιουδήποτε αντίστοιχου συστήματος απευθείας διαπραγμάτευσης (on-line dealing)

ii. Η αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής γνωστοποίησης και αποπληρωμής λογαριασμών.

iii. Οι αγορές διαχείρισης σταθμών εξυπηρέτησης στους αυτοκινητοδρόμους και παροχής χρηματοδότησης για την ενοικίαση και τη χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων και τη διαχείριση στόλου.

iv. Η αγορά παροχής τροχαίου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, στον Βρετανικό σιδηροδρομικό οργανισμό.

v. Η αγορά παροχής (τραπεζικών) υπηρεσιών συστημάτων πληρωμής (payment systems).

vi. Η αγορά παροχής τεχνικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τράπεζες, που διαχειρίζονται διαδικασίες συστημάτων πληρωμής.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

1. Η θετική κατά βάση αντιμετώπιση, από την Επιτροπή, των συγκεντρώσεων που λαμβάνουν χώρα στον Τραπεζικό/ Χρηματοοικονομικό τομέα και οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην υιοθέτηση της προσέγγισης αυτής.

Α. Ο ασήμαντος Κοινοτικός κύκλος εργασιών των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (τραπεζικά ιδρύματα) σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών τους.

Β. Η ύπαρξη συμπληρωματικών και μη επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (τραπεζικών ιδρυμάτων).

Γ. Το μερίδιο αγοράς της προκύπτουσας από τη συγκέντρωση επιχείρησης (τραπεζικού ιδρύματος).

Δ. Ανταγωνιστές-Ανταγωνισμός.

Ε. Ιδιαίτεροι λόγοι.

2. Παράγοντες αποτίμησης του μεγέθους, των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση, τραπεζών.

3. Πηγές άντλησης, των συναφών με την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, πληροφοριών.

4. Η χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης, κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεων (commitments) από πλευράς των ενδιαφερομένων μερών (τραπεζών) για τροποποιήσεις/ αναδιαρθρώσεις του σχεδίου συγκέντρωσης.

Α. Η αμφισβήτηση της δυνατότητας αποδοχής από την Επιτροπή, δεσμεύσεων (commitments) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ελέγχου. Η τελική υιοθετηθείσα λύση.

Β. Το πλαίσιο των προϋποθέσεων, που τα προτεινόμενα μέτρα θεραπείας πρέπει να πληρούν, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή (σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, υπ’αριθμ. 2001/ C 68/ 03).

Γ. Τα πλέον αποδεκτά μέτρα θεραπείας.

Δ. Διαδικασία υποβολής και προϋποθέσεις υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων θεραπείας.

i. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ειδικού εντεταλμένου (trustee).

ii. Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας υποβολής μέτρων θεραπείας και της επίδρασής της στη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού, στον τομέα ειδικότερα του ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Ε. Η αξιοποίηση και εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής μέτρων θεραπείας, για τις συγκεντρώσεις που λαμβάνουν χώρα στην τραπεζική αγορά.

5.Η συνομολόγηση άμεσα συνδεδεμένων και απαραίτητων για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης περιορισμών (Ancillary Restraints). Η αντιμετώπισή τους από την Επιτροπή.

Α. Το πλαίσιο διαμόρφωσης των αρχών αξιολόγησης της Επιτροπής. Η αποτίμηση των περιορισμών και του περιεχομένου τους, ανάλογα με το είδος της συγκέντρωσης για την οποία συνομολογούνται.

Β. Οι συμφωνίες περί μη ανταγωνισμού.

Γ. Οι συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης (license-agreements).

Δ. Συνομολόγηση υποχρεώσεων Αγοράς και Εφοδιασμού.

6.Η δυνατότητα παρέμβασης των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των Κρατών-Μελών σε συγκεντρώσεις Κοινοτικού ενδιαφέροντος [Άρθρο 21 (3) του Κανονισμού περί ελέγχου των συγκεντρώσεων, όπως ισχύει].

Α. Οι θεσπιζόμενες από τον Κανονισμό 4064/89 δυνατότητες παρέκκλισης από την κατανομή δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων (μεταξύ της Κοινότητας και των εθνικών αρχών των Κρατών-Μελών) επί θεμάτων ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Β. Άρθρο 9 του Κ.4064/89, όπως ισχύει (Η Γερμανική Πρόταση).

Γ. Άρθρο 22 (3) του Κ.4064/89, όπως ισχύει (Η Ολλανδική Πρόταση).

Δ. Άρθρο 21 (3) του Κ.4064/89, όπως ισχύει (Η Αγγλική Πρόταση).

Ε. Οι αρχές και τα κριτήρια εφαρμογής του α. 21 (3) του Κ.4064/89 στην αγορά των τραπεζικών εργασιών. Η συγκέντρωση (1616) BSCH-A.Champalimaud.

ΣΤ.Κριτική αποτίμηση του πλέγματος των εν δυνάμει εξαιρέσεων [α. 9,22 (3), 21 (3)].

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

1.Κανονισμός περί ελέγχου των συγκεντρώσεων και απόκτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

Α. Προσδιορισμός του περιεχομένου της ολιγοπωλιακής αγοράς.

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία της ολιγοπωλιακής αγοράς και ενισχύουν ή δυσχεραίνουν τη στοιχειοθέτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

Γ. Η θεωρία του παιγνίου- «Game Theory»-.

2. Η έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού περί ελέγχου των συγκεντρώσεων. Το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησής της στην Τραπεζική αγορά.

Α. Το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CFI).

B. Το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στον Τραπεζικό τομέα.

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EFFICIENCY), ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

1. Το περιεχόμενο τής άμυνας των αποδόσεων και οι ενδοιασμοί για την αποτελεσματικότητά τους.

2. Συμπεράσματα και εμπειρίες από την προβολή της άμυνας των αποδόσεων, στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των Η.Π.Α., σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που λαμβάνουν χώρα στον τραπεζικό τομέα.

3. Η αντιμετώπιση της άμυνας των αποδόσεων από την Επιτροπή. Προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση και την προοπτική συνεκτίμησής της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #37
Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λ.χ. τραπεζικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών) από απόσταση, δηλαδή με τη χρήση διαφόρων μέσων τηλεπικοινωνίας, γνωρίζει μεγάλη άνθηση...
Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997
Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις των τραπεζών ήδη από το στάδιο της διαφήμισης αλλά και κατά την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, ο τρόπος καθορισμού και αναπροσαρμογής των...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας