Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ν. Σιάμκουρης, Η μίσθωση πράγματος στην πράξη, 2008

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η μίσθωση πράγματος στην πράξη
Οδηγός επίλυσης μισθωτικών διαφορών
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Πολυζωϊδου, Α. Καρακάση
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-347-4
Σελίδες
762
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Ν. Σιάμκουρης, Η μίσθωση πράγματος στην πράξη, 2008


Ν. Σιάμκουρης, Η μίσθωση πράγματος στην πράξη, 2008

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

• 150 πλήρη πρακτικά βοηθήματα και υποδείγματα δικογράφων
• Νομολογιακή τεκμηρίωση με παράθεση 780 περιλήψεων αποφάσεων
ανωτάτων και λοιπών δικαστηρίων
• Δικονομικές αρχές και ρυθμίσεις της ειδικής διαδικασίας
• Πολυεπίπεδη ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή σχετικών διατάξεων
• Βασική νομοθεσία

Το βιβλίο αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιο συχνών και επίκαιρων προβλημάτων, τόσο στο επίπεδο της ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μίσθωση πράγματος στην πιο συνήθη μορφή της, δηλαδή την αστική μίσθωση, τη μίσθωση κατοικίας και την εμπορική και επαγγελματική μίσθωση, όσο και στο πεδίο της εξώδικης και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή τους.

Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
α) μία συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει τη μίσθωση πράγματος,
β) μία συνοπτική αλλά περιεκτική ερμηνεία των σχετικών ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων,
γ) πλήθος σημαντικών δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου (τόσο της ολομέλειας όσο και των τμημάτων) και
δ) πρακτικά βοηθήματα (συμφωνητικών, συμβάσεων, εξώδικων πράξεων κ.λ.π.) και υποδειγμάτων δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων, ένδικων μέσων κ.λ.π.).

Τέλος, το έργο συνοδεύεται από συμπλήρωμα με τις τροποποιήσεις του ΠΔ 34/1995.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η μίσθωση πράγματος στην πράξη
Οδηγός επίλυσης μισθωτικών διαφορών
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Πολυζωϊδου, Α. Καρακάση
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-347-4
Σελίδες
762
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες

Πρόλογος

Διάρθρωση και κατάταξη της ύλης

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ι. Από τη θεωρία στην πράξη

Α. Έννοια - Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης

α. Νομική φύση - Χαρακτηριστικά της σύμβασης

β. Σύγκριση με άλλες συμβάσεις

Β. Η λειτουργία της μίσθωσης

α. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις του εκμισθωτή

1. Υποχρεώσεις

2. Δικαιώματα

β. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις του μισθωτή

1. Υποχρεώσεις

2. Δικαιώματα

Γ. Συμφωνίες - δεσμεύσεις - έννομη προστασία των συμβαλλομένων.

α. Η συμφωνία για το μίσθιο

β. Η συμφωνία για τη χρήση του μισθίου

γ. Η συμφωνία για τη διάρκεια της μίσθωσης

δ. Η συμφωνία για το μίσθωμα

ε. Εγγυοδοσία

στ. Βάρη και φόροι του μισθίου

ζ. Δαπάνες του μισθίου

η. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

θ. Η παραχώρηση - υπεκμίσθωση του μισθίου

ι. Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης

ια. Καταστροφή του μισθίου (600 Α.Κ.)

ιβ. Θάνατος του μισθωτή

ιγ. Οικογενειακή στέγη (612 Α.Κ.)

ιδ. Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων (613 Α.Κ.)

ιε. Εκποίηση του μισθίου

ιστ. Προκαταβολές μισθωμάτων (άρ. 616 Α.Κ.)

Περιεχόμενα

ιζ. Προκαταβολές μισθωμάτων ενυπόθηκου μισθίου (άρ. 617 Α.Κ.)

ιη. Μισθώσεις που μεταγράφονται (άρ. 618 Α.Κ.)

ιθ. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης

κ. Η λήξη της μίσθωσης

κα. Αναμίσθωση

κβ. Απόδοση του μισθίου

κγ. Αποζημίωση χρήσης

κδ. Η παραγραφή των αξιώσεων από τη μίσθωση

Δ. Η προβληματική εξέλιξη της μίσθωσης αθέτηση - παραβίαση μι-

σθωτικών υποχρεώσεων - έννομες συνέπειες

α. Αθέτηση Υποχρεώσεων Εκμισθωτή

β. Αθέτηση Υποχρεώσεων Μισθωτή

Ε. Η καταγγελία της μίσθωσης

α. Λόγοι καταγγελίας κατά τον ΑΚ

1. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 288)

2. Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης (585)

3. Καταγγελία λόγω κινδύνου της υγείας του μισθωτή (άρθρο 588).

4. Καταγγελία λόγω καθυστέρησης του μισθώματος (άρθρο 597)

5. Καταγγελία της αόριστης διάρκειας μίσθωσης (άρθρα 608 παρ.

- 609)

6. Καταγγελία για κακή χρήση του μισθίου (άρθρο 594)

7. Καταγγελία υπερτριακονταετούς μίσθωσης (άρθρο 610)

8. Καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή (άρθρο 612)

9. Καταγγελία λόγω μετάθεσης δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 613).

10. Καταγγελία λόγω εκποίησης του μισθίου (άρθρο 615)

β. Λόγοι καταγγελίας κατά το Π.Δ. 34/1995

1. Καταγγελία για ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης του μισθί-

ου (άρθρο 11)

2. Καταγγελία για ιδιόχρηση (άρθρα 16 επ.)

3. Καταγγελία για ανοικοδόμηση (άρθρα 23 επ.)

4. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση (άρθρο 37)

5. Καταγγελία για δημιουργία κύριας κατοικίας (άρθρο 38)

6. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου (άρθρο 39)

7. Καταγγελία για πτώχευση του μισθωτή (άρθρο 40)

8. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών (άρθρο 41)

9. Καταγγελία από ΟΤΑ για δημιουργία πρασίνου κ.λ.π. (άρθρο 42)

10. Καταγγελία από το μισθωτή (άρθρο 43)

ΙΙ. Δικαστική επίλυση διαφορών. (Δικονομικές αρχές και ρυθμίσεις -

φορολογικές διατυπώσεις)

Περιεχόμενα

Α. Γενικά

Β. Υλική αρμοδιότητα

Γ. Τοπική αρμοδιότητα

Δ. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη

Ε. Η άσκηση της αγωγής

ΣΤ. Ορισμός δικασίμου - Προθεσμία κλήτευσης

Ζ. Ρυθμίσεις - διατυπώσεις φορολογικής φύση

Η. Η συζήτηση στο ακροατήριο

Θ. Άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ

Ι. Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Ι. Ιδιωτικά συμφωνητικά - Συμβάσεις

1. Ιδιωτικό προσύμφωνο μίσθωσης ακινήτου Ι (αστικής μίσθωσης)

2. Ιδιωτικό προσύμφωνο μίσθωσης ακινήτου ΙΙ (εμπορικής μίσθωσης).

3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου Ι (αστικής μίσθωσης)

4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ΙΙ (κύριας κατοικίας)

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ΙΙΙ (επιπλωμένης κατοι-

κίας)

6. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου IV (εξοπλισμένης επαγ-

γελματικής στέγης)

7. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου V (θερινής κατοικίας)

8. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου VI (Εμπορικής μίσθω-

σης)

9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου VII (εμπορικής μίσθω-

σης)

10. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου VIIΙ (επαγγελματικής μί-

σθωσης)

11. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ΙΧ (βραχυχρόνιας-επο-

χικής μίσθωσης)

12. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κινητών

13. Ιδιωτικό συμφωνητικό - αντέγγραφο εικονικότητας Ι (απόλυτης ει-

κονικότητας)

14. Ιδιωτικό συμφωνητικό - αντέγγραφο εικονικότητας ΙΙ (σχετικής ει-

κονικότητας)

15. Ιδιωτικό συμφωνητικό - αντέγγραφο εικονικότητας ΙΙΙ (σχετικής ει-

κονικότητας)

Περιεχόμενα

16. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης

17. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μίσθωσης

18. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης Ι (δικαίωμα φιλοξε-

νίας)

19. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης ΙΙ (αναπροσαρμογής

μισθώματος)

20. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης ΙΙΙ (παράτασης-

αναπροσαρμογής μισθώματος)

21. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης IV (παράτασης-

αναπροσαρμογής μισθώματος)

22. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης V (σύντμησης του

χρόνου διάρκειας-αναπροσαρμογής μισθώματος)

23. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης VI (παράτασης -

τροποποίησης όρων)

24. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης μίσθωσης VIΙ (παράτασης -

λήξης - αναδιατύπωσης μίσθωσης)

25. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης ακινήτου Ι (αστικής μίσθω-

σης)

26. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης ακινήτου ΙΙ (αστικής μίσθω-

σης)

27. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης ακινήτου ΙΙΙ (εμπορικής μί-

σθωσης)

28. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης ακινήτου IV (εμπορικής μί-

σθωσης)

29. Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης μίσθωσης ακινήτου V (επαγγελματικής

μίσθωσης)

30. Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής μισθίου Ι (κατά τη σύναψη

της μίσθωσης)

31. Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής μισθίου ΙΙ (κατά τη λύση της

μίσθωσης)

32. Πρωτόκολλο - πρακτικό απόδοσης - παραλαβής μισθίου ΙΙΙ (μετά τη

λύση της μίσθωσης)

33. Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής κινητών (εισκομισθέντων στο

μίσθιο)

34. Πρακτικό συμβιβασμού Ι (ενώπιον του δικαστηρίου)

35. Πρακτικό συμβιβασμού ΙΙ (ενώπιον του δικαστηρίου)

36. Πρακτικό συμβιβασμού ΙΙΙ (ενώπιον του δικαστηρίου)

37. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς Ι

38. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς ΙΙ

Περιεχόμενα

39. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς

40. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς

41. Ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς

42. Ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης διαφοράς (μετά την έκδοση δικα-

στικής απόφασης)

43. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους

44. Ιδιωτικό συμφωνητικό ως προς την εκτέλεση

45. Ιδιωτικό συμφωνητικό ως προς την εκτέλεση ΙΙ

46. Απόδειξη είσπραξης εκμισθωτή Ι (καθυστερούμενων μισθωμάτων)

47. Απόδειξη είσπραξης εκμισθωτή ΙΙ (καθυστερούμενων μισθωμάτων).

ΙΙ. Εξώδικες πράξεις και ενέργειες

Α. Εκμισθωτή

48. Εξώδικη γνωστοποίηση εκμισθωτή (υπεισέλευσης στη μίσθωση)

49. Εξώδικη δήλωση εκμισθωτή Ι (για αναπροσαρμογή του μισθώματος)

50. Εξώδικη δήλωση εκμισθωτή ΙΙ (για αναπροσαρμογή του μισθώμα-

τος)

51. Εξώδικη όχληση εκμισθωτή (για καταβολή του μισθώματος)

52. Εξώδικη διαμαρτυρία εκμισθωτή Ι (για καθυστέρηση του μισθώμα-

τος)

53. Εξώδικη διαμαρτυρία εκμισθωτή ΙΙ (για καθυστέρηση του μισθώμα-

τος)

54. Εξώδικη πρόσκληση εκμισθωτή (για παραλαβή κινητών πραγμάτων).

55. Εξώδικη πρόσκληση ιδιοκτήτη ακινήτου (για απόδοση της κατοχής).

56. Εξώδικη απόκρουση εκμισθωτή δήλωσης προτίμησης μισθωτή (επί

ανοικοδόμησης του μισθίου)

57. Εξώδικη γνωστοποίηση εκμισθωτή (του λόγου μη ιδιόχρησης)

58. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή Ι (για υπαναχώρηση από του προ-

συμφώνου)

59. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή ΙΙ (για σπουδαίο λόγο)

60. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή ΙΙΙ (μίσθωσης αορίστου χρόνου)

61. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή IV (για καθυστέρηση του μισθώμα-

τος)

62. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή V (για παράβαση συμβατικού όρου)

63. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή VI (για κακή χρήση του μισθίου)

64. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή VII (για παραχώρηση της χρήσης

του μισθίου)

65. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή VIII (για υπεκμίσθωση του μισθίου)

66. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή IX (για ιδιόχρηση)

67. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή X (για ανοικοδόμηση)

Περιεχόμενα

68. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XI (για ιδιοκατοίκηση)

69. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XII (για δημιουργία κύριας κατοικί-

ας)

70. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XIII (για κατεδάφιση του μισθίου).

71. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XIV (ΟΤΑ για δημιουργία πράσινου

κ.τ.λ.)

72. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XV (για πτώχευση του μισθωτή)

73. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XVI (για εγκατάσταση υπηρεσιών

στο μίσθιο)

74. Εξώδικη καταγγελία εκμισθωτή XVΙI (μίσθωσης άρθρου 3 παρ.

του Π.Δ. 34/1995)

75. Εξώδικη δήλωση συμψηφισμού (εκμισθωτή λυθείσης μίσθωσης)

Β. Μισθωτή

76. Εξώδικη γνωστοποίηση μισθωτή (υπεισέλευσης στη μίσθωση)

77. Εξώδικη όχληση μισθωτή (για είσπραξη του μισθώματος)

78. Εξώδικη αναγγελία μεταβίβασης της μίσθωσης (κληρονόμου μισθω-

τή)

79. Εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωση μισθωτή (για κακόπιστη συμπερι-

φορά)

80. Εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση μισθωτή (για μη παράδοση του

μισθίου)

81. Εξώδικη διαμαρτυρία μισθωτή (για ελαττώματα του μισθίου)

82. Εξώδικη πρόσκληση μισθωτή Ι (για μη είσπραξη του μισθώματος).

83. Εξώδικη πρόσκληση μισθωτή ΙΙ (για μη είσπραξη του μισθώματος).

84. Εξώδικη πρόσκληση μισθωτή ΙΙΙ (για μη είσπραξη του μισθώματος).

85. Εξώδικη πρόσκληση μισθωτή IV (για απόδοση του μισθίου)

86. Εξώδικη δήλωση προτίμησης μισθωτή (επί ανοικοδόμησης του μι-

σθίου)

87. Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης μισθωτή - κατάπτωση αρραβώνα

(λόγω αθέτησης όρου προσυμφώνου)

88. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή Ι (για αθέτηση όρων μίσθωσης)

89. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή ΙΙ (μίσθωσης αόριστου χρόνου)

90. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή ΙΙΙ (για μη παράδοση της χρήσης του

μισθίου)

91. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή IV (για ελαττώματα του μισθίου)

92. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή V (για έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτή-

των)

93. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή VI (κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Π.Δ. 34/1995)

94. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή VII (για σπουδαίο λόγο)

Περιεχόμενα

95. Εξώδικη καταγγελία μισθωτή VIII (κατ’ άρθρο 43 Π.Δ. 34/1995)

96. Εξώδικη απάντηση μισθωτή (σε εξώδικη δήλωση αναπροσαρμογής

του μισθώματος)

ΙΙΙ. Αγωγές - Αιτήσεις

Α. Εκμισθωτή:

97. Αναγνωριστική αγωγή εκμισθωτή I (περί μη υπαγωγής της μίσθωσης

στις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995)

97α. Προτάσεις ενάγοντος

97β. Προτάσεις εναγόμενου

98. Αναγνωριστική αγωγή εκμισθωτή II (περί ακυρότητας της μίσθω-

σης)

98α. Προτάσεις ενάγοντος

98β. Προτάσεις εναγόμενου

99. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου Ι (για σπουδαίο λόγο)

99α. Προτάσεις ενάγοντος

99β. Προτάσεις εναγόμενου

100. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΙΙ (για καθυστέρηση α-

πό δυστροπία)

100α. Προτάσεις ενάγοντος

100β. Προτάσεις εναγόμενου

101. Αγωγή εκμισθωτή για καταβολή κοινόχρ. δαπανών & απόδοση μι-

σθίου ΙΙΙ (για καθυστέρηση των κοινόχρηστων δαπανών)

101α. Προτάσεις ενάγοντος

101β. Προτάσεις εναγόμενου

102. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου IV (για παράβαση όρου

της σύμβασης από το μισθωτή)

102α. Προτάσεις ενάγοντος

102β. Προτάσεις εναγόμενου

103. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου V (για κακή χρήση του

μισθίου)

103α. Προτάσεις ενάγοντος

103β. Προτάσεις εναγόμενου

104. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων

VI (για καθυστέρηση του μισθώματος)

104α. Προτάσεις ενάγοντος

104β. Προτάσεις εναγόμενου

105. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων

VΙΙ (για καθυστέρηση του μισθώματος)

105α. Προτάσεις ενάγοντος

Περιεχόμενα

105β. Προτάσεις εναγόμενου

106. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων

VIII (για καθυστέρηση του μισθώματος)

106α. Προτάσεις ενάγοντος

106β. Προτάσεις εναγόμενου

107. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου και αποζημίωση

(για κακή χρήση του μισθίου)

107α. Προτάσεις ενάγοντος

107β. Προτάσεις εναγόμενου

108. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου Χ (για απαγορευμένη

παραχώρηση της χρήσης του)

108α. Προτάσεις ενάγοντος

108β. Προτάσεις εναγόμενου

109. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧΙ (για απαγορευμένη

υπεκμίσθωσή του)

109α. Προτάσεις ενάγοντος

109β. Προτάσεις εναγομένου εναγόμενου

110. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧΙΙ (για ιδιόχρηση)

110α. Προτάσεις ενάγοντος

110β. Προτάσεις εναγόμενου

111. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧIII (για ανοικοδόμη-

ση)

111α. Προτάσεις ενάγοντος

111β. Προτάσεις εναγόμενου

112. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧΙV (για ιδιοκατοίκη-

ση)

112α. Προτάσεις ενάγοντος

112β. Προτάσεις εναγόμενου

113. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧV (για δημιουργία

κύριας κατοικίας)

113α. Προτάσεις ενάγοντος

113β. Προτάσεις εναγόμενου

114. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου XVI (για κατεδάφιση

ετοιμόρροπου)

114α. Προτάσεις ενάγοντος

114β. Προτάσεις εναγόμενου

115. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΧVΙΙ (για πτώχευση

του μισθωτή)

115α. Προτάσεις ενάγοντος

Περιεχόμενα

115β. Προτάσεις εναγόμενου

116. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου XVIII (για εγκατάστα-

ση υπηρεσιών)

116α. Προτάσεις ενάγοντος

116β. Προτάσεις εναγόμενου

117. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου - ακάλυπτου χώρου

ΧΙΧ (για δημιουργία πρασίνου κ.λ.π.)

117α. Προτάσεις ενάγοντος

117β. Προτάσεις εναγόμενου

118. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου Ι (για λήξη αστικής

μίσθωσης αόριστης διάρκειας)

118α. Προτάσεις ενάγοντος

118β. Προτάσεις εναγόμενου

119. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΙΙ (για λήξη μίσθωσης

κατοικίας)

119α. Προτάσεις ενάγοντος

119β. Προτάσεις εναγόμενου

120. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου ΙΙΙ (εμπορικής μίσθω-

σης λόγω σύντμησης του χρόνου λήξης)

120α. Προτάσεις ενάγοντος

120β. Προτάσεις εναγόμενου

121. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου IV (για λήξη εμπορι-

κής μίσθωσης λόγω παρόδου 12ετίας)

121α. Προτάσεις ενάγοντος

121β. Προτάσεις εναγόμενου

122. Αγωγή εκμισθωτή για απόδοση του μισθίου V (για λήξη εμπορικής

μίσθωσης λόγω παρόδου 16ετίας)

122α. Προτάσεις ενάγοντος

122β. Προτάσεις εναγόμενου

123. Αγωγή για καταβολή μισθωμάτων (καθυστερούμενων και μελλο-

ντικών)

123α. Προτάσεις ενάγοντος

123β. Προτάσεις εναγόμενου

124. Αγωγή εκμισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος Ι (κατ’

άρθρ. 371 παρ. 2 ΑΚ & 7 παρ. 2 ΠΔ 34/1995)

124α. Προτάσεις ενάγοντος

124β. Προτάσεις εναγόμενου

125. Αγωγή εκμισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος ΙΙ (κατ’ άρ-

θρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1995)

Περιεχόμενα

125α. Προτάσεις ενάγοντος

125β. Προτάσεις εναγόμενου

126. Αγωγή εκμισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος ΙΙΙ (κατ’

άρθρο 288 Α.Κ.)

126α. Προτάσεις ενάγοντος

126β. Προτάσεις εναγόμενου

127. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση Ι (χρήσης του μισθίου)

127α. Προτάσεις ενάγοντος

127β. Προτάσεις εναγόμενου

128. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση ΙΙ (χρήσης του μισθίου)

128α. Προτάσεις ενάγοντος

128β. Προτάσεις εναγόμενου

129. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση ΙΙΙ (χρήσης του μισθίου)

129α. Προτάσεις ενάγοντος

129β. Προτάσεις εναγόμενου

130. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση ΙV (για φθορές του μισθίου)

130α. Προτάσεις ενάγοντος

130β. Προτάσεις εναγόμενου

131. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση V (για φθορές του μισθίου)

131α. Προτάσεις ενάγοντος

131β. Προτάσεις εναγόμενου

132. Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση VΙ (κατ’ άρθρο 43 Π.Δ.

34/1995)

132α. Προτάσεις ενάγοντος

132β. Προτάσεις εναγόμενου

Β. Μισθωτή:

133. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή Ι (περί υπαγωγής της μίσθωσης

στις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995)

133α. Προτάσεις ενάγοντος

133β. Προτάσεις εναγόμενου

134. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή ΙΙ (σχετικά με τη διάρκεια της μί-

σθωσης)

134α. Προτάσεις ενάγοντος

134β. Προτάσεις εναγόμενου

135. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή ΙΙΙ (για λύση της μίσθωσης λόγω

μη παράδοσης της χρήσης του μισθίου)

135α. Προτάσεις ενάγοντος

135β. Προτάσεις εναγόμενου

136. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή IV (για λύση της μίσθωσης από

Περιεχόμενα

σπουδαίο λόγο)

136α. Προτάσεις ενάγοντος

136β. Προτάσεις εναγόμενου

137 Αναγνωριστική και αρνητική αγωγή μισθωτή (για αναγνώριση και

παράλειψη αντισυμβατικών ενεργειών)

137α. Προτάσεις ενάγοντος

137β. Προτάσεις εναγόμενου

138. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή με αίτημα αποζημίωσης Ι (για λύση

της μίσθωσης λόγω έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας του μισθί-

ου)

138α. Προτάσεις ενάγοντος

138β. Προτάσεις εναγόμενου

139. Αναγνωριστική αγωγή μισθωτή με αίτημα αποζημίωσης ΙΙ (για λύ-

ση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του εκμισθωτή)

139α. Προτάσεις ενάγοντος

139β. Προτάσεις εναγόμενου

140. Αγωγή μισθωτή για αποζημίωση I (για καθυστέρηση παράδοσης

της χρήσης του μισθίου)

140α. Προτάσεις ενάγοντος

140β. Προτάσεις εναγόμενου

141. Αγωγή μισθωτή για αποζημίωση ΙΙ (για αφαίρεση της χρήσης του

μισθίου)

141α. Προτάσεις ενάγοντος

141β. Προτάσεις εναγόμενου

142. Αγωγή μισθωτή για αποζημίωση ΙΙΙ (λόγω πραγματικού ελαττώμα-

τος του μισθίου)

142α. Προτάσεις ενάγοντος

142β. Προτάσεις εναγόμενου

143. Αγωγή μισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος (κατ’ άρθρο

388 Α.Κ.)

143α. Προτάσεις ενάγοντος

143β. Προτάσεις εναγόμενου

144. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (σχετική με μί-

σθωση)

144α. Προτάσεις ενάγοντος

144β. Προτάσεις εναγόμενου

IV. Προσεπίκληση - Παρέμβαση

145. Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση Ι (εκμισθωτή κατά μι-

σθωτή)

Περιεχόμενα

146. Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση ΙΙ (μισθωτή κατά υπο-

μισθωτή)

147. Κύρια παρέμβαση (μισθωτή κατά εκμισθωτή και υπομισθωτή)

148. Πρόσθετη παρέμβαση Ι (υπομισθωτή υπέρ επεκμισθωτή και κατά

εκμισθωτή)

149. Πρόσθετη παρέμβαση ΙΙ (παραχωρησιούχου του μισθίου υπέρ του

μισθωτή και κατά του εκμισθωτή)

V. Ένδικα μέσα - Ένδικα βοηθήματα

α. Ανακοπή Ερημοδικίας

150. Ανακοπή ερημοδικίας

β. Τριτανακοπή

151. Τριτανακοπή (μισθωτή κατά εκμισθωτή και εικονικού μισθωτή)

γ. Έφεση

152. Έφεση εκμισθωτή Ι

153. Έφεση εκμισθωτή ΙΙ

154. Έφεση μισθωτή

δ. Αίτηση Αναψηλάφησης

155. Αίτηση αναψηλάφησης εκμισθωτή

156. Αίτηση αναψηλάφησης μισθωτή

ε. Αίτηση Αναίρεσης

157. Αίτηση αναίρεσης

VI. Εξώδικες και δικαστικές ενέργειες και δικόγραφα στη διαδικασία

της εκτέλεσης

158. Επιταγή εκμισθωτή προς απόδοση μισθίου Ι (επί εκτελεστής δικα-

στικής απόφασης)

159. Επιταγή εκμισθωτή προς απόδοση μισθίου ΙΙ (επί διαταγής απόδο-

σης μισθίου)

160. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης Ι (μισθωτή)

161. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης ΙΙ (μισθωτή)

162. Ανακοπή τρίτου (υπομισθωτή κατά εκμισθωτή και μισθωτή)

163. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης (μισθωτή κατά εκμισθωτή)

164. Αίτηση πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων (εισκομισθέντων στο

μίσθιο)

VII. Διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου και διαταγής πληρωμής

μισθωμάτων

165. Αίτηση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου

166. Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου

167. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου

Περιεχόμενα

168. Αίτηση αναστολής διαταγής απόδοσης μισθίου

169. Αίτηση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

170. Διαταγή πληρωμής μισθωμάτων

VIIΙ. Διάφορες διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες

171. Αίτηση μεσεγγύησης μισθίου ακινήτου (μισθωτή κατά εκμισθωτή).

172. Αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ι. Πρόσφατη νομολογία (2000-2007)

1. 2007 ΑΠ

2. 2007 λοιπών δικαστηρίων

3. 2006 ΑΠ

4. 2006 λοιπών δικαστηρίων

5. 2005 ΑΠ

6. 2005 λοιπών δικαστηρίων

7. 2004 ΑΠ

8. 2004 λοιπών δικαστηρίων

9. 2003 ΑΠ

10. 2003 λοιπών δικαστηρίων

11. 2002 ΑΠ

12. 2002 λοιπών δικαστηρίων

13. 2001 ΑΠ

14. 2001 λοιπών δικαστηρίων

15. 2000 ΑΠ

16. 2000 λοιπών δικαστηρίων

ΙΙ. Νομολογία ΟλΑΠ προγενέστερων ετών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Αστικός Κώδικας

2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

3. Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ

4. Νόμος 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών»

5. Κανονισμός Βρυξελλών (44/2001)

6. Προεδρικό Διάταγμα 34/1995

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού