Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά, 3η έκδ., 2013


Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά, 3η έκδ., 2013 Το βιβλίο των Ν. Παρασκευόπουλου (Καθηγητή Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ) και Κ. Κοσμάτου (Λέκτορα Εγκληματολογίας ΔΠΘ-Δικηγόρου) «Ναρκωτικά» περιλαμβάνει την κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4139/2013 για τα ναρκωτικά, ο οποίος συνιστά ένα τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα νομοθέτημα. Η ερμηνεία καλύπτει επίσης όλα τα συναφή με το θέμα ποινικού (ουσιαστικού-δικονομικού) και σωφρονιστικού δικαίου. Όπως και στα προηγούμενα έργα των δύο συγγραφέων η ανάλυση αξιοποιεί διεξοδικά την διαθέσιμη νομολογία και θεωρία, συσχετίζοντας πλέον αυτές με το νέο νομοθετικό κείμενο και επισημαίνοντας όπου χρειάζονται διαφορές.
Κύριο χαρακτηριστικό της νέας νομοθεσίας είναι η αποσαφήνιση των ρυθμίσεων για τη διακίνηση και οι καινοτομίες οι σχετικές με την διάγνωση της εξάρτησης από ναρκωτικά και την εισαγωγή εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης.
Η ενασχόληση των συγγραφέων με τα σχετικά θέματα (του Ν. Παρασκευόπουλου με την διοίκηση του ΚΕΘΕΑ, αμφοτέρων με το νομοπαρασκευαστικό έργο που κατέληξε στο Ν. 4139/2013) επιτρέπει την ανάλυση των βασικών όρων και διαδικασιών που εξηγούν το νέο σύστημα (διάγνωση, απεξάρτηση, υποκατάσταση κλπ), καθώς και την παρουσίαση των προβλεπόμενων και πρακτικά διαθέσιμων δομών που αξιοποιούνται για τα εναλλακτικά μέτρα.
Στο βιβλίο επίσης περιλαμβάνονται η Αιτιολογική Έκθεση στο σύνολό της, αλλά ταξινομημένη κατ’ άρθρο, το αρχικό Σχέδιο Νόμου που υπέβαλε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, σχετικά νομοθετικά κείμενα για τα ναρκωτικά (το ΠΔ 148/2007 και τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση), υποδείγματα δικογράφων και αναλυτικά ευρετήρια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ναρκωτικά
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του «Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών» (ν. 4139/2013). Ερμηνευτικά σχόλια ν. 4139/2013 - Αιτιολογική Έκθεση ν. 4139/2013 - Υπουργική απόφαση Α2Β/οικ. 3982 (Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 7.10/4.11.87 (ΦΕΚ Β΄ 577) «Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης» - Προεδρικό διάταγμα 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» - Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις - Υποδείγματα δικογράφων - Πρόσφατη νομολογία - ΣχΝ Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
© 2013
Πρόλογος
Συγγραφείς
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-974-2
Σελίδες
ΧΧΧVIII + 560
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ν. 4139/2013

Άρθρο 1: Ορισμός ναρκωτικών

1. Ορισμός ναρκωτικών

2. Κάνναβη Sativa L

3. Οι ναρκωτικές ουσίες

Άρθρο 2: Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Άρθρο 3: Πρόδρομες ουσίες

Άρθρο 4: Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών

Άρθρο 5: Επιτροπή Ναρκωτικών

Άρθρο 6: Αμοιβή μελών και γραμματέα

Άρθρο 7: Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων

Άρθρο 8: Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

Άρθρο 9: Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς

Άρθρο 10: Προμήθεια ναρκωτικών

Άρθρο 11: Κατεργασία ναρκωτικών

Άρθρο 12: Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου

Άρθρο 13: Πώληση ναρκωτικών

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις φαρμακοποιών

Άρθρο 15: Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων

Άρθρο 16: Καθορισμός τιμής ναρκωτικών

Άρθρο 17: Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών

Άρθρο 18: Εξαγωγή ναρκωτικών

Άρθρο 19: Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές

Άρθρο 20: Διακίνηση ναρκωτικών

1. Εισαγωγικά - Γενικά για το έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών ως βασική καινοτομία του ν. 4139/ 2013

1.1 Αντικειμενική υπόσταση

1.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

1.3 Απόπειρα

1.4 Συμμετοχή

1.5 Συρροή

1.6 Ποινική κύρωση

1.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

1.8 Δικονομικά ζητήματα

1.9 Διαχρονικό δίκαιο

2. Οι μορφές τέλεσης της διακίνησης ναρκωτικών

2.1 Η εισαγωγή

2.1.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.1.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.1.3 Απόπειρα

2.1.4 Συμμετοχή

2.1.5 Συρροή

2.1.6 Ποινική κύρωση

2.1.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.1.8 Δικονομικά ζητήματα

2.1.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.2 Η εξαγωγή ναρκωτικών

2.2.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.2.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.2.3 Απόπειρα

2.2.4 Συμμετοχή

2.2.5 Συρροή

2.2.6 Ποινική κύρωση

2.2.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.2.8 Δικονομικά ζητήματα

2.2.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.3 Η διαμετακόμιση ναρκωτικών

2.3.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.3.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.3.3 Απόπειρα

2.3.4 Συμμετοχή

2.3.5 Συρροή

2.3.6 Ποινική κύρωση

2.3.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.3.8 Δικονομικά ζητήματα

2.3.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.4 Η πώληση ναρκωτικών

2.4.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.4.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.4.3 Απόπειρα

2.4.4 Συμμετοχή

2.4.5 Συρροή

2.4.6 Ποινική κύρωση

2.4.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.4.8 Δικονομικά ζητήματα

2.4.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.5 Η αγορά ναρκωτικών

2.5.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.5.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.5.3 Απόπειρα

2.5.4 Συμμετοχή

2.5.5 Συρροή

2.5.6 Ποινική κύρωση

2.5.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.5.8 Δικονομικά ζητήματα

2.5.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.6 Η προσφορά ναρκωτικών

2.6.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.6.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.6.3 Απόπειρα

2.6.4 Συμμετοχή

2.6.5 Συρροή

2.6.6 Ποινική κύρωση

2.6.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.6.8 Δικονομικά ζητήματα

2.6.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.7 Η διανομή ναρκωτικών

2.7.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.7.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.7.3 Απόπειρα

2.7.4 Συμμετοχή

2.7.5 Συρροή

2.7.6 Ποινική κύρωση

2.7.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.7.8 Δικονομικά ζητήματα

2.7.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.8 Η διάθεση ναρκωτικών

2.8.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.8.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.8.3 Απόπειρα

2.8.4 Συμμετοχή

2.8.5 Συρροή

2.8.6 Ποινική κύρωση

2.8.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.8.8 Δικονομικά ζητήματα

2.8.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.9 Η αποστολή

2.9.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.9.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.9.3 Απόπειρα

2.9.4 Συμμετοχή

2.9.5 Συρροή

2.9.6 Ποινική κύρωση

2.9.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.9.8 Δικονομικά ζητήματα

2.9.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.10 Η παράδοση

2.10.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.10.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.10.3 Απόπειρα

2.10.4 Συμμετοχή

2.10.5 Συρροή

2.10.6 Ποινική κύρωση

2.10.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.10.8 Δικονομικά ζητήματα

2.10.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.11 Η αποθήκευση

2.11.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.11.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.11.3 Απόπειρα

2.11.4 Συμμετοχή

2.11.5 Συρροή

2.11.6 Ποινική κύρωση

2.11.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.11.8 Δικονομικά ζητήματα

2.11.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.12 Η παρακατάθεση

2.12.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.12.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.12.3 Απόπειρα

2.12.4 Συμμετοχή

2.12.5 Συρροή

2.12.6 Ποινική κύρωση

2.12.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.12.8 Δικονομικά ζητήματα

2.12.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.13 Η παρασκευή

2.13.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.13.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.13.3 Απόπειρα

2.13.4 Συμμετοχή

2.13.5 Συρροή

2.13.6 Ποινική κύρωση

2.13.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.13.8 Δικονομικά ζητήματα

2.13.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.14 Η κατοχή

2.14.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.14.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.14.3 Απόπειρα

2.14.4 Συμμετοχή

2.14.5 Συρροή

2.14.6 Ποινική κύρωση

2.14.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.14.8 Δικονομικά ζητήματα

2.14.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.15 Η μεταφορά

2.15.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.15.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.15.3 Απόπειρα

2.15.4 Συμμετοχή

2.15.5 Συρροή

2.15.6 Ποινική κύρωση

2.15.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.15.8 Δικονομικά ζητήματα

2.15.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.16 Η νόθευση

2.16.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.16.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.16.3 Απόπειρα

2.16.4 Συμμετοχή

2.16.5 Συρροή

2.16.6 Ποινική κύρωση

2.16.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.16.8 Δικονομικά ζητήματα

2.16.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.17 Η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών

2.17.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.17.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.17.3 Απόπειρα

2.17.4 Συμμετοχή

2.17.5 Συρροή

2.17.6 Ποινική κύρωση

2.17.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.17.8 Δικονομικά ζητήματα

2.17.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.18 Η καλλιέργεια

2.18.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.18.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.18.3 Απόπειρα

2.18.4 Συμμετοχή

2.18.5 Συρροή

2.18.6 Ποινική κύρωση

2.18.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.18.8 Δικονομικά ζητήματα

2.18.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.19 Η συγκομιδή

2.19.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.19.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.19.3 Απόπειρα

2.19.4 Συμμετοχή

2.19.5 Συρροή

2.19.6 Ποινική κύρωση

2.19.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.19.8 Δικονομικά ζητήματα

2.19.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.20 Η παραγωγή ναρκωτικών ουσιών

2.20.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.20.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.20.3 Απόπειρα

2.20.4 Συμμετοχή

2.20.5 Συρροή

2.20.6 Ποινική κύρωση

2.20.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.20.8 Δικονομικά ζητήματα

2.20.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.21 Η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών

2.21.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.21.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.21.3 Απόπειρα

2.21.4 Συμμετοχή

2.21.5 Συρροή

2.21.6 Ποινική κύρωση

2.21.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.21.8 Δικονομικά ζητήματα

2.21.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.22 Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων

2.22.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.22.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.22.3 Απόπειρα

2.22.4 Συμμετοχή

2.22.5 Συρροή

2.22.6 Ποινική κύρωση

2.22.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.22.8 Δικονομικά ζητήματα

2.22.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.23 Η διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών

2.23.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.23.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.23.3 Απόπειρα

2.23.4 Συμμετοχή

2.23.5 Συρροή

2.23.6 Ποινική κύρωση

2.23.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.23.8 Δικονομικά ζητήματα

2.23.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.24 Η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

2.24.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.24.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.24.3 Απόπειρα

2.24.4 Συμμετοχή

2.24.5 Συρροή

2.24.6 Ποινική κύρωση

2.24.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.24.8 Δικονομικά ζητήματα

2.24.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.25 Η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους

2.25.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.25.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.25.3 Απόπειρα

2.25.4 Συμμετοχή

2.25.5 Συρροή

2.25.6 Ποινική κύρωση

2.25.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.25.8 Δικονομικά ζητήματα

2.25.9 Διαχρονικό δίκαιο

2.26 Η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις διακίνησης

2.26.1 Αντικειμενική υπόσταση

2.26.2 Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

2.26.3 Απόπειρα

2.26.4 Συμμετοχή

2.26.5 Συρροή

2.26.6 Ποινική κύρωση

2.26.7 Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

2.26.8 Δικονομικά ζητήματα

2.26.9 Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 21: Ιδιαίτερες περιπτώσεις

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1 Η διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών με στόχο την εξασφάλιση της προμήθειας του δράστη για προσωπική του χρήση.

2.2 Η προμήθευση του χρήστη από οικείο του

2.3 Η περαιτέρω (χωρίς κέρδος) προμήθεια τρίτου για να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες

3. Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

4. Απόπειρα

5. Συμμετοχή

6. Συρροή

7. Ποινική κύρωση

8. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

9. Δικονομικά ζητήματα

10. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 22: Διακεκριμένες περιπτώσεις

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1 Υπάλληλος, ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή ιδρυμάτων της παρ. 2 εδ. α΄, όπως στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοι-νωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδα-στών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς.

2.2 Για να διευκολύνει ή αποκρύψει τη διάπραξη άλλων κακουργημάτων

2.3 Η διακίνηση ναρκωτικών σε στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ε-νόπλων δυνάμεων, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά κατα-στήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μο-νάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μο-νάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοι-νωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδα-στών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς

2.4 Η διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης

2.5 Η διακίνηση ναρκωτικών από υπότροπο δράστη

2.6 Η ανάμιξη ναρκωτικών σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους

2.7 Η έκδοση από ιατρό συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη ή η χορήγηση φαρμάκων, τα οποία περιέχουν με οποια-δήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιη-θούν για παρασκευή ή διακίνηση ναρκωτικών

2.8 Η χορήγηση από φαρμακοποιό ή έμπορο φαρμάκων ναρκωτικών, γνωρίζοντας είτε ότι δεν υπάρχει η κατά τους όρους του νόμου ια-τρική συνταγή είτε ότι η συνταγή δεν είναι προσήκουσα

2.9 Η χορήγηση ουσιών για την υποκατάσταση της εξάρτησης

3. Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

4. Απόπειρα

5. Συμμετοχή

6. Συρροή

7. Ποινική κύρωση

8. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

9. Δικονομικά ζητήματα

10. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 23: Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

2.1 Αν η πράξη διακίνησης αφορά ναρκωτικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη και είτε προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωματική βλάβη στην υγεία πολλών ατόμων.

2.2 Όταν είναι ενήλικος και τελεί τις άνω πράξεις κατ’ επάγγελμα με σκο-πό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή μετα-χειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων αυτών

3. Όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης η κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδο-κώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το πο-σό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ

4. Όταν μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2168/1993

5. Ποινική κύρωση

6. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

7. Δικονομικά ζητήματα

8. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 24: Πρόκληση και διαφήμιση

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

3. Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

4. Απόπειρα

5. Συμμετοχή

6. Συρροή

7. Ποινική κύρωση

8. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

9. Δικονομικά ζητήματα

10. Διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 25: Οδήγηση μεταφορικών μέσων

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση

3. Υποκειμενική υπόσταση – Καταλογισμός

4. Απόπειρα

5. Συμμετοχή

6. Συρροή

7. Ποινική κύρωση

8. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

9. Δικονομικά ζητήματα

10. Διαχρονικό Δίκαιο

Άρθρο 26: Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων

1. Εισαγωγικά

2. Προϋποθέσεις

Άρθρο 27: Ευνοϊκά μέτρα

1. Εισαγωγικά

2. Ισχυρισμός

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής - Εισαγωγικά

3.1 Πρώτη προϋπόθεση

3.2 Δεύτερη προϋπόθεση

3.3 Τρίτη προϋπόθεση

4. Οι έννομες συνέπειες

5. Διαδικασία υπαγωγής στα ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 28: Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

1. Εισαγωγικά

2. Ερμηνευτικά ζητήματα

Άρθρο 29: Καλλιέργεια κάνναβης - Χρήση ναρκωτικών ουσιών - Πλαστογραφία ιατρικής συνταγής

1. Εισαγωγικά

2. Αντικειμενική υπόσταση (άρθρο 29 παρ.)

3. Ισχυρισμός ότι πρόκειται αποκλειστικά για προσωπική χρήση ναρκωτικών

4. Ποινικό μητρώο

5. Συμπτωματική χρήση (άρθρο 29 παρ. 2)

6. Υποκειμενική υπόσταση– Καταλογισμός

7. Απόπειρα

8. Συμμετοχή

9. Συρροή

10. Ποινική κύρωση

11. Δικονομικά ζητήματα

Άρθρο 30: Μεταχείριση εξαρτημένων δραστών από ναρκωτικές ουσίες

1. Εισαγωγικά

2. Έννοια εξάρτησης

3. Κριτήρια διάγνωσης της εξάρτησης

4. Ουσιαστικός ποινικός χαρακτήρας της εξάρτησης

5. Προσδιορισμός κρίσιμου χρόνου εξάρτησης

6. 6.1 Ισχυρισμός εξάρτησης – Υποβολή αυτοτελούς ισχυρισμού

6.2 Το περιεχόμενο του ισχυρισμού

7. 7.1 Η πραγματογνωμοσύνη: Που διεξάγεται - Περιεχόμενο

7.2 (Μη) δεσμευτικότητα πραγματογνωμοσύνης

8. Συνδρομή όρων άρθρου 36 ΠΚ

9. Έννομες συνέπειες της αναγνώρισης της εξάρτησης

10. Χρήση ναρκωτικών από εξαρτημένους

11. Διακίνηση ναρκωτικών από εξαρτημένους

12. Ειδικά ζητήματα

13. Περιπτώσεις με βάση τη νομολογία

13.1 Άρθρο 30 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 (χρήση, προμήθεια, κατοχή, καλλιέργεια για προσωπική χρήση

13.2 Άρθρο 30 § 4 β΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 20 Ν. 4139/2013 (βασικές μορφές διακίνησης ναρκωτικών)

14. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Άρθρο 31: Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών

1. Εισαγωγή - Καινοτομίες

2. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής μέτρων κατά την προδικασία

3. Η μορφή του θεραπευτικού προγράμματος

4. Είδη των εναλλακτικών μέτρων κατά την προδικασία

Άρθρο 32: Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης

1. Εισαγωγή - καινοτομίες

2. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής ρυθμίσεων άρθρου 32 ν. 4139/2013 (άρθρο 32 παρ. 1)

3. Aναβολή και αποχή από την άσκηση δίωξης (άρθρο 32 παρ. 1 α΄, Ν. 4139/2013)

4. Αναστολή εντάλματος σύλληψης και άλλα ευνοϊκά μέτρα κατά την προ-δικασία (άρθρο 32 παρ. 1, Ν. 4139/2013)

5. Aναβολή της δίκης (άρθρο 32 παρ. 2 γ΄, Ν. 4139/2013)

6. Aναστολή εκτέλεσης ποινών (άρθρο 32 παρ. 1 Ν. 4139/ 2013)

Άρθρο 33: Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων

1. Εισαγωγικά - Καινοτομίες

2. Γενικός όρος εφαρμογής

3. Υποχρεωτική αναστολή σε περίπτωση ολοκλήρωσης προγράμματος

4. Ποινικό Μητρώο

5. Ελαφρυντική περίσταση

6. Βεβαιώσεις εγκεκριμένων προγραμμάτων

Άρθρο 34: Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης

1. Εισαγωγικά - καινοτομίες

2. Γενικοί όροι εφαρμογής

3. Ορισμός - Χαρακτηριστικά του εναλλακτικού προγράμματος

4. Φάσεις του προγράμματος απερξάρτησης

5. Μεταγωγή κρατούμενων που υποβάλλονται σε πρόγραμμα απεξάρτησης

Άρθρο 35: Ανάλυση υπό όρο

1. Εισαγωγικά - καινοτομίες

2. Κοινοί όροι εφαρμογής της κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 ν. 4139/2013 απόλυσης υφ’ όρον

3. Απόλυση εξαρτημένων που κρατούνται με ποινές κάθειρξης (άρθρο 35 παρ. 1)

4. Απόλυση κρατουμένων που κρατούνται με ποινές φυλάκισης (άρθρο 35 παρ. 2)

5. Απόλυση υπό όρο κρατουμένων που εκτίουν ισόβια κάθειρξη (άρθρο 35 παρ. 5)

Άρθρο 36: Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

1. Εισαγωγικά - Καινοτομίες

2. Όροι επιβολής της παρεπόμενης ποινής

3. Δικονομικά ζητήματα

Άρθρο 37: Περιορισμοί διαμονής

1. Εισαγωγικά - Καινοτομίες

2. Όροι εφαρμογής

Άρθρο 38: Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής

1. Παρατηρήσεις

Άρθρο 39: Ανήλικοι ή νεαροί ενήλικες εγκλημάτων

1. Εισαγωγικά - Καινοτομίες

2. Αναμορφωτικά μέτρα

3. Θεραπευτικά μέτρα

4. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

5. Πρόβλεψη εναλλακτικών μέτρων

Άρθρο 40: Δήμευση

1. Εισαγωγικά - Καινοτομία

2. Αντικείμενα της δήμευσης

3. Περιπτώσεις δήμευσης πραγμάτων

4. Φύση του μέτρου της δήμευσης

5. Υποχρεωτικός χαρακτήρας της δήμευσης - Χειροτέρευση θέσης κατηγορούμενου

6. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Συμβουλίου

Άρθρο 41: Προανάκριση

1. Εισαγωγικά - Καινοτομία

2. Αντικείμενο - Ρύθμιση

3. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Συμβουλίου

Άρθρο 42: Προδικασία

1. Εισαγωγικά

2. Ερμηνεία

Άρθρο 43: Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης

1. Εισαγωγικά

2. Προδικασία - Δικαιοδοσία του ανακριτή

3. Υλική αρμοδιότητα

4. Παραπομπή

Άρθρο 44: Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης

Άρθρο 45: Έσοδα

Άρθρο 46: Διάθεση εσόδων

Άρθρο 47: Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Άρθρο 48: Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών

Άρθρο 49: Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Άρθρο 50: Εθνική επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Άρθρο 51: Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος

Άρθρο 52: Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Άρθρο 53: Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Άρθρο 54: Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Άρθρο 55: Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Άρθρο 56: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Άρθρο 57: Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 58: Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

Άρθρο 59: Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων

Άρθρο 60: Προγράμματα πρόληψης

Άρθρο 97: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 99: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 100: Καταργούμενες διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ναρκωτικές ουσίες των πινάκων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπουργική απόφαση Α2β/ οικ. 398. Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Προεδρικό διάταγμα 148/2007. Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νουθεσίας για τα ναρκωτικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του Π.Δ. 148/2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδείγματα δικογράφων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Πρόσφατη νομολογία Ν. 4139/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Σχέδιο Νόμου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...