Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023


Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023

Το παρόν αποτελεί μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση του Εγχειριδίου Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου με τίτλο «Ειδικές ∆ιαδικασίες – Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκούσια ∆ικαιοδοσία», ενημερωμένη με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία στο πεδίο του Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου. Είναι γνωστό, ότι η Πολιτική ∆ικονομία τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε πεδίο έντονων νομοθετικών τροποποιήσεων και επεμβάσεων. Ιδιαιτέρως σημαντικές και καθοριστικές ήταν οι νομοθετικές τροποποιήσεις κυρίως με βάση τους ν. 4335/2015 και 4842/2021 (αλλά και με διάφορους άλλους νόμους με μικρότερης εμβέλειας νομοθετικές παρεμβάσεις).
Η τρίτη αυτή (ενιαία) έκδοση του Εγχειριδίου Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου διαδέχεται την το έτος 2015 ανατυπωθείσα δεύτερη έκδοση του ιδίου ως άνω έργου [Γ. Θ. Ράμμου/Ν. Κ. Κλαμαρή, Εγχειρίδιο Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου (Ειδικές ∆ιαδικασίες – Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκούσια ∆ικαιοδοσία)]. Και η παρούσα τρίτη έκδοση ξεχωρίζει για την εύληπτη δομή και τον κατανοητό λόγο, χωρίς μακροσκελείς θεωρητικές αναπτύξεις, παραμένοντας, όμως, πλήρης και συστηματική. Το έργο απευθύνεται όχι μόνον στους Νομικούς (∆ικαστικούς Λειτουργούς, ∆ικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Καθηγητές Νομικών Σχολών), αλλά και στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των τριών Νομικών Σχολών και ανταποκρίνεται βεβαίως σε όλο το εύρος της ύλης των Ειδικών ∆ιαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Ειδικές Διαδικασίες - Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκούσια Δικαιοδοσία
© 2023
Συγγραφείς
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-672-2
Σελίδες
ΧΧΙΧ + 812
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ των Ν. Κ. Κλαμαρή και Ν. Μ. Κατηφόρη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Α΄ Τόμο της πρώτης εκδόσεως (1978)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Β' Τόμο της πρώτης εκδόσεως (1980)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Γ' Τόμο της πρώτης εκδόσεως (1982)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Δ' Τόμο της πρώτης εκδόσεως (1985)

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ (ΕΝΔΕΚΑΤΟ)

§ Σελ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Νικολάου Κ. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση του Γ΄ ημιτόμου

(του ΙΙ Τόμου του συνολικού έργου) «Ειδικές Διαδικασίες»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ της Πρώτης Ενότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Γενικές παρατηρήσεις

I) Γενικά

II) Εφαρμογή διατάξεων γενικής διαδικασίας

III) Κοινές διατάξεις

IV) Θεωρητική και πρακτική σημασία διακρίσεως

V) Συνέπειες διαπιστώσεως εισαγωγής υποθέσεως με διαδικασία μη προσήκουσα

VI) Μη κάλυψη αντικανονικής εισαγωγής με αντίθετη συμφωνία

VII) Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη στις περιπτώσεις αιτήματος προτιμήσεως ως προς την ημέρα συζητήσεως (Ν. 3327/2005)

VIII) H αιτιοκρατική» και η «τελολογική» προσέγγιση των ειδικών διαδικασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

I). Εισαγωγή

II). Γαμικές διαφορές

ΙΙΙ). Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων

ΙV). Στη διαδικασία των οικογενειακών διαφορών υπάγονται και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές 296

V). Ένωση και συνεκδίκαση με ορισμένες αγωγές

VΙ). Εφαρμοστέοι κανόνες

Τίτλος Δεύτερος. Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν γενικά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών 296Α

§ Σελ.

I) Γενικές παρατηρήσεις. 296Α

II) Θέματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. 296Α

ΙΙΙ) Διαφορές στο άρθρο 592 αρ. 1 και 2. 296Α

Τίτλος Τρίτος. Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις γαμικές διαφορές

Ζητήματα που ανάγονται στη νομιμοποίηση των διαδίκων

Τίτλος Τέταρτος. Δίκες για την αναγνώριση της υπάρξεως ή μη υπάρξεως ή την ακύρωση γάμου 298

I). Γενικά

II). Προϊσχ. δίκαιο

III). Το ισχύον δίκαιο

ΙV). Επίδραση του θανάτου ενός από τους συζύγους στην εκκρεμή δίκη

V). Η συμμετοχή του εισαγγελέα στη δίκη ως διαδίκου

VI). Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών

Τίτλος Πέμπτος. Διαδικασία δικών διαζυγίου

I). Γενικές παρατηρήσεις

II). Απόπειρα ή προσπάθεια συνδιαλλαγής (καταργήθηκε)

III). Κύρια διαδικασία της δίκης διαζυγίου

IV). Πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου

Τίτλος Έκτος. Δίκες που αφορούν τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου και οι οποίες πηγάζουν από το γάμο (εκτός από τις αναφερόμενες στο άρθρο 681 Β)

Τίτλος Έβδομος. Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις λοιπές οικογενειακές διαφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Διαφορές αναφερόμενες σε σχέσεις γονέων και τέκνων

Τίτλος Πρώτος. Ειδικοί κανόνες που διέπουν τις διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων-τέκνων 305

Τίτλος Δεύτερος. Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία σε διαφορές για προσβολή της πατρότητας ή της μητρότητας

Τίτλος Τρίτος. Δίκες για την αναγνώριση υπάρξεως ή μη υπάρξεως σχέσεως γονέα και τέκνου ή γονικής μέριμνας 307

Τίτλος Τέταρτος. Διαδικασία σε δίκες που αφορούν την αμφισβήτηση της υπάρξεως ή προσβολής της εκούσιας αναγνωρίσεως, ή της εξομοιώσεως ενός τέκνου με τέκνο γεννημένο σε γάμο λόγω επιγενόμενου γάμου των γονέων του ή της δικαστικής αναγνωρίσεως της πατρότητας αυτού

Τίτλος Πέμπτος. Επιλεκτική, χαρακτηριστική Νομολογία του Αρείου Πάγου επί διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση. 308Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Περιουσιακές διαφορές

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Μισθωτικές διαφορές

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις τηρήσεως και εφαρμογής της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών επί εκδικάσεως μισθωτικών διαφορών

Τίτλος Τρίτος. Κανόνες που ισχύουν επί εκδικάσεως των μισθωτικών διαφορών

§ Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Εργατικές διαφορές

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Οι κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται στις εργατικές διαφορές κ.λπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις τηρήσεως της ειδικής διαδικασίας εκδικάσεως διαφορών από πιστωτικού τίτλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Διαταγές. Διαδικασία εκδόσεως και προσβολής της διαταγής πληρωμής ή παροχής

Τίτλος Πρώτος. Εισαγωγή. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής κ.λπ. Έκδοση της διαταγής πληρωμής. Νομική φύση και συνέπειες αυτής. Ανακοπή κατ’ αυτής. Συνέπειες ή μη ασκήσεως ανακοπής

Τίτλος Τρίτος. Επιλεκτική, χαρακτηριστική Νομολογία του Αρείου Πάγου επί της διαδικασίας εκδόσεως και προσβολής της Διαταγής Πληρωμής. 319Α

Τίτλος Τέταρτος. Διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου. 319Β

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ (ΔΩΔΕΚΑΤΟ)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Θέματα αποδείξεως

Τίτλος Πρώτος. Γενικό μέρος αποδείξεως

I). Είδη αποδείξεως. Μέσα αποδείξεως. Συστήματα εκτιμήσεως των αποδείξεων

II). Ανώνυμα αποδεικτικά μέσα

III). Εκτίμηση αποδείξεων

Τίτλος Δεύτερος. Ζητήματα επί των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Θέματα ενδίκων μέσων

I). Γενικά

II). Ανακοπή ερημοδικίας

III). Έφεση

IV). Αναψηλάφηση

V). Αναίρεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Θέματα ειδικών διαδικασιών

I). Γενικές παρατηρήσεις

II). Ειδικές διαδικασίες επί εννόμων σχέσεων προσωπικής και οικογενειακής

καταστάσεως

III). Διαταγή πληρωμής

IV). Ειδική διαδικασία εκδικάσεως διαφορών από πιστωτικούς τίτλους

V). Ειδική διαδικασία παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως μισθίου

VI). Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών

§ Σελ.

VII). Ειδικές διαδικασίες που εξομοιώνονται ολικά ή μερικά με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών 323

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Δικονομικά συστήματα

I). Ο εκφυλισμός της προφορικότητας και της αμεσότητας της κυρίας διαδικασίας

II). Συστήματα εκτιμήσεως των αποδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Παρεκκλίσεις από ισχύοντες κανόνες

I). Η ελεύθερη απόδειξη

II). Αλλοίωση της προδικασίας

III). Ειδικά θέματα προδικασίας

IV). Θέματα ένδικων μέσων

V). Θέματα ειδικών διαδικασιών

VI). Η σημερινή αρχιτεκτονική του ΚΠολΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ενοτητα Δευτερη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Νικολάου Κ. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση του Β' ημιτόμου (του III Τόμου του συνολικού έργου) «Ασφα­λιστικά μέτρα»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ της Δεύτερης Ενότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμός. Έννοια. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Περιεχόμενο - Ουσία και λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Περιθώρια περί των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Δικαιολογητικός λόγος της αναγνωρίσεως και καθιερώσεως του θεσμού των ασφαλιστικών (ή επείγουσας φύσεως) μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Τα ασφαλιστικά μέτρα ως θεσμός κατά το ελληνικό και το συγκριτικό δίκαιο

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Κοινά σημεία και γνωρίσματα των ασφαλιστικών μέτρων στις διάφορες νομοθεσίες 533A

§ Σελ.

Τίτλος Τρίτος. Διαφορές μεταξύ των ασφαλιστικών μέτρων των διαφόρων νομοθεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Νομοθετικές πηγές των ασφαλιστικών μέτρων ΚΠολΔ, Ουσιαστικό δίκαιο και ασφαλιστικά μέτρα

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Το ουσιαστικό δίκαιο ως βάση των δικαιωμάτων που αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα 536

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Η διαφορά της ουσίας και του τύπου της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων 537

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Ασφαλιστικά μέτρα και διαγνωστική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Ασφαλιστικά μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Ασφαλιστικά μέτρα και μέτρα πρόνοιας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ. Ασφαλιστικά μέτρα, διοίκηση και διοικητική δικαιοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. Συνταγματικοί περιορισμοί (Σύνταγμα) και ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. Ιστορική προέλευση του θεσμού των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Προϋποθέσεις της λήψεως κ.λπ. ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Οι γενικές προϋποθέσεις του επιτρεπτού των ασφαλιστικών μέτρων. Ανάλυση και εξειδίκευσή τους

Τίτλος Τρίτος. Βάση και αφετηρία των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ. Γενικές αρχές που ισχύουν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Διαδικαστικές προϋποθέσεις στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Τρίτος. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Τέταρτος. Ικανότητα να είναι κάποιος διάδικος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. 550

Τίτλος Πέμπτος. Ικανότητα για να παρίσταται κάποιος σε δικαστήριο στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων 551

Τίτλος Έκτος. Ικανότητα προς το δικολογείν και δικαστική πληρεξουσιότητα στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων 552

Τίτλος Έβδομος. Προϋποθέσεις της παροχής έννομης προστασίας με τη μορφή των ασφαλιστικών μέτρων 553

Τίτλος Όγδοος. Ύπαρξη δικαιώματος ή έννομης σχέσεως του ουσιαστικού δικαίου σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων 554

Τίτλος Ένατος. Νομιμοποίηση των διαδίκων σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Δέκατος. Ύπαρξη εννόμου συμφέροντος σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Ενδέκατος. Εξέταση της συνδρομής των διαδικαστικών προϋποθέσεων και των προϋποθέσεων της παροχής έννομης προστασίας σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Δωδέκατος. Αξίωση προς παροχή έννομης προστασίας σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων 558

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ. Πλειονότητα διαδίκων σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

§ Σελ.

Τίτλος Δεύτερος. Ομοδικία σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Τρίτος. Παρέμβαση σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Τέταρτος. Προσεπίκληση σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πέμπτος. Ανακοίνωση σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ. Χρόνος λήψεως των ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Η σημασία και οι συνέπειες του χρόνου της λήψεως των ασφαλιστικών μέτρων 565

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ. Η διάρθρωση της δίκης. Η αρχιτεκτονική του ΚΠολΔ.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Η εμφάνιση και η δομή της πορείας και της σειράς της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ. Το σύστημα της προδικασίας στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Οι πράξεις και οι διατυπώσεις της προδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ. Η διάρθρωση της κύριας διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Η συζήτηση στο ακροατήριο της αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων 571

Τίτλος Τρίτος. Η απόδειξη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ. Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή κατά της αποφάσεως που εκδίδεται επί της αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Τρίτος. Συνέπειες της επί της αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών μέτρων εκδιδομένης αποφάσεως 575

Τίτλος Τέταρτος. Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται σε δίκες περί ασφαλιστικών μέτρων 576

Τίτλος Πέμπτος. Διαφορές και δίκες γιο την εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Ανάκληση, μεταρρύθμιση ή μεταβολή των αποφάσεων που εκδίδονται σε δίκες για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Δικαιολογητικός λόγος της αναγνωρίσεως του θεσμού της ανακλήσεως, μεταρρυθμίσεως ή μεταβολής των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για ασφαλιστικά μέτρα

Τίτλος Τρίτος. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού, της ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως των αποφάσεων που εκδίδονται στα ασφαλιστικά μέτρα

Τίτλος Τέταρτος. Συνήθης και εξαιρετική αρμοδιότητα για την ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων για ασφαλιστικά μέτρα

§ Σελ.

Τίτλος Πέμπτος. Διαδικασία ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως των αποφάσεων που εκδίδονται επί ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Έκτος. Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφαλιστικών μέτρων 583

Τίτλος Έβδομος. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή κατά της αποφάσεως που εκδίδεται επί της αιτήσεως ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Όγδοος. Συνέπειες της αποφάσεως που εκδίδεται επί της αιτήσεως ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Ένατος. Αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως η οποία εκδίδεται επί της αιτήσεως ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφαλιστικών μέτρων

Τίτλος Δέκατος. Διαφορές και δίκες για την εκτέλεση αποφάσεων που εκδίδονται επί αιτήσεων ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφαλιστικών μέτρων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΟ

ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Η εγγυοδοσία ως αυτοτελές ασφαλιστικό μέτρο

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις για το επιτρεπτό της επιβολής της εγγυοδοσίας ως αυτοτελούς ασφαλιστικού μέτρου

Τίτλος Τρίτος. Διαδικασία για την επιβολή της εγγυοδοσίας και την άρση της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Προσημείωση υποθήκης.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις για το επιτρεπτό της εγγραφής της προσημειώσεως υποθήκης 593

Τίτλος Τρίτος. Εγγραφή της προσημειώσεως υποθήκης. Άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση. Μετατροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Συντηρητική κατάσχεση.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού της επιβολής συντηρητικής κατασχέσεως. 596

Τίτλος Τρίτος. Διαδικασία για επιβολή της συντηρητικής κατασχέσεως και περαιτέρω διατυπώσεις της 597

Τίτλος Τέταρτος. Συνέπειες της επιβολής της συντηρητικής κατασχέσεως

Τίτλος Πέμπτος. Άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση

Τίτλος Έκτος. Τύχη συντηρητικής κατασχέσεως όταν διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση στα κατασχεθέντα πράγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Δικαστική μεσεγγύηση.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις της διατάξεως και της επιβολής δικαστικής μεσεγγυήσεως 602

§ Σελ.

Τίτλος Τρίτος. Αρμοδιότητα και διαδικασία επιβολής της δικαστικής μεσεγγυήσεως

Τίτλος Τέταρτος. Η απόφαση που εκδίδεται επί της ασκήσεως για μεσεγγύηση και οι συνέπειές της 604

Τίτλος Πέμπτος. Περιεχόμενο και λειτουργία της δικαστικής μεσεγγυήσεως ως ασφαλιστικού μέτρου 605

Τίτλος Έκτος. Λήξη ή παύση της δικαστικής μεσεγγυήσεως

Τίτλος Έβδομος. Συνέπειες της παύσεως ή λήξεως της δικαστικής μεσεγγυήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Προσωρινή επιδίκαση χρηματικών απαιτήσεων.

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις και περιπτώσεις του επιτρεπτού της προσωρινής επιδικάσεως χρηματικών απαιτήσεων

Τίτλος Τρίτος. Μεταβολή αποφάσεων που επιδικάζουν περιοδικές παροχές ως ασφαλιστικό μέτρο 610

Τίτλος Τέταρτος. Διαδικασία προσωρινής επιδικάσεως χρηματικών απαιτήσεων

Τίτλος Πέμπτος. Συνάρτηση της αποφάσεως για προσωρινή επιδίκαση χρηματικών απαιτήσεων προς την κύρια υπόθεση

Τίτλος Έκτος. Συνέπειες της εκδόσεως αποφάσεως για την κυρία υπόθεση για την ισχύ της αποφάσεως που επιδικάζει προσωρινά χρηματική απαίτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Περιεχόμενο και έκταση της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως

Τίτλος Τρίτος. Ασφαλιστικά μέτρα για την ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή πράξεων

Τίτλος Τέταρτος. Προσωρινά ή ασφαλιστικά µέτρα σε διαφορές περί νοµής

Τίτλος Πέμπτος. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως σε σχέσεις μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και τέκνων 618

Τίτλος Έκτος. Αναστολή εκτελέσεως (των) αποφάσεων (της) γενικής συνελεύσεως σωματείων ή συνεταιρισμών 619

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού. 620Α

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η μετά το τέλος της διαγνωστικής δίκης (ή τη ματαίωσή της) εξέλιξη και (ενδεχομένη) επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Η τύχη των ασφαλιστικών μέτρων, αν δεν επακολουθήσει (η) κύρια δίκη 622

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Οι μετά την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση ενδεχόμενες εξελίξεις

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Η τύχη των ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Υποχρέωση προς αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την επιβολή και την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων

§ Σελ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση της χρήσεως ακινήτων προορισμένων για Ολυμπιακές Εκδηλώσεις 626

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πρόταση Σχεδίου Νόμου 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σχέδιο Νόμου 2009

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Νικολάου Κ. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση του Α' ημιτόμου (του Δ' Τόμου του συνολικού έργου) «Εκούσια Δικαιοδοσία»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ (ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ)

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Ο ρόλος και η λειτουργία της εκούσιας δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Η ρύθμιση της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τον ΚΠολΔ και τον ΕισΝΚΠολΔ

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις. 630A

Τίτλος Δεύτερος. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε υποθέσεις που υπάγονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 630Β

Τίτλος Τρίτος. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης. 630Γ

Τίτλος Τέταρτος. Προϋποθέσεις της παροχής έννομης προστασίας. 630Δ

Τίτλος Πέμπτος. Συμμετοχή περισσοτέρων προσώπων στη δίκη. Ομοδικία. Παρέμβαση. Προσεπίκληση. Ανακοίνωση (Σύνθετη Δίκη)

Τίτλος Έκτος. Θεμελιώδη δικονομικά αξιώματα ή συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Διαδικαστικές πράξεις

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Επιδόσεις. Αντίκλητοι. Δικονομικές προθεσμίες. Δικονομικές ακυρότητες. Δικονομικά απαράδεκτα. Εκπτώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η προδικασία στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Οι πράξεις της προδικασίας

Τίτλος Τρίτος. Αντικειμενική σώρευση περισσοτέρων αιτήσεων

Τίτλος Τέταρτος. Συνέπειες της υποβολής ή ασκήσεως της αιτήσεως

Τίτλος Πέμπτος. Συνέπειες της μη τηρήσεως της προδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Η κύρια διαδικασία στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Απόδειξη

Τίτλος Τρίτος. Πρακτικά της συζητήσεως στο ακροατήριο κ.λπ.

§ Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. Παρεμπίπτοντα της διαδικασίας, διακοπή και επανάληψη της δίκης

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Λόγοι και συνέπειες διακοπής της δίκης. Επανάληψη της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. Περάτωση ή κατάργηση της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Οι ιδιαίτεροι τρόποι περατώσεως της δίκης

Τίτλος Τρίτος. Η απόφαση που εκδίδεται στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Έφεση

Τίτλος Τρίτος. Αναψηλάφηση

Τίτλος Τέταρτος. Αναίρεση

Τίτλος Πέμπτος. Τριτανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικών ή τελειωτικών αποφάσεων

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Δικαιολογητικός λόγος της αναγνωρίσεως του θεσμού της ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 653A

Τίτλος Τρίτος. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού της ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Τέταρτος. Προδικασία

Τίτλος Πέμπτος. Η διαδικασία στο ακροατήριο της αιτήσεως ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως της αποφάσεως 656

Τίτλος Έκτος. Η απόφαση που εκδίδεται στην αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως αποφάσεως της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ένδικα μέσα και τριτανακοπή κατ’ αυτής. Συνέπειές της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ. Ελαττωματικές δικαστικές αποφάσεις

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις. 657A

Τίτλος Δεύτερος. Ανυπόστατες ή ανύπαρκτες «αποφάσεις»

Τίτλος Τρίτος. Ακυρότητα δικαστικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ. Νομική φύση και συνέπειες της οριστικής ή τελειωτικής αποφάσεως που εκδίδεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Δεσμευτική δύναμη και υποχρεωτική ισχύς των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σχέση με το ουσιαστικό δεδικασμένο

Τίτλος Τρίτος. Η έναρξη της ισχύος των συνεπειών της αποφάσεως. 661A

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ. Εκτέλεση αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 662

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Αναγνώριση και «εκτέλεση» αλλοδαπών αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας στην ημεδαπή

§ Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ. Ασφαλιστικά ή επείγουσας φύσεως μέτρα σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 664

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ. Ειδικές υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις A

Τίτλος Δεύτερος. Άδεια συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως Β

Τίτλος Τρίτος. Διαδικασία κηρύξεως κ.λπ. αφάνειας

Τίτλος Τέταρτος. Άρση της αφάνειας ή μεταβολή του χρόνου της ενάρξεώς της

Τίτλος Πέμπτος. Διαδικασία διορισμού προσωρινής διοικήσεως ή εκκαθαριστού νομικού προσώπου κ.λπ. ή αντικαταστάσεως αυτών

Τίτλος Έκτος. Σύσταση ή ίδρυση σωματείου κ.λπ.

Τίτλος Έβδομος. Διαδικασία διατάξεως ελέγχου ανώνυμης εταιρείας

Τίτλος Όγδοος. Θέματα συγκλήσεως κ.λπ. συνελεύσεων συνεταιρισμών

Τίτλος Ένατος. Διορισμός και αντικατάσταση εκκαθαριστών συνεταιρισμού

Τίτλος Δέκατος. Διαδικασία σε περίπτωση αρνήσεως επιχειρήσεως πράξεως από εκείνους που τηρούν δημόσια βιβλία, χορηγήσεως αντιγράφων κ.λπ

Τίτλος Ενδέκατος. Παροχή άδειας εκποιήσεως ενεχύρου ή αποδόσεως αυτού

Τίτλος Δωδέκατος. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση μεσεγγυούχου ή φύλακα

Τίτλος Δέκατος Τρίτος. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση πραγματογνωμόνων

Τίτλος Δέκατος Τέταρτος. Εκμίσθωση αντικειμένου επικαρπίας. Ανάθεση ασκήσεως επικαρπίας σε διαχειριστή κ.λπ. 676

Τίτλος Δέκατος Πέμπτος. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση επιτρόπου ή αντιλήπτορα κ.λπ. 677

Τίτλος Δέκατος Έκτος. Παροχή άδειας σε ορισμένα πρόσωπα προς ενέργεια ορισμένων πράξεων 678

Τίτλος Δέκατος Έβδομος. Άδεια προς ενέργεια διαφόρων πράξεων (από αντικειμενική πλευρά) 679

Τίτλος Δέκατος Όγδοος. Νομιμοποίηση τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του με δικαστική απόφαση (προσοχή καταργήθηκε)

Τίτλος Δέκατος Ένατος. Χορήγηση άδειας για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα 680Α

Τίτλος Εικοστός. Διαδικασία συστάσεως και προσβολής της υιοθεσίας

Τίτλος Εικοστός Πρώτος. Λύση της υιοθεσίας

Τίτλος Εικοστός Δεύτερος. Διαδικασία κηρύξεως δικαστικής απαγορεύσεως ή αντιλήψεως και άρσεως αυτών (καταργήθηκε)

Διαδικασία θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και άρσεως αυτής A

Τίτλος Εικοστός Τρίτος. Δημοσίευση διαθηκών. Δικαστήριο της κληρονομίας

Τίτλος Εικοστός Τέταρτος. Δηλώσεις αποποιήσεως ή αποδοχής κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής ή λειτουργήματος εκτελεστή διαθήκης ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

Τίτλος Εικοστός Πέμπτος. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς κ.λπ. Βεβαίωση για το Δημόσιο ως κληρονόμο

Τίτλος Εικοστός Έκτος. Εκκαθάριση κληρονομιάς

§ Σελ.

Τίτλος Εικοστός Έβδομος. Προθεσμία δηλώσεως επιλογής βεβαρημένου κ.λπ A

Τίτλος Εικοστός Όγδοος. Εκκαθάριση με σκοπό παραχωρήσεως κληρονομικής περιουσίας. 688

Τίτλος Εικοστός Ένατος. Παροχή άδειας εκποιήσεως καταπιστεύματος

Τίτλος Τριακοστός. Διαδικασία εκδόσεως κληρονομητηρίου

Τίτλος Τριακοστός Πρώτος. Διαδικασία αφαιρέσεως ή ακυρώσεως του κληρονομητηρίου

Τίτλος Τριακοστός Δεύτερος. Ερμηνεία διαθηκών κ.λπ

Τίτλος Τριακοστός Τρίτος. Σφράγιση και αποσφράγιση

Τίτλος Τριακοστός Τέταρτος. Απογραφή

Τίτλος Τριακοστός Πέμπτος. Διαφορές σχετικές με τη σφράγιση, αποσφράγιση και απογραφή 695

Τίτλος Τριακοστός Έκτος. Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος

Τίτλος Τριακοστός Έβδομος. Διαδικασία κηρύξεως αξιογράφων ως ανίσχυρων

Τίτλος Τριακοστός Όγδοος. Διαδικασία επιβολής και δόσεως βεβαιωτικού όρκου

Τίτλος Τριακοστός Ένατος. Διαδικασία διαγραφής αγωγών που έχουν εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων 699

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας συναινετικού διαζυγίου

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Προϋποθέσεις απαγγελίας συναινετικού διαζυγίου

Τίτλος Τρίτος. Αρμοδιότητα

Τίτλος Τέταρτος. Προδικασία απαγγελίας συναινετικού διαζυγίου

Τίτλος Πέμπτος. Θεμελιώδη δικονομικά συστήματα ή αξιώματα

Τίτλος Έκτος. Κύρια διαδικασία

Τίτλος Έβδομος. Η απόφαση

Τίτλος Όγδοος. Ένδικα μέσα. Τριτανακοπή

Τίτλος Ένατος. Συνέπειες της αποφάσεως

Τίτλος Δέκατος. Θέματα ανακλήσεως και προσβολής του συναινετικού διαζυγίου

Τίτλος Ενδέκατος. Παρατηρήσεις από νομοθετική και νομοτεχνική άποψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ. Δημοσιότητα αποφάσεων και άλλων πράξεων της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ. Εκούσια δικαιοδοσία εξωδικαστηριακής φύσεως

Τίτλος Πρώτος. Γενικές παρατηρήσεις

Τίτλος Δεύτερος. Περιεχόμενο εξωδικαστηριακής δικαιοδοσίας των συμβολαιογράφων

Τίτλος Τρίτος. Περιεχόμενο της δικαιοδοσίας των φυλάκων μεταγραφών και υποθηκών

Τίτλος Τέταρτος. Περιεχόμενο δικαιοδοσίας των ληξιάρχων

Τίτλος Πέμπτος. Περιεχόμενο δικαιοδοσίας των δικαστικών επιμελητών

Τίτλος Έκτος. Το δικηγορικό λειτούργημα σε θέματα εξωδικαστηριακής εφαρμογής της εκούσιας δικαιοδοσίας 717

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πρόταση Σχεδίου Νόμου (2008)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Νόμων (2009)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021