Ν. Κλαμαρής/Δ. Τσικρικάς, Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014


Ν. Κλαμαρής/Δ. Τσικρικάς, Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014

Το Διεθνές Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο βρίσκονται σε μία διαρκή νομοθετική και επιστημονική κίνηση και μάλιστα σε μία κίνηση με υψηλές ταχύτητες αλλαγών, τροποποιήσεων και μεταρρυθμίσεων. Ιδίως το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο τρέχει και εξελίσσεται με ρυθμό ταχύτατο. Οι δικονομικής φύσεως Κανονισμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον, ενώ αντιστοίχως και η νομολογία του Δ.Ε.Ε., καθώς και των Εθνικών Δικαστηρίων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των νομικών διατάξεων των Κανονισμών αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο. Η αυτόνομη ερμηνεία που έχει υιοθετήσει το Δ.Ε.Ε. όσον αφορά και την ερμηνεία των Κανονισμών οδηγεί μάλιστα και σε λύσεις που διαφοροποιούνται από τις λύσεις των Εθνικών Δικαστηρίων επί των αντιστοίχων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Δικονομικού Δικαίου των κατ’ ιδίαν Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Η νομολογία του Δ.Ε.Ε. αφορά μάλιστα και κατ’ εξοχήν παραδοσιακά δικονομικά ζητήματα, όπως λ.χ. τη Διεθνή Δικαιοδοσία, τη Δωσιδικία της Συμβάσεως, τη Δωσιδικία του Αδικήματος, τη Δωσιδικία της Ομοδικίας (Προσωπικής Ταυτότητος του Δικαίου), την έννοια των Αποκλειστικών Δωσιδικιών, την εμβέλεια των Δικονομικών Συμφωνιών Παρεκτάσεως, καθώς και την Αναγνώριση και Εκτέλεση των Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων. Από πλευράς δικονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και ο Κανονισμός 1215/2012, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει από τον Ιανουάριο 2015.

Οι λόγοι αυτοί κατέστησαν εκ των πραγμάτων αναγκαία τη δεύτερη έκδοση αυτού του συγγράμματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
© 2014
Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-155-5
Σελίδες
XV + 160
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (της πρώτης εκδόσεως)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αντικείμενο ρυθμίσεως, λειτουργική έννοια και συστηματική

ένταξη του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου

1. Αντικείμενο ρυθμίσεως του Δ.Α.Δ.Α

2. Λειτουργική έννοια του Δ.Α.Δ.Α

3. Συστηματική ένταξη του Δ.Α.Δ.Δ

4. Πηγές του Δ.Α.Δ.Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα θεμελιώδη δικονομικό δικαιώματα ημεδαπών και αλλοδαπών

στο πλαίσιο του Δ.Α.Δ.Δ.

5. Η επίδραση των θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων στη δι­αμόρφωση του δικονομικού διεθνούς δικαίου

6. Η δικονομική μεταχείριση και θέση των αλλοδαπών (φυσικών και νομικών) προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η έννοια της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων

και δικαστικών αρχών κατά τον ΚΠολΔ και τα όριά της

7. Έννοια και λειτουργία της διεθνούς δικαιοδοσίας

8. Οι δημοσίου διεθνούς δικαίου περιορισμοί της διεθνούς δικαιο­δοσίας

9. Η ετεροδικία

9.1. Ετεροδικία διπλωματικών υπαλλήλων και προξενικών αντιπρο­σώπων

9.2. Ετεροδικία κρατών

9.2.1. Η ετεροδικία στη διαγνωστική δίκη

9.2.2. Η ετεροδικία κατά την εκδίκαση αδικοπρακτικών αξιώσεων

9.2.3. Ετεροδικία και Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 (1215/2012)

9.2.4. Ετεροδικία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας

9.2.5. Η ετεροδικία στην αναγκαστική εκτέλεση

9.2.6. Η ετεροδικία δημοσίων επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τα θεμέλια της διεθνούς δικαιοδοσίας

10. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας (διεθνούς αρμοδιότη­τας) των ημεδαπών δικαστηρίων και η πολλαπλότητα των δικαιοδοτικών βάσεων

11. Η ελευθερία του ενάγοντος προς επιλογή δικαστηρίου («άγρα δικαστηρίου») και η πρακτική του forum non conveniens

12. Οι επιμέρους βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στη διαγνωστική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η γενική βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας

13. Η σημασία της κατοικίας και της διαμονής του εναγομένου φυ­σικού προσώπου για τη θεμελίωση της γενικής βάσεως διε­θνούς δικαιοδοσίας

14. Η σημασία της έδρας του εναγομένου νομικού προσώπου για τη θεμελίωση της γενικής βάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας

15. Οι λοιπές γενικές βάσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Οι ειδικές συντρέχουσες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

16. Έννοια και λειτουργία των συντρεχουσών βάσεων

17. Η ειδική συντρέχουσα βάση για την εκδίκαση διαφορών από δι- καιοπραξία

18. Η ειδική συντρέχουσα βάση για την εκδίκαση αξιώσεων από αξιόποινη πράξη

19. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών από διαχεί­ριση χωρίς δικαστική εντολή

20. Διεθνής δικαιοδοσία επί ομοδικίας («προσωπικής ταυτότητας του δικαίου)

21. Διεθνής δικαιοδοσία επί διαμονής μακρότερης διάρκειας ορι­σμένων προσώπων

22. Η δωσιδικία της περιουσίας και του επίδικου αντικειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Οι αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

23. Έννοια και λειτουργία των αποκλειστικών βάσεων

24. Η βάση διεθνούς δικαιοδοσίας για την εκδίκαση εταιρικών δια­φορών

25. Διεθνής Δικαιοδοσία για την εκδίκαση αξιώσεων που απορ­ρέουν από διαχείριση διεξαγόμενη κατ’ εντολήν δικαστηρίου

26. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν εμπράγματα ή μισθωτικά δικαιώματα επί ακινήτου

27. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση κληρονομικών διαφορών

28. Διεθνής δικαιοδοσία προς εκδίκαση συναφών υποθέσεων

29. Διεθνής δικαιοδοσία προς εκδίκαση ανταγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση γαμικών διαφορών

και διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων

30. Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκα­ση γαμικών διαφορών

31. Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκα­ση διαφορών, οι οποίες απορρέουν από σχέσεις μεταξύ γονέων ??? ??????. 123και τέκνων

???????? ?????ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

32. Προϋποθέσεις, νομική φύση και τύπος της συμφωνίας για την παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

33. Όρια, διακρίσεις και συνέπειες της συμφωνίας για την παρέκτα­ση της διεθνούς δικαιοδοσίας

Βασική Βιβλιογραφία Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

F. Ferrand/L. Mayer/D. Tsikrikas..., Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Σειρά: Greek and Foreign Civil Procedural Systems, #6
Comparison among different procedural systems prevents the isolation of legal orders and leads to the improvement of institutions. Cassation in French and Greek civil...
Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022
Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του...
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά το φαινόμενο της παράλληλης διεξαγωγής δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή,...
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί τον δεύτερο τόμο μιας χρήσιμης συλλογής μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων των ετών 2010-2022. Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της...