Ν. Κλαμαρής/Δ. Τσικρικάς, Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014


Ν. Κλαμαρής/Δ. Τσικρικάς, Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2014

Το Διεθνές Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο βρίσκονται σε μία διαρκή νομοθετική και επιστημονική κίνηση και μάλιστα σε μία κίνηση με υψηλές ταχύτητες αλλαγών, τροποποιήσεων και μεταρρυθμίσεων. Ιδίως το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο τρέχει και εξελίσσεται με ρυθμό ταχύτατο. Οι δικονομικής φύσεως Κανονισμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον, ενώ αντιστοίχως και η νομολογία του Δ.Ε.Ε., καθώς και των Εθνικών Δικαστηρίων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των νομικών διατάξεων των Κανονισμών αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο. Η αυτόνομη ερμηνεία που έχει υιοθετήσει το Δ.Ε.Ε. όσον αφορά και την ερμηνεία των Κανονισμών οδηγεί μάλιστα και σε λύσεις που διαφοροποιούνται από τις λύσεις των Εθνικών Δικαστηρίων επί των αντιστοίχων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Δικονομικού Δικαίου των κατ’ ιδίαν Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Η νομολογία του Δ.Ε.Ε. αφορά μάλιστα και κατ’ εξοχήν παραδοσιακά δικονομικά ζητήματα, όπως λ.χ. τη Διεθνή Δικαιοδοσία, τη Δωσιδικία της Συμβάσεως, τη Δωσιδικία του Αδικήματος, τη Δωσιδικία της Ομοδικίας (Προσωπικής Ταυτότητος του Δικαίου), την έννοια των Αποκλειστικών Δωσιδικιών, την εμβέλεια των Δικονομικών Συμφωνιών Παρεκτάσεως, καθώς και την Αναγνώριση και Εκτέλεση των Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων. Από πλευράς δικονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον και ο Κανονισμός 1215/2012, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει από τον Ιανουάριο 2015.

Οι λόγοι αυτοί κατέστησαν εκ των πραγμάτων αναγκαία τη δεύτερη έκδοση αυτού του συγγράμματος.

Edition info

Title
Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
© 2014
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-155-5
Pages
XV + 160
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (της πρώτης εκδόσεως)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αντικείμενο ρυθμίσεως, λειτουργική έννοια και συστηματική

ένταξη του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου

1. Αντικείμενο ρυθμίσεως του Δ.Α.Δ.Α

2. Λειτουργική έννοια του Δ.Α.Δ.Α

3. Συστηματική ένταξη του Δ.Α.Δ.Δ

4. Πηγές του Δ.Α.Δ.Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα θεμελιώδη δικονομικό δικαιώματα ημεδαπών και αλλοδαπών

στο πλαίσιο του Δ.Α.Δ.Δ.

5. Η επίδραση των θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων στη δι­αμόρφωση του δικονομικού διεθνούς δικαίου

6. Η δικονομική μεταχείριση και θέση των αλλοδαπών (φυσικών και νομικών) προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η έννοια της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων

και δικαστικών αρχών κατά τον ΚΠολΔ και τα όριά της

7. Έννοια και λειτουργία της διεθνούς δικαιοδοσίας

8. Οι δημοσίου διεθνούς δικαίου περιορισμοί της διεθνούς δικαιο­δοσίας

9. Η ετεροδικία

9.1. Ετεροδικία διπλωματικών υπαλλήλων και προξενικών αντιπρο­σώπων

9.2. Ετεροδικία κρατών

9.2.1. Η ετεροδικία στη διαγνωστική δίκη

9.2.2. Η ετεροδικία κατά την εκδίκαση αδικοπρακτικών αξιώσεων

9.2.3. Ετεροδικία και Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 (1215/2012)

9.2.4. Ετεροδικία και δικαίωμα δικαστικής προστασίας

9.2.5. Η ετεροδικία στην αναγκαστική εκτέλεση

9.2.6. Η ετεροδικία δημοσίων επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τα θεμέλια της διεθνούς δικαιοδοσίας

10. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας (διεθνούς αρμοδιότη­τας) των ημεδαπών δικαστηρίων και η πολλαπλότητα των δικαιοδοτικών βάσεων

11. Η ελευθερία του ενάγοντος προς επιλογή δικαστηρίου («άγρα δικαστηρίου») και η πρακτική του forum non conveniens

12. Οι επιμέρους βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στη διαγνωστική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η γενική βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας

13. Η σημασία της κατοικίας και της διαμονής του εναγομένου φυ­σικού προσώπου για τη θεμελίωση της γενικής βάσεως διε­θνούς δικαιοδοσίας

14. Η σημασία της έδρας του εναγομένου νομικού προσώπου για τη θεμελίωση της γενικής βάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας

15. Οι λοιπές γενικές βάσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Οι ειδικές συντρέχουσες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

16. Έννοια και λειτουργία των συντρεχουσών βάσεων

17. Η ειδική συντρέχουσα βάση για την εκδίκαση διαφορών από δι- καιοπραξία

18. Η ειδική συντρέχουσα βάση για την εκδίκαση αξιώσεων από αξιόποινη πράξη

19. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών από διαχεί­ριση χωρίς δικαστική εντολή

20. Διεθνής δικαιοδοσία επί ομοδικίας («προσωπικής ταυτότητας του δικαίου)

21. Διεθνής δικαιοδοσία επί διαμονής μακρότερης διάρκειας ορι­σμένων προσώπων

22. Η δωσιδικία της περιουσίας και του επίδικου αντικειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Οι αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

23. Έννοια και λειτουργία των αποκλειστικών βάσεων

24. Η βάση διεθνούς δικαιοδοσίας για την εκδίκαση εταιρικών δια­φορών

25. Διεθνής Δικαιοδοσία για την εκδίκαση αξιώσεων που απορ­ρέουν από διαχείριση διεξαγόμενη κατ’ εντολήν δικαστηρίου

26. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν εμπράγματα ή μισθωτικά δικαιώματα επί ακινήτου

27. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση κληρονομικών διαφορών

28. Διεθνής δικαιοδοσία προς εκδίκαση συναφών υποθέσεων

29. Διεθνής δικαιοδοσία προς εκδίκαση ανταγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση γαμικών διαφορών

και διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων

30. Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκα­ση γαμικών διαφορών

31. Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων προς εκδίκα­ση διαφορών, οι οποίες απορρέουν από σχέσεις μεταξύ γονέων ??? ??????. 123και τέκνων

???????? ?????ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

32. Προϋποθέσεις, νομική φύση και τύπος της συμφωνίας για την παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας

33. Όρια, διακρίσεις και συνέπειες της συμφωνίας για την παρέκτα­ση της διεθνούς δικαιοδοσίας

Βασική Βιβλιογραφία Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023