Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 2, 2009


Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 2, 2009 Σε δύο τόμους ( τόμος Ι) κωδικοποιείται και αναλύεται κατ’ άρθρο ο νόμος 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι: 3448/2006, 3536/2007, 3613/2007 και 3731/2008. Στον πρώτο τόμο (κυρίως έργο) αναλύονται οι διατάξεις όπως ίσχυαν έως και τον ν. 3536/2007, ενώ στον δεύτερο (συμπλήρωμα) έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που επέφεραν οι ν. 3613/2007 και 3731/2008. Και στους δύο τόμους ενσωματώνονται όλες οι εγκύκλιοι, οδηγίες και διευκρινίσεις του ΥΠΕΣΔΑ και των συναρμόδιων υπουργείων για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ παρατίθεται η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία.

Περιλαμβάνονται εύληπτοι και κατατοπιστικοί πίνακες με τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας δικαιολογητικά, όπως αυτά τελευταία καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 933/2009, αναλύονται οι διατάξεις για τις κατηγορίες αλλοδαπών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, εκείνες που αφορούν τους επί μακρόν διαμένοντες και την οικογενειακή επανένωση καθώς και η νομοθεσία που αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους όπως και οι σχετικές οδηγίες εφαρμογής της.

‘Ένα εργαλείο δουλειάς για τα όργανα δημοσίας τάξεως αλλά και για κάθε δημόσιο υπάλληλο που διεκπεραιώνει υποθέσεις αλλοδαπών πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και διαβιούν στην Ελλάδα, και ένας πρακτικός οδηγός εφαρμογής της νομοθεσίας «περί αλλοδαπών» για τον νομικό της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αλλοδαποί
Πρακτικός οδηγός εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών τρίτων χωρών
© 2009
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-434-1
Σελίδες
XVIII + 709
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενείας πολίτη της Ε.Ε.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ν. 3386/2005 όπως ισχύει, ν. 3536/2007 και ν. 3613/2007

ΝΟΜΟΣ 3386/2005 - Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 - Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ - Έλεγχος στις μεθοριακές διαβάσεις

Άρθρο 4 - Σημεία εισόδου - εξόδου

Άρθρο 5 - Άσκηση ελέγχου εισόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων

τρίτων χωρών

Άρθρο 6 - Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 7 - Διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 8 - Άρνηση εισόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής

Άρθρο 9 - Τύποι αδειών διαμονής

Άρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 11 - Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση, άδειας διαμονής

Άρθρο 12 - Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 13 - Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Άδεια διαμονής για εργασία

Άρθρο 14 - Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία

Άρθρο 15 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη

εργασία

Άρθρο 16 - Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 16 Α - Μετάκληση αλιεργατών

Άρθρο 17 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών

Άρθρο 18 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Άρθρο 19 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Άρθρο 20 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και

προπονητών

Άρθρο 21 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Άρθρο 22 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πνευματικούς

δημιουργούς

Άρθρο 23 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων

αρχαιολογικών σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και για επενδυτικούς σκοπούς

Άρθρο 24 - Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 25 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 26 - Άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Άρθρο 27 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους

Άρθρο 28 - Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 29 - Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής

Άρθρο 30 - Επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 31 Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών

Άρθρο 32 - Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Άρθρο 33 - Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 34 - Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα

Άρθρο 35 - Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 36 - Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Άρθρο 37 - Χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως

υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

Άρθρο 38 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου

Άρθρο 39 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε λειτουργούς των γνωστών θρησκειών

Άρθρο 40 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους

Άρθρο 41 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδή, γνω­ριμία και άσκηση του μοναχικού βίου

Άρθρο 42 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργα­νωμένων Ομάδων Τουρισμού

Άρθρο 43 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - Xoρήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Άρθρο 44 - Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Άρθρο 45 - Χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα

εμπορίας ανθρώπων

Άρθρο 46 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων

Άρθρο 47 - Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους

Άρθρο 48 - Προθεσμία περίσκεψης

Άρθρο 49 - Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης

Άρθρο 50 - Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 51 - Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας

διαμονής

Άρθρο 52 - Αλλαγή σκοπού διαμονής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄ - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 53 - Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 54 - Μέλη οικογένειας

Άρθρο 55 - Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 56 - Χορήγηση άδειας διαμονής

Άρθρο 57 - Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής

Άρθρο 58 - Ανάκληση άδειας διαμονής

Άρθρο 59 - Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Άρθρο 60 - Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ - Δικαίωμα διαμονής υποκόων τρίτων χωρών που είναι

μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.

Άρθρο 61 - Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Άρθρο 62 - Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής υπηκόων

τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου

κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Άρθρο 63 - Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Άρθρο 64 - Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής υπηκόων τρίτης

χώρας, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους -

μέλους της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄ - Κοινωνική ένταξη

Άρθρο 65 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 66 - Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄ - Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 67 - Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 68 - Κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 69 - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων επί μακρόν διαμενόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΔ΄ - Ολιγοήμερη διαμονή

Άρθρο 70 - Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΕ΄ - Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 71 - Δικαιώματα

Άρθρο 72 - Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση

Άρθρο 73 - Υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ΄ - Περιορισμοί - Ανάκληση άδειας διαμονής απέλαση

Άρθρο 74 - Περιορισμοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 75 - Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 76 - Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης

Άρθρο 77 - Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης

Άρθρο 78 - Αναστολή απέλασης

Άρθρο 79 - Προστασία από την απέλαση

Άρθρο 80 - Δαπάνες απέλασης

Άρθρο 81 - Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών

Άρθρο 82 - Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΖ΄ - Γενικές υποχρεώσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 83 - Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα

Άρθρο 84 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις

Άρθρο 85 - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - Κυρώσεις

Άρθρο 86 - Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις

Άρθρο 87 - Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων - Kυρώσεις

Άρθρο 88 - Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΗ΄ - Λειτουργικά θέματα

Άρθρο 89 - Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής

Άρθρο 90 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΘ΄ - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 91 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ K΄ - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 92 - Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - Επικυρώσεις

Άρθρο 93 - Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου

Άρθρο 94 - Γονείς ανήλικων ημεδαπών

Άρθρο 95 - Ανιθαγενείς

Άρθρο 96 - Δικαιολογητικά - Προϋποθέσεις

Άρθρο 97 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 98 - Έναρξη ισχύος

ΝΟΜΟΣ 3536/2007 - Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 1 - Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών

Άρθρο 2 - Διυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής

Άρθρο 3 - Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 4 - Προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 5 - Ρυθμίσεις διαδικασίας μετάκλησης

Άρθρο 6 - Θέματα εξαρτημένης εργασίας

Άρθρο 7 - Μετάκληση αλιεργατών

Άρθρο 8 - Θέματα αδειών διαμονής μελών διοικητικού συμβουλίου, δια-

χειριστών και προσωπικού εταιρειών

Άρθρο 9 - Ρυθμίσεις για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστη-

ριότητας

Άρθρο 10 - Θέματα αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 11 - Ρυθμίσεις αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους καθώς

και για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

Άρθρο 12 - Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν

διαμένοντος

Άρθρο 13 - Θέματα οικογενειακής επανένωσης

Άρθρο 14 - Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 15 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών, συμβολαιογράφων και τρίτων. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 16 - Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 18 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19 - Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης

Άρθρο 20 - Παράβολα

Άρθρο 21 - Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-κησης και Αποκέντρωσης

Άρθρο 43 -Έναρξη ισχύος

ΝΟΜΟΣ 3613/2007 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 28 - Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 31 - Έναρξη ισχύος

ΝΟΜΟΣ 3731/2008 - Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας και μετανα-

στευτικής πολιτικής

Άρθρο 37 - Εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Άρθρο 38 - Άδεια διαμονής συζύγων επαναπατρισθέντων, παλιννοστησάντων, ομογενών

Άρθρο 39 - Άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας

Άρθρο 41 - Ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 45 -.

Άρθρο 49 - Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση χορήγη-

σης ή ανανέωσης αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 128/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 101/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπη

κόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία.»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» όπως τροποποιήθηκε προστέ­θηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ 167/2008, (ΦΕΚ Α -223) ΄ «Συμπλήρω­ση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143).

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 1768/27-1-2009 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των δια τάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009)»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 1356/21-1-2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δρα-στηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν. 3386/2005»»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 933/16-1-2009 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 22470 /14.10.2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 22468 /14.10.2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες, εγκαταστημένες σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ»».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 22467 /14.10.2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 22466 /14.10.2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που θα στελεχώσουν τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με το άρθρο 29 ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α΄)».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 5512/08/17.03.2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με ΠΑΕ επαγγελματικής κατηγορίας».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 16343/21-7-2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών στο σχολείο Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)»».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 12311/3-6-2008 «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 13096/07/20.06.2007 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 16703/2007/10-08-2007 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών

της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄)».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 16928/2007/17-08-2007 «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος»

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 999/3-03-2008 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. οικ. 11762/08/17-06-2008 «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 3021/22/10-στ΄/24/12/2007 «Καθορισμός του απαιτούμενου ημερησίου συναλλάγματος για την είσοδο στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών υπηκόων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3386/2005 / (ΦΕΚ Α΄ 212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και περιλαμβάνονται στο βιβλίο «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ» (κυρίως έργο).

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...