Μ. Λάζογλου, Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 2022


Μ. Λάζογλου, Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 2022

Οι πόλεις, ιστορικοί τόποι και συγχρόνως σημαντικά ζωντανά πληθυσμιακά, κοινωνικά και οικονομικά επίκεντρα, συζητούν τα τελευταία χρόνια εντατικά, γύρω από μια νέα έννοια, αυτή της «ανθεκτικότητας», που περιγράφει την ικανότητά τους να επανακάμπτουν μετά από χρόνιες πιέσεις ή/και αιφνίδιες κρίσεις, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, που συναρτάται άρρηκτα με το γίγνεσθαι στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη, τα κράτη και οι πόλεις συνειδητοποιούν ολοένα και εντονότερα, ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να επανακάμπτουν σε κατάσταση ισορροπίας, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί, επομένως, η διαμόρφωση μεθοδολογικών εργαλείων και κατευθύνσεων πολιτικής όσον αφορά τον προγραμματισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές απέναντι σε ορατές πλέον περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, κ.λπ. προκλήσεις.

Επειδή δε η πλειοψηφία των παραπάνω σχετικών πολιτικών έχει, αν όχι άμεση χωρική αναφορά, τουλάχιστον σημαντικές χωρικές επιπτώσεις, μεγάλη σημασία αποκτά ο συνυπολογισμός της ανάγκης για επίτευξη αυξημένης ανθεκτικότητας, ως σημαντικότατης πλέον παραμέτρου κατά τη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού όλων των επιπέδων (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και όλων των ειδών (τακτικό ή και ειδικό).

Το παρόν έργο έχει ακριβώς αυτή τη σημαντική συνεισφορά στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών του χώρου, με αναφορά στην Ελλάδα, και με ιδιαίτερη πρωτότυπη συμβολή, μεταξύ άλλων, στη διερεύνηση του ρόλου των χωρικών πολιτικών στην αύξηση της ανθεκτικότητας, στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και καλών εφαρμοζόμενων πολιτικών, στην εξέταση έξυπνων εργαλείων και πρακτικών χωρικού σχεδιασμού για μια βελτιωμένη ανθεκτικότητα, όπως επίσης και στην ανάδειξη της σημασίας και του κρίσιμου ρόλου της διεπιστημονικότητας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
Η σημασία των ελληνικών μέσω παράκτιων πόλεων και ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-519-0
Σελίδες
XVIII + 208
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ευχαριστίες

Περίληψη

Abstract

Εισαγωγή

Ερευνητικά ερωτήματα

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Δομή

Κεφάλαιο 1.

Προσεγγίζοντας την έννοια και τη σημασία

της ανθεκτικότητας για τον σχεδιασμό του χώρου

1.1. Ανθεκτικότητα και πόλη: Νοήματα, έννοιες και συσχετίσεις

1.2. Προσεγγίζοντας την έννοια και το περιεχόμενο της ανθεκτι­κότητας

1.3. Ανθεκτικότητα, τρωτότητα και διακινδύνευση

1.4. Διαστάσεις της ανθεκτικότητας

1.4.1. Ανθεκτικότητα και περιβάλλον

1.4.2. Ανθεκτικότητα και χρόνος

1.4.3. Ανθεκτικότητα και οικονομία

1.4.4. Ανθεκτικότητα και κοινωνία

1.5. Σχεδιασμός του χώρου και ανθεκτικότητα

1.5.1. Ανθεκτικότητα και πολιτικές χωρικού σχεδιασμού

1.5.2. Ανθεκτικότητα και διακυβέρνηση

1.5.3. Ανθεκτικότητα και χωρική κλίμακα

1.5.4. Ανθεκτικότητα και πόλεις

1.5.5. Οι αρχές της αστικής ανθεκτικότητας

1.5.6. Προς μια ανθεκτική πόλη

1.5.7. Η σύνδεση της ανθεκτικότητας με το πρότυπο της συμπαγούς πόλης

1.5.8. Από το πρότυπο της συμπαγούς πόλης σε ένα προσαρμοστικό πρότυπο σχεδιασμού

1.6. Ανθεκτικότητα και κλιματική αλλαγή

Κεφάλαιο 2.

Παράκτιος χώρος και χωρικός σχεδιασμός:

Ο ρόλος των μέσων παράκτιων πόλεων

2.1. Η σημασία του παράκτιου χώρου

2.2. Παράκτιος χώρος: Προκλήσεις και προβλήματα

2.3. Η αναγκαιότητα χωρικού σχεδιασμού στον παράκτιο χώρο

2.4. Χωρικός σχεδιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο

2.4.1. Χωρικός σχεδιασμός και διοικητικές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.4.2. Τύποι συστημάτων χωρικού σχεδιασμού

2.4.3. Συστήματα χωρικού σχεδιασμού στη νότια Ευρώπη

2.5. Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για τον παράκτιο χώρο

2.5.1. Το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών

2.5.2. Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

2.5.3. Ευρωπαϊκή Ένωση και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

2.6. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού

2.6.1. Χαρακτηριστικά του συστήματος χωρικού σχεδιασμού

2.6.2. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού: Μια σύντομη επισκόπηση

2.6.3. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τις δεκαετίες 1920-1940

2.6.4. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τις δεκαετίες 1940-1970

2.6.5. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τις δεκαετίες 1970-1990

2.6.6. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τη δεκαετία 1990-2010

2.6.7. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τη δεκαετία 2010-2020

2.6.8. Το σημερινό σύστημα χωρικού σχεδιασμού

2.6.8.1. Εθνική Χωρική Στρατηγική και Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

2.6.8.2. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

2.6.8.3. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια

2.6.8.4. Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

2.6.8.5. Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

2.6.8.6. Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής

2.6.8.7. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

2.6.8.8. Εκτός σχεδίων πόλεως και ορίων οικισμών δόμηση

2.6.8.9. Χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες

2.6.8.10. Έκδοση οικοδομικών αδειών

2.6.8.11. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

2.6.8.12. Αυθαίρετες κατασκευές

2.6.8.13. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

2.6.9. Αδυναμίες του ελληνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού

2.7. Ο ελληνικός παράκτιος χώρος

2.7.1. Βασικά χαρακτηριστικά

2.7.2. Χωρικός σχεδιασμός και παράκτιος χώρος στην Ελλάδα: Μια σύντομη επισκόπηση

2.7.3. Η κατάσταση του παράκτιου χώρου στην Ελλάδα: Προβλήματα και προκλήσεις

2.8. Προσεγγίζοντας την ελληνική παράκτια πόλη

2.8.1. Στοιχεία της φυσιογνωμίας των παράκτιων πόλεων

2.8.2. Παράκτιες πόλεις: Προβλήματα και προκλήσεις

2.8.3. Χαρακτηριστικά των Μεσογειακών παράκτιων πόλεων

2.8.4. Μεσογειακές παράκτιες πόλεις-προβλήματα και προκλήσεις

2.8.5. Χαρακτηριστικά των ελληνικών παράκτιων πόλεων

2.8.6. Ελληνική παράκτια πόλη-προβλήματα και προκλήσεις

2.9. Ελληνικές μέσες παράκτιες πόλεις και παράκτιος χώρος

2.9.1. Μέσες πόλεις: Αναγνώριση και ρόλος

2.9.2. Λειτουργίες και δυναμική των μέσων πόλεων

2.9.3. Χαρακτηριστικά των μέσων πόλεων

2.9.4. Μέσες πόλεις στον ελληνικό χώρο

2.9.5. Ελληνικές μέσες παράκτιες πόλεις

Κεφάλαιο 3.

Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

στον χωρικό σχεδιασμό

3.1. Σύγχρονες τεχνολογίες και χωρικός σχεδιασμός

3.1.1. Σύγχρονες τεχνολογίες και αειφόρος ανάπτυξη

3.1.2. Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.1.3. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις πόλεις

3.1.4. Σύγχρονες τεχνολογίες και πόλεις

3.1.5. Χαρακτηριστικά των τεχνολογικά προηγμένων πόλεων

3.2. Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και υποστήριξη αποφάσεων

3.2.1. Χωρικός σχεδιασμός και υποστήριξη αποφάσεων

3.2.2. Προβλήματα απόφασης

3.2.3. Πολυκριτηριακή ανάλυση των αποφάσεων

3.2.4. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

3.3. Συστήματα Υποστήριξης του Σχεδιασμού και Έμπειρα Συστήματα.

3.3.1. Συστήματα Υποστήριξης του Σχεδιασμού

3.3.2. Χρήστες των Συστημάτων Υποστήριξης του Σχεδιασμού

3.3.3. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστήματα Υποστήριξης του Σχεδιασμού

3.3.4. Έμπειρα Συστήματα

3.3.5. Χαρακτηριστικά των Έμπειρων Συστημάτων

3.3.6. Έμπειρα Συστήματα: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Κεφάλαιο 4.

Οι αλλαγές του κλίματος και η παρακολούθησή τους

4.1. Κλιματική αλλαγή και διεθνές περιβάλλον

4.2. Κλιματική αλλαγή και δίκτυα πόλεων

4.3. Κλιματική αλλαγή και Ευρωπαϊκή Ένωση

4.3.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήματα κλιματικής αλλαγής

4.3.2. Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή

4.3.3. Ευρωπαϊκή Ένωση και κλιματική αλλαγή: Οικονομία και χρηματοδότηση

4.4. Ρύθμιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα

4.4.1. Θεσμικό πλαίσιο και κλιματική αλλαγή

4.4.2. Φορείς διαμόρφωσης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή

4.4.3. Οικονομική συγκυρία και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

4.5. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή

4.5.1. Πλαίσιο και σημασία

4.5.2. Στόχοι και επιδιώξεις

4.5.3. Μέσα υλοποίησης

4.5.4. Αρχές και προτεραιότητες

4.6. Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

4.6.1. Πλαίσιο, αντικείμενο και σημασία

4.6.2. Στόχοι και επιδιώξεις

4.7. Τρωτότητα και κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

4.7.1. Τρωτότητα των περιφερειών έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

4.7.2. Τρωτότητα έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οικονομικές δραστηριότητες

Κεφάλαιο 5.

Από την κλιματική αλλαγή στην χωρική ανθεκτικότητα: Σύγχρονες εξελίξεις

5.1. Εξελίξεις κρίσιμης σημασίας

5.1.1. Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

5.1.2. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα

5.1.3. Το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

5.1.4. Το σχέδιο Κλιματικών Στόχων για το

5.1.5. Η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

5.1.6. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Επιμέρους σημαντικά ζητήματα

5.2. Κλιματική αλλαγή και πόλεις

5.2.1. Κλιματική Αλλαγή και η Νέα Αστική Ατζέντα

5.2.2. Κλιματική αλλαγή και δίκτυα πόλεων

5.3. Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη

5.3.1. Το χρηματοδοτικό μέσο NextGenerationEU

5.3.2. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

5.3.3. Το χρηματοδοτικό μέσο REACT-EU

5.3.4. Το χρηματοδοτικό μέσο InvestEU

5.3.5. Το Ταμείο Δίκαιης μετάβασης

5.4. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

5.4.1. Δομή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

5.4.2. Άξονες προτεραιότητας για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6.

Προς μία νέα προσέγγιση σχεδιασμού

των ελληνικών παράκτιων πόλεων έναντι

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

βάσει των αρχών της ανθεκτικότητας

6.1. Η ελληνική παράκτια πόλη και η ανθεκτικότητά της στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

6.1.1. Η σημασία του χωρικού σχεδιασμού στον παράκτιο χώρο: Από τις Μεσογειακές χώρες στην Ελλάδα

6.1.2. Ανθεκτικότητα και παράκτιες πόλεις

6.1.3. Η σύνδεση του προτύπου της συμπαγούς παράκτιας πόλης με την κλιματική αλλαγή

6.1.4. Προκλήσεις για μια ανθεκτική ανάπτυξη ελληνικών παράκτιων πόλεων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

6.2. Μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη ανθεκτικών παράκτιων πόλεων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

6.2.1. Θεωρητικό πλαίσιο και βασικά ζητούμενα

6.2.2. Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ελληνικών παράκτιων αστικών κέντρων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

6.3. Διαπιστώσεις και προτάσεις για την ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού

6.3.1. Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της ανθεκτικότητας

6.3.2. Κατευθύνσεις, αρχές και επιδιώξεις

6.3.3. Χαρακτηριστικά και εργαλεία

Κεφάλαιο 7.

Σύνοψη-Επόμενα βήματα

Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωση

Ελληνική

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning