Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, 2012


Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, 2012 Η δημοσιοποίηση της κύρωσης που επιβάλλεται ή απειλείται εναντίον του παραβάτη ποινικών ή άλλων κανόνων είναι αναμφίβολα διαχρονικό φαινόμενο, αντανακλώντας και τις αντιλήψεις περί τιμωρίας που επικρατούν στις εκάστοτε κοινωνίες. Το ζήτημα επανέρχεται με ένταση στη συζήτηση: Η δημοσιοποίηση των ονομάτων των παραβατών, των φυγόστρατων ή των οφειλετών δεν συνιστά απλώς έναν – αναπόφευκτο; - περιορισμό των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων προς εκπλήρωση (του δικαιώματος) της ενημέρωσης. Αποτελεί συνειδητή επιλογή διαπόμπευσης του παραβάτη, ώστε να επιτευχθούν σκοποί που συνδέονται με δημόσιες πολιτικές, όπως η καταπολέμηση του εγκλήματος ή της φοροδιαφυγής ή η δημιουργία (αισθήματος) ασφάλειας και φορολογικής συνείδησης. Αν η δημοσιοποίηση του παραβάτη τροφοδοτεί το αίσθημα δικαιοσύνης του κοινού, οι επιπτώσεις του στιγματισμού για τα δικαιώματα και την ίδια τη ζωή του παραβάτη ή του υπόπτου είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Ιδίως σε μία εποχή που το Διαδίκτυο επιτρέπει την ευρύτατη διαθεσιμότητα μιας πληροφορίας και τη διατήρησή της εις το διηνεκές, η δημοσιότητα της κύρωσης ισοδυναμεί με την κύρωση της δημοσιότητας. Μία κύρωση που είναι αμφίβολο εάν τελεί σε σχέση αναλογίας προς τα δικαιώματα πληροφόρησης και το δημόσιο συμφέρον που επιδιώκεται και εάν εναρμονίζεται με τις αρχές ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου και ιδίως με τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2012
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-787-8
Σελίδες
242
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Η δημοσιότητα της κύρωσης και η κύρωση της δημοσιότητας: το ζήτημα

2. Πληροφόρηση και δικαιώματα των προσώπων

2.1. Η πληροφόρηση ως προσβολή δικαιωμάτων

2.1.1. Το δικαίωμα της προσωπικότητας

2.1.2. Το δικαίωμα του ιδιωτικού βίου

2.1.2.1. Η έννοια του ιδιωτικού βίου

2.1.2.2. Ο ιδιωτικός βίος στην ελληνική έννομη τάξη

2.1.3. Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων

2.1.3.1. Πληροφοριακή ιδιωτικότητα και πληροφοριακός αυτοκαθο-ρισμός

2.1.3.2. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

2.1.4. Το τεκμήριο αθωότητας

2.2. Η πληροφόρηση ως δικαίωμα

2.2.1. Το δικαίωμα πληροφόρησης

2.2.2. Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην πληροφόρηση

2.2.3. Η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου

2.2.4. Οι ελευθερίες των οπτικοακουστικών μέσων

3. Οι περιορισμοί της πληροφόρησης και οι περιορισμοί τους

3.1. Δικαίωμα πληροφόρησης και προσβολή του ιδιωτικού βίου και της πλη-ροφοριακής ιδιωτικότητας

3.2. Οι περιορισμοί του δικαιώματος πληροφόρησης και το «δικαιολογημένο ενδιαφέρον»

3.2.1. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον και τα πρόσωπα απόλυτης και σχετικής επικαιρότητας

3.2.1.1. Τα πρόσωπα απόλυτης επικαιρότητας και τα δημόσια πρό-σωπα

3.2.1.2. Τα πρόσωπα της σχετικής επικαιρότητας

3.3. Το «δικαιολογημένο ενδιαφέρον» ως λόγος άρσης του αδίκου/παράνομου χαρακτήρα της προσβολής

4. Η πληροφόρηση δια των ΜΜΕ και η προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας

4.1. ΜΜΕ και υποχρεώσεις σεβασμού του ιδιωτικού βίου

4.1.1. Υποχρεώσεις σεβασμού του ιδιωτικού βίου

4.1.2. Παράνομη συλλογή στοιχείων

4.1.3. Κυρώσεις

4.2. ΜΜΕ και προστασία προσωπικών δεδομένων

4.2.1. Το κοινοτικό πλαίσιο

4.2.2. Ο Νόμος 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.2.2.1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ταυτοποίηση

4.2.2.2. Η έννοια του αρχείου

4.2.2.3. Προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς

4.2.2.4. Η εφαρμογή της νομοθεσίας από την ΑΠΔΠΧ

5. Δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν διώξεις και καταδίκες

5.1. Τα δεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις/καταδίκες ως ειδική κατηγορία δεδομένων

5.2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν παραβάσεις μη ποινικού χαρακτήρα

5.3. Έχει δικαιώματα ο «παραβάτης;

6. Η διάδοση/ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων «παραβατών» για σκοπούς ενημέρωσης

6.1. ΜΜΕ και ποινικά αδικήματα

6.1.1. Τo τεκμήριο αθωότητας στο ελληνικό δίκαιο των ΜΜΕ

6.1.2. ΜΜΕ και τεκμήριο αθωότητας σε αλλοδαπές έννομες τάξεις

6.2. Δημοσιοποίηση και προκαταδίκη

6.2.1. Aπαιτήσεις σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας

6.2.2. Tο δικαιολογημένο ενδιαφέρον για τη δημοσιοποίηση δεδομένων σχετικά με ποινικά αδικήματα

6.3. Προστασία του κατηγορουμένου και προστασία της διαδικασίας

6.4. Δημοσιότητα και κύρωση – το δικαίωμα στη λήθη

6.4.1. Το δικαίωμα στη λήθη - Η δημοσιότητα μετά την καταδίκη

6.4.2. Η δημοσιότητα των δικαστικών αποφάσεων

7. Η κύρωση της δημοσιότητας και το δημόσιο συμφέρον

7.1. Δημοσιοποίηση δεδομένων διωκόμενων/ συλληφθέντων προς εκπλήρωση του δημόσιου συμφέροντος

7.1.1. Η αρχική ρύθμιση του Ν. 2472/97 και η απόφαση 67/2002 της ΑΠΔΠΧ

7.1.2. Η ρύθμιση του ν. 3625/07 και η δημοσιοποίηση δεδομένων για διώξεις και καταδίκες

7.1.3. Η γενικοπροληπτική λειτουργία της δημοσιότητας

7.1.4. Criminal Alert;

7.2. Η κυρωτική και παραδειγματική δημοσιοποίηση

7.2.1. Η ανακοίνωση στοιχείων για τους «φυγόστρατους»

7.2.2. Η ανακοίνωση στοιχείων για τους «οφειλέτες»

7.2.2.1. Η ρύθμιση του ν. 3943/2011 ως αυτοτελής νόμιμη βάση για τη δημοσιοποίηση δεδομένων οφειλετών

7.2.2.2. Η Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8. Η διερευνητική δημοσιοποίηση: η δημοσιοποίηση στοιχείων εισοδή-ματος φορολογουμένων

8.1. Το κανονιστικό πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση στοιχείων εισοδήματος φορολογουμένων: Ο ν. 3842/10

8.2. Ανάρτηση και προστασία προσωπικών δεδομένων

8.2.1. Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

8.2.2. Αξιολόγηση της ρύθμισης του ν. 3842/10 από την άποψη της προστασίας προσωπικών δεδομένων

9. Η δημοσιότητα στη δικτυακή εποχή

9.1. Πληροφορία και λήθη στο Διαδίκτυο

9.2. Μερικές σκέψεις αντί συμπεράσματος

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων