Λ. Μαργαρίτης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 9η έκδ., 2008


Λ. Μαργαρίτης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 9η έκδ., 2008 H παρούσα έκδοση ένα σημείο αναφοράς έχει: την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επάρκεια του προσφερόμενου κανονιστικού υλικού. Καταβλήθηκειδιαίτερη φροντίδα ώστε με τη χρήση του παρόντος και μόνο βοηθήματος να καταστεί δυνατή η προσέγγιση (τουλάχιστον) των περισσότερων προβλημάτων του ποινικού μας δικονομικού δικαίου. Στα πλαίσια της φροντίδας αυτής, το υπάρχον ως σήμερα υλικό (: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Οργανισμός Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών – Σύνταγμα της Ελλάδας – Βασικές Διεθνείς Συμβάσεις – Στρατιωτικός Ποινικός και Σωφρονιστικός Κώδικας – Ειδικοί Δικονομικοί Νόμοι –Διεθνείς Συμβάσεις) όχι μόνον ενημερώθηκε αλλά και σε πολλά του σημεία εμπλουτίστηκε. Στο χώρο των Ειδικών Δικονομικών Νόμων, η προσθήκη νέων νομοθετημάτων υπήρξε ευρεία και η προσπάθεια συστηματικότερης ταξινομήσεως της ύλης έντονη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Οργανισμός Δικαστηρίων - Σύνταγμα της Ελλάδας - Βασικές Συμβάσεις - Στρατιωτικός Ποινικός και Σωφρονιστικός Κώδικας - Ειδικοί Δικονομικοί Νόμοι - Διεθνείς Συμβάσεις
© 2008
Συγγραφέας
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-445-353-5
Σελίδες
1806
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρό σω πα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τα ποινικά δικαστήρια

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δι κα στι κών προσώ-

πων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ποινική δίωξη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έγκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Άδεια για δίωξη

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεδικασμένο

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτική αγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Νομιμοποίηση-αρμοδιότητα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διάδικοι στην ποινική δίκη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατηγορούμενοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πολιτικώς ενάγοντες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αστικώς υπεύθυνοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαιώματα των διαδίκων

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: Αρμοδιότητα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα καθ’ ύλην

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τοπική αρμοδιότητα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενική διάταξη

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρ μο διό τη τα κατά

παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικαστικές πράξεις

Εισηγητικαί Εκθέσεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις και πρακτικά

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκθέσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προθεσμίες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακυρότητες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αυτοψία

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμ βου λοι

Α. Πραγματογνώμονες

Β. Τεχνικοί σύμβουλοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μάρτυρες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διερμηνείς

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ανάκριση

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προανάκριση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κύρια ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ανακριτικές πράξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έρευνες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατάσχεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολογία του κατηγορουμένου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμβούλιο πλημμελειοδικών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμβούλιο εφετών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Προπαρασκευαστική διαδικασία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Κύρια διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα εκεί νου που διευθύνει τη

συζήτηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποδεικτική διαδικασία

α) Μάρτυρες

β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία

γ) Έγγραφα

δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου

Ενιαίος Πίνακας Περιεχομένων

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τι ακολουθεί την αποδεικτική δια δι κα σία

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο πλημμελειοδικείο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο εφετείο

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στα μεικτά δικαστήρια

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνοπτική διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πταίσματα

1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ' αυτοφώρω

2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω

2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κακουργήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Δικαστική συνδρομή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έκδοση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συν δρο μής

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αίτηση αναίρεσης

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αναίρεση

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επανάληψη της διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποκατάσταση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποζημίωση εκείνων που άδικα κα τα δι κά στη καν ή

κρατήθηκαν προσωρινά

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις εκτελεστές

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αναβολή και διακοπή της εκτέ λε σης της ποινής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τέλος των ποινών

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκτέλεση αποφάσεων για τις πο λι τι κές απαιτήσεις

Ενιαίος Πίνακας Περιεχομένων

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ποινής

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ν. 1756/1987 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Νόμος υπ’ αριθ. 1756/1988: Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση

δικαστικών λειτουργών

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύνταγμα της Ελλάδας

Διεθνείς Συμβάσεις

Ι. Ν.Δ. 53/19-20 Σεπτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) Περί κυρώσεως της εν Ρώμη

την 4η Νοεμ. 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «διά την προάσπισιν των

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ως και του

Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτ. 1952

ΙΙ. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΟΗΕ) από

16.12.1966

ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ν. 2101 της 2/2.12.92. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώ-

ματα του Παιδιού (ΦΕΚ Α΄ 192)

IV. Ν. 3625/2007. Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών,

την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ -

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ν. 2287/1995. Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

Ν. 2776/1999. Σωφρονιστικός Κώδικας

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

1. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

6. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

7. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

8. ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

9. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

10. ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

11. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

14. ΔΑΣΗ

15. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

16. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

17. ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

18. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

19. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

20. ΕΚΛΟΓΕΣ

21. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

22. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23. ΕΠΙΤΑΓΗ

24. ΕΡΑΝΟΙ

25. ΕΡΓΑΣΙΑ

26. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

27. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

28. ΖΩΟΚΛΟΠΗ - ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ

29. ΘΥΜΑΤΑ

30. ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

31. ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

32. ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

33. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ

34. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

35. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

36. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

37. ΛΗΣΤΕΙΑ

38. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

39. METAMOΣΧΕΥΣΕΙΣ

40. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΔΗΜΙΑ

41. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

42. ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

43. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

44. ΟΠΛΑ

45. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

46. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

47. ΠΛΟΙΑ

48. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

49. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

50. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

51. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

52. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

54. ΣΗΜΑΤΑ

56. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

57. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

58. ΤΥΠΟΣ

59. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

60. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

61. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

62. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

63. ΧΑΡΗ

64. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

65. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους