Λ. Μαργαρίτης/Γ. Νούσκαλης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016


Λ. Μαργαρίτης/Γ. Νούσκαλης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016

Η νέα έκδοση της «Ποινολογίας» παρουσιάζει και αναλύει με πληρότητα τη νομοθετική και νομολογιακή υπερπαραγωγή στο χώρο των ποινικών κυρώσεων παραδοσιακού και νέου τύπου στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και σε ειδικούς ποινικούς νόμους: στερήσεις ελευθερίας και περιουσίας, κοινωφελής εργασία, κατ’οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Προσφέρει ένα αναγκαίο βοήθημα στο νομικό της πράξης για την κατανόηση των δυσεπίλυτων προβλημάτων θεμελίωσης, αυξομοίωσης και εξάλειψης των ποινών, υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

Η δομή και τα κεφάλαια του έργου παρέμειναν ως είχαν, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, παρουσιάζεται εκτενέστερη ανάλυση των οικείων ζητημάτων. Αξιοποιήθηκε, εξάλλου, και η, διαρκώς αυξανόμενη, νεότερη βιβλιογραφία.

Στόχος του βιβλίου παραμένει η πρόκληση ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και νομικών της δικαστηριακής πρακτικής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινολογία
Άρθρα 50-133 ΠΚ
© 2016
Συγγραφείς
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-568-472-3
Σελίδες
XXII + 848
Τιμή
€ 68,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

1. Πρώτη προσέγγιση

2. Η προσφυγή στην Ιστορία

3. Οι θεωρίες για την ποινή

Α. Οι απόλυτες θεωρίες

Β. Οι σχετικές θεωρίες

Γ. Οι ενωτικές θεωρίες

4. Η δομή της ποινής

Α. Η απειλή της ποινής

Β. Η επιμέτρηση της δυνάμενης να επιβληθεί ποι­νής

Γ. Έκτιση της ποινής

5. Τα μέτρα ασφαλείας. Η διαμόρφωση του δυα­δι­κού συ­στή­μα­τος

Α. Η προϊστορία και τα θεωρητικά πλαίσια της ρύθ­μι­σης του ΠΚ

Β. Οι διαφορές από την ποινή

6. Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων - Κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμμές

ΙΙ. Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΙΙα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Κύριες ποινές

Α. Ποινή θανάτου

Β. Στερητικές της ελευθερίας ποινές

Γ. Οι ποινές σε χρήμα

2. Παρεπόμενες ποινές

3. Τα μέτρα ασφαλείας

Α. Είδη των μέτρων ασφαλείας

Β. Κριτικές παρατηρήσεις

4. Η ελαστικότητα των ορίων της απειλούμενης ποι­νής

Α. Ειδική ελαστικότητα (πλαίσια ποινής - δια­ζευ­κτι­κή απειλή)

Β. Γενική ελαστικότητα (: υποτροπή)

ΙΙβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνταγματικά όρια

2. Μείωση της απειλούμενης ποινής

3. Εξάλειψη της απειλούμενης ποινής

Α. Πλήρες έγκλημα-αξιόποινο και λόγοι εξα­λεί­ψεώς του

Β. Διάκριση των λόγων εξαλείψεως του αξιο­ποί­νου από άλλα στοιχεία ουσιαστικού δι­κο­νο­μι­κού χα­ρα­κτή­ρα

Γ. Οι λόγοι εξαλείψεως του αξιοποίνου ει­δι­κό­τε­ρα

α. Η διάκρισή τους σε κατηγορίες

β. Η παραγραφή των εγκλημάτων

γ. Οριστική έλλειψη της εγκλήσεως

δ. Αμνηστία

ε. Η έμπρακτη μετάνοια

ΙΙΙ. Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΙΙΙα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η σημασία της επιμέτρησης της ποινής

2. Η επιμέτρηση και οι στόχοι της ποινής

3. Η «ανάλογη» ποινή

4. Στάδια της επιμέτρησης

5. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επι­μέ­τρη­ση της ποινής

Α. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 79 ΠΚ

Β. Άλλες διατάξεις

6. Η επιμέτρηση της ποινής σε περίπτωση συρροής εγκλη­μά­των

ΙΙΙβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Οι συνταγματικές κατοχυρώσεις

3. Η δικαστική άφεση της ποινής

4. Η υπό όρον και υπό επιτήρηση αναστολή εκτε­λέ­σεως της ποινής

5. Η μετατροπή της ποινής

IV. ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

IVα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Προϋποθέσεις εκτελεστότητας

Α. Εκτελεστός τίτλος

Β. Ανυπαρξία αναστολής ή αναβολής εκτε­λέ­σεως

2. Η διαδικασία εκτελέσεως των ποινών και των μέτρων ασφαλείας

3. Βασικοί κανόνες έκτισης των στερητικών της ελευ­θε­ρίας ποινών

Α. Εισαγωγικά. Το προϊσχύσαν νομοθετικό κα­θε­στώς

Β. Η διακεκομμένη προπαρασκευή του ισχύο­ντος Σωφρονιστικού Κώδικα

Γ. Οι βασικές ρυθμίσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα

Δ. Μετασωφρονιστική αρωγή

IVβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τα δικαιώματα των κρατουμένων

Α. Η αρχική διάγνωση ενός προβλήματος

Β. Τα δικαιώματα των κρατουμένων σήμερα

2. Η ελαστικότητα της ποινής στο σταδιο της εκτί­σεως

3. Το τέλος των ποινών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...