Λ. Μαργαρίτης/Γ. Νούσκαλης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016


Λ. Μαργαρίτης/Γ. Νούσκαλης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016

Η νέα έκδοση της «Ποινολογίας» παρουσιάζει και αναλύει με πληρότητα τη νομοθετική και νομολογιακή υπερπαραγωγή στο χώρο των ποινικών κυρώσεων παραδοσιακού και νέου τύπου στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και σε ειδικούς ποινικούς νόμους: στερήσεις ελευθερίας και περιουσίας, κοινωφελής εργασία, κατ’οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Προσφέρει ένα αναγκαίο βοήθημα στο νομικό της πράξης για την κατανόηση των δυσεπίλυτων προβλημάτων θεμελίωσης, αυξομοίωσης και εξάλειψης των ποινών, υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

Η δομή και τα κεφάλαια του έργου παρέμειναν ως είχαν, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, παρουσιάζεται εκτενέστερη ανάλυση των οικείων ζητημάτων. Αξιοποιήθηκε, εξάλλου, και η, διαρκώς αυξανόμενη, νεότερη βιβλιογραφία.

Στόχος του βιβλίου παραμένει η πρόκληση ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και νομικών της δικαστηριακής πρακτικής.

Edition info

Title
Ποινολογία
Άρθρα 50-133 ΠΚ
© 2016
Authors
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-568-472-3
Pages
XXII + 848
Price
€ 68.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

1. Πρώτη προσέγγιση

2. Η προσφυγή στην Ιστορία

3. Οι θεωρίες για την ποινή

Α. Οι απόλυτες θεωρίες

Β. Οι σχετικές θεωρίες

Γ. Οι ενωτικές θεωρίες

4. Η δομή της ποινής

Α. Η απειλή της ποινής

Β. Η επιμέτρηση της δυνάμενης να επιβληθεί ποι­νής

Γ. Έκτιση της ποινής

5. Τα μέτρα ασφαλείας. Η διαμόρφωση του δυα­δι­κού συ­στή­μα­τος

Α. Η προϊστορία και τα θεωρητικά πλαίσια της ρύθ­μι­σης του ΠΚ

Β. Οι διαφορές από την ποινή

6. Η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων - Κα­τευ­θυ­ντή­ριες γραμμές

ΙΙ. Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΙΙα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Κύριες ποινές

Α. Ποινή θανάτου

Β. Στερητικές της ελευθερίας ποινές

Γ. Οι ποινές σε χρήμα

2. Παρεπόμενες ποινές

3. Τα μέτρα ασφαλείας

Α. Είδη των μέτρων ασφαλείας

Β. Κριτικές παρατηρήσεις

4. Η ελαστικότητα των ορίων της απειλούμενης ποι­νής

Α. Ειδική ελαστικότητα (πλαίσια ποινής - δια­ζευ­κτι­κή απειλή)

Β. Γενική ελαστικότητα (: υποτροπή)

ΙΙβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνταγματικά όρια

2. Μείωση της απειλούμενης ποινής

3. Εξάλειψη της απειλούμενης ποινής

Α. Πλήρες έγκλημα-αξιόποινο και λόγοι εξα­λεί­ψεώς του

Β. Διάκριση των λόγων εξαλείψεως του αξιο­ποί­νου από άλλα στοιχεία ουσιαστικού δι­κο­νο­μι­κού χα­ρα­κτή­ρα

Γ. Οι λόγοι εξαλείψεως του αξιοποίνου ει­δι­κό­τε­ρα

α. Η διάκρισή τους σε κατηγορίες

β. Η παραγραφή των εγκλημάτων

γ. Οριστική έλλειψη της εγκλήσεως

δ. Αμνηστία

ε. Η έμπρακτη μετάνοια

ΙΙΙ. Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΙΙΙα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η σημασία της επιμέτρησης της ποινής

2. Η επιμέτρηση και οι στόχοι της ποινής

3. Η «ανάλογη» ποινή

4. Στάδια της επιμέτρησης

5. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επι­μέ­τρη­ση της ποινής

Α. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 79 ΠΚ

Β. Άλλες διατάξεις

6. Η επιμέτρηση της ποινής σε περίπτωση συρροής εγκλη­μά­των

ΙΙΙβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Οι συνταγματικές κατοχυρώσεις

3. Η δικαστική άφεση της ποινής

4. Η υπό όρον και υπό επιτήρηση αναστολή εκτε­λέ­σεως της ποινής

5. Η μετατροπή της ποινής

IV. ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

IVα. Η ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Προϋποθέσεις εκτελεστότητας

Α. Εκτελεστός τίτλος

Β. Ανυπαρξία αναστολής ή αναβολής εκτε­λέ­σεως

2. Η διαδικασία εκτελέσεως των ποινών και των μέτρων ασφαλείας

3. Βασικοί κανόνες έκτισης των στερητικών της ελευ­θε­ρίας ποινών

Α. Εισαγωγικά. Το προϊσχύσαν νομοθετικό κα­θε­στώς

Β. Η διακεκομμένη προπαρασκευή του ισχύο­ντος Σωφρονιστικού Κώδικα

Γ. Οι βασικές ρυθμίσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα

Δ. Μετασωφρονιστική αρωγή

IVβ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τα δικαιώματα των κρατουμένων

Α. Η αρχική διάγνωση ενός προβλήματος

Β. Τα δικαιώματα των κρατουμένων σήμερα

2. Η ελαστικότητα της ποινής στο σταδιο της εκτί­σεως

3. Το τέλος των ποινών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα