Λ. Γρηγοριάδης, Το Δίκαιο των Εταιρικών Mετασχηματισμών, 2020


Λ. Γρηγοριάδης, Το Δίκαιο των Εταιρικών Mετασχηματισμών, 2020

Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών) από την οπτική του εταιρικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019. Ο νόμος 4601/2019 θεσπίζει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τους μετασχηματισμούς των εμπορικών εταιριών, αντιμετωπίζοντας και δίνοντας λύση σε καίρια ζητήματα όπως στον περιορισμένο αριθμό των επιτρεπόμενων από τον νόμο μορφών μετασχηματισμών, στη διενέργεια των καλούμενων «καταχρηστικών μετασχηματισμών», καθώς και στην «παρέμβαση» του φορολογικού δικαίου στο ουσιαστικό εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί υπό το πρίσμα του φορολογικού δικαίου. Στα επόμενα τρία κεφάλαια γίνεται εκτενής ανάλυση ανά κεφάλαιο όλων των ζητημάτων που αφορούν στην συγχώνευση των εταιριών, τη διάσπαση εταιρίας και τη μετατροπή της. Γίνεται προσπάθεια μιας συστηματικής και ερμηνευτικής προσέγγισης των νέων διατάξεων με στόχο την πληρότητα και την ακρίβεια καθιστώντας το έργο αυτό χρήσιμο οδηγό για τους μελετητές του δικαίου των εταιριών και τους δικηγόρους της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Δίκαιο των Εταιρικών Mετασχηματισμών
Μετά τον ν. 4601/2019
© 2020
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-188-8
Σελίδες
XX + 691
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Α. Έννοια και μορφές εταιρικού μετασχηματισμού

Β. Η προβληματική ρύθμιση των εταιρικών μετασχηματισμών υπό το προϊσχύσαν δίκαιο

Γ. Οι γενικές αρχές της ρύθμισης των εταιρικών μετασχηματισμών στο πλαίσιο του ν. 4601/2019

Δ. Κοινοί κανόνες για όλους τους εταιρικούς μετασχηματισμούς στον ν. 4601/2019

Ε. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης

Κεφάλαιο Πρώτο

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και φορολογικό δίκαιο

Α. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί ως αντικείμενο ρύθμισης του φορολογικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019

Β. Προϋποθέσεις υπαγωγής εταιρικών μετασχηματισμών στο καθεστώς του ν.δ. 1297/1972 και παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα

I. Προϋποθέσεις υπαγωγής

II. Φορολογικά ευεργετήματα

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής εταιρικών μετασχηματισμών στο καθεστώς του ν. 2166/1993 και παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα

I. Προϋποθέσεις υπαγωγής

ΙΙ. Φορολογικά ευεργετήματα

Δ. Προϋποθέσεις υπαγωγής εταιρικών μετασχηματισμών στο καθεστώς του ν. 4172/2013 και παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα

1. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων (άρθρο 52 ν. 4172/2013, όπως ο τίτλος του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 ν. 4223/2013)

2. Ανταλλαγή τίτλων (άρθρο 53 ν. 4172/2013, όπως ο τίτλος του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 23 ν. 4223/2013)

3. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις (άρθρο 54 ν. 4172/2013)

4. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE) ή μιας Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (SCE) (άρθρο 55 ν. 4172/2013)

Ε. Νομολογιακές παραδοχές

Κεφάλαιο Δεύτερο

Συγχώνευση εταιριών

Α. Η συγχώνευση γενικά (έννοια και μορφές)

Β. Μορφές κατά κυριολεξία συγχώνευσης

Γ. Η συγχώνευση με απορρόφηση ειδικότερα

I. Διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στο εξής: «ΔΣ») ή των διαχειριστών καθεμίας από τις εταιρίες που θα μετάσχουν στη συγχώνευση

2. Σύνταξη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και υποβολή αυτών σε διατυπώσεις δημοσιότητας

3. Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες – Κατάρτιση γραπτής έκθεσης

4. Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού

5. Κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης

6. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

7. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

8. Συντέλεση της συγχώνευσης (περάτωση της διαδικασίας συγχώνευσης)

II. Προστασία των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση.

1. Γενικά

2. Οι γενικής ισχύος κανόνες του άρθρου 13

3. Ειδικοί κανόνες περί προστασίας των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση

4. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης

III. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση

1. Γενικά

2. Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών πρέπει να είναι δίκαιη και λογική

3. Χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων

4. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων ή των εταίρων

5. Έγκριση της απόφασης για τη συγχώνευση

6. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων

7. Δικαιώματα εξόδου, εξαγοράς μετοχών και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων

8. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης

IV. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση

V. Προστασία των κατόχων άλλων τίτλων, εκτός μετοχών, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα

VI. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 10 (άρθρο 19)

VII. Αποτελέσματα της συγχώνευσης (άρθρο 18 παρ. 2-5)

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

3. Τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων

4. Απαγόρευση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών

VIII. Ελαττωματική συγχώνευση

1. Εισαγωγή

2. Ανυπόστατη συγχώνευση

3. Άκυρη συγχώνευση (άρθρο 20)

Δ. Η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας ειδικότερα

Ε. Συγχωνεύσεις διεπόμενες από ειδικούς κανόνες

I. Απορρόφηση κεφαλαιουχικής εταιρίας από AE που κατέχει το 100% των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων της

II. Απορρόφηση κεφαλαιουχικής εταιρίας από AE που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων της

III. Συγχώνευση με τη συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος

IV. Άλλες ειδικές ρυθμίσεις

1. Εισαγωγικά

2. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη συγχώνευση εισηγμένων εταιριών

3. Περαιτέρω ειδικές ρυθμίσεις

ΣΤ. Η επίδραση της συγχώνευσης στις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των εταιριών-μελών ενός ομίλου

Ζ. Εξαγορά

Η. Διασυνοριακή Συγχώνευση

Ι. Η νομιμότητα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο

ΙΙ. Οι κύριες προβλέψεις του ν. 3777/2009

Κεφάλαιο Τρίτο

Διάσπαση εταιρίας

Α. Η διάσπαση γενικά (έννοια και μορφές)

Β. Μορφές κατά κυριολεξία διάσπασης

Γ. Συσχέτιση των νομικών καθεστώτων διάσπασης και συγχώνευσης και ιδιαιτερότητα της διάσπασης

Δ. Η διάσπαση με απορρόφηση ειδικότερα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Διαδικασία διάσπασης με απορρόφηση

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στο εξής: «ΔΣ») ή των διαχειριστών καθεμίας από τις εταιρίες που θα μετάσχουν στη διάσπαση

2. Σύνταξη σχεδίου σύμβασης διάσπασης και λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και υποβολή αυτών σε διατυπώσεις δημοσιότητας

3. Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες – Κατάρτιση γραπτής έκθεσης

4. Έγκριση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης και, κατά περίπτωση, των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού

5. Κατάρτιση της σύμβασης διάσπασης

6. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

7. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

8. Συντέλεση της διάσπασης (περάτωση της διαδικασίας διάσπασης)

III. Προστασία των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

1. Γενικά

2. Οι γενικής ισχύος κανόνες του άρθρου

3. Ειδικοί κανόνες περί προστασίας των πιστωτών των εταιριών που μετέχουν σε διάσπαση

4. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης

IV. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

1. Γενικά

2. Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών πρέπει να είναι δίκαιη και λογική

3. Χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων

4. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων ή των εταίρων

5. Έγκριση της απόφασης για τη διάσπαση

6. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών και των εμπειρογνωμόνων

7. Δικαιώματα εξόδου, εξαγοράς μετοχών και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων

8. Το δικαίωμα εξαγοράς των μετόχων ή των εταίρων της μειοψηφίας επί ασύμμετρης κοινής διάσπασης και επί ασύμμετρης μερικής διάσπασης (άρθρο 66 παρ. 3)

9. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης

V. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων των εταιριών που μετέχουν στη διάσπαση

VI. Προστασία των κατόχων άλλων τίτλων, εκτός μετοχών, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα

VII. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 62 (άρθρο 71)

VIII. Αποτελέσματα της διάσπασης (άρθρο 70 παρ. 2-5)

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

3. Τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων

4. Απαγόρευση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών

IX. Ελαττωματική διάσπαση

1. Εισαγωγή

2. Ανυπόστατη διάσπαση

3. Άκυρη διάσπαση (άρθρο 72)

E. Η διάσπαση με σύσταση νέας εταιρίας ή νέων εταιριών ειδικότερα

ΣΤ. Η διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρίας ή νέων εταιριών ειδικότερα

Ζ. Διασπάσεις διεπόμενες από ειδικούς κανόνες

I. Κοινή διάσπαση με συμμετοχή μόνο ΑΕ

II. Διάσπαση ΑE, σε περίπτωση που οι μετοχές της ή οι άλλοι τίτλοι που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρίες

ΙΙΙ. Διάσπαση με τη συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος

IV. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη διάσπαση εισηγμένων εταιριών και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Η. Η επίδραση της διάσπασης στις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των εταιριών-μελών ενός ομίλου

Θ. Εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο Τέταρτο

Μετατροπή εταιρίας

Α. Η μετατροπή γενικά (έννοια και μορφές)

Β. Η διαδικασία της μετατροπής ειδικότερα

I. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στο εξής: «ΔΣ») ή των διαχειριστών της υπό μετατροπή εταιρίας

II. Σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και υποβολή αυτής σε διατυπώσεις δημοσιότητας

III. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή

IV. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

V. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

VI. Συντέλεση της μετατροπής (περάτωση της διαδικασίας μετατροπής)

Γ. Προστασία των πιστωτών της υπό μετατροπή εταιρίας

I. Γενικά

II. Οι γενικής ισχύος κανόνες του άρθρου 114

III. Ειδικοί κανόνες περί προστασίας των πιστωτών εταιρίας που μετατράπηκε κατά την παρ. 1 ή την παρ. 2, κατά περίπτωση, του άρθρου

IV. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών

VI. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της μετατροπής

Δ. Προστασία των μετόχων ή των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρίας

I. Γενικά

II. Ο καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρία με τη νέα νομική μορφή της πρέπει να είναι δίκαιος και λογικός

III. Χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων

IV. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων ή των εταίρων

V. Έγκριση της απόφασης για τη μετατροπή

VI. Ευθύνη των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών

VII. Δικαιώματα εξόδου, εξαγοράς μετοχών και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων

Ε. Προστασία των κατόχων ειδικών δικαιωμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου

ΣΤ. Ευθύνη των διαχειριστών ή των μελών του ΔΣ

Ζ. Αποτελέσματα της μετατροπής

I. Γενικά

II. Περιπτωσιολογία

Η. Ελαττωματική μετατροπή

Ι. Εισαγωγή

II. Ανυπόστατη μετατροπή

III. Άκυρη μετατροπή (άρθρο 116)

Θ. Ειδικές διατάξεις περί μετατροπής

I. Αυτοδίκαιη μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ (άρθρο 125 του ν. 4601/2019)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Λόγοι αυτοδίκαιης μετατροπής ΕΕ σε ΟΕ

3. Κοινές παρατηρήσεις επί των λόγων αυτοδίκαιης μετατροπής ΕΕ σε ΟΕ

II. Αυτοδίκαιη μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ (άρθρο 126 του ν. 4601/2019)

IΙI. Άλλοι ειδικοί κανόνες

Ι. Γνήσιες διασυνοριακές μετατροπές

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Παράρτημα

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών