Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, 2007


Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, 2007

Με το Νόμο 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 87 έως και 89, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Ιουλίου 2008.

Ο νέος Κώδικας, που αποτελείται από 232 άρθρα, καταρτίσθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/23.2.2005). Πρόκειται για τον τέταρτο, κατά σειρά, Κώδικα Υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού από τη σύστασή τους. Συγκεκριμένα, προηγήθηκαν ο Ν. 4548/1930 «περί καταστάσεως των δημοτικών υπαλλήλων», ο Ν. 1726/1951 «Κώδιξ Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ο Ν. 1188/1981 «Περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», ο οποίος ίσχυε, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, μέχρι την κατάργηση του από το νέο Κώδικα.

Η σύνταξη ενός νέου Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων είχε καταστεί αναγκαία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση του, για δύο κυρίως λόγους: α) Διότι οι ρυθμίσεις του Ν. 1188/1981 «Περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» αντανακλούσαν τις συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής κατά την οποία θεσπίσθηκε με αποτέλεσμα να μη συμπορεύονται με τη σύγχρονη διοικητική αντίληψη για τον ρόλο και την κοινωνική ευθύνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ. β) Διότι οι αλλεπάλληλες (και συχνά αντιφατικές) τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του Ν. 1188/1981 είχαν καταστήσει δυσχερή τον εντοπισμό του ισχύοντος κάθε φορά δικαίου.

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο του Ν. 3584/2007, Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του, στην οποία επισημαίνονται οι καινοτομίες του νέου Κώδικα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
© 2007
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-445-234-7
Σελίδες
202
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Αρχές του Κώδικα.

Άρθρο 2. Έννοια όρων.

Άρθρο 3. Έκταση εφαρμογής - Διαίρεση ύλης.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 4. Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 5. Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Άρθρο 6. Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 7. Θητεία - Συγκρότηση.

Άρθρο 8. Λειτουργία.

Άρθρο 9. Υγειονομικές Επιτροπές.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 10. Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας -Συγκρότηση υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11. Χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού.

Άρθρο 12. Ιθαγένεια.

Άρθρο 13. Ηλικία διορισμού.

Άρθρο 14. Υγεία.

Άρθρο 15. Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 16. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Άρθρο 17. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 18. Τρόπος πλήρωσης θέσεων.

Άρθρο 19. Αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 20. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

Άρθρο 21. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων.

Άρθρο 22. Υποχρέωση διορισμού.

Άρθρο 23. Πράξη διορισμού - Δημοσίευση.

Άρθρο 24. Κοινοποίηση διορισμού.

Άρθρο 25. Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης.

Άρθρο 26. Ορκωμοσία - Ανάληψη Υπηρεσίας - Τύπος όρκου.

Άρθρο 27. Ανάκληση διορισμού.

Άρθρο 28. Αναδιορισμός.

Άρθρο 29. Βαθμός διοριζόμενου.

Άρθρο 30. Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 31. Πίστη στο Σύνταγμα.

Άρθρο 32. Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών.

Άρθρο 33. Εχεμύθεια.

Άρθρο 34. Συμπεριφορά υπαλλήλου.

Άρθρο 35. Καθήκοντα υπαλλήλου.

Άρθρο 36. Ώρες εργασίας και ημέρες αργίας.

Άρθρο 37. Περιουσιακή κατάσταση.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 38. Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Άρθρο 39. Συμμετοχή σε εταιρείες.

Γ. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 40. Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα.

Άρθρο 41. Δικηγορική ιδιότητα.

Άρθρο 42. Κατοχή δεύτερης θέσης.

Δ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 43. Κώλυμα συμφέροντος.

Ε. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 44. Αστική ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α. ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 45. Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση.

Άρθρο 46. Δικαίωμα - Αξίωση μισθού.

Άρθρο 47. Πότε δεν οφείλεται μισθός.

Άρθρο 48. Αποδοχές - Υπερωριακή εργασία - Επιδόματα.

Άρθρο 49. Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία.

Άρθρο 50. Αποζημίωση Εισπρακτόρων λόγω απασχόλησης εκτός έδρας ή γραφείου.

Άρθρο 51. Όροι υγιεινής και ασφάλειας.

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 52. Ελευθερία της έκφρασης.

Άρθρο 53. Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 54. Υπηρεσιακή εκπαίδευση.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 55. Δικαίωμα κανονικής άδειας.

Άρθρο 56. Χορήγηση κανονικής άδειας.

Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Άρθρο 57. Δικαίωμα ειδικής άδειας.

Άρθρο 58. Άδειες χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 59. Άδειες μητρότητας.

Άρθρο 60. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΣΤ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 61. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 62. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 63. Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας.

Άρθρο 64. Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας.

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 65. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Άρθρο 66. Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

Άρθρο 67. Άδειες εξετάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 68. Έπαινος - Μετάλλιο.

Άρθρο 69. Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών Δημοσιοποίηση απονομής.

Άρθρο 70. Ευαρέσκεια.

Άρθρο 71. Βράβευση προτάσεων ή μελετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Άρθρο 72. Τοποθέτηση - Μετακίνηση.

Άρθρο 73. Απόσπαση.

Άρθρο 74. Μετάταξη από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α.

Άρθρο 75. Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας.

Άρθρο 76. Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 77. Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία.

Άρθρο 78. Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθορίων.

Άρθρο 79. Διαδικασία μετατάξεων - Πράξη μετάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 80. Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες.

Άρθρο 81. Διάκριση προσωπικού.

Άρθρο 82. Θέσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Άρθρο 83. Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων.

Άρθρο 84. Αξιολόγηση.

Άρθρο 85. Χρόνος προαγωγής.

Άρθρο 86. Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων.

Άρθρο 87. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων.

Άρθρο 88. Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης.

Άρθρο 89. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Άρθρο 90. Καταστάσεις υπαλλήλων.

Άρθρο 91. Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή.

Άρθρο 92. Έλεγχος νομιμότητας και ισχύς πινάκων προακτέων.

Άρθρο 93. Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων.

Άρθρο 94. Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων.

Άρθρο 95. Διαγραφή από πίνακα προακτέων.

Άρθρο 96. Παράλειψη από προαγωγή.

Άρθρο 97. Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου.

Άρθρο 98. Τιμητική απονομή τίτλων.

Άρθρο 99. Προβάδισμα.

Άρθρο 100. Αναπλήρωση προϊσταμένων.

Άρθρο 101. Δημοσίευση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών.

Άρθρο 102. Βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 103. Θέση σε διαθεσιμότητα.

Άρθρο 104. Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας.

Άρθρο 105. Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης.

Άρθρο 106. Αποδοχές διαθεσιμότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Άρθρο 107. Αυτοδίκαιη θέση σε αργία.

Άρθρο 108. Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Άρθρο 109. Συνέπειες αργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 110. Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος.

Άρθρο 111. Πειθαρχικά παραπτώματα.

Άρθρο 112. Εφαρμογή κανόνων και αρχών του Ποινικού Δικαίου.

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 113. Πειθαρχικές ποινές.

Γ. ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 114. Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 115. Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής.

Άρθρο 116. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 117. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης.

Άρθρο 118. Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη.

Άρθρο 119. Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος.

Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 120. Πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 121. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι.

Άρθρο 122. Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων.

Άρθρο 123. Συλλογικά πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 124. Αρμοδιότητα Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Άρθρο 125. Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 126. Άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Άρθρο 127. Παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άρθρο 128. Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής.

ΣΤ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Άρθρο 129. Προκαταρκτική εξέταση.

Άρθρο 130. Ένορκη διοικητική εξέταση.

Άρθρο 131. Πειθαρχική ανάκριση.

Άρθρο 132. Ανακριτικές πράξεις.

Άρθρο 133. Αυτοψία.

Άρθρο 134. Μάρτυρες.

Άρθρο 135. Πραγματογνώμονες.

Άρθρο 136. Εξέταση διωκομένου.

Άρθρο 137. Ενέργειες μετά την ανάκριση.

Ζ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 138. Κλήση σε απολογία.

Άρθρο 139. Απολογία.

Η΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 140. Προσδιορισμός δικασίμου - Παράσταση διωκομένου.

Άρθρο 141. Κωλύματα και εξαίρεση μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 142. Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο.

Άρθρο 143. Εκτίμηση αποδείξεων.

Άρθρο 144. Πειθαρχική απόφαση.

Ι. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 145. Ένσταση.

Άρθρο 146. Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας.

Άρθρο 147. Προσφυγή.

ΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Άρθρο 148. Εκτέλεση απόφασης.

Άρθρο 149. Διαγραφή πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 150. Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Α. ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 151. Λόγοι λύσεως.

Β. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 152. Παραίτηση.

Γ. ΕΚΠΤΩΣΗ

Άρθρο 153. Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης.

Άρθρο 154. Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση.

Άρθρο 155. Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας.

Δ. ΑΠΟΛΥΣΗ

Άρθρο 156. Λόγοι απόλυσης

Άρθρο 157. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Άρθρο 158. Απόλυση λόγω κατάργησης θέσεως.

Άρθρο 159. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας.

Άρθρο 160. Πράξη λύσεως υπαλληλικής σχέσης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 161. Γενικοί Γραμματείς Δήμων.

Άρθρο 162. Ιδιαίτεροι Γραμματείς Δημάρχων.

Άρθρο 163. Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες -Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 164. Εφημέριοι - Ιεροδιάκονοι δημοτικών κοιμητηρίων.

Άρθρο 165. Δικηγόροι Δήμων και Ιδρυμάτων.

Άρθρο 166. Αντιμισθία δικηγόρων.

Άρθρο 167. Γενικά προσόντα πρόσληψης - Κωλύματα διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 168. Περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού.

Άρθρο 169. Προσόντα πρόσληψης.

Άρθρο 170. Πράξη πρόσληψης - Τοποθέτηση -Δοκιμαστική υπηρεσία.

Άρθρο 171. Καθήκοντα - Περιορισμοί και αστική ευθύνη των υπαλλήλων.

Άρθρο 172. Αποδοχές.

Άρθρο 173. Διαδικασία περικοπής αποδοχών

Άρθρο 174. Κωλύματα παροχής εργασίας.

Άρθρο 175. Αναγγελία κωλύματος.

Άρθρο 176. Υπερωριακή εργασία - Απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες.

Άρθρο 177. Άδειες.

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 178. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Πλήρωση θέσεων.

Άρθρο 179. Πρόσληψη μουσικών.

Άρθρο 180. Σύσταση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 181. Μετάταξη από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α.

Άρθρο 182. Μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές.

Άρθρο 183. Μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα.

Άρθρο 184. Απόσπαση.

Άρθρο 185. Μετακίνηση.

Άρθρο 186. Προσωπικό μητρώο - Αξιολόγηση.

Άρθρο 187. Υπηρεσιακά συμβούλια.

Άρθρο 188. Πειθαρχικά παραπτώματα.

Άρθρο 189. Πειθαρχικές ποινές.

Άρθρο 190. Πειθαρχικές δικαιοδοσίες.

Άρθρο 191. Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι - Αρμοδιότητα.

Άρθρο 192. Ενστάσεις.

Άρθρο 193. Λοιπές πειθαρχικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 194. Περιπτώσεις λύσης της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 195. Έκπτωση.

Άρθρο 196. Απόλυση.

Άρθρο 197. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας.

Άρθρο 198. Απόλυση για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.

Άρθρο 199. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Άρθρο 200. Απόλυση λόγω κατάργησης θέσεως.

Άρθρο 201. Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης.

Άρθρο 202. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία.

Άρθρο 203. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον απασχολούμενο.

Άρθρο 204. Αποζημίωση.

ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Άρθρο 205. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Άρθρο 206. Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

Άρθρο 207. Λύση της σύμβασης.

Άρθρο 208. Μετακίνηση.

Άρθρο 209. Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Άρθρο 210. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού.

Άρθρο 211. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

Άρθρο 212. Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.

Άρθρο 213. Λύση της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 214. Κωλύματα παροχής εργασίας.

Άρθρο 215. Απασχόληση σε αλλότρια καθήκοντα.

Άρθρο 216. Εφαρμογή διατάξεων.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 217. Προσόντα διορισμού με εμπειρία.

Άρθρο 218. Μητρώο εργαζομένων.

Άρθρο 219. Προσωπικό των Ο.Τ.Α. που καταργούνται ή ενώνονται.

Άρθρο 220. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων που ισχύουν για δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρο 221. Δικαίωμα στέγασης.

Άρθρο 222. Ρύθμιση λεπτομερειών.

Άρθρο 223. Ειδικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 224. Ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 225. Αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 226. Ισχύς εκδοθέντων διαταγμάτων ή αποφάσεων.

Άρθρο 227. Ελεγκτές Εσόδων και Εξόδων Ο.Τ.Α. -Εισπράκτορες Εσόδων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 228. Προσωρινές θέσεις που κατέχονται από τακτικούς μόνιμους υπαλλήλους.

Άρθρο 229. Κατάταξη αδιαβάθμιστου προσωπικού.

Άρθρο 230. Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 231. Ρυθμίσεις για τους υπηρετούντες.

Άρθρο 232. Καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο. Έναρξη ισχύος.


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...