Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023


Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023

Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2007, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 19 έως και 74, 77 και 78, 80, 81, 83 έως και 85, 88, 117, 127, 140, 141 έως και 147, 161, 163, 164, 176, 177, 202 και 219 έως και 221, 252 έως 270, η ισχύς των οποίων, υπό την επιφύλαξη ορισμένων ρυθμίσεων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 2006, άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κώδικας, που αποτελείται από 287 άρθρα, καταρτίσθηκε από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35442/6.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1395) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρο 14 § 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102).
Στις καινοτομίες του νέου Κώδικα περιλαμβάνονται ιδίως η θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η αναμόρφωση του συστήματος της κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η εισαγωγή θεσμών τοπικής δημοκρατίας και η προσπάθεια εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.
Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων καταργήθηκε το Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 231) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου.
Τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους δεν ρυθμίζονται μόνο από τις διατάξεις του ΚΔΚ, αλλά από πληθώρα άλλων διατάξεων σε διάφορα νομοθετήματα. Κυρίως με τους Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) και Ν. 4555/2018 - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133) το νομικό καθεστώς των Δήμων μεταρρυθμίστηκε ουσιωδώς. Με τα δύο αυτά νομοθετήματα, τα οποία τροποποιήθηκαν πολλές φορές, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΔΚ, άλλοτε ρητά και άλλοτε σιωπηρά, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ερμηνεία και εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Επίσης, ο Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α’ 90/05.06.2021) ρυθμίζει τα θέματα εκλογής των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση ενός ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να περιέχει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων.
Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91/13.4.2023), το κείμενο του Ν. 4804/2021, όπως ισχύει, Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του Κώδικα, στην οποία επισημαίνονται οι καινοτομίες του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3463/2006 - Σεπτέμβριος 2023
Συμπεριλαμβάνεται και ο Ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-750-7
Σελίδες
XXVI + 439
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Διάγραμμα περιεχομένων

ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 11/8.6.2006)

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο πρώτο

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1. Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 2. Δήμοι - Κοινότητες

Άρθρο 3. Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 4. Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων - οικισμών

Άρθρο 5. Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις μεταβολές.

Άρθρο 6. Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 7. Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων.

Άρθρο 8. Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

Άρθρο 9. Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 10. Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 11. Επιτροπή ορίων

Άρθρο 12. Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 13. Νέος καθορισμός ορίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΗΜΟΤΕΣ

Άρθρο 14. Δημοτικότητα

Άρθρο 15. Κτήση Δημοτικότητας

Άρθρο 16. Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

Άρθρο 17. Απώλεια της Δημοτικότητας

Άρθρο 18. Δημοτολόγιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ

[Καταργήθηκε]

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 75. Αρμοδιότητες

Άρθρο 76. Άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 77. Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέματα.

Άρθρο 78. Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση από άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινότητες

Άρθρο 79. Κανονιστικές Αποφάσεις

Άρθρο 80. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 81. Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών.

Άρθρο 82. Ρύθμιση κυκλοφορίας

Άρθρο 83. Δημοτική Συγκοινωνία

Άρθρο 84. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

Άρθρο 85. Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Άρθρο 86. Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Άρθρο 87. Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 88. Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 89. Αναπλήρωση του Δημάρχου

Άρθρο 90. Εκλογή νέου Δημάρχου

Άρθρο 91. Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

[Αντικαταστάθηκαν]-71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Άρθρο 135. Καταστατική θέση αιρετών

Άρθρο 136. Έξοδα παράστασης

Άρθρο 137. Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων.

Άρθρο 138. Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα.

Άρθρο 139. Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.

Άρθρο 140. Δαπάνες μετακίνησης - Αποζημιώσεις - Λοιπά έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

[Αντικαταστάθηκε]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 148. Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων - Εκτελεστότητα πράξεων.

Άρθρο 149. Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 150. Άσκηση και εξέταση προσφυγών

Άρθρο 151. Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 152. Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 153. Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής

Άρθρο 154. Υποχρέωση Συμμόρφωσης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α. - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 155. Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού

Άρθρο 156. Οικονομικό έτος

Άρθρο 157. Έσοδα

Άρθρο 158. Δαπάνες

Άρθρο 159. Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού

Άρθρο 160. Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

Άρθρο 161. Μεταφορά πιστώσεων από έργα - Αποθεματικό

Άρθρο 162. Έλεγχος προϋπολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 163. Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων

Άρθρο 164. Απολογισμός - ισολογισμός Κοινοτήτων

Άρθρο 165. Υποβολή στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 166. Διεξαγωγή

Άρθρο 166Α. Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων

Άρθρο 167. Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 168. Οικονομικός και Διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 169. Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

Άρθρο 170. Διευκολύνσεις οφειλετών

Άρθρο 171. Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 172. Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 173. Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 174. Διαγραφή χρεών

Άρθρο 175. Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΑΝΕΙΑ

Άρθρο 176. Διαδικασία συνομολογήσεως

Άρθρο 177. Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 178. Γενικές υποχρεώσεις - προστασία

Άρθρο 179. Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτησης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 180. Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως

Άρθρο 181. Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτησης

Άρθρο 182. Διάθεση - Διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 183. Καταγραφή ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 184. Δωρεές ακινήτων

Άρθρο 185. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών ακινήτων.

Άρθρο 186. Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 187. Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 188. Ανέγερση κατοικιών

Άρθρο 189. Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων

Άρθρο 190. Ανταλλαγή ακινήτων

Άρθρο 191. Αγορά ακινήτων

Άρθρο 192. Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων

Άρθρο 193. Χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 194. Μίσθωση ακινήτων από τους δήμους

Άρθρο 195. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Άρθρο 196. Μεταγραφή συμβάσεων

Άρθρο 197. Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών

Άρθρο 198. Διαχείριση - Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες.

Άρθρο 199. Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 200. Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες.

Άρθρο 201. Δημοπρασίες

Άρθρο 202. Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 203. Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Άρθρο 204. Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων - Υπόχρεοι

Άρθρο 205. Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 206. Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 207. Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 208. Τεχνικό πρόγραμμα

Άρθρο 209. Έργα - Μελέτες - Προμήθειες - Υπηρεσίες

Άρθρο 210. Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άρθρο 211. Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων

Άρθρο 212. Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και Σύσταση δουλείας

Άρθρο 213. Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άρθρο 214. Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

Άρθρο 215. Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων.

Άρθρο 216. Τοπικά δημοψηφίσματα

Άρθρο 217. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Άρθρο 218. Απολογισμός Κοινοτικής Αρχής

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άρθρο 219. Διεθνείς συνεργασίες

Άρθρο 220. Αδελφοποιήσεις

Άρθρο 221. Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων - Ευρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 222. Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

Άρθρο 223. Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 224. Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 225. Προγραμματικές συμβάσεις

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 226. Σύσταση ιδρύματος

Άρθρο 227. Διοίκηση

Άρθρο 228. Συμμετοχή δωρητών στη Διοίκηση

Άρθρο 229. Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Άρθρο 230. Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών

Άρθρο 231. Αναπλήρωση του προέδρου - Απαρτία του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 232. Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 233. Αρμοδιότητες

Άρθρο 234. Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία

Άρθρο 235. Πόροι

Άρθρο 236. Οικονομική Διοίκηση

Άρθρο 237. Κατάργηση

Άρθρο 238. Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται.

Άρθρο 239. Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 240. Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 240Α

Άρθρο 241. Συγχώνευση - Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 242. Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών

Άρθρο 243. Σχολικές Επιτροπές

Άρθρο 244. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 245. Σύσταση

Άρθρο 246. Διοίκηση

Άρθρο 247. Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου.

Άρθρο 248. Έξοδα παράστασης και κίνησης

Άρθρο 249. Πόροι

Άρθρο 250. Λύση

Άρθρο 251. Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 252. Ορισμοί - διακρίσεις

Άρθρο 253. Κανόνες Σύστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 254. Σύσταση

Άρθρο 255. Διοίκηση

Άρθρο 256. Έγκριση αποφάσεων

Άρθρο 257. Κανονισμοί - Συμβάσεις

Άρθρο 258. Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ B΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 259. Χρηματοδότηση

Άρθρο 260. Διαχείριση

Άρθρο 261. Διαχειριστικός έλεγχος

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 262. Λύση

Άρθρο 263. Συγχώνευση

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 264. Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 265. Σύσταση - Λειτουργία

Άρθρο 266. Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 267. Κανόνες λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 268. Ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 269. Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων

Άρθρο 270. Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 271. Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων - Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 272. Διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 273. Υπηρεσίες - Επίλυση διαφορών

Άρθρο 274. Σχολική περιουσία

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 275. Πληθυσμός

Άρθρο 276. Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες

Άρθρο 277. Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 278. Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών

Άρθρο 279. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Άρθρο 280. Δικαστικές ενέργειες νομικών προσώπων

Άρθρο 281. Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

Άρθρο 282. Αποζημιώσεις μελών επιτροπών και συμβουλίων

Άρθρο 283. Οδοιπορικά έξοδα Αποζημίωσης μελών της επιτροπής ορίων - Αμοιβή μελών Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

Άρθρο 284. Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις.

Άρθρο 285. Ενημερότητα οφειλών

Άρθρο 286. Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 287. Παραπομπή σε ειδικούς νόμους

Άρθρο δεύτερο

Άρθρο τρίτο

Άρθρο τέταρτο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4804 (ΦΕΚ A 90/05.06.2021)

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Σκοπός

Άρθρο 2. Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ B’

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 3. Δημοτικές αρχές

Άρθρο 4. Αρχές δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 5. Χρόνος διενέργειας εκλογών -Διάρκεια δημοτικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Άρθρο 6. Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 7. Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

Άρθρο 8. Εκλογικοί κατάλογοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Άρθρο 9. Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 10. Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 11. Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 12. Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 13. Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 14. Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 15. Κατάρτιση συνδυασμών - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Άρθρο 16. Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

Άρθρο 17. Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 18. Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 19. Πρόγραμμα της εκλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 20. Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 21. Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 22. Σταυροί προτίμησης

Άρθρο 23. Άκυρα ψηφοδέλτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 24. Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου - Εκλογή δημάρχου.

Άρθρο 25. Επαναληπτική ψηφοφορία

Άρθρο 26. Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 27. Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 28. Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Άρθρο 29. Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 30. Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως 300 κατοίκους και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων από 301 έως 2.000 κατοίκους

Άρθρο 31. Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 32. Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων - Ισοψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 33. Μετάδοση των αποτελεσμάτων

Άρθρο 34. Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Άρθρο 35. Έκθεση πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Άρθρο 36. Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 37. Ορκωμοσία αιρετών

Άρθρο 38. Αποποίηση της εκλογής

Άρθρο 39. Παραίτηση αιρετών

Άρθρο 40. Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 41. Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 42. Περιφερειακές αρχές

Άρθρο 43. Χρόνος διενέργειας εκλογών - Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ

Άρθρο 44. Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 45. Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

Άρθρο 46. Εκλογικοί κατάλογοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Άρθρο 47. Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 48. Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 49. Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 50. Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 51. Έδρες περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Άρθρο 52. Κατάρτιση συνδυασμών - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Άρθρο 53. Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 54. Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 55. Σταυροί προτίμησης

Άρθρο 56. Άκυρα ψηφοδέλτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 57. Επιτυχών συνδυασμός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου - Εκλογή περιφερειάρχη

Άρθρο 58. Επαναληπτική ψηφοφορία

Άρθρο 59. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 60. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 61. Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 62. Μετάδοση, εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Άρθρο 63. Έκθεση πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ -ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Άρθρο 64. Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 65. Ορκωμοσία αιρετών

Άρθρο 66. Αποποίηση της εκλογής

Άρθρο 67. Παραίτηση αιρετών

Άρθρο 68. Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων

Άρθρο 69. Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 70. Εκλογικοί φάκελοι - Λευκά ψηφοδέλτια - Κάλπες ψηφοφορίας

Άρθρο 71. Εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Άρθρο 72. Εκλογικές διαφορές

Άρθρο 73. Αρμόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση του άρθρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 74. Ένσταση - Προσβαλλόμενη πράξη -Τροποποίηση του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 75. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ένστασης - Τροποποίηση του άρθρου 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 76. Προθεσμία για την άσκηση της ένστασης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 77. Λόγοι - Τροποποίηση του άρθρου 249 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 78. Άσκηση της ένστασης -Τροποποίηση του άρθρου 250 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 79. Διαβίβαση της ένστασης -Τροποποίηση του άρθρου 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 80. Παρεμπίπτων έλεγχος -Τροποποίηση του άρθρου 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 81. Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση - Τροποποίηση του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 82. Αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 83. Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ,

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 84. Δημοτικές ενότητες

Άρθρο 85. Μετονομασία κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010

Άρθρο 86. Επικαιροποίηση ορολογίας

Άρθρο 87. Πληθυσμός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 88. Επαγγελματική δραστηριότητα του περιφερειάρχη - Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 90. Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 91. Καταργούμενες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 3463/2006

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις...