Κ. Παντελίδου, Αξίωση δαπανών και διεκδίκηση, 2η έκδ., 2006


Κ. Παντελίδου, Αξίωση δαπανών και διεκδίκηση, 2η έκδ., 2006

H δεύτερη έκδοση της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο ΔΠΘ κ. Παντελίδου, είναι ανανεωμένη και συμπληρωμένη, που εξετάζει διεξοδικά την ανταξίωση δαπανών του εναγομένου με τη διεκδικητική αγωγή, καλόπιστου ή κακόπιστου, νομέα του πράγματος, ένα πρόβλημα που απασχολεί καθημερινά την πράξη και είναι συχνά «σταυρόλεξο», ιδίως σε σχέση με τον έλεγχο των προϋποθέσεων, της διακρίσεως και του ύψους των δαπανών και τον καθορισμό των δικαιούχων. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου συμπληρώθηκε με πολλές παραπομπές στη νομολογία, που ενημερώθηκε μέχρι και το Νοέμβριο του 2005. Επισημαίνονται επίσης τα εξής σημεία:

Εκτός από την ανατροπή της εξισώσεως του μετά την επίδοση νομέα με τον κακόπιστο νομέα και την αποκατάσταση των επωφελών δαπανών, ακόμη και όταν υπερβαίνουν την αύξηση της αξίας του πράγματος, μεταξύ των άλλων επικρίνεται η δυσκολία της νομολογίας στο να χαρακτηρίσει μια δαπάνη ως αναγκαία και υποστηρίζεται ότι οι καλλιεργητικές δαπάνες και οι δαπάνες αποπερατώσεως ημιτελούς κτίσματος είναι συνήθως αναγκαίες. Τονίζεται επίσης ότι δεν είναι ορθή η άποψη, η οποία μάλλον επικρατεί στη νομολογία, ότι ο νομέας είναι κακόπιστος, όταν προηγείται σύμβαση άκυρη λόγω μη τηρήσεως του απαιτούμενου τύπου ή είναι δικαιούχος εκ προσυμφώνου.

Η ανάλυση των περιπτώσεων της κλιμακωτής κατοχής συμπληρώνεται με τις αξιώσεις δαπανών ενός αγοραστή ημιτελούς διαμερίσματος εναντίον των οικοπεδούχων. Σχετικώς με την ένσταση επισχέσεως επικρίνεται η υπερβολική αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η νομολογία το ορισμένο της ενστάσεως. Ως προς την ΑΚ 1063 στο ζήτημα της σχέσης της αξιώσεως με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αμφισβητείται εντονότερα η θέση πού επί απώλειας κυριότητας λόγω ανοικοδομήσεως, περιορίζει τον επιστρεπτέο πλουτισμό στην αξία των υλικών.

Αντιμετωπίζεται διεξοδικότερα το πρόβλημα του επιβαλλόμενου πλουτισμού, η σχέση της αξιώσεως δαπανών με την αδικοπραξία, καθώς και η αξίωση στη συγκυριότητα και ιδίως στη διανομή. Αναλυτικότερα γίνονται και τα συμπεράσματα και το αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αξίωση δαπανών και διεκδίκηση
Συμπληρωμένη και επαυξημένη
© 2006
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-049-2
Σελίδες
XV + 368
Τιμή
€ 37,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το πρόβλημα

§ 2. Ιστορική αναδρομή

Ι. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

ΙΙ. Από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο έως τον Αστικό Κώδικα

§ 33. Συγκριτική επισκόπηση

Ι. Αγγλοαμερικανικό δίκαιο

ΙΙ. Γαλλικό δίκαιο

ΙΙΙ. Γερμανικό δίκαιο

IV. Ελβετικό δίκαιο

V. Ολλανδικό δίκαιο

VI. Συμπεράσματα από τη συγκριτική επισκόπηση

ΜΕΡΟΣ Α

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

§ 4. Ο δικαιολογητικός λόγος και η θέση των αντίθετων συμφερόντων

§ 5. Η νομική φύση της ανταξιώσεως δαπανών

§ 6. Οι προϋποθέσεις

Ι. Κατάσταση διεκδικήσεως

ΙΙ. Η έννοια και οι διακρίσεις των δαπανών

α) Οι αναγκαίες δαπάνες

β) Οι επωφελείς δαπάνες

γ) Οι πολυτελείς δαπάνες

δ) Η τοκοφορία της αξιώσεως δαπανών

§ 7. Οι δικαιούχοι των δαπανών

Ι. Ο καλόπιστος νομέας

ΙΙ. Ο κακόπιστος νομέας

ΙΙΙ. Ο κάτοχος

ΜΕΡΟΣ Β

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

§ 8. Η άσκηση της αξιώσεως δαπανών

§ 9. Η ένσταση επισχέσεως

§ 10. Το δικαίωμα αφαιρέσεως

Ι. Η άσκηση του δικαιώματος

ΙΙ. Ο αποκλεισμός της αφαιρέσεως

§ 11. Η διαδοχή στην αξίωση

Ι. Ενεργητική διαδοχή ως προς τον δικαιούχο

ΙΙ. Παθητική διαδοχή

§ 12. Η απόσβεση της αξιώσεως

ΜΕΡΟΣ Γ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 13. Γενικά για τη σχέση με άλλες αξιώσεις

§ 14. Η σχέση της αξιώσεως δαπανών με συμβατικές αξιώσεις

§ 15. Αξίωση δαπανών και αδικαιολόγητος πλουτισμός

Ι. Οι θεωρίες της αποκλειστικότητας των ΑΚ 1101 επ.

ΙΙ. Η άποψη της παράλληλης εφαρμογής

ΙΙΙ. Η σημασία της ΑΚ

ΙV. Επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής του αδικαιολόγητου πλουτισμού

V. Το πρόβλημα του «επιβαλλόμενου» πλουτισμού

VI. Η ενιαία αξίωση και η σημασία της καλής πίστης

VIΙ. Η αλληλεπίδραση των νόμιμων βάσεων

§ 16. Αξίωση δαπανών και διοίκηση αλλοτρίων

§ 17. Αξίωση δαπανών και αδικοπραξία

§ 18. Οι νομοθετικές παραπομπές στις ΑΚ 1101 επ.

Ι. Απευθείας παραπομπές στις ΑΚ 1101 επ. («απλές»)

ΙΙ. «Σύνθετη» ή «μικτή» παραπομπή στη διεκδικητική αγωγή

ΙΙΙ. Αξίωση δαπανών χωρίς παραπομπή στη διεκδικητική αγωγή

ΙV. «Αρρύθμιστη» αξίωση δαπανών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Γενικά συμπεράσματα

2. Προς μία ενιαία αξίωση δαπανών;

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #3
  Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη η ύλη του Αστικού δίκαιου σε μορφή περιληπτική. Η μορφή του Αστικού Δικαίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει βαρύτητα...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης