Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022


Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022

Το παρόν έργο αποτελεί τον δεύτερο τόμο μιας χρήσιμης συλλογής μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων των ετών 2010-2022. Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της Συγγραφέως, οι οποίες αντιμετώπισαν ζητήματα αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Σε αντίθεση με τον Τόμο Ι, η διάρθρωση της ύλης εμφανίζεται εδώ σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος που περιλαμβάνει τις ελληνόγλωσσες μελέτες και στο δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τις ξενόγλωσσες μελέτες. Σε κάθε ένα από τα δύο μέρη, οι μελέτες κατατάσσονται με χρονολογική σειρά.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου
Studies on Civil Procedural Law an International Procedural Law
© 2022
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-648-561-9
Σελίδες
XIV + 962
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

PREFACE

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

49. Οι σχέσεις δανειστή και οφειλέτη στην πλαγιαστική αγωγή

50. Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στην οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης

51. Εκκρεμοδικία επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κανονισμό 2201/

52. Αοριστία της αγωγής

53. Αοριστία αγωγής (γνμδ)

54. Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουρ­γούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προση­μείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου. Σε περί­πτωση άρνησής τους να προβούν στην καταχώρηση δίχως την καταβολή αναλογικών δικαιωμάτων δεν καθιδρύεται ευθύνη τους, δυνάμει των άρθρων 73 EισΝΚΠολΔ, 914 επ. AK ή 904 επ. ΑΚ (γμνδ)

55. Διεθνής εμπορική διαιτησία (γνμδ)

56. Ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των δικαστών –Η δικαστική καθοδήγηση του άρθρου 236 ΚΠολΔ

57. Η τύχη των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν, όταν απορριφθεί η αγωγή για την κύρια υπόθεση (άρθρα 698 Ια, 730 ΚΠολΔ)

58. Κατάσχεση εις χείρας του ΙΚΑ ως τρίτου – Άρθρα 95 ν. 2362/1995 και 21 ν. 2972/2001– Προϋποθέσεις υποστατής και έγκυρης κατάσχεσης

59. Αναίρεση με βάση το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγω παραβίασης του άρθρου 423 ΑΚ (γνμδ)

60. Η έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας σε εύλογο χρόνο στην πολιτική δίκη

61. Προσωρινό δεδικασμένο αποφάσεως η οποία απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

62. Οι θεσμοί του “preclusion” και του “res judicata” στο αγγλοαμερικανικό και στο ελληνικό δίκαιο

63. Εγκυρότητα παραιτήσεως από το αγωγικό δικόγραφο με εξώδικη δήλωση (ΚΠολΔ 294, 297) – Παραδεκτό πρόσθετων λόγων εφέσεως (ΚΠολΔ 520 παρ. 2) – γνμδ

64. Οι νέες ρυθμίσεις της εκκρεμοδικίας στον Κανονισμό 1215/2012

65. H διαμεσολάβηση ιδιωτικών διαφορών στην Ελβετία υπό τον νέο ομοσπον­διακό κώδικα πολιτικής δικονομίας

66. Η νέα διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ (Άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4139/2013) για την πα­ρα­γραφή «εν επιδικία»

67. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΚΠολΔ (2014) ως προς την τα­κτική διαδικασία – Συζήτηση στο ακροατήριο

68. Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίες

69. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στις ευρωπαϊκές έννο­μες τάξεις – Ιστορία και προοπτικές

70. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ

71. Εκούσιος πλειστηριασμός για τη δικαστική διανομή κοινού ακινήτου – Κύρια παρέμβαση ενυπόθηκων και προσημειούχων δανειστών και νόμιμο αίτημά της (γνμδ)

72. Διαδικασία εργατικών διαφορών

73. Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή

74. Δικονομικά ζητήματα από την άσκηση συλλογικής αγωγής επί καταχρηστικό­τητας ρήτρας ισοτιμίας δανείων σε αλλοδαπό νόμισμα (CHF): Παραδεκτό και νόμω βάσιμο του αιτήματος για την αναδρομική αναπροσαρμογή της ισο­τιμίας (γνμδ)

75. Προθεσμία ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως (άρθρ. 899 παρ. 2 ΚΠολΔ) (γνμδ)

76. Η διαδικασία των εργατικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

77. Κατάσχεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας στα χέρια τρίτου

78. Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην πολιτική δίκη

79. Πορίσματα εργασιών του 42ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων

80. Η κατ’ άρθρο 246 ΚΠολΔ συνεκδίκαση υποθέσεων και ειδικότερα ζητήματα μετά την ισχύ του ν. 4335/2015

81. Έλεγχος της διαιτητικής συμφωνίας από τα πολιτικά δικαστήρια και παραπο­μπή στη διαιτησία

82. Απαγόρευση δεύτερης έφεσης κατ’ άρθρο 514 ΚΠολΔ

83. Η έννοια και η σημασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη

84. Η αποδεικτική δύναμη της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

85. Προτάσεις για μια αποτελεσματική απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης

86. Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου επί πολυμερούς διαιτησίας

87. Ολική και μερική παραίτηση από το αγωγικό δικόγραφο

88. Παραδεκτό λόγου αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισμό περί αοριστίας

89. Έφεση αναγκαίου ομοδίκου – Υπαιτιότητα και ζημία ως ενιαίο κεφάλαιο δίκης (παρέμβαση)

90. Η κατάργηση του άρθρου 269 ΚΠολΔ (παρέμβαση)

91. Προτάσεις αλλαγής του άρθρου 237 ΚΠολΔ

92. Tο επικουρικό κεφάλαιο στην πολιτική δίκη υπό το φως των θεμελιωδών δικο­νομικών αρχών

93. Πλαγιαστική άσκηση διαιτητικής προσφυγής (κατ’ αρθρ. 72 ΚΠολΔ) (γνμδ)

94. Περιστατικά που θεμελιώνουν έννομη σχέση, η οποία συνιστά προδικαστικό ζή­τημα τόσο μίας διαδικαστικής προϋπόθεσης όσο και της κύριας αιτούμενης έννομης συνέπειας - Δεδικασμένο κατ’ άρθρ. 331 ΚΠολΔ (γνμδ)

95. Διεθνής δικαιοδοσία επί περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 1103/2016 – Με αφορμή την αγωγή συμμετοχής στα αποκτή­μα­τα (ΑΚ 1400)

96. Ζητήματα απαραδέκτου στις εμπράγματες αγωγές

97. Η ημιτελής τροποποίηση ως προς την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια (στο πλαίσιο των εργασιών της από 6.5.2020 νομοπαρασκευα­στι­κής επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ)

98. Πορίσματα ημερίδας της 18.12

99. Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ) –Δικονομικά ζητήματα

100. Η έννοια της αναγνώρισης κατά το άρθρο 3 της σύμβασης Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

101. Σχέδιο νόμου 2021 για την τροποποίηση του ΚΠολΔ –Παρουσίαση και αξιο­λόγηση των ρυθμίσεων της τακτικής διαδικασίας

102. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων του πρόσφατου ν. 4842/2021 για την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες

103. Δικαιοσύνη επί Καποδίστρια και Πολιτική Δικονομία

104. Αποχαιρετισμός στον καθηγητή Κωνσταντίνο Κεραμέα (26 Δεκεμβρίου 2021)

105. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του ν. 4842/2021 στην Τακτική διαδικασία

106. Με τη ματιά του Κωνσταντίνου Κεραμέα στο common law –“KONSTANTINOS KERAMEUS, A Civilian Lawyer looks at Common Law procedure”, Louisiana Law Review 47(1987) 493-509 = STUDIA IURIDICA III (1995)3-20

PART TWO - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

FOREIGN LANGUAGE STUDIES -

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

107. Recent developments in international jurisdiction over labour disputes within the European Union

108. Civil justice reforms in Greece: Case management, single-judge proceedings and alternative dispute resolution procedures

109. Greek case management in light of other european civil justice systems

110. Lawyers’ fees in Greece at a turning point. Recent legislative changes in litigation costs

111. Principles of Preclusion and Res Judicata- Reflections from the Greek and the American Law perspectives

112. Recent developments on provisional measures relating to parental responsibility under the Council Regulation (EC) 2201/2003

113. The public policy defence in International Arbitration under Greek law

114. A comparison between the Swiss and the Greek civil justice system – Con­cluding remarks

115. Conclusions on Estoppel and res judicata in Anglo-American and Greek law

116. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: The application of the New York convention by national courts - The greek report

117. Speeding up civil litigation in Greece through ADR methods

118. General principles and preconditions for the granting of provisional remedies in greek law

119. The enforcement of payment orders under greek law

120. The procedural treatment of foreign law in greek civil trials: questions of fact or questions of law?

121. Interpretation and Application of the New York Convention in the Republic of Greece

122. The introduction and presentation of evidence under greek law

123. Concluding remarks on relations between judge and parties in german and greek civil trial

124. Concluding remarks on cassation under french and greek law

125. The review of arbitration agreements by the civil courts and referral to arbitration

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 1, 2010
Μια χρήσιμη συλλογή στην οποία συγκεντρώνονται σημαντικές μελέτες για πληθώρα δικονομικών ζητημάτων Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της Συγγραφέως, δημοσιευμένες αλλά...
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως