Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 1, 2010


Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 1, 2010

Μια χρήσιμη συλλογή στην οποία συγκεντρώνονται σημαντικές μελέτες για πληθώρα δικονομικών ζητημάτων

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της Συγγραφέως, δημοσιευμένες αλλά και αδημοσίευτες, οι οποίες αντιμετώπισαν ζητήματα αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Η συγκεντρωτική παρουσίαση του έργου συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίησή του, καθιστώντας ευχερέστερη την πρόσβαση των νομικών σε μία σειρά σημαντικών δικονομικών ζητημάτων.

Η ύλη διαρθρώνεται κατά θεματικές ενότητες. Προηγούνται οι μελέτες του αστικού δικονομικού δικαίου, οι οποίες ακολουθούν τη σειρά των άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έπονται τα δημοσιεύματα του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, που ακολουθεί, θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο τον αναγνώστη στη χρήση του τόμου.

Οι μελέτες χωρίζονται στα εξής μέρη:

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

VII. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου
© 2010
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-559-1
Σελίδες
XIV + 681
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Προβλήματα από την άσκηση της ανταγωγής με τις προτάσεις [Μελέτη]

2. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, οπότε η δίκη θεωρείται καταργημένη και αδυναμία συζητήσεως μόνο για την επιβολή της δικαστικής δαπάνης. Αναβλητική ένσταση μη καταβολής των εξόδων προηγούμενης δίκης (Παρατηρήσεις υπό ΜονΠρΘεσ 2145/1990)

3. Η διάκριση απαράδεκτης και νόμω αβάσιμης αγωγής στα πλαίσια της αοριστίας [Μελέτη]

4. Κοινός εκπρόσωπος διαδίκων με αντίθετα συμφέροντα στη δίκη, Σκέψεις με αφορμή τη ΜονΠρΒερ 299/1995 [Μελέτη]

5. Η συμβιβαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών κατά την πρόσφατη δικονομική τροποποίηση του Ν. 2298/1995 [Μελέτη]

6. Η κατ’ άρθρο 240 ΚΠολΔ επαναφορά προτάσεων προηγούμενων συζητήσεων [Μελέτη]

7. Ορισμένο του ισχυρισμού περί σιωπηρής αποδοχής αποφάσεως. Εφαρμογή του άρθρ. 236 ΚΠολΔ επί αγωγικών και αμυντικών ισχυρισμών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια δίκη (Παρατηρήσεις υπό ΠολΠρΘεσ 20437/2000)

8. Η τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη μετά το ν. 2915/2001 [Μελέτη]

9. Η διαγραφή αγωγών κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και στην περίπτωση ενοχικής αγωγής, η οποία δεν έπρεπε καθόλου να έχει εγγραφεί. Εφαρμογή ν. 1337/1983 και ν. 947/1979. Οποιαδήποτε διεκδίκηση εισφερομένου ακινήτου, η οποία έπεται της κυρώσεως και μεταγραφής της πράξης εφαρμογής, έχει χαρακτήρα ενοχικό και αντικείμενο, όταν διεκδικείται τμήμα ή ιδανικό μερίδιο του εισφερο-μένου ακινήτου, την αξία του [Γνωμοδότηση]

10. Η επανάληψη της συζητήσεως κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ [Μελέτη]

11. The civil, criminal and disciplinary liability of judges [Μελέτη]

12. Διασταύρωση πολιτικής και ποινικής δίκης υπό το φως του άρθρου 250 ΚΠολΔ [Μελέτη]

13. Πραγματικοί ισχυρισμοί και θεμελιώδη Δικονομικά Συστήματα [Μελέτη]

14. Το δεδικασμένο αποφάσεως περί αναγνωρίσεως δικαιούχων δεν επεκτείνεται και στο προδικαστικό ζήτημα της κυριότητας επί του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε σε δίκη άσχετη με την αποζημίωση απαλλοτριώσεως. Κύρος συμβάσεως αγοραπωλησίας, όταν την υπό εκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρία εκπροσωπεί ένας από τους πτωχεύσαντες εταίρους-συνεκκαθαριστές. Αναγνώριση της άκυρης δικαιοπραξίας ως ισχυρής και επίκληση της ακυρότητας. καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Απαγόρευση προσβολής σαν άκυρης ιδίας πράξεως (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο)

15. Οι εξουσίες του εισηγητή ή του προέδρου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της δίκης, στο πλαίσιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΠολΔ [Παρέμβαση]

16. Κατάργηση πολιτικής δίκης με αντικείμενο αναπαλλοτρίωτα κατά το ουσιαστικό δίκαιο δικαιώματα [Μελέτη]

17. Cost and fee allocation in civil procedure [Μελέτη]

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

18. Η δικονομική μεταχείριση των επιστημονικών μεθόδων διαπιστώσεως της πα-τρότητας τέκνου υπό το καθεστώς του ν. 1329/1983 [Μελέτη]

19. Η έννοια του όρου «συμπληρωματικά» στο άρθρο 270ΚΠολΔ [Παρέμβαση]

20. Τρόπος απόδειξης της πλειοψηφίας του 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συμβεβλημένων πιστωτών, στο πλαίσιο των αποδεικτικών περιορισμών του άρθρου 44 παρ. 1Α Ν 1892/1990 (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με τον Ομ. καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κεραμέα)

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

21. Η έννοια του κρίσιμου εγγράφου στην αναψηλάφηση (άρθρο 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ) [Μελέτη]

22. Οι έννοιες του νέου κρίσιμου εγγράφου και της ανωτέρας βίας στο πλαίσιο του άρθρ. 544 περ. 7 ΚΠολΔ (Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 3703/1995)

23. Τα ένδικα μέσα στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων [Μελέτη]

24. Καθοδήγηση του ενάγοντος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για συμπλήρωση της αόριστης αγωγής, κατ’ άρθρο 236 ΚΠολΔ (Με αφορμή την ΕφΑθ 5700/1999) [Μελέτη]

25. Έφεση κατά οριστικών και τελειωτικών αποφάσεων επί σωρεύσεως και συ-νεκδικάσεως αγωγών (άρθρ. 513 παρ. 1 ΚΠολΔ) [Μελέτη]

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

26. Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων σε σχέση προς την τακτική και προς άλλες ειδικές διαδικασίες [Μελέτη]

27. Χρονικό σημείο προβολής λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, εκδι-καζομένης κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων. Τήρηση προδικασίας του άρθρ. 585 § 2 ΚΠολΔ (Παρατηρήσεις υπό ΕφΑθ 6494/1994)

28. Οι πρόσφατες δικονομικές τροποποιήσεις της διαδικασίας των πιστωτικών τίτλων (άρθρ. 6 παρ. 12 ν. 2479/1997) [Μελέτη]

29. Διαδικαστικό πλαίσιο των μισθωτικών διαφορών [Μελέτη]

30. Οι ειδικές διαδικασίες μετά τον ν. 2915/2001 [Μελέτη]

31. Νομοθετική εξέλιξη των ειδικών διαδικασιών στο Ελληνικό Δίκαιο [Μελέτη]

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

32. Το ζήτημα της επελεύσεως εκκρεμοδικίας με την υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και εφαρμογής του άρθρου 46 ΚΠολΔ (Παρατηρήσεις υπό ΜονΠρΘεσ 4595/1986)

33. Ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων λόγω μεταβολής των συνθηκών εξαιτίας οψιγενών αλλά και εξαιτίας οψιφανών περιστατικών. Η ανακλητική των ασφαλιστικών μέτρων απόφαση αναπτύσσει ενέργεια ex nunc (Παρατηρήσεις υπό ΜονΠρΑθ 8280/1995)

34. Ζητήματα από την υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής μετά την ε-κτέλεση συμβολαιογραφικού εγγράφου και την αποβολή του αιτούντος από το ακίνητο και άδειας πλειστηριασμού κινητών (άρθρ.943 παρ. 3 ΚΠολΔ). [Γνω-

μοδότηση]

35. Προσωρινό δεδικασμένο αποφάσεως η οποία απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Έννοια μεταβολής πραγμάτων. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να συζητείται αυτοτελώς ενώπιον του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της κύ-ριας υπόθεσης, αλλά μόνο μαζί με την εκκρεμούσα σ’ αυτό κύρια υπόθεση (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Νικόλαο Θ. Νίκα)

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

36. Αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης ως μέσου εκτελέσεως κατά ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρίας (Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 150/1994)

37. Αρμοδιότητα επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά εκ-τελέσεως. Κανόνας προεξέτασης των προϋποθέσεων του παραδεκτού έναντι του βασίμου. Ερμηνεία άρθρου 47 ΚΠολΔ (Παρατηρήσεις υπό ΠολΠρΑθ 5207/1995)

38. Ανακοπή εκτελέσεως από εγγυητή συμβάσεως, η οποία περιέχει καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών, κατά το χρόνο που εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή της πρωτοφειλέτριας ΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο)

39. Τα προνόμια στην πτώχευση κατά την προτεινόμενη αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα [Μελέτη]

40. Αίτηση ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 45 ν. 1892/1990. Προϋποθέσεις παραδεκτού και νόμω βασίμου. Μεταβατικό δίκαιο (Άρθρο 182 § 2 Ν. 3588/2007), (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο)

41. Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως λόγω απρόσβλητης –υπό την έννοια της εκ-τελεστότητας προγενέστερου πίνακα– κατάταξης αναγγελθέντος δανειστή. Υπό εξέταση αν παραδεκτά ο ισχυρισμός περί απρόσβλητου της κατατάξεως-εκτελεστότητας του προγενέστερου πίνακα προτείνεται για πρώτη φορά με τις προτάσεις. Εφαρμογή άρθρ. 224 β΄ ΚΠολΔ. Το απρόσβλητο της κατατάξεως σε προγενέστερο πίνακα συνιστά ισχυρισμό θεμελιωτικό του εννόμου συμφέροντος του ανακόπτοντος και, κατά την υποστηριζόμενη άποψη, υπόκειται σε αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο, ανεξάρτητα από την επίκλησή του εκ μέρους του α-νακόπτοντος (Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2529/2008)

VII. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

42. Ερμηνευτικά ζητήματα της δωσιδικίας της «αδικοπραξίας» και της «οιονεί αδι-κοπραξίας» του άρθρου 5 § 3 της συμβάσεως των Βρυξελλών (με αφορμή την απόφαση του ΔΕυρΚ στην υπόθεση Καλφέλης/Schroder) [Μελέτη]

43. The need for provisional remedies in transnational litigation [Μελέτη σε συνεργασία με την αν. καθηγήτρια κ. Λήδα-Μαρία Πίψου]

44. Η νομολογία του ΔΕΚ στα ζητήματα της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας [Μελέτη]

45. Έδρα νομικών προσώπων, εκκρεμοδικία και συνάφεια, κατά τον Κανονισμό «Βρυξέλλες Ι» (44/2001) [Μελέτη]

46. Ο καθορισμός της Διεθνούς Δικαιοδοσίας επί υποθέσεων εταιρειών και νομικών προσώπων - Κανονισμός «Βρυξέλλες Ι (44/2001)» [Μελέτη]

47. The institutions of Lis Pendes and related actions according to regulation 44/2001 (“Brussels I”) [Μελέτη]

48. Ο τόπος επελεύσεως της ζημίας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 σημ.3 Κανονισμού 44/2001 και 35 ΚΠολΔ [Παρέμβαση]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Συλλογή μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων στο πεδίο του αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως