Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας, 2η έκδ., 2011


Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας, 2η έκδ., 2011

Η εξουσία κρίσης των διαιτητών, η απονεμόμενη δηλαδή στους διαιτητές εξουσία να επιλύσουν την υπαχθείσα σε αυτούς διαφορά αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
Παρουσιάζεται η έννοια της εξουσίας κρίσης των διαιτητών και η σχέση τους με τους διαδίκους, εξετάζονται οι πηγές της εξουσίας κρίσης (νόμος, διαιτητική συμφωνία, αιτήσεις των διαδίκων) και αναλύονται η έκταση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών (εξουσία απόφανσης ως προς τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, ως προς τη δικαιοδοσία, ως προς το αντικείμενο της διαιτητικής δίκης και ως προς τα προδικαστικά ζητήματα) και ο δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης (αγωγή ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας της διαιτητικής απόφασης και άλλα ένδικα βοηθήματα).
Για όλα τα θέματα παρουσιάζονται λύσεις που δίδονται στο πλαίσιο άλλων δικαίων για τα ίδια ζητήματα, εντός του νομοθετικού, ιστορικού ή κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου αυτά αναπτύχθηκαν.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-657-4
Σελίδες
XI + 367
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α΄ έκδοσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΙ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δικαιοδοτικής λειτουργίας

β. Χαρακτηριστικό γνωρίσματα της διαιτησίας

γ. Σύγκριση δικαιοδοτικής λειτουργίας και διαιτησίας

δ. Έννοια και φύση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών

2. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

α. Η κρατούσα άποψη στη θεωρία

β. Κριτική

γ. Η προτεινόμενη λύση

III. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Ο ΝΟΜΟΣ

α. Περιορισμοί ως προς το είδος των υπαγόμενων στη διαιτησία διαφορών

αα. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου

ββ. Εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς

β. Περιορισμοί ως προς τη διαιτητική διαδικασία και το επί της ουσίας εφαρμοστέο δίκαιο

αα. Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της ακρόασης

ββ. Το επί της ουσίας εφαρμοστέο δίκαιο

2. Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

α. Ικανότητα για κατάρτιση διαιτητικής συμφωνίας

αα. Οι γενικές προϋποθέσεις

ββ. Εξουσιοδότηση νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων

γγ. Πληρεξουσιότητα

β. Τύπος διαιτητικής συμφωνίας

γ. Περιεχόμενο διαιτητικής συμφωνίας

δ. Παύση της ισχύος διαιτητικής συμφωνίας

a. Θάνατος ή μη αποδοχή του διορισμού των διαιτητών

b. Παρέλευση προθεσμιών

c. Έγγραφη κατάργηση της διαιτητικής συμφωνίας

3. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

α. Τα ισχύοντα συστήματα ενέργειας των διαιτητών και συλλογής του πραγματικού υλικού

β. Το αντικείμενο της διαιτητικής δίκης

γ. Σώρευση, μεταβολή και διεύρυνση του αντικειμένου της δίκης

IV. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της διαιτητικής δίκης

αα. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, που αφορούν το δικαιοδοτούν όργανο

ββ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, που αφορούν τους διαδίκους και το αντικείμενο της δίκης

β. Έκταση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών ως προς τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της διαιτητικής δίκης

2. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

α. Έρευνα της δικαιοδοσίας των διαιτητών από το πολιτικό δικαστήριο

αα. Ένσταση υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία

ββ. Άλλες περιπτώσεις έρευνας της δικαιοδοσίας των διαιτητών από το πολιτικό δικαστήριο

a. Διορισμός, αντικατάσταση, παραίτηση και εξαίρεση διαιτητών, καθορισμός προθεσμίας διεξαγωγής της διαιτησίας και συνδρομή ως προς την απόδειξη:

b. Ακύρωση, ανυπαρξία, δεδικασμένο και εκτέλεση διαιτητικής απόφασης

γγ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

β. Έκταση και δεσμευτικότητα της εξουσίας κρίσης των διαιτητών ως προς τη δικαιοδοσία τους

3. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α. Εξουσία απόφανσης των διαιτητών προς το κύριο αντικείμενο της διαιτητικής δίκης

β. Εξουσία απόφανσης των διαιτητών ως προς τα προδικαστικά ζητήματα

V. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά το φαινόμενο της παράλληλης διεξαγωγής δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής...
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Στο παρόν έργο εξετάζονται οι θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, έτσι όπως αυτές διέπονται από το άρθρο IV της Σύμβασης της...
Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021
Στην έκδοση αυτή έχουν συγκεντρωθεί 15 μελέτες του συγγραφέα, καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρου, για θέματα εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας. Πρόκειται για άρθρα,...
Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #5
H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της...
Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021
Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα μοναδικό βοήθημα που με την ευκαιρία της αντιμετώπισης της διαιτησίας των επιμελητηρίων εμβαθύνει στα ζητήματα της θεσμικής διαιτησίας, στην...