Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας, 2η έκδ., 2011


Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας, 2η έκδ., 2011

Η εξουσία κρίσης των διαιτητών, η απονεμόμενη δηλαδή στους διαιτητές εξουσία να επιλύσουν την υπαχθείσα σε αυτούς διαφορά αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
Παρουσιάζεται η έννοια της εξουσίας κρίσης των διαιτητών και η σχέση τους με τους διαδίκους, εξετάζονται οι πηγές της εξουσίας κρίσης (νόμος, διαιτητική συμφωνία, αιτήσεις των διαδίκων) και αναλύονται η έκταση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών (εξουσία απόφανσης ως προς τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, ως προς τη δικαιοδοσία, ως προς το αντικείμενο της διαιτητικής δίκης και ως προς τα προδικαστικά ζητήματα) και ο δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης (αγωγή ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας της διαιτητικής απόφασης και άλλα ένδικα βοηθήματα).
Για όλα τα θέματα παρουσιάζονται λύσεις που δίδονται στο πλαίσιο άλλων δικαίων για τα ίδια ζητήματα, εντός του νομοθετικού, ιστορικού ή κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου αυτά αναπτύχθηκαν.

Edition info

Title
Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας
© 2011
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-657-4
Pages
XI + 367
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α΄ έκδοσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΙ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

α. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δικαιοδοτικής λειτουργίας

β. Χαρακτηριστικό γνωρίσματα της διαιτησίας

γ. Σύγκριση δικαιοδοτικής λειτουργίας και διαιτησίας

δ. Έννοια και φύση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών

2. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

α. Η κρατούσα άποψη στη θεωρία

β. Κριτική

γ. Η προτεινόμενη λύση

III. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Ο ΝΟΜΟΣ

α. Περιορισμοί ως προς το είδος των υπαγόμενων στη διαιτησία διαφορών

αα. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου

ββ. Εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς

β. Περιορισμοί ως προς τη διαιτητική διαδικασία και το επί της ουσίας εφαρμοστέο δίκαιο

αα. Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της ακρόασης

ββ. Το επί της ουσίας εφαρμοστέο δίκαιο

2. Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

α. Ικανότητα για κατάρτιση διαιτητικής συμφωνίας

αα. Οι γενικές προϋποθέσεις

ββ. Εξουσιοδότηση νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων

γγ. Πληρεξουσιότητα

β. Τύπος διαιτητικής συμφωνίας

γ. Περιεχόμενο διαιτητικής συμφωνίας

δ. Παύση της ισχύος διαιτητικής συμφωνίας

a. Θάνατος ή μη αποδοχή του διορισμού των διαιτητών

b. Παρέλευση προθεσμιών

c. Έγγραφη κατάργηση της διαιτητικής συμφωνίας

3. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

α. Τα ισχύοντα συστήματα ενέργειας των διαιτητών και συλλογής του πραγματικού υλικού

β. Το αντικείμενο της διαιτητικής δίκης

γ. Σώρευση, μεταβολή και διεύρυνση του αντικειμένου της δίκης

IV. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της διαιτητικής δίκης

αα. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, που αφορούν το δικαιοδοτούν όργανο

ββ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις, που αφορούν τους διαδίκους και το αντικείμενο της δίκης

β. Έκταση της εξουσίας κρίσης των διαιτητών ως προς τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της διαιτητικής δίκης

2. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

α. Έρευνα της δικαιοδοσίας των διαιτητών από το πολιτικό δικαστήριο

αα. Ένσταση υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία

ββ. Άλλες περιπτώσεις έρευνας της δικαιοδοσίας των διαιτητών από το πολιτικό δικαστήριο

a. Διορισμός, αντικατάσταση, παραίτηση και εξαίρεση διαιτητών, καθορισμός προθεσμίας διεξαγωγής της διαιτησίας και συνδρομή ως προς την απόδειξη:

b. Ακύρωση, ανυπαρξία, δεδικασμένο και εκτέλεση διαιτητικής απόφασης

γγ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

β. Έκταση και δεσμευτικότητα της εξουσίας κρίσης των διαιτητών ως προς τη δικαιοδοσία τους

3. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α. Εξουσία απόφανσης των διαιτητών προς το κύριο αντικείμενο της διαιτητικής δίκης

β. Εξουσία απόφανσης των διαιτητών ως προς τα προδικαστικά ζητήματα

V. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών