Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023


Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023

Η διεθνής εμπορική διαιτησία γνώρισε στην Ελλάδα σημαντική ανάπτυξη, ιδίως, μάλιστα, αρχικά με την κύρωση, με το ν.δ. 4220/1961, της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, αλλά και αργότερα με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο, με τον ν. 2735/1999, του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL του 1985 για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση κατέστη αναγκαία με τη θέση σε ισχύ του ν. 5016/2023, ο οποίος ενσωματώνει ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Πρότυπου Νόμου της UNCITRAL του 2006, αλλά και περιέχει πολλές πρωτότυπες και καινοτόμες διατάξεις στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, όπως θα φανεί στις επιμέρους αναπτύξεις.

Καρπός ενασχόλησης του Συγγραφέα με τη Διαιτησία επί πολλές δεκαετίες, το παρόν βιβλίο αποτελεί έργο αναφοράς και απαραίτητο σύμβουλο για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Edition info

Title
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
Τόμος Ι: Ο ν. 5016/2023
Ερμηνεία κατ’ άρθρο
© 2023
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-715-6
Pages
XXXVI + 1203
Price
€ 190.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Πρόλογος Α΄ Έκδοσης

Πίνακας αντιστοίχισης διατάξεων του ν. 5016/2023 και του Σχεδίου Νόμου της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

1. Εισαγωγή

2. Βασικά χαρακτηριστικά του ν. 5016/2023

Βιβλίο πρώτο

Ο ν. 5016/2023

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Ι. Πεδίο εφαρμογής του Ν. 5016/2023

1. Προέλευση της διάταξης

2.

Το κριτήριο της εδαφικότητας για την εφαρμογή του ν. 5016/2023

3.

Δίκαιο της έδρας του διαιτητικού δικαστηρίου και εφαρμοστέο δίκαιο επί της διαιτησίας

4.

Εφαρμογή των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων του δικαίου της έδρας και εξαιρέσεις από την αρχή της εδαφικότητας

5. Η ειδικότερη σημασία των καθιερούμενων εξαιρέσεων

6.

Αδυναμία εφαρμογής του ν. 5016/2023 πριν τον ορισμό ή τον καθορισμό της έδρας του διαιτητικού δικαστηρίου

7. Η συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων του κοινού δικαίου

II.

Tο ratione materiae πεδίο εφαρμογής του Ν. 5016/2023

1. «Εμπορική» διαιτησία

2. «Διεθνής» διαιτησία

α. Ο νομοθετικός ορισμός της «διεθνούς διαιτησίας»

β. Η έννοια της εγκατάστασης ή της διαμονής του μέρους

γ. Ο διεθνής χαρακτήρας της διαιτησίας

αα.

Τόπος εγκατάστασης ή διαμονής των μερών σε διαφορετικά κράτη

ββ. Εγκατάσταση ή διαμονή των μερών σε ένα Κράτος

γγ.

Η ρητή συμφωνία των μερών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

δ. Τελικές παρατηρήσεις

ε. Η διαιτησία του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007

Στ. Η διαιτησία επί δημοσίων συμβάσεων

3. Το δεκτικό υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία

4.

Η διαιτησία για διεθνείς επενδυτικές διαφορές κατά τον Κανονισμό ICSID

Άρθρο 4: Ορισμοί

I. Έννοια της διαιτησίας

ΙΙ.

Έννοια διαιτητικού δικαστηρίου και δικαστηρίου

ΙΙΙ.

Έννοια προσφυγής στη διαιτησία – Διάκριση από τη διαιτητική αγωγή

IV.

Έννοια διαιτητικής συμφωνίας και ερμηνευτικός κανόνας ως προς τους κανονισμούς διαιτησίας

1. Είδη συμφωνίας περί διαιτησίας – Νομοθετικός ορισμός

2. Το περιεχόμενο της διαιτητικής συμφωνίας

α. Ελεύθερη υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία

β. Αποκλεισμός της δικαιοδοσίας των πολιτειακών δικαστηρίων.

γ. Ανάθεση σε τρίτο της επίλυσης της διαφοράς

δ.

Η επίλυση της διαφοράς χωρεί με βάση διαδικασία, η οποία έχει δικαιοδοτικά γνωρίσματα

ε.

Η επίλυση της διαφοράς στη διαιτησία θα έχει ισοδύναμα αποτελέσματα, όπως μία δικαστική απόφαση

Άρθρο 5: Γενικές αρχές – Ερμηνευτικοί κανόνες

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Πρώτη παράγραφος του άρθρου

ΙΙΙ. Δεύτερη παράγραφος του άρθρου

IV. Ερμηνευτικοί κανόνες

Άρθρο 6: Γνωστοποιήσεις

Ι.

Οι γνωστοποιήσεις εγγράφων στη διεθνή διαιτησία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.

Η «γνωστοποίηση» της διαιτητικής απόφασης ως αφετήριο γεγονός της προθεσμίας για άσκηση αγωγής ακύρωσης στο προϊσχύσαν δίκαιο του ν. 2735/1999 και στο ισχύον δίκαιο του ν. 5016/2023

II.

Η γνωστοποίηση των εγγράφων κατά τον ν. 5016/2023

1. Πραγματική γνωστοποίηση

2. Πλασματική παράδοση

3. Χρόνος γνωστοποίησης

ΙΙΙ.

Μη εφαρμογή της διάταξης επί διαδικασιών ενώπιον των πολιτειακών δικαστηρίων

Άρθρο 7: Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η εφαρμογή της διάταξης

1. Προϋποθέσεις

2. Συνέπειες

Άρθρο 8: Έκταση εξουσίας δικαστηρίου

Ι. Εισαγωγή

II. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 9: Αρμοδιότητα δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας

Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

1. Για τις διαδικασίες αρωγής

2. Για την αγωγή ακύρωσης

ΙΙ. Κατά τόπον αρμοδιότητα

1. Για τις διαδικασίες αρωγής

2. Για την αγωγή ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Συμφωνία διαιτησίας

Άρθρο 10: Τύπος της συμφωνίας διαιτησίας

Ι. Ο τύπος της διαιτητικής συμφωνίας

1. Ο έγγραφος τύπος της διαιτητικής συμφωνίας

α. Εισαγωγικές επισημάνσεις

β. Οι ειδικότερες μορφές του προβλεπόμενου έγγραφου τύπου.

αα. Έγγραφο

ββ.

Λοιπές υπό του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις έγγραφης κατάρτισης της διαιτητικής συμφωνίας

ΙΙ. Οι κατά παραπομπή διαιτητικές συμφωνίες

1. Η κατάρτιση των κατά παραπομπή διαιτητικών συμφωνιών

2.

Μεταξύ κατάρτισης και τύπου επί των κατά παραπομπή διαιτητικών συμφωνιών

3.

Η τήρηση του έγγραφου τύπου επί των κατά παραπομπή διαιτητικών συμφωνιών

4.

Ερμηνευτικός κανόνας ως προς τους κανονισμούς διαιτησίας

ΙΙΙ.

Ο έγγραφος τύπος ως αποδεικτικός και η ανεπιφύλακτη συμμετοχή των μερών στη διαιτητική διαδικασία

Άρθρο 11: Κύρος της συμφωνίας διαιτησίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η διαιτητική συμφωνία με στοιχείο αλλοδαπότητας

2.

Η σημασία του επί της διαιτητικής συμφωνίας εφαρμοστέου δικαίου

II.

Τυπική και ουσιαστική εγκυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας

1. Ratione materiae

2.

Η σημασία της lex arbitri στο επί της διαιτητικής συμφωνίας εφαρμοστέο δίκαιο – Τυπικό και ουσιαστικό κύρος της διαιτητικής συμφωνίας

3.

Ουσιαστικό κύρος της διαιτητικής συμφωνίας – Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου

α.

Ζητήματα εκτός πεδίου εφαρμογής του επί της διαιτητικής συμφωνίας εφαρμοστέου δικαίου

β.

Προσδιορισμός του επί της διαιτητικής συμφωνίας εφαρμοστέου δικαίου από τους διαιτητές

γ. Η νομοθετική επιλογή in favorem validitatis

αα. Η διεθνής διαιτησία με το βλέμμα στο μέλλον

ββ.

Η επιλογή του ελβετικού και του ολλανδικού δικαίου – Το ισπανικό και το αλγερινό δίκαιο

γγ.

Η επιλογή του Ελληνικού Σχεδίου Νόμου του 2020 για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία – Ο ν. 5016/2023

δδ.

Τα τρία υπαλλακτικώς εφαρμοστέα δίκαια επί του ουσιαστικού κύρους της διαιτητικής συμφωνίας ειδικότερα

ΙΙΙ.

Η επίδραση της πτώχευσης και των λοιπών διαδικασιών αφερεγγυότητας στη συμφωνία διαιτησίας

Άρθρο 12: Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής

Ι. Παραπομπή της υπόθεσης στη διαιτησία

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.

Θετικές προϋποθέσεις παραπομπής της διαφοράς στη διαιτησία

α.

Εκκρεμοδικία της διαφοράς ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου, για την οποία έχει συμφωνηθεί η υπαγωγή στη διαιτησία

β. Υποβολή αίτησης (ένστασης) από οποιονδήποτε διάδικο

3.

Οι αρνητικές προϋποθέσεις παραπομπής της διαφοράς στη διαιτησία

α. Ακυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας

β. Ανενεργό και ανεφάρμοστο της διαιτητικής συμφωνίας

4.

Η απόφαση του τακτικού δικαστηρίου περί παραπομπής της διαφοράς στη διαιτησία

ΙΙ.

Παράλληλη διεξαγωγή δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου

Άρθρο 13: Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα

Ι.

Εξουσία του πολιτειακού δικαστηρίου για λήψη ασφαλιστικών μέτρων

1.

Η δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2.

Το αρμόδιο δικαστήριο, η ακολουθητέα διαδικασία και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών μέτρων, όταν αυτά διατάσσονται από το τακτικό δικαστήριο

ΙΙ.

Παράλληλη δικαιοδοσία τακτικών δικαστηρίων και διαιτητών

1.

Παράλληλη ή επικουρική δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων;

2.

Διαδοχικές και παράλληλες αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του τακτικού και του διαιτητικού δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 14: Αριθμός διαιτητών

Άρθρο 15: Ορισμός διαιτητών

I. Οι ιδιότητες των διαιτητών

1. Η ιθαγένεια και οι λοιπές ιδιότητες των διαιτητών

2. Οι διαιτητές του Ελληνικού Δημοσίου

α.

Η ικανότητα του Δημοσίου για κατάρτιση διαιτητικής συμφωνίας και διορισμό διαιτητών

β.

Η ικανότητα του Δημοσίου για διορισμό διαιτητών επί διεθνούς διαιτησίας.

αα. Επί διεθνούς διαιτησίας υπαγόμενης στον ν. 5016/2023

ββ. Επί των λοιπών περιπτώσεων διεθνούς διαιτησίας

γγ.

Προσδίδει η εθνικότητα ή η έδρα των ιδρυτών, μελών, εταίρων ή μετόχων του νομικού προσώπου διεθνή χαρακτήρα στη διαιτησία;

δδ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

3.

Οι διαιτητές του Δημοσίου, των νπδδ και των λοιπών κρατικών οντοτήτων σε ειδικές κατηγορίες διαφορών

α.

Η διαιτησία επί δημοσίων συμβάσεων των ν. 4412/2016 και 4413/2016

β. Ιδιότητες των διαιτητών του Δημοσίου

ΙΙ.

Συμφωνία των μερών για τη διαδικασία ορισμού διαιτητών

1.

Δίκαιο διέπον τη συμφωνία των μερών ως προς τη διαδικασία διορισμού των διαιτητών

2. Τύπος και περιεχόμενο της συμφωνίας των μερών

ΙΙΙ.

Διορισμός των διαιτητών από το δικαστήριο

1. Έλλειψη συμφωνίας των μερών

2. Δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου

3.

Νομιμοποίηση για υποβολή αίτησης, εφαρμοστέα διαδικασία και περιεχόμενο της απόφασης

4.

Επιτρεπτό άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της απόφασης διορισμού διαιτητών

Άρθρο 16: Πολυμερείς διαιτησίες

Ι. Εισαγωγή – Οι πολυμερείς διαιτησίες

1.

Η πολυμερής διαιτησία με ευρεία έννοια - Η συμμετοχή τρίτων στη διαιτητική δίκη

2. Η πολυμερής διαιτησία με στενή έννοια

α.

Βασική εννοιολογική αφετηρία: Η ύπαρξη ενιαίας ή όμοιων κατά το περιεχόμενο διαιτητικών συμφωνιών

αα. Ενιαία ή όμοια διαιτητική συμφωνία

ββ. Η υποκειμενική εμβέλεια της διαιτητικής συμφωνίας

a. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

b.

Η διαδικαστική εκφορά της πολυμερούς διαιτησίας – Η σύγχυση με την ομοδικία της πολιτικής δίκης

β. Τα ζητήματα που τίθενται επί πολυμερούς διαιτησίας

αα.

Δικαίωμα διορισμού διαιτητή ή δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διορισμού των διαιτητών;

ββ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διορισμού διαιτητών στην πολυμερή διαιτησία

3.

Πολυμερής διαιτησία και επί επέκτασης της διαιτητικής συμφωνίας έναντι τρίτων προσώπων; - Ιδίως η θεωρία του ομίλου εταιριών

α. Η δικαιοδοτική εκφορά του ζητήματος

β.

Η ουσιαστική εκφορά του ζητήματος και η διαπλοκή της με τη δικαιοδοτική

γ.

Το ζήτημα υπό την οπτική γωνία του εφαρμοστέου επί της διαιτητικής συμφωνίας δικαίου

δ.

Η επέκταση της διαιτητικής συμφωνίας έναντι τρίτων προσώπων στο ελληνικό δίκαιο

αα. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

ββ.

Πλαγιαστική άσκηση διαιτητικής προσφυγής από τον δανειστή του συμβαλλόμενου στη διαιτητική συμφωνία μέρους κατά το ελληνικό δίκαιο;

a. Οι υποστηριχθείσες απόψεις – Αδυναμίες αυτών

b. Η ορθή θέση

aa.

Η ρύθμιση της πλαγιαστικής αγωγής στο άρθρο 72 ΚΠολΔ

bb.

Επί της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 72 ΚΠολΔ στη διαιτητική δίκη

α.

Γενικά περί της δυνατότητας εφαρμογής των διατάξεων του ΚΠολΔ που διέπουν τη διαγνωστική δίκη στη διαιτησία

β. Ειδικά επί της ρύθμισης του άρθρου 72 ΚΠολΔ

γ.

Το πρόβλημα ως εκ της επέκτασης του ευνοϊκού μόνον δεδικασμένου στον αληθή δικαιούχο οφειλέτη

δ.

Το πρόβλημα της «ανάλωσης» της διαιτητικής συμφωνίας με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σε συνδυασμό προς τη συντρέχουσα φύση της νομιμοποίησης του πλαγιαστικώς ενάγοντος

ε.

Το πρόβλημα της αδυναμίας του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφανθεί δεσμευτικά επί της αξίωσης του πλαγιαστικώς προσφεύγοντος δανειστή επί της οποίας θεμελιώνεται η δικαιοδοσία του

cc. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

γγ.

Άρση της αυτοτέλειας νομικών προσώπων και η θεωρία του ομίλου εταιριών

a.

Διαιτητική συμφωνία και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

b.

Διαιτητική συμφωνία και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου επί ομίλου εταιριών

ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου

1. Δικαίωμα διορισμού κοινού διαιτητή

2.

Αδυναμία διορισμού κοινού διαιτητή – Εξουσίες του δικαστηρίου

Άρθρο 17: Ορισμός διαιτητών από το δικαστήριο

Η διάταξη του άρθρου

Άρθρο 18: Λόγοι εξαίρεσης

Ι.

Υποχρέωση αποκάλυψης των λόγων εξαίρεσης

1. Περιεχόμενο της υποχρέωσης αποκάλυψης

2.

Η νομική φύση της υποχρέωσης αποκάλυψης και οι συνέπειες παραβίασής της

ΙΙ. Λόγοι εξαίρεσης διαιτητών

1. Οι κατ’ ιδίαν λόγοι εξαίρεσης

2.

Η καταχρηστική προβολή λόγων εξαίρεσης – Guerilla tactics

ΙΙΙ. Αποκλεισμός λόγων εξαίρεσης

1. Αποκλεισμός των μη προταθέντων λόγων εξαίρεσης;

2.

Δεδικασμένο ως προς τους δικαστικώς κριθέντες λόγους εξαίρεσης

Άρθρο 19: Διαδικασία εξαίρεσης

Ι.

Συμφωνία των μερών για τη διαδικασία εξαίρεσης

ΙΙ.

Η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία εξαίρεσης

1. Η διαδικασία ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου

2. Η δικαστική διαδικασία εξαίρεσης διαιτητών

Άρθρο 20: Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή

Ι.

Υποχρεώσεις των διαιτητών και απαλλαγή τους απ’ αυτές

ΙΙ. Διαδικασία παύσης του διαιτητή

ΙΙΙ.

Συνέπειες της παύσης της εξουσίας του διαιτητή

Άρθρο 21: Διορισμός αντικαταστάτη διαιτητή

Ι.

Περιπτώσεις και διαδικασία αντικατάστασης διαιτητή

ΙΙ.

Η συνέχιση της διαδικασίας μετά την αντικατάσταση του διαιτητή

ΙΙΙ.

Υποχρέωση καλόπιστης διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης – Συνέπειες της παράβασής της στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού διαιτητών

Άρθρο 22: Ευθύνη διαιτητών

Ι. Ευθύνη των διαιτητών

II.

Εφαρμοστέο δίκαιο επί της ευθύνης των διαιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 23: Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του

Ι. Η δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

1.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της εξουσίας του διαιτητικού δικαστηρίου να κρίνει τη δικαιοδοσία του

α. Εισαγωγή

β.

Η αρχή της αυτοτέλειας ή του χωρισμού της διαιτητικής συμφωνίας

γ. Περιπτώσεις μη ισχύος της αρχής της αυτοτέλειας

δ.

Τα όρια της αρχής της αυτοτέλειας ή μπορεί να επιβιώνει μία διαιτητική συμφωνία μίας παράνομης ή ανήθικης σύμβασης στην οποία περιέχεται;

ε. Η λειτουργία της αρχής της αυτοτέλειας επί διαφθοράς

2.

Ειδικότερα επί της εξουσίας του διαιτητικού δικαστηρίου να κρίνει τη δικαιοδοσία του

3.

Κατ’ ένσταση και αυτεπάγγελτη έρευνα της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

α. Ενστάσεις κατά της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

αα.

Ενστάσεις για παντελή έλλειψη της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

ββ.

Ενστάσεις για μερική έλλειψη της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

β.

Ο αποκλεισμός της μεταγενέστερης προβολής των ενστάσεων, που αφορούν τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

αα. Η καθιερούμενη ρύθμιση του άρθρου 23 §

ββ.

Άρση του αποκλεισμού των ενστάσεων επί υπερτέρου συμφέροντος

ΙΙ.

Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου επί της δικαιοδοσίας του

1. Το ζήτημα της «οριστικότητας» των διαιτητικών αποφάσεων

2.

Το επιτρεπτό άσκησης αγωγής ακύρωσης κατά της απόφασης ως προς τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

3.

Αμοιβαία επίδραση αποφάσεων της κρατικής δικαιοδοσίας ή και των διαιτητικών δικαστηρίων ως προς τη δικαιοδοσία των τελευταίων

α.

Δεσμευτικότητα της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου ως προς τη δικαιοδοσία του

β.

Δεσμευτικότητα της απόφασης του κρατικού δικαστηρίου ως προς τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου κατ’ άρθρο 12 §

Άρθρο 24: Πρόσθετοι διάδικοι και συνένωση διαιτησιών

Ι.

Υποκειμενική διεύρυνση της διαιτητικής δίκης (24 § 1)

ΙΙ. Συνένωση διαιτητικών δικών (24 § 2)

ΙΙΙ.

Ειδική διαδικαστική συμφωνία των μερών (24 § 3)

IV.

Ενδοτικός χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου

Άρθρο 25: Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II.

Η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου για λήψη ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ.

Οι προϋποθέσεις λήψης των ασφαλιστικών μέτρων

ΙV. Η προσωρινή διαταγή

V.

Η τυπική και ουσιαστική δεσμευτικότητα των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

VI.

Η αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

1.

Η επικύρωση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων υπό το κράτος του ν. 2735/1999

2.

Το νέο σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων υπό το κράτος του ν. 5016/2023

α. Η διάταξη του άρθρου 25 §

β. Ζητήματα σύγκρουσης δικαιοδοσιών

VII.

Η ανάκληση ή μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων

VII.

Εύλογη αποζημίωση σε περίπτωση αδικαιολόγητων ασφαλιστικών μέτρων.

1. Η ρύθμιση του άρθρου 25 §

2. Πίσω από τη ρύθμιση του άρθρου 25 §

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 26: Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης

Ι.

Η τήρηση της αρχής της ισότητας και της ακρόασης στη διαιτητική διαδικασία

1.

Γενικά περί της ισχύος των αρχών της ισότητας και ακρόασης στη διαιτητική δίκη

2.

Το ειδικότερο περιεχόμενο των αρχών της ισότητας και ακρόασης στη διαιτητική δίκη

ΙΙ. Οι συνέπειες από την παράβαση των αρχών

Άρθρο 27: Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων

Ι.

Καθορισμός της διαιτητικής διαδικασίας από τα μέρη

ΙΙ.

Καθορισμός της διαιτητικής διαδικασίας από το διαιτητικό δικαστήριο

ΙΙΙ.

Η τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας της διαιτησίας, της διαιτητικής διαδικασίας και της διαιτητικής απόφασης

IV. Γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου

Άρθρο 28: Τόπος της διαιτησίας

Ι. Ο τόπος της διαιτησίας

1. Η σημασία του τόπου της διαιτησίας

2. Ο καθορισμός του τόπου της διαιτησίας

α. Η σχέση της διάταξης του άρθρου 28 με εκείνη του άρθρου 3 § 1

β. Ο καθορισμός του τόπου της διαιτησίας από τα μέρη

γ.

Ο καθορισμός του τόπου της διαιτησίας από το διαιτητικό δικαστήριο

ΙΙ.

Διεξαγωγή των συνεδριάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου

1. Γενικώς

2.

Ειδικώς οι διαδικτυακές συνεδριάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου

Άρθρο 29: Έναρξη της διαιτησίας

Ι.

Η σημασία της έναρξης της διαιτησίας – Τα (ουσιαστικά) αποτελέσματα της προσφυγής στη διαιτησία

1.

Ο νομοθετικός σκοπός και η έννοια της διάταξης του άρθρου 29 §

2.

Το ζήτημα των ουσιαστικών συνεπειών από την υποβολή της διαφοράς στη διαιτησία

ΙΙ.

Το ζήτημα της εκκρεμοδικίας ή των παράλληλων δικών από την υποβολή της διαφοράς στη διαιτησία

ΙΙΙ.

Καθορισμός του χρονικού σημείου έναρξης της διαιτησίας

IV. Η απάντηση στην προσφυγή στη διαιτησία

Άρθρο 30: Γλώσσα

Ι.

Η σημασία της γλώσσας της διαιτητικής διαδικασίας

ΙΙ.

Ο καθορισμός της γλώσσας της διαιτητικής διαδικασίας

1. Ο καθορισμός της γλώσσας από τα μέρη

2. Ο καθορισμός της γλώσσας από το διαιτητικό δικαστήριο

3.

Οι συνέπειες του καθορισμού της γλώσσας της διαιτητικής διαδικασίας

4. Συνέπειες της μη τήρησης της γλώσσας της διαδικασίας

Άρθρο 31: Δικόγραφο αγωγής και δικόγραφο απάντησης στην αγωγή

Ι. Η διαιτητική αγωγή

1.

Διάκριση προσφυγής στη διαιτησία και διαιτητικής αγωγής

2.

Το ειδικότερο περιεχόμενο της διαιτητικής αγωγής και ανταγωγής

3. Η απάντηση του εναγόμενου

4.

Συνέπειες της παράλειψης του ενάγοντα να υποβάλει την αγωγή του υπό τους όρους του άρθρου 31 § 1 και του εναγόμενου να απαντήσει στην αγωγή

5.

Υποβολή των αποδεικτικών εγγράφων και μνεία των λοιπών αποδεικτικών μέσων

ΙΙ. Η μεταβολή ή συμπλήρωση του αιτήματος

ΙΙΙ.

Ειδικότερα η άσκηση διαιτητικής ανταγωγής

Άρθρο 32: Ακροαματική και γραπτή διαδικασία

Ι. Η διαδικαστική οργάνωση της διαιτησίας

ΙΙ. Η διαφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης

Άρθρο 33: Ερημοδικία

Ι.

Ερημοδικία του ενάγοντος ή του αντενάγοντος

1. Ερημοδικία του ενάγοντος

2. Ερημοδικία του αντενάγοντος

3. Οι συνέπειες της περάτωσης της διαδικασίας

ΙΙ. Παράλειψη του εναγομένου να απαντήσει

ΙΙΙ.

Παράλειψη παράστασης και προσκόμισης αποδείξεων

Άρθρο 34: Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο

Ι. Διορισμός πραγματογνωμόνων

1. Διορισμός από το διαιτητικό δικαστήριο

2. Διορισμός από τα μέρη

ΙΙ. Διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης

Άρθρο 35: Επίδειξη εγγράφων και προσκομιδή αποδείξεων

Ι.

Η επίδειξη εγγράφων και η προσκομιδή αποδείξεων

ΙΙ.

Η διαδικασία επίδειξης εγγράφων και προσκομιδής αποδείξεων

Άρθρο 36: Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων

Ι.

Η συνδρομή των πολιτειακών δικαστηρίων στη διεξαγωγή της απόδειξης

II.

Αρμοδιότητα και διαδικασία των πολιτειακών δικαστηρίων

ΙΙΙ. Διεξαγωγή αποδείξεων στην αλλοδαπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 37: Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς

I.

Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από τους διαδίκους

1. Η εξουσία των μερών για επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

α. Η προέλευση της εξουσίας των μερών

β.

Περιορισμοί στην εξουσία των μερών να καθορίσουν το επί της ουσίας της διαφοράς εφαρμοστέο δίκαιο

αα. Επί εννόμων σχέσεων με στοιχείο αλλοδαπότητας;

ββ. Επί όλων των εννόμων σχέσεων;

γγ. Περιεχόμενο της παραπομπής στο δίκαιο μίας πολιτείας.

δδ.

Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου για την επίλυση της διαφοράς έναντι της lex contractus;

2.

Μορφές και περιεχόμενο της επιλογής του εφαρμοστέου επί της ουσίας της διαφοράς δικαίου

α. Άμεση και έμμεση επιλογή εθνικού δικαίου

β. Επιλογή μη εθνικού δικαίου

αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ββ. Η έννοια των ανεθνικών κανόνων – Η lex mercatoria

γγ.

Η παρεχόμενη από το άρθρο 37 § 1 ευχέρεια επιλογής ανεθνικών κανόνων

γ.

Η διάταξη του άρθρου 37 § 1 και η τελολογική και συστηματική εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

αα. Το άρθρο 37 § 1 και οι αναγκαστικού δικαίου κανόνες

ββ.

Η προκαθεστηκυία λειτουργία του φραγμού της δημόσιας τάξης

δ.

Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη των υπερισχυουσών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου; - Iura novit arbiter

αα.

Η υποχρέωση των διαιτητών για αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη των υπερισχυουσών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου

ββ.

Η υποχρέωση για αυτεπάγγελτη εφαρμογή του δικαίου υπό το πρίσμα των ισχυουσών στη δίκη θεμελιωδών αρχών

γγ.

Οι ισχύουσες στη διαιτητική δίκη αρχές και η αρχή iura novit curia

δδ.

Η κτήση γνώσης από το διαιτητικό δικαστήριο του οπωσδήποτε εφαρμοστέου δικαίου

εε. Iura novit curia και αμεροληψία των διαιτητών

ΙΙ.

Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από το διαιτητικό δικαστήριο

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.

Προϋποθέσεις και περιεχόμενο της επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τους διαιτητές

ΙΙΙ.

Η κρίση του διαιτητικού δικαστηρίου κατά δικαία κρίση (ex aequo et bono) ή κατά την επιείκεια (amiable compositeur) και η λήψη υπόψη των όρων της σύμβασης και των εμπορικών συνηθειών

1. Η κρίση ex aequo et bono

α. Εισαγωγικά

β. Ο νομικός χαρακτήρας της ex aequo et bono κρίσης

γ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις της κρίσης ex aequo et bono

δ. Η κατ’ επιείκεια κρίση (ως amiable compositeur)

2.

Απόφαση σύμφωνα με τη σύμβαση και με τη λήψη υπόψη των εμπορικών συνηθειών

ΙV.

Το ζήτημα των ουσιαστικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου

1.

Η εφαρμογή κανόνων αναγκαστικού δικαίου του τόπου της διαιτησίας

2.

Η εφαρμογή κανόνων αναγκαστικού δικαίου της lex contractus

3.

Η εφαρμογή κανόνων αναγκαστικού δικαίου ξένων προς τη lex contractus.

α.

Οι υποστηριζόμενες απόψεις – Επιφυλάξεις ως προς την ορθότητά τους

β. Κριτική – Η ορθή άποψη

γ. Η έμμεση υποχρέωση εφαρμογής μέσω της δημόσιας τάξης

4. Τελικές παρατηρήσεις

5.

Αυτονομία των μερών και υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

α. Εισαγωγή

β.

Η εφαρμογή υπερισχυόντων κανόνων αναγκαστικού δικαίου στη διεθνή διαιτησία: Ένα σύνθετο ζήτημα στην πραγματική του διάσταση

αα.

Η έννοια των υπερισχυόντων κανόνων αναγκαστικού δικαίου

ββ.

Αυτονομία των μερών και υπερισχύοντες κανόνες αναγκαστικού δικαίου: Το άρθρο 37 του ν. 5016/2023

γγ. Ενδιάμεσα συμπεράσματα

δδ.

Συνδέεται η υποχρέωση εφαρμογής υπερισχυόντων κανόνων αναγκαστικού δικαίου με το πεδίο εφαρμογής είτε των Κανονισμών Ρώμη Ι και ΙΙ είτε του γενικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

εε.

Ενωσιακή δημόσια τάξη, υπερισχύοντες κανόνες αναγκαστικού δικαίου και αυτονομία των μερών: Σχέση έντασης

γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Άρθρο 38: Απόφαση από περισσότερους διαιτητές

Ι. Η λήψη της διαιτητικής απόφασης

1. Τρόπος λήψης της διαιτητικής απόφασης

2. Η διάσκεψη προς λήψη απόφασης

ΙΙ. Επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων

Άρθρο 39: Συμβιβασμός

Ι.

Ο συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας

ΙΙ.

Διαιτητική απόφαση με βάση τον συμβιβασμό των μερών

1.

Προϋποθέσεις για την έκδοση διαιτητικής απόφασης με περιεχόμενο τον συμβιβασμό

α. Κοινή αίτηση των μερών – Διάκριση από τον συμβιβασμό

β. Διαπίστωση της κατάρτισης του συμβιβασμού

γ.

Έλεγχος της νομιμότητας του συμβιβασμού και ο ειδικότερος έλεγχος ως προς την εναρμόνισή του με τη δημόσια τάξη

2.

Συνέπειες της διαιτητικής απόφασης με περιεχόμενο τον συμβιβασμό

Άρθρο 40: Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης

Ι. Η έκδοση της διαιτητικής απόφασης

1. Τελείωση και έκδοση της διαιτητικής απόφασης

2. Είδη των εκδιδόμενων διαιτητικών αποφάσεων

3. Η υπογραφή της διαιτητικής απόφασης

4. Η παράδοση της διαιτητικής απόφασης

ΙΙ. Το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης

1.

Το αναγκαίο περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης – Οι αιτιολογίες αυτής

2.

Λοιπά αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της διαιτητικής απόφασης

Άρθρο 41: Περάτωση της διαιτησίας – Αμοιβή και έξοδα

Ι. Περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.

Περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας με πράξη του διαιτητικού δικαστηρίου

α. Παραίτηση του ενάγοντα από τη διαιτητική αγωγή

β.

Συμφωνία των μερών για περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας

γ.

Διαπίστωση του διαιτητικού δικαστηρίου, ότι η συνέχιση της διαιτητικής διαδικασίας είναι περιττή ή αδύνατη

δ. Η νομική φύση της πράξης περάτωσης της διαδικασίας

αα. Εισαγωγικές επισημάνσεις

ββ. Ουσιώδη χαρακτηριστικά των διαιτητικών αποφάσεων

γγ.

Η ειδικότερη νομική φύση της πράξης περάτωσης της διαιτητικής διαδικασίας

ε. Συνέπειες της περάτωσης της διαιτητικής διαδικασίας

ΙΙ.

Δαπάνη της διαιτησίας και κατάθεση της διαιτητικής απόφασης

1. Ο επιμερισμός της δαπάνης της διαιτησίας

2. Κατάθεση της διαιτητικής απόφασης

Άρθρο 42: Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης, έκδοση συμπληρωματικής διαιτητικής απόφασης

Ι.

Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης

ΙΙ.

Διαδικασία και συνέπειες διόρθωσης και ερμηνείας της διαιτητικής απόφασης

ΙΙΙ.

Συμπλήρωση της διαιτητικής απόφασης ως προς τα μη κριθέντα αιτήματα.

1. Το καθεστώς υπό την ισχύ του ν. 2735/1999

2. Το ισχύον καθεστώς του ν. 5016/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 43: Αγωγή ακύρωσης

Ι. Το ένδικο βοήθημα της αγωγής ακύρωσης

1. Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων

2.

Είναι επιβεβλημένος ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων;

α.

Το ζήτημα του συμβατικού ή/και του νομοθετικού αποκλεισμού της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης

β.

Το ζήτημα υπό το πρίσμα της αναγκαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 43 του ν. 5016/2023, αλλά και του Συντάγματος

3. Η νομική φύση της αγωγής ακύρωσης

α. Αγωγή ή ένδικο μέσο;

β.

Αγωγή ή ανακοπή; - Το ζήτημα των προσθέτων λόγων ακύρωσης

4.

Η αποκλειστικότητα του ενδίκου βοηθήματος της αγωγής ακύρωσης

α.

Προβολή της ακυρωσίας διαιτητικής απόφασης κατ’ ένσταση;

β.

Παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους διαιτητικής απόφασης μέσω παρεμπίπτουσας αγωγής, ανταγωγής ή ανακοπής

γ.

Δυνατότητα έγερσης αναγνωριστικής αγωγής επί αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων;

αα. Η κρατούσα στη νομολογία θέση

ββ. Η άποψη της θεωρίας

γγ. Η ορθή άποψη

5. Άσκηση και διαδικασία της αγωγής ακύρωσης

α. Αρμοδιότητα και νομιμοποίηση

β. Η νομιμοποίηση

γ. Προθεσμία της αγωγής ακύρωσης

δ. Διαδικασία και ένδικα μέσα

6.

Έκταση της εξουσίας κρίσης του πολιτειακού δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης

α. Οι αφετηρίες του προβλήματος

β. Η στάση της νομολογίας

γ. Σύντομη συγκριτική επισκόπηση

δ.

Η ιδιαίτερη φύση των λόγων ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης – Η εξουσία του πολιτειακού δικαστηρίου επί των λοιπών, πλην της δημόσιας τάξης, λόγων ακύρωσης

ε.

Το δικαιοπολιτικό ζήτημα και η τελολογική στάθμιση – Η ουσία του δικαστικού ελέγχου επί αγωγής ακύρωσης

αα. Το δικαιοπολιτικό και τελολογικό διακύβευμα

ββ.

Η ουσία του δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων, ιδίως ως προς τον έλεγχο αντίθεσής τους προς τη δημόσια τάξη

γγ. Ο προβαλλόμενος αντίλογος - Κριτική

δδ. Τελικές παρατηρήσεις

7.

Η αλληλεπίδραση διαδικασίας ακύρωσης και διαδικασίας αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστής διαιτητικής απόφασης

α. Εισαγωγή

β.

Αποκλεισμός των λόγων ακύρωσης ή των κωλυμάτων αναγνώρισης ή κήρυξης εκτελεστής της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης

αα. Εισαγωγή

ββ. Αποκλεισμός με στενή έννοια

a. Ο καθιερούμενος από τον ν. 5016/2023 αποκλεισμός

b. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από τη νομολογία

γ.

Επίδραση της διαδικασίας της αγωγής ακύρωσης στη διαδικασία αναγνώρισης

αα.

Η ενέργεια του αποκλεισμού και το σύστημα του διπλού δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων

ββ.

Η επίδραση της απόρριψης της αγωγής ακύρωσης στη διαδικασία αναγνώρισης

γγ.

Ο μη προβληθείς λόγος ακύρωσης και η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας ακύρωσης

δδ.

Επίδραση των ενεργειών από την απόφαση, που κάνει δεκτή την αγωγή ακύρωσης, στη διαδικασία αναγνώρισης

a. Διακριτική ευχέρεια αναγνώρισης ή όχι;

b. Εδαφική, ανεθνική και άλλες προσεγγίσεις

c.

Αναγνώριση της αλλοδαπής ακυρωτικής απόφασης και αναγνώριση της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης

ΙΙ. Οι λόγοι ακύρωσης

1.

Οι λόγοι ακύρωσης, που πρέπει να προβληθούν από τον ενάγοντα

α. Κύρος της διαιτητικής συμφωνίας

αα. Έκταση του λόγου ακύρωσης

ββ.

Ακύρωση και επί αποφατικής της δικαιοδοσίας διαιτητικής απόφασης

γγ.

Τα ειδικότερα ζητήματα ακυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας και το εφαρμοστέο επ’ αυτών δίκαιο

β. Παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης οιουδήποτε μέρους

αα. Έκταση του δικαιώματος ακρόασης

ββ. Περιεχόμενο του δικαιώματος ακρόασης

γγ.

Υποχρεώσεις του διαιτητικού δικαστηρίου από το δικαίωμα ακρόασης

γ.

Διαφορά εκτός διαιτητικής συμφωνίας και υπέρβαση της διαιτητικής συμφωνίας

αα. Εισαγωγικές επισημάνσεις

ββ.

Ειδικότερες εκφάνσεις της υπέρβασης εξουσίας των διαιτητών

γγ. Δυνατότητα μερικής ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης

δ.

Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή διαιτητική διαδικασία κατά παράβαση της διαιτητικής συμφωνίας ή του νόμου

αα. Πλημμελής συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου

a.

Η συμφωνία των μερών ως προς τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου

b.

Οι ρυθμίσεις του νόμου ως προς τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου

ββ.

Διαιτητική διαδικασία κατά παράβαση της διαιτητικής συμφωνίας ή του νόμου

a.

Η έννοια της διαιτητικής διαδικασίας και οι σχετικές με αυτήν παραβάσεις.

b.

Η διαδικαστική αυτονομία των μερών και η ενυπάρχουσα αντινομία μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 43 § 2 εδ. α΄ υποεδ. αδ΄ του ν. 5016/2023 και V 1 d της ΣΝΥ

c.

Παραβάσεις της διαιτητικής διαδικασίας και η υπαγωγή τους στο πραγματικό του λόγου ακύρωσης του άρθρου 43 § 2 εδ. α΄ υποεδ. αδ΄

ε.

Συνδρομή λόγου αναψηλάφησης από τους αριθμούς 6 και 10 του άρθρου 544 ΚΠολΔ

αα.

Η νέα διάταξη του άρθρου 43 § 2 εδ. α υποεδ. αε΄

ββ.

Οι λόγοι αναψηλάφησης ως περιεχόμενο της δημόσιας τάξης;

γγ.

Η λειτουργία των λόγων αναψηλάφησης ως λόγων ακύρωσης – Διαδικαστικά ζητήματα και το ζήτημα της επανεξέτασης της ουσίας της διαφοράς

a. Εισαγωγικώς

b.

Η αρχή της απαγόρευσης της ουσιαστικής αναδίκασης της υπόθεσης (απαγόρευση της révision au fond ή της de novo judicial review) και οι λόγοι ακύρωσης κατά το άρθρο 43 § 2 εδ. α΄ υποεδ. αε΄

c.

Τα αποτελέσματα της ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης λόγω συνδρομής λόγου αναψηλάφησης

2. Οι αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενοι υπόψη λόγοι ακύρωσης

α.

Το αντικείμενο της διαφοράς δεν είναι δεκτικό υπαγωγής στη διαιτησία

αα. Η νομική φύση του κωλύματος

ββ. Υποκειμενικό και αντικειμενικό εύρος του κωλύματος

γγ. Διεθνής διαιτησία και πτώχευση

a. Το ζήτημα στο Ενωσιακό πλαίσιο

b. Το ζήτημα στο πλαίσιο του ν. 3858/2010

β.

Η διαιτητική απόφαση είναι αντίθετη προς τη διεθνή δημόσια τάξη, όπως αυτή νοείται στο άρθρο 33 του Αστικού Κώδικα

αα.

Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

ββ.

Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά την ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων

a. Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη

b. Η έννοια της δημόσιας τάξης

aa.

Η έννοια της δημόσιας τάξης κατ’ άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ

bb.

Η έννοια της δημόσιας τάξης κατ’ άρθρο 43 § 2 εδ. β΄ υποεδ. ββ΄ του ν. 5016/2022

cc.

Το μέτρο του δικαστικού ελέγχου στο πλαίσιο αναγνώρισης της ισχύος και της εκτέλεσης των διαιτητικών αποφάσεων μέσω του φραγμού της δημόσιας τάξης

dd.

Πότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 43 § 2 εδ. β΄ υποεδ. ββ΄;

i. Οι θέσεις της ΑΠ 2111/2017

ii. Κριτική των θέσεων της ΑΠ 2111/2017

a.

Εύρος και λειτουργία της κατ’ άρθρο 34 § 2 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 2735/1999 (αλλά και εκείνης του άρθρου 43 § 2 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 5016/2023) έννοιας της δημόσιας τάξης

b.

Περιεχόμενο της δημόσιας τάξης, αρχές ή κανόνες αναγκαστικού δικαίου;.

c. Ανήκουν στη δημόσια τάξη οι συνταγματικές ρυθμίσεις;

d. Τελικές επισημάνσεις

ee. Ουσιαστική και δικονομική και δημόσια τάξη

i. Επί της διάκρισης – Η δικονομική δημόσια τάξη

ii.

Περιπτώσεις παραβίασης της δικονομικής δημόσιας τάξης

iii. Η παραβίαση της ουσιαστικής δημόσιας τάξης.

a.

Η ουσία του δικαστικού ελέγχου υπό το πρίσμα της δημόσιας τάξης

b.

Υπερισχύοντες κανόνες αναγκαστικού δικαίου και δημόσια τάξη

c.

Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων στο σύστημα της διεθνούς διαιτησίας

aa. Η διεθνής διαιτησία με το βλέμμα στο μέλλον

bb.

Κοινές αρχές του συστήματος δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφά­σεων στο διεθνές πεδίο

cc.

Η αποκλειστικότητα της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της πολιτείας του τόπου της διαιτησίας

dd.

Η εξισορρόπηση των αναγκών της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας με τα πολιτειακά συμφέροντα, που διασφαλίζονται μέσω των υπερισχυόντων κανόνων αναγκαστικού δικαίου

ee. Τελικές παρατηρήσεις

d.

Περιπτώσεις παραβίασης της ουσιαστικής δημόσιας τάξης

ΙΙΙ. Απαράδεκτο λόγων ακύρωσης

IV. Αναπομπή στο διαιτητικό δικαστήριο

1. Γενικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης

2. Ειδικά ζητήματα της ρύθμισης

V.

Αναβίωση της διαιτητικής συμφωνίας σε περίπτωση ακύρωσης

1.

Αναβίωση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου μετά την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης;

α.

Η έκδοση της διαιτητικής απόφασης αποτελεί λόγο παύσης της ισχύος της διαιτητικής συμφωνίας;

β.

Ενεργοποίηση ή αναβίωση της διαιτητικής συμφωνίας σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης;

γ. Τελικές παρατηρήσεις

VI. Παραίτηση από την αγωγή ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 44: Δεδικασμένο και εκτελεστότητα

I.

Δεδικασμένο και εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων

α.

Τυπικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων

β.

Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο και αυτονομία των μερών

γ. Το ουσιαστικό δεδικασμένο των διαιτητικών αποφάσεων

αα.

Αποκλίσεις στη διαιτησία ως προς το ουσιαστικό δεδικασμένο

ββ.

Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου των διαιτητικών αποφάσεων

a. Τα αντικειμενικά όρια ως προς το κύριο ζήτημα

b. Τα αντικειμενικά όρια ως προς το προδικαστικό ζήτημα

aa. Επί του πεδίου της εσωτερικής διαιτησίας

bb. Επί του πεδίου της διεθνούς διαιτησίας

γγ.

Τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου των διαιτητικών αποφάσεων

a.

Η αδιάστικτη παραπομπή στις διατάξεις περί υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου των δικαστικών αποφάσεων

b.

Η επέκταση του δεδικασμένου έναντι του διαδόχου του αρχικού διαδίκου.

3.

Διαπλαστική ενέργεια και λοιπές ενέργειες των διαιτητικών αποφάσεων – Ουσιαστική επενέργεια του δεδικασμένου των διαιτητικών αποφάσεων;

4. Η εκτελεστότητα των διαιτητικών αποφάσεων

IΙ.

Δίκαιο διέπον τις ενέργειες της διαιτητικής απόφασης

1.

Οι διάφορες απόψεις και τάσεις που επικρατούν στη διεθνή θεωρία

2. Η ορθή τοποθέτηση του ζητήματος

α. Ημεδαπές διαιτητικές αποφάσεις

β. Αλλοδαπές διαιτητικές αποφάσεις

IΙΙ.

Αναστολή εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης

Άρθρο 45: Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Ι. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου

ΙΙ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου

Άρθρο 46: Οργανισμοί θεσμικής διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΈΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 48: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49: Καταργούμενες Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο

Παράρτημα

Βιβλιογραφικός πίνακας

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
 

Related editions

Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Πλήρης θεωρητική ανάπτυξη των ερμηνευτικών ζητημάτων από την εφαρμογή του άρθρου IV και ανάλυση των πρακτικών συνεπειών
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Α. Καΐσης, Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών, 1995
  Αν και η διεθνής εμπορική διαιτησία έχει πανθομολογούμενα αναμφισβήτητη σπουδαιότητα για την προώθηση του διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου, ώστε το ενδιαφέρον για την...