Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 1, 2015


Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 1, 2015

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η εκτενώς ευρετηριασμένη (ανά άρθρο επιμέρους λήμμα) νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη διαρρεύσασα δεκαπενταεντία.

Προτάσσεται ιστορική αναδρομή του ΚΠολΔ και τινά περί προσωρινής δικαστικής προστασίας, διαχρονικώς (ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δυτική Ευρώπη), ακολουθεί δε εκτενής Εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ΚΠολΔ, με βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση των παραδοχών.

Τα συνοπτικά και τα αναλυτικά περιεχόμενα οι συντομογραφίες και τα ευρετήρια (Ειδικό και Γενικό Ενημερωτικών Σημειωμάτων), συμπληρώνουν το εισαγωγικό μέρος του πονήματος.

Ακολουθεί το κύριο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό, προτάσσεται η βιβλιογραφία και νομολογία επί της έννοιας των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και επί των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να είναι τοιαύτα μέτρα και ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας και νομολογίας κατ’ άρθρο (682 έως και 735). Η νομολογία συχνότατα σχολιάζεται από τον συγγραφέα εκτενώς, παρατίθενται δε σε υποσημειώσεις άλλες αποφάσεις οι οποίες αποφαίνονται ομοίως προς το συγκεκριμένο λήμμហόπου υπάρχει διχογνωμία, επισημαίνεται με παράθεση της αντίθετης προς το λήμμα νομολογίας.

Το πόνημα τελειώνει με παράθεση της νομολογίας/βιβλιογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων έργων (ν. 2522/1997, ν. 3886/2011) και των διεθνών συμβάσεων (Βρυξελών, Χάγης, ΕΣΔΑ), καθώς και μελετών του συγγραφέα σε ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασφαλιστικά Μέτρα
Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου
Σχολιασμένη νομολογία και βιβλιογραφία. Νομικές μελέτες - Γνωμοδοτήσεις του συγγραφέως
Φιλολογική επιμέλεια ύλης: Άρτεμις Κυρ. Γεωργίου, Τελειόφοιτη του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2015
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-568-269-9
Σελίδες
XLI + 825
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Α. ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

Ακίνητα

Αναστολή εκτελέσεως

Απαγωγή διεθνής παιδιών

Απαλλοτρίωση αναγκαστική

Δεδικασμένο

Διαταγή πληρωμής

Εγγυοδοσία

Εκτέλεση αναγκαστική

Ένδικα μέσα

Επιχείρηση

Εταιρία

Γενικώς

Ανώνυμη εταιρία

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Κοινωνία (ΑΚ 790)

Κράτηση προσωπική

Νομικά πρόσωπα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Οργανισμός Συλλογικής Διαχειρίσεως (ΑΕΠΙ)

Σχέδια πόλεων

Πρωτόκολλα αποζημιώσεως

Πτώχευση

Σωματείο

Χορτονομή

Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ: Δεν νοείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (Άρθρα 682-703 ΚΠολΔ).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο

Επικείμενος κίνδυνος/επείγουσα περίπτωση

Ασφαλιστέο δικαίωμα

Ασφαλιστικό μέτρο· είναι παρεπόμενο της κύριας δίκης

Δικαίωμα προσδοκίας

Εγγυητής.

Εξασφάλιση της ασφαλιστέας αξιώσεως άλλοθεν (έννομο συμφέρον)

Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Νόμω βάσιμο ασφαλιστέας αξιώσεως

Παραγραφή

Προϋποθέσεις για λήψη ασφαλιστικών μέτρων

Στοιχεία των ληπτέων ασφαλιστικών μέτρων

Περιπτωσιολογία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΕΦΕ­ΤΕΙΟΥ – ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (διεθνής/εσωτερική)

Άρθρα

Αρμοδιότητα

Αναρμοδιότητα

Δωσιδικία κοινή

Δωσιδικία τόπου εκτελέσεως (ΚΠολΔ 683 § 4)

Παρέκταση αρμοδιότητας

Δικαιοδοσία (διεθνής/εσωτερική)

Διεθνής

Εσωτερική

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

Άρθρο 685.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΗ – ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ – ΕΝΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΗ – ΕΠΙΣΧΕΣΗ – ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΚΛΗΤΕΥΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ – ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ.

Άρθρο 686.

Αίτηση.

Περιεχόμενο/ορισμένο της αιτήσεως.

Επικουρική σώρευση.

Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Ανταίτηση.

Αντικείμενο της δίκης.

Δαπάνη δικαστική.

Διαδικασία.

Ένσημο δικαστικό

Μεταβολή του αιτήματος.

Δίκη

Εκκρεμοδικία.

Έννομο συμφέρον.

Ένσταση.

Επίδοση.

Επίσχεση.

Ερημοδικία.

Κατάχρηση δικαιώματος.

Νομιμοποίηση.

Όχληση.

Παραίτηση.

Παρέμβαση.

Πλαγιαστική άσκηση.

Προσεπίκληση.

Συζήτηση.

Συμβιβασμός.

Συνεκδίκαση.

Χρηματική ποινή.

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο

Αλλοδαπό δίκαιο

Ανάκληση/μεταρρύθμιση

Αντικειμενικό βάρος αποδείξεως

Αποδεικτικά μέσα

Διεθνής απαγωγή παιδιών

Έγγραφα

Δικαστικά τεκμήρια

Ένορκες βεβαιώσεις

Εξέταση διαδίκων

Ομολογία

Πιθανολόγηση

Προαπόδειξη

Προσωπικά δεδομένα (ν. 2472/1997)

Σύμβαση δικονομική

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ.

Άρθρο

Ανάκληση

Αναρμόδιο δικαστήριο

Απαγόρευση διαθέσεως περιουσίας

Αρμόδιο δικαστήριο

Άρνηση Υποθηκοφύλακα

Αυτεπάγγελτη έκδοση προσωρινής διαταγής

Δεσμευτικότητα της προσωρινής διαταγής

Διαπλαστική ενέργεια της προσωρινής διαταγής

Εκκαθαριστής

Εκτέλεση αναγκαστική

Εκούσια δικαιοδοσία

Έννομο συμφέρον

Ισχύς απαγορεύσεως της διαθέσεως έναντι τρίτων

Κτηματολογικά φύλλα

Νομική φύση

Παραβίαση της προσωρινής διαταγής

Πλουτισμός αδικαιολόγητος

Ποινική ευθύνη από τη μη συμμόρφωση στην προσωρινή διαταγή

Προηγούμενη ακρόαση

Προσημείωση

Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου

Προσωρινός διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρίας

Σημείωμα μη εκτελέσεως

Χαρακτηριστικά της προσωρινής διαταγής

Χρόνος ισχύος της προσωρινής διαταγής

Χρόνος υποβολής της αιτήσεως

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ – ΠΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΗ ΙΚΑΝΟ­ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Άρθρο 692.

Αίτημα παραδόσεως/αποδόσεως μισθίου.

Αίτημα προσωρινής παύσης της τοκογονίας.

Αίτημα προσωρινής παύσης της χρεώσεως καταναλωτών ύδατος με τα πάγια τέλη.

Απαγόρευση δημιουργίας αμετακλήτων καταστάσεων.

Απαγόρευση ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως.

Απαγόρευση προσβολής των δικαιωμάτων τρίτων.

Απαγορευτικός κανόνας της ΚΠολΔ 692 § 4.

Δεσμευτική δικονομική ρήτρα/Κατευθυντήρια οδηγία.

Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Διαρκείς έννομες σχέσεις.

Επικειμένη προσβολή δικαιώματος.

Έννομες συνέπειες από την παράβαση του κανόνα.

Επιλογή κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου.

Επιλογή του ολιγότερο επαχθούς ασφαλιστικού μέτρου.

Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εφ’ άπαξ εκπληρωτέα ασφαλιστέα αξίωση (παροχή).

Οριστική επίλυση της διαφοράς με το ασφαλιστικό μέτρο.

Παράβαση του κανόνα· ένδικα μέσα.

Πνευματική ιδιοκτησία.

Προσβολή εμπραγμάτου δικαιώματος.

Προσβολή προσωπικότητας.

Πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο· μη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος.

Προσωρινή απαγόρευση διαθέσεως εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

Προσωρινή αποδοχή υπηρεσιών μισθωτού.

Προσωρινή άρση της προσβολής της προσωπικότητας.

Προσωρινή επίδειξη εγγράφων.

Προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως· ισχύει ο κανόνας.

Ratio legis

Ρύπανση περιβάλλοντος.

Υποκατάστατο ασφαλιστικό μέτρο.

Υποχώρηση του κανόνα.

Χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού μέτρου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ/ΑΡΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Άρθρο 693.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 694.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Άρθρο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Γενικώς

Αναδρομική ενέργεια ανακλήσεως;

Αναστολή κατά την ΚΠολΔ 724 §

Απαλλοτρίωση αναγκαστική

Απόδειξη

Απόφαση ανακλήσιμη

Απόφαση επί αιτήσεως προς έκδοση απογράφου

Απόφαση παράγουσα οριστικότητα

Αρμοδιότητα

Άρνηση Υποθηκοφύλακα

Αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αποφάσεως

Βία ανώτερη

Ένδικα μέσα

Έννομο συμφέρον

Εκτέλεση αναγκαστική

Επείγουσα περίπτωση

Εφαρμοστέες διατάξεις

Κλήτευση

Νέα αίτηση ανακλήσεως

Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Νομιμοποίηση

Περιεχόμενο ανακλήσεως/μεταρρυθμίσεως

Πραγματογνώμων

Προσωρινό δεδικασμένο

Συζήτηση

Συντηρητική κατάσχεση δυνάμει εισαγγελικής εντολής

Τίτλος εκτελεστός

Χρόνος ισχύος αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Ανακλητική τριτανακοπή

Αντικείμενο της δίκης

Βασιμότητα ανακλητικής αιτήσεως

Έννομο συμφέρον/νομιμοποίηση (ενεργητική-παθητική)

Εφαρμοστέες διατάξεις

Νέα στοιχεία

Ανάκληση κατά την ΚΠολΔ 696 §

Αποτελέσματα της ανακλητικής αιτήσεως

Αρμοδιότητα

Βία ανώτερη

Δικαιώματα του κληθέντος και μη μετασχόντος στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων

Έννομο συμφέρον

Νέα στοιχεία

Νομιμοποίηση

Περιεχόμενο ανακλητικής αιτήσεως

Πλασματική εμφάνιση καθ’ ου

Προϋποθέσεις

Ανάκληση/μεταρρύθμιση (ΚΠολΔ 696 § 2)

Ανάκληση λόγω μεταβολής των πραγμάτων (ΚΠολΔ 696 § 3)

Ανάκληση/μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων περί ρυθμίσεως επιμέλειας και διατρο­φής ανηλίκων τέκνων

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Αναστολή εκτελέσεως από το Ακυρωτικό (ΚΠολΔ 565 § 2)

Απόσβεση απαιτήσεως/συναίνεση δανειστή/προσφορά άλλου περιουσιακού κινδύνου/αύξηση πε­ριουσίας οφειλέτη

Αρμοδιότητα

Ασφαλιστικά μέτρα νομής/κατοχής

Μεταβολή πραγμάτων· έννοια

Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο

Ανάκληση από το δικαστήριο της κύριας δίκης

Αντικείμενο της δίκης

Αρμοδιότητα (συντρέχουσα/αποκλειστική) δικαστηρίου της κύριας δίκης· έναρξη/λήξη

Αρμοδιότητα Πολυμελούς πρωτοδικείου

Αρμοδιότητα από τον εκδόν δικαστήριο

Αρμοδιότητα δικαστηρίου της κύριας δίκης

Αρμοδιότητα του εκδόντος/δευτεροβαθμίου δικαστηρίου

Αρμοδιότητα του δικαστηρίου της κύριας υποθέσεως

Αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου

Αρμοδιότητα του εφετείου

Ασφαλιστικά μέτρα νομής/κατοχής

Αοριστία της ανακλητικής αιτήσεως

«Εκκρεμής υπόθεση»· έννοια

Εκκρεμοδικία

Έννομο συμφέρον

Κλήτευση

«Κύρια υπόθεση»· έννοια

Μεταβολή πραγμάτων

Νομιμοποίηση

Περιορισμοί

Προϋποθέσεις ανακλήσεως

Στοιχεία της δικογραφίας

Σφάλματα αποδεικτικά/νομικά

Τι ερευνάται από το δικαστήριο της κύριας δίκης

Τρόπος ασκήσεως ανακλητικής αιτήσεως

Υποκατάστατο των ενδίκων μέσων

Χρόνος υποβολής της ανακλητικής αιτήσεως

Άρθρο

Υποχρεωτική ανάκληση

Απόρριψη της αγωγής

Αρμοδιότητα

«Εκκρεμής υπόθεση»· έννοια

Κατάργηση δίκης· παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής

Επανέγερση της αγωγής

Αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου

Αναβολή συζητήσεως

Άσκηση αναιρέσεως

Αυτοδίκαιη άρση ασφαλιστικού μέτρου· δυνητική ή υποχρεωτική ανάκληση· πότε

Αρμοδιότητα του εφετείου

Αλυσιτελές ανακλήσεως

Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους· κώλυμα προς ανάκληση· πότε

Τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής

Έννομο συμφέρον

Αρμοδιότητα του εκδόντος δικαστηρίου και της κύριας δίκης· πότε

«Εκκρεμής υπόθεση»· έννοια

Αναδρομικότητα

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Άρθρο

Αναίρεση

Ανέκκλητο αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

Αντέφεση

Απαλλοτρίωση αναγκαστική

Απόφαση επί ανακλητικής αιτήσεως

Διεθνής απαγωγής παιδιών (βλ. και στο λ. «Απαγωγή διεθνής παιδιών»)

Εκκλητό αποφάσεων εκδιδομένων κατά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (βλ. ανωτέρω και λ. «ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ –Απαλλοτρίωση αναγκαστική)

Εκπρόθεσμο ένδικο μέσο

Κοινωνία

Σωματείο

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο 702.

Γενικώς

Άρθρο 700.

Άρθρο

Άρθρο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (Άρθρα 704-736)

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο

Άρθρο

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Άρθρo 706 ΚΠολΔ

Άρθρo 1274 AK

Άρθρo 1276 AK

Άρθρo 1277 AK

Άρθρo 1278 AK

Άρθρo 1279 AK

Άρθρo 1323 AK

Άρθρo 1330 AK

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ.

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Αγωγή κατά τρίτου

Άδεια εκμεταλλεύσεως ΕΔΧ οχήματος

Ακυρότητα διαθέσεως

Αλλοδαπή διαιτητική απόφαση

Ανάκληση της συντηρητικής κατασχέσεως

Ανάλωση της συντηρητικής κατασχέσεως

Αντικείμενο της συντηρητικής κατασχέσεως

Αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Αξίωση από αδικοπραξία

Αξίωση ενσωματωμένη σε φορτωτική

Αξίωση από ναυάγιο πλοίου

Αξίωση εργολάβου κατά οικοπεδούχου

Απαγόρευση διαθέσεως κατεσχημένου

Αρμοδιότητα

Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις

Αυτοδίκαιη αποδυνάμωση/άρση της αποφάσεως περί συντηρητικής κατασχέσεως

«Διάθεση» κατά την ΚΠολΔ 715 § 1 εδάφ. πρώτο· έννοια

Διαταγή κατά το αγγλικό δίκαιο

Διατυπώσεις επιβολής συντηρητικής κατασχέσεως

«Δικαστήριο της κύριας δίκης»· έννοια

Ειδικά περιουσιακά στοιχεία (ΚΠολΔ 1022 επ.)

Ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ’ ου

Ενέχυρο

Έννομες συνέπειες

Έννομο συμφέρον

Επικαρπία

Επικείμενος κίνδυνος

Εταιρία αφανής

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης· εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε

Εταιρία υπό εκκαθάριση

Μεσεγγύηση δικαστική και συντηρητική κατάσχεση· διαφορές

Εκτέλεση αποφάσεως συντηρητικής κατασχέσεως· ανακοπή

Μεσεγγυούχος κατεσχημένων

Νομιμοποίηση

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.)

Παρέμβαση

Παύση ισχύος της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Προθεσμία ασκήσεως της κύριας αγωγής

Προσωρινή δέσμευση κατεσχημένου

Σήμα

Σκοπός της συντηρητικής κατασχέσεως

Συντηρητική κατάσχεση εις βάρος εταιρίας

Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας του δανειστή, ως τρίτου

Συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεως εις χείρας Δήμου

Συντηρητική κατάσχεση πολλών περιουσιακών στοιχείων

Συντηρητική κατάσχεση πλοίων

Συρροή συντηρητικής κατασχέσεως με αναγκαστική κατάσχεση

Τραπεζικές καταθέσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Γενικώς

Αναγκαστική εκτέλεση

Ανοικοδόμηση ακινήτου

Αξίωση από καταδολιευτική δικαιοπραξία

Αξίωση ενοχική

Αξίωση προς καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

Ασφαλιστέα απαίτηση (γενικώς)

Διάθεση του υπό μεσεγγύηση πράγματος

Δικαίωμα προσδοκίας

Δικαίωμα χρήσης

Δικαστική μεσεγγύηση και συντηρητική κατάσχεση

Έννομες συνέπειες

Έννομο συμφέρον

Επικείμενος κίνδυνος/επείγουσα περίπτωση

Επιχείρηση

Κριτήρια

Μεσεγγυούχος

Νόμισμα αλλοδαπό

Πλοίο

Προϋποθέσεις

Σκοπός

Συγκυριότητα

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

Άρθρo

Άρθρo

Άρθρo

Αμοιβαιολόγιο

Αναγκαστική εκτέλεση

Δαπάνες θερμάνσεως

Δικηγόροι

Επείγουσα περίπτωση

Επιστροφή των ποσών της προσωρινής επιδικάσεως

Κάμψη της ρήτρας του άρθρου 692 § 4 ΚΠολΔ

Παύση ισχύος της αποφάσεως

Περιοριστική απαρίθμηση

Προσωρινή επιδίκαση αδικοπρακτικής αποζημιώσεως

Προσωρινή επιδίκαση αξιώσεως προς διατροφή

Προσωρινή επιδίκαση εργατικών αποδοχών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρo

Άρθρo

Ανταγωνισμός

Απαγορευτική ρήτρα της μη πλήρους ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος

Απειλή του οφειλέτη ότι δεν θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις

Δήλωση βουλήσεως

Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Διαφορά από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα

Δικαιοδοσία

Δίοδος

Δικαίωμα

Έγγραφα

Εγγυητική επιστολή

Εκπομπές (καπνού, θορύβων, δονήσεων, αιθάλης)

Επείγουσα περίπτωση

Εταιρίες

Γενικώς

Ανώνυμη

Ιδιοκτησία πνευματική

Κοινωνία

Κυριότητα

Μίσθωση εργασίας

Μίσθωση πράγματος

Νόμω βάσιμο ασφαλιστέας αξιώσεως

Οικογενειακή στέγη

Παράλειψη/ανοχή πράξης

Παροχή εκπληρωτέα εφ’ άπαξ (βλ. λ. «Σύμβαση»)

Περιεχόμενο της προσωρινής ρυθμίσεως

Προσωπικότητα

Προσωρινή ανοχή της λειτουργίας καταστήματος

Προσωρινή απαγόρευση αναλήψεως της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

Προϋποθέσεις

Σήμα

Σκοπός της προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως

Σύμβαση

Διαρκής σύμβαση/παροχή

Θετική συμβατική παροχή

Παροχή εκπληρωτέα εφ’ άπαξ

Προσωρινή λειτουργία συμβάσεως

Προσωρινή εκπλήρωση διαρκούς συμβάσεως

Σύνδεση με το ασφαλιστέο δικαίωμα

Τέκνα

Τηλεφωνοδότηση

Τόκοι

Υπερήλικος

Χαρακτηριστικά της προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ

Άρθρo

Άρθρo

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής

Αναγκαστική εκτέλεση

Ανάκληση

Αντικειμένο προστασίας της νομής

Αποβολή

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων νομής

Αρχαιολογικές ανασκαφές

Αρχή της προφορικότητας

Δεδικασμένο

Δίοδος

Δικαιοδοσία

Εκπομπές (καπνού, θορύβου, δονήσεων)

Ένδικα μέσα

Επιλογή ασφαλιστικού μέτρου

Επίσχεση

Ερημοδικία

Κάτοχος

Κατάχρηση δικαιώματος

Κίνδυνος ερίδων/διαπληκτισμών

Κύρια υπόθεση

Ληπτέα ασφαλισ τικά μέτρα

Νομιμοποίηση

Οικογενειακή στέγη

Παραγραφή

Παρέμβαση

Προσωρινή ανα γνώριση νομέως

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Άρθρo

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρo

Ανάκληση

Αρμοδιότητα/Δωσιδικία

Δεδικασμένο

Έννομο συμφέρον

Παραδεκτό

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΔημΕ)

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν. 2522/1997

Αίτηση

Αναβολή

Ανάκληση

Αποκλειστική εφαρμογή ν. 2522/1997

Αρμοδιότητα

Αρχή

Βλάβη

Δημόσιο συμφέρον

Δικαιοδοσία

Δικηγόροι

Δυνατότητες δικαστηρίου

Ενδικοφανής προστασία

Έννομο συμφέρον

Κοινοποιήσεις

Νομιμοποίηση

Οδηγίες ΕΟΚ/ΕΚ

Παραδεκτό

Πεδίο εφαρμογής

Προθεσμίες

Προσφυγή

Προσωρινή δικαστική προστασία

Σκοποί του ν. 2522/1997

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν. 3886/2011 (ΔιοικΔ)

Αρμοδιότητα

Δημόσιο συμφέρον

Διαγωνισμός

Νομιμοποίηση

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΔιΣυμβ)

Σύμβαση Βρυξελλών

Εκτέλεση διεθνής

ΕΣΔΑ

Προσημείωση υποθήκης

Σύμβαση της Χάγης

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Οι έννοιες του «επικείμενου κίνδυνου» και της «επείγουσας περιπτώσεως» στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (κπολδ 682 § 1)

Αναγκαστική εκτέλεση και ασφαλιστικά μέτρα

Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων

Προκαθεστηκυία προσωρινή διαταγή (Γνωμοδότηση)

Συνέπειες της προσβολής της φυσικής εξουσίασεως επί πράγματος (προσωρινή δικαστική προστασία της νομής και της κυριότητας)

Απόσβεση και εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης.

Η αξίωση των ακ 1400, 1402 και η προσωρινή δικαστική προστασία της

Προβλήματα στην προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων συμμετοχής στα συζυ­γικά αποκτήματα. Με αφορμή την ΜΠρΚορ 719/1995 (Ελλ-Δνη 37, 451)

Η αξίωση προς παράλειψη και η προσωρινή δικαστική προστασία της

Προσεπίκληση. Η νομική φύση και η λειτουργία της στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

Προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρο 69 ακ και η ειδικότερη εφαρμογή του στο πλαίσιο της επε

Προσήκον ασφαλιστικό μέτρο επί αξιώσεως προς αναγωγή της συμβάσεως στο μέ­τρο που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (ΑΚ 388) επί μισθωτικής συμβάσεως

Το ζήτημα της επιτρεπτής ή μη μεταβολής των περιστατικών της υπαιτιότητας του εναγο­μέ­νου, διά των προτάσεων του ενάγοντος

Το βάρος αποδείξεως: Τα είδη και η κατανομή του

Eργογραφία

Βιογραφικές πληροφορίες

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία