Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο, 6η έκδ., 2020


Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο, 6η έκδ., 2020

Στην παρούσα έκδοση λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις και όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ύλης του φορολογικού δικαίου με έμφαση στην έννοια και τα είδη του φόρου, τα ζητήματα φορολογικής Διαδικασίας και φορολογικής Δικονομίας.

Η νέα αυτή έκδοση πέραν των μεταγενέστερων ρυθμίσεων στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας, ορισμένες των οποίων είναι σημαντικές, επιδιώκει να αναδείξει τη νεώτερη νομολογία των Δικαστηρίων και ιδίως του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με αποφάσεις/τομές επέλυσε κρίσιμα ζητήματα που ταλάνιζαν τα Δικαστήρια, όπως εκείνο της παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την έκδοση πράξεων καταλογισμού, της εφαρμογής της ευνοϊκότερης κύρωσης, της αρχής ne bis in idem, κ.λπ.

Τέλος, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη κεφαλαίου με αναφορά, έστω και συνοπτική, σε ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που συνδέονται άμεσα με τις ρυθμίσεις ιδίως του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φορολογικό δίκαιο
Ουσιαστικό μέρος - Φορολογική διαδικασία - Φορολογική δικονομία
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-648-161-1
Σελίδες
XXXII + 892
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος ΣΤ΄ έκδοσης

Πρόλογος Ε΄ έκδοσης

Πρόλογος Δ΄ έκδοσης

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Αντί προλόγου

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Ι. Η έννοια του φόρου

Εισαγωγή

1. Ο φόρος ως άμεση χρηματική παροχή

2. Ο φόρος ως υποχρεωτική παροχή

3. Φορείς της φορολογικής εξουσίας και αποδέκτες των φόρων

4. Υπόχρεοι του φόρου

5. Ο φόρος ως οριστική παροχή

6. Η μονομέρεια της παροχής και η διάκριση του φόρου από το ανταπο­δο­τικό τέλος

7. Λειτουργίες του φόρου

α). Οι οικονομικές λειτουργίες του φόρου

β). Οι κοινωνικές λειτουργίες του φόρου

ΙΙ. Οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Εισαγωγή

Ι. Η διάκριση των φόρων σε σχέση με τη φορολογική βάση

1. Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι

2. Άμεσοι και έμμεσοι φόροι

ΙΙ. Ο φόρος εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, οι φόροι κατανάλωσης

1. Ο φόρος εισοδήματος

α). Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

β). Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

2. Οι φόροι περιουσίας

α). Οι φόροι κατοχής περιουσίας

β). Οι φόροι μεταβίβασης της περιουσίας

i). Οι φόροι μεταβίβασης περιουσίας εκ χαριστικής αιτίας

ii). Ο φόρος μεταβίβασης περιουσίας εξ επαχθούς αιτίας

3. Οι φόροι κατανάλωσης

α). Γενικά

β). Διακρίσεις των φόρων κατανάλωσης

γ). Δασμοί και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος

ΙΙΙ. Διακρίσεις των φόρων με βάση τη μέθοδο υπολογισμού τους

ΙV. Διάκριση των φόρων με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές

V. Το φορολογικό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Εισαγωγή

Ι. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου

1. Γενικά

α). Ιστορική αναδρομή

β). Η αρχή της νομιμότητας του φόρου στα Ελληνικά Συντάγματα

γ). Η αρχή της νομιμότητας και η σύγχρονη συνταγματική πρακτική

2. Το περιεχόμενο της αρχής

3. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου και η περιοδική συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για την είσπραξη των φόρων

4. Περιορισμοί της αρχής της νομιμότητας του φόρου από το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο

5. Συνέπειες της αρχής της νομιμότητας του φόρου

α). Θεμελίωση της φορολογικής υποχρέωσης μόνο σε τυπικό νόμο και όχι σε έθιμο

β). Η επιβολή φόρου με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 44 παρ. 1 Συντ.)

γ). Στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων

δ). Η έλλειψη διακριτικής ευχέρειας της φορολογούσας αρχής

ε). Ο μη συμβατικός χαρακτήρας των σχέσεων φορολογούμενου και διοίκησης

στ). Επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων

6. Η απαγόρευση της κανονιστικής φορολογικής αρμοδιότητας

α). Εισαγωγικά

β). Η καταρχήν έλλειψη κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης σε φορολογικά θέματα

γ). Η απαγόρευση της νομοθετικής εξουσιοδότησης και η κωδικοποίη­ση φορολογικών ρυθμίσεων

δ). Άλλες εξαιρέσεις από την απαγόρευση της κανονιστικής φορολο­γι­κής αρμοδιότητας

i). Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 78 του Συντάγματος

ii). Η παρ. 4β του άρθρου 78 του Συντάγματος

7. Η εφαρμογή διατάξεως περί επιβολής δασμών, ή φόρων κατανάλωσης από της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή

ΙΙ. Η αρχή της βεβαιότητας του φόρου

ΙΙΙ. H αρχή της χρηστής διοικήσεως και της προστασίας της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι μεταβολών της ερμηνείας της φορολογικής διοί­κησης

IV. Η αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των φορολογικών ρυθμίσεων

1. Εισαγωγικά

2. Το ζήτημα της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων στα προϊσχύ­ο­ντα ελληνικά Συντάγματα

3. Η καταρχήν απαγόρευση της αναδρομικότητας των φορολογικών δια­τάξεων στο Σύνταγμα του 1975

4. Οι εξαιρέσεις από την αρχή της μη αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων.

5. Αναδρομική ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώ­πιον διοικητικών οργάνων ή Δικαστηρίων

V. Η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης

Εισαγωγή

1. Η αρχή της καθολικότητας του φόρου

2. Η αρχή της φορολογικής ισότητας

α). Η έννοια της φορολογικής ισότητας

β). Η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους

γ). Παράγοντες καθορισμού της φοροδοτικής ικανότητας

δ). Η αρχή της φορολογικής ισότητας και οι φορολογικές «διακρίσεις»

ε). Η αρχή της φορολογικής ισότητας και τα φορολογικά τεκμήρια

στ). Άλλα ζητήματα της αρχής της φορολογικής ισότητας

VΙ. Περιορισμοί της φορολογικής εξουσίας από άλλες συνταγματικές δια­τάξεις

1. Προστασία της Περιουσίας: Αρθ. 17 Συντ. και αρθ. 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ

2. Προστασία του γάμου και της οικογένειας

3. Οικονομική ελευθερία

4. Αρχή αναλογικότητας

5. Δικαίωμα ακροάσεως

6. Ελευθερία του τύπου

7. Αρχή του Κοινωνικού Κράτους

8. Προσωπική ελευθερία. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των οφει­λετών του Δημοσίου υπό το πρίσμα του Συντάγματος

9. Έκτακτες Εισφορές

VΙΙ. Φορολογικές ρυθμίσεις υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Εισαγωγικά

Ι. Οι ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της φορολογίας

1. Η Συνθ.ΕΚ και η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων στην έμμε­ση φορολογία

Εισαγωγή

α). Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατ’ άρθ. 110 ΣΛΕΕ (άρθ. 90 Συνθ.ΕΚ.)

β). Η απαγόρευση του έμμεσου φορολογικού προστατευτισμού κατ’ άρθ. 110 παρ. 2 ΣΛΕΕ

γ). Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων και οι κρατικές ενι­σχύσεις

2. Η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο της άμεσης φορολογίας

α). Η νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση με τη φορολογική μεταχείριση των εταιριών

β). Η νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση με τη φορολογική μεταχείριση των φυσικών προσώπων μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων

γ). Η νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση με το άρθρ. 49 Συνθ.ΕΚ και ήδη άρθρ. 56 ΣΛΕΕ

δ). Οι φορολογικές ρυθμίσεις και η ελευθερία κυκλοφορίας των κεφα­λαίων

3. Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λειτουργίας της ΕΕ για την εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών

4. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών στον τομέα του φόρου κύκλου εργα­σιών

5. Η εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης

Η οδηγία για τη φορολογία της συγκέντρωσης κεφαλαίων

6. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών στον τομέα των άμεσων φόρων

Εισαγωγικά

α). Οι αρχές της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών και της επι­κουρικότητας και η εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων

β). Νομική βάση της εναρμόνισης των άμεσων φόρων

i. Το φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφο­ρές ενεργητικού και ανταλλαγή μετοχών μεταξύ των εται­ριών διαφορετικών κρατών

γ). Το φορολογικό καθεστώς των μητρικών και θυγατρικών εταιριών

Συναφής με την Οδηγία για τις Μητρικές – Θυγατρικές εταιρίες Νομολογία

δ). Σύμβαση Διαιτησίας

ε). Η Οδηγία 2003/49/ΕΚ για το κοινό σύστημα της φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων

στ). Οδηγία για τη φορολογία των εισοδημάτων της αποταμίευσης υπό μορφή τόκων568

ζ). Η συνεργασία των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φο­ροδιαφυγής και φοροαποφυγής

Η σχετική με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ

η). Η διαδικασία εναρμόνισης της φορολογίας των επιχειρήσεων την τελευταία εικοσαετία

ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του διεθνούς φορολογικού δικαίου

1. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης κανόνων διεθνούς φορολογικού δικαίου

2. Διεθνείς συμβάσεις για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας

3. Οι διεθνείς συμβάσεις και το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο

4. Η καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε διεθνές επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ι. Φορολογία εισοδήματος

Εισαγωγή

Η φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 4172/2013

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Ορισμοί κρίσιμων όρων

1. Νομική Οντότητα, Φορολογικό έτος, Συγγενικά πρόσωπα

2. Η φορολογική κατοικία των φυσικών και νομικών προσώπων

3. Μόνιμη εγκατάσταση

Β. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Υποκείμενα του φόρου

2. Αντικείμενο του φόρου

Εισαγωγή

α). Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

β). Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

i). Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση. Α.Φ.Α. άρθ. 27 Α

ii). Μέθοδος προσδιορισμού των εσόδων

iii). Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολο­γίας/Φορολογικά Τεκμήρια

iv). Μη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιου­σιακών στοιχείων

γ). Εισόδημα από Κεφάλαιο

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Άρθ. 39 Α

δ). Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

i). Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

ii). Μεταβίβαση τίτλων

Γ. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Εισαγωγή

1. Υποκείμενα του φόρου

2. Αντικείμενο και προσδιορισμός του φόρου των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

α). Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

β). Προσδιορισμός των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

γ). Φορολογική αντιμετώπιση ενδοομιλικών μερισμάτων

δ). Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

ε). Υποκεφαλαιοδότηση

στ). Ενδοομιλικές συναλλαγές

ζ). Μεταφορά λειτουργιών (Business Restructuring)

η). Φορολογικό καθεστώς μετασχηματισμών επιχειρήσεων

i). Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

ii). Ανταλλαγή τίτλων

iii). Συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων

iv). Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

v). Μη εφαρμογή του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος σε περίπτωση «καταχρηστικής ενέργειας» του φορολογού­μενου

θ). Λύση και Εκκαθάριση του Νομικού Προσώπου

3. Οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Δ. Παρακράτηση του Φόρου

1. Παρακράτηση στην πηγή

2. Υπόχρεοι σε παρακράτηση (άρθ. 61)

3. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση κατ’ άρθ.

4. Απαλλαγή από την παρακράτηση για ορισμένες ενδοομιλικές πλη­ρωμές

5. Δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

6. Δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων

E. Καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής

Εισαγωγή

1. Κράτη μη συνεργάσιμα κράτη/Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

2. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες (ΕΑΕ)

ΙΙ. Φορολογία της μεταβίβασης και της κατοχής περιουσίας

Α. Φορολογία κληρονομιών

1. Υποκείμενα του φόρου

2. Αντικείμενο του φόρου

Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

3. Προσδιορισμός του φόρου

4. Συντελεστές του φόρου

Β. Η φορολογία δωρεών

Γ. Η φορολογία γονικών παροχών

Δ. Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

1. Υποκείμενο του Φ.Μ.Α

2. Αντικείμενο του Φ.Μ.Α

Απαλλαγές από το φόρο

3. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβι­βάζονται από επαχθή αιτία

4. Συντελεστές του Φ.Μ.Α

Ε. Οι Φόροι Κατοχής Ακίνητης Περιουσίας – Εισαγωγικά

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

1. Υποκείμενοι στο φόρο

2. Αντικείμενο του φόρου

3. Απαλλαγές από το φόρο

4. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας

5. Εκπτώσεις και αναστολή πληρωμής φόρου

ΣΤ. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

ΙΙΙ. Φόροι επί της δαπάνης

Α. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Εισαγωγικά

1. Υποκείμενοι στο φόρο

2. Αντικείμενο του Φ.Π.Α

Επαχθής αιτία

3. Βάση επιβολής του φόρου

4. Συντελεστές του Φ.Π.Α

5. Απαλλαγές από το Φ.Π.Α

6. Γενεσιουργός αιτία και Απαιτητό του φόρου

7. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων

Τόπος παράδοσης των αγαθών

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών

Τόπος εισαγωγής

8. Έκπτωση και επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας

9. Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α

Β. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Εισαγωγικά

1. Κρίσιμοι Όροι

2. Απαιτητό του φόρου

3. Απαλλαγές από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

4. Κατοχή σε άλλο κράτος μέλος

5. Καταστροφή και απώλεια των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων

6. Βασικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Γ. Τέλη Χαρτοσήμου

Δ. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εισαγωγικά

Η εισαγωγή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ι. Γενικές Ρυθμίσεις του ΚΦΔ

1. Φορολογική διοίκηση – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

2. Γενικές ρυθμίσεις για τις Προθεσμίες

3. Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου

4. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και Οδηγίες

ΙΙ. Φορολογικό μητρώο

1. Η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

2. Η χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

3. Αποδεικτικό Ενημερότητας και Βεβαίωση Οφειλής

4. Η τήρηση βιβλίων και στοιχείων

ΙΙΙ. Η Φορολογική Δήλωση

Εισαγωγή

1. Είδη φορολογικών δηλώσεων

IV. Ενδοομιλικές συναλλαγές

Εισαγωγή

1. Η υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

2. Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών

V. Φορολογικοί έλεγχοι.

Εισαγωγή

1. Είδη ελέγχων

2. Αρμοδιότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων

3. Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

4. Στάδια διενέργειας του ελέγχου

5. Εντολή ελέγχου/Διενέργεια του ελέγχου

6. Εξουσίες της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων

α). Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου

β). Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης

γ). Πληροφορίες και στοιχεία από τρίτους. Άρση του επαγγελματικού απορρήτου

δ). Άρση του φορολογικού απορρήτου

ε). Άρση τραπεζικού Απορρήτου

στ) Συνδρομή των αστυνομικών οργάνων

7. Τα δικαιώματα του φορολογούμενου

8. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

9. Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

α). Πράξεις προσωρινού και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

β). Η Έκθεση Ελέγχου

VI. Ο προσδιορισμός του φόρου

1. Η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου

α). Άμεσος προσδιορισμός φόρου

β). Ο διοικητικός προσδιορισμός φόρου

γ). Ο εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου

δ). Ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου

ε). Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου (αρθ. 35 ΚΦΔ)

2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς έκδοση πράξης επι­βο­λής φόρου ή προστίμου

3. Η έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου

4. Κοινοποίηση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης

5. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής

6. Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

VII. Κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

Εισαγωγικά

1. Πρόστιμα σε περίπτωση διάπραξης διαδικαστικών παραβάσεων

2. Κυρώσεις για την υποβολή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

3. Πρόστιμα σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων φοροδιαφυγής

Οι κυρώσεις υπό τον ΚΦΔ μέχρι το Ν. 4337/2015

Οι φορολογικές κυρώσεις υπό το ν. 4337/2015

4. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς Φακέ­λου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

5. Πρόστιμο σε περίπτωση παρεμπόδισης, υπόθαλψης και συνέργειας

6. Διαδικασία έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου

7. Ποινικές κυρώσεις κατά της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο

8. Οι φορολογικές κυρώσεις το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ

9. Τελικές επισημάνσεις σε σχέση με τις καταλογιστικές του φόρου ή του προστίμου πράξεις υπό τον ΚΦΔ

VIII. Η είσπραξη φόρων και προστίμων

Εισαγωγικά

1. Αρμοδιότητα της είσπραξης των φόρων και προστίμων

2. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαί­σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Η διαδικασία της είσπραξης των φόρων

α). Η καταβολή των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων

β). Εξόφληση φόρου με εκχώρηση στο Δημόσιο της απαίτησης καταβο­λής τιμήματος από μεταβίβαση ακινήτου

γ). Σειρά εξόφλησης των φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο

4. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

5. Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή των φόρων

6. Απαλλαγή από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρων ή πρόστιμα

ΙΧ. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

Εισαγωγικά

1. Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη

2. Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο

α). Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και λοιπών ασφαλιστικών μέτρων

β). Μέτρα διασφάλισης της είσπραξης φόρων σε περίπτωση φοροδια­φυγής

3. Διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης

α). Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής

β). Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

γ). Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

4. Αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και οντότητες

5. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς είσπραξη φόρων

Χ. Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή

1. Η ενδικοφανής προσφυγή στις φορολογικές διαφορές

2. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 του Ν. 4174/2014

α). Πεδίο εφαρμογής

β). Δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

γ). Διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής

δ). Η απόφαση της ΔΕΔ

ε). Καθήκον διοικητικής ενημέρωσης

3. Ανασταλτικό αποτέλεσμα – Αίτηση Αναστολής

4. Τελικές κρίσεις - επισημάνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εισαγωγή

Ι. Πεδίο εφαρμογής και ένταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες

ΙΙ. Ένταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες

ΙΙΙ. Λογιστικά Αρχεία

ΙV. Άλλα λογιστικά αρχεία (άρθ. 4)

V. Λογιστικό Σύστημα

VI. Παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων

VII. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (άρθ. 6)

VIII. Χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων (άρθ. 7)

IX. Παραστατικά Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών

1. Τιμολόγιο πώλησης (άρθ. 8)

2. Το περιεχόμενο τιμολογίου

3. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

4. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (άρθ. 11)

5. Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

6. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

7. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

8. Αυθεντικότητα του τιμολογίου

9. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (άρθρα 16-17)

10. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εισαγωγή στη φορολογική δίκη

Ι. Η δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές

ΙΙ. Η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων στις φορολογικές διαφορές

1. Η εξέλιξη της φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

2. Η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επί των φορο­λο­γι­κών διαφορών και η δυνατότητα υπαγωγής τους σε διαιτητικά όρ­γανα

ΙΙΙ. Η φορολογική διαφορά

1. Η έννοια της φορολογικής διαφοράς

2. Η φύση της φορολογικής διαφοράς

IV. Οι αρχές που διέπουν τη φορολογική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Εισαγωγή

Ι. Η προσφυγή

1. Οι γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής

2. Οι προσβαλλόμενες πράξεις

3. Δικαίωμα προσφυγής

4. Προθεσμία

5. Περιεχόμενο της προσφυγής

6. Η άσκηση της προσφυγής

7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής

8. Η προδικασία

9. Η κύρια διαδικασία

10. Τα αποδεικτικά μέσα και η αξιολόγησή τους από το δικαστήριο

α). Το αντικείμενο της απόδειξης και οι αρχές της προαπόδειξης και της αυτεπάγγελτης διάταξης των αποδείξεων

β). Το βάρος της απόδειξης στη φορολογική δίκη

γ). Τα αποδεικτικά μέσα και η ελεύθερη χρήση και εκτίμησή τους από το δικαστήριο

11. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου και η αρχή της μη χειροτέρευσης του προσφεύγοντος

ΙΙ. Η ανακοπή ερημοδικίας

ΙΙΙ. Έφεση

1. Γενικά

2. Δικαίωμα έφεσης

3. Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις

4. Λόγοι έφεσης

5. Προβολή νέων ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων στην κατ’ έφεση δίκη

6. Η άσκηση της έφεσης

7. Τα αποτελέσματα άσκησης της έφεσης

8. Ο δικαστικός έλεγχος και η απόφαση στην κατ’ έφεση δίκη

9. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντα στην κατ’ έφε­ση δίκη

IV. Αίτηση αναθεώρησης

V. Τριτανακοπή

VΙ. Αίτηση αναίρεσης

1. Προϋποθέσεις

2. Λόγοι αναίρεσης

3. Η έκταση ελέγχου και η απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης

VII. Το δεδικασμένο στη φορολογική δίκη

1. Το τυπικό και το ουσιαστικό δεδικασμένο από αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων επί φορολογικών υποθέσεων

α). Ταυτότητα διαδίκων

β). Ταυτότητα διαφοράς

2. Δεδικασμένο από αποφάσεις άλλων Δικαστηρίων

Βασική βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022