Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο, 2023


Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο, 2023

Στο Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου ρυθμίζονται δικαιοπρακτικές (ιδίως συμβατικές) και εξωδικαιοπρακτικές (αδικοπρακτικές και μη αδικοπρακτικές) σχέσεις της καθημερινής κοινωνικής – οικονομικής ζωής, με εξειδικευμένη κατά περίπτωση εφαρμογή και των κανόνων του Γενικού Μέρους. Οι σχέσεις που ρυθμίζονται στο Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα είναι οι παραδοσιακά βασικές και συνήθεις και αντιμετωπίζονται καθημερινά στην πράξη.
Σημαντικό είναι δε ότι παραδοσιακές ρυθμίσεις του Ειδικού Μέρους έχουν υποστεί τροποποιήσεις, υπό την επίδραση σύγχρονων θεωρητικών αντιλήψεων ή του καλούμενου «Ενωσιακού» Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ανεξάρτητα από την όποια de lege ferenda θέση ως προς τις τροποποιήσεις αυτές, οι τροποποιημένοι κανόνες αποτελούν ισχύον Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο κατά τον Αστικό Κώδικα και καθιστούν απαραίτητη τη μελέτη και την κατανόησή τους από τον δικηγόρο της πράξης.
Στο παρόν επιχειρείται ερμηνεία του Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου κατά τον Αστικό Κώδικα (όχι και κατά ειδικούς αστικούς νόμους), με βάση τη θεωρία και τη νομολογία. Πρέπει να σημειωθεί, πως η νομολογία, ιδίως αυτή του Αρείου Πάγου, έχει ιδιαίτερα συμβάλει στη συστηματική ερμηνεία και εφαρμογή του Ειδικού Μέρους –και, μάλιστα, με εύστοχες θεωρητικές αναλύσεις (όπως δείχνουν και οι περιεχόμενες στο παρόν αντίστοιχες παραπομπές).
Το Ειδικό Μέρος ερευνάται στο παρόν βιβλίο με σκοπό την παρουσίαση ενός συστήματος που θα ικανοποιεί –στο μέτρο του δυνατού– τις ανάγκες του θεωρητικού ερευνητή, του πρακτικού ερμηνευτή/εφαρμοστή και του σπουδαστή.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ενοχικό Δίκαιο
Ειδικό Μέρος
© 2023
Συνεργάτης
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-771-2
Σελίδες
XC + 1435
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

Ι. Εισαγωγή

1. Το Ειδικό Μέρος του Ενοχικού Δικαίου

1.1. Διάκριση Γενικού και Ειδικού Μέρους

1.2. Περιεχόμενο του Ειδικού Μέρους

1.3. Ιστορική καταγωγή

1.4. Φύση των κανόνων του Ειδικού Μέρους

1.5. Οι σχέσεις του Ειδικού ΕνοχΔ

2. Η ενοχική δικαιοπραξία γενικά

2.1. Έννοια

2.2. Μονομερής δικαιοπραξία, σύμβαση

2.3. Η βασική διάκριση των ενοχικών δικαιοπραξιών

2.4. Εφαρμοστέοι κανόνες

3. Η υποσχετική δικαιοπραξία

3.1. Έννοια

3.2. Χαρακτηριστικά

4. Η εκποιητική (ενοχική) δικαιοπραξία

4.1. Έννοια

4.2. Χαρακτηριστικά

4.3. «Διαπλαστικές» δικαιοπραξίες

4.4. Είδη

5. Σχέσεις υποσχετικής και εκποιητικής δικαιοπραξίας

5.1. Ενοχικές δικαιοπραξίες, με τις οποίες αλλοιώνεται ενοχικό δικαίωμα

5.2. Σύμπτωση υποσχετικής που αποτελεί την αιτία και εκποιητικής

5.3. Η αρχή του διαχωρισμού και η αρχή της ενότητας

6. Είδη υποσχετικών συμβάσεων

6.1. Γενικά

6.2. Συναινετικές και παραδοτικές συμβάσεις

6.3. Χαριστικές και επαχθείς συμβάσεις

6.4. Πρόσκαιρες και διαρκείς συμβάσεις

6.4.1. Σημασία της διακρίσεως

6.4.2. Τμηματική καταβολή της παροχής

6.4.3. Διαδοχικές τμηματικές παροχές (βλ. ΑΚ 386).

6.4.4. Επαναλαμβανόμενη παροχή

6.5. Ετεροβαρείς και αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

6.5.1. Ετεροβαρής

6.5.2. Αμφοτεροβαρής

6.5.3. Ατελώς αμφοτεροβαρής ή ατελώς ετεροβαρής

6.6. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις συμβάσεις

6.6.1. Αιτιώδης

6.6.2. Αναιτιώδης

6.7. Συμβατικές σχέσεις «εν τοις πράγμασι»

6.8. Σύμβαση – πλαίσιο

6.9. Συνδεόμενες συμβάσεις

7. Επισκόπηση ενοχικών σχέσεων (με βάση το γενεσιουργό λόγο)

7.1. Γενικά

7.2. Συμβατικές ενοχικές σχέσεις

7.2.1. Γενικά

7.2.2. Επώνυμες συμβάσεις

7.2.3. Ανώνυμες

7.2.4. Τυποποιημένες στις συναλλαγές συμβάσεις

7.2.5. Μικτές συμβάσεις

7.3. Εξωσυμβατικές ενοχικές σχέσεις

7.4. Γενική επισκόπηση των επώνυμων συμβάσεων

8. Η ρύθμιση των ενοχικών συμβάσεων

8.1. Γενικά

8.2. Η ρύθμιση των ετεροβαρών συμβάσεων

8.3. Η ρύθμιση των αμφοτεροβαρών συμβάσεων

8.4. Η ρύθμιση των επώνυμων συμβάσεων

8.5. Η ρύθμιση των ανώνυμων συμβάσεων

8.6. Η ρύθμιση των μικτών συμβάσεων

II. Δωρεά

1. Έννοια, λειτουργία, ρύθμιση

1.1. Έννοια δωρεάς – Ελευθεριότητα

1.2. Λειτουργική σημασία

1.3. Συγκρουόμενα / εμπλεκόμενα συμφέροντα

1.4. Ρύθμιση

1.5. Τα μέρη

2. Στοιχεία της συμβάσεως της δωρεάς

2.1. Στοιχεία της συμβάσεως της δωρεάς

2.2. Παροχή περιουσιακού αντικειμένου

2.3. Έλλειψη ανταλλάγματος

2.4. Ειδικές περιπτώσεις παροχής περιουσιακού αντικειμένου

2.5. Η ΑΚ

2.6. Η επίδοση

3. Η σύμβαση δωρεάς

3.1. Φύση

3.2. Τύπος

3.2.1. Γενικά

3.2.2. Ειδικά στα κινητά

3.3. Εικονικότητα

3.4. Η σχέση δωρεάς

4. Υποχρεώσεις και ευθύνη δωρητή

4.1. Γενικά

4.2. Υποχρέωση εκπληρώσεως

4.2.1. Αδυναμία παροχής

4.2.2. Υπερημερία δωρητή

4.3. Μέτρο ευθύνης δωρητή

4.4. Ελαττώματα δωρηθέντος

4.5. Ευεργέτημα ευπορίας

5. Ανάκληση δωρεάς

5.1. Το δικαίωμα ανακλήσεως

5.2. Λόγοι ανακλήσεως

5.2.1. Αχαριστία δωρεοδόχου

5.2.2. Η αθέτηση υποχρεώσεως (από το νόμο ή από σύμβαση) διατροφής του δωρητή

5.2.3. Θανάτωση δωρητή

5.2.4. Παρεμπόδιση ανακλήσεως δωρεάς

5.2.5. Μη εκτέλεση τρόπου

5.2.6. Επιγέννηση τέκνου

5.2.7. Νομιμοποίηση τέκνου

5.3. Απόσβεση του δικαιώματος ανακλήσεως

5.3.1. Συγγνώμη

5.3.2. Πάροδος έτους

5.3.3. Θάνατος του δωρεοδόχου

5.3.4. ΑΚ

5.3.5. ΑΚ

5.4. Άσκηση δικαιώματος ανακλήσεως

5.5. Συνέπειες ανακλήσεως

6. Ιδιαίτερα είδη δωρεάς

6.1. Γενικά

6.2. Μικτή δωρεά

6.3. Δωρεά κατά περιοδικές παροχές

6.4. Δωρεά υπό τρόπο

6.4.1. Έννοια

6.4.2. Η παροχή

6.4.3. Ωφελούμενοι από τον τρόπο

6.4.4. Ανήλικος δωρεοδόχος

6.4.5. Υποχρεώσεις δωρεοδόχου

6.4.6. Δικαιούμενοι να απαιτήσουν εκπλήρωση

6.4.7. Ανάκληση δωρεάς

6.5. Δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον

6.6. Δωρεά από λόγους ευπρέπειας

7. Γονική παροχή

III. Πώληση

Α. Γενικά

1. Έννοια, στοιχεία, ρύθμιση, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Συγγενείς έννοιες

1.3. Στοιχεία

1.4. Υποχρεώσεις των μερών

1.5. Νομική φύση

1.6. Τύπος

1.7. Ρύθμιση

2. Στοιχεία της πωλήσεως

2.1. Γενικά

2.2. Πράγμα (ΑΚ 943 επ.)

2.2.1. Ειδικότερες κατηγορίες πραγμάτων

2.2.2. Αμφισβητήσεις

2.2.3. Πράγμα ή κυριότητα;

2.2.4. Πράγμα με ψηφιακά στοιχεία

2.3. Δικαίωμα

2.4. Άλλα αγαθά

2.5. Ειδικότερα η έννοια της μεταβιβάσεως

2.6. Παράδοση πράγματος

2.7. Τίμημα

2.8. Συμφωνία μερών

3. Σύσταση

3.1. Γενικά

3.2. Περιορισμοί ως προς το πρόσωπο των συμβαλλομένων

3.3. Περιορισμοί ως προς το πράγμα

3.4. Ρυθμίσεις για το τίμημα

3.4.1. Περιορισμοί ως προς το τίμημα

3.4.2. Αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή

3.4.3. Προσδιορισμός τιμήματος κατά βάρος

3.5. Τύπος της συμβάσεως

3.6. Έξοδα συμβάσεως

3.7. Ζητήματα εικονικότητας

3.7.1. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή

3.7.2. Εικονικότητα ως προς το τίμημα

3.8. Ακυρότητα, ακυρωσία

Β. Σχέσεις μερών στην πώληση πράγματος

i. Ο κίνδυνος

4. Έννοια και κατηγορίες κινδύνου

4.1. Έννοια και φορέας του κινδύνου γενικά

4.2. Έννοια και φορέας κινδύνου στην πώληση

4.3. Κριτική παρατήρηση

4.4. Κατηγορίες κινδύνου

4.5. Η ρύθμιση

5. Πότε ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο

5.1. Γενικά

5.2. Ειδικότερα επί πωλήσεως

5.3. Έννοια μεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή

5.4. Έννοια τυχαίας καταστροφής

5.5. Έννοια τυχαίας χειροτέρευσης

5.6. Ο κανόνας για τη μετάθεση του κινδύνου

5.7. Η μεταγραφή ως σημείο μεταθέσεως του κινδύνου

5.8. Μετάθεση κινδύνου επί αποστολής

5.9. Πώληση με αίρεση διαλυτική

5.10. Πώληση με αίρεση αναβλητική

5.11. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

6. Συνέπειες μεταθέσεως κινδύνου

6.1. Τυχαία καταστροφή

6.2. Τυχαία χειροτέρευση

6.3. Ωφελήματα και βάρη του πράγματος

6.4. Δαπάνες πριν από την παράδοση

6.5. Τόκοι μη πιστωθέντος τιμήματος

ii. Υποχρεώσεις πωλητή

7. Γενικά

8. Υποχρέωση μεταβιβάσεως της κυριότητας – Νομικά ελαττώματα

8.1. Γενικά

8.2. Υποχρέωση μεταβιβάσεως, εκπλήρωση

8.3. Μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως μεταβιβάσεως

8.4. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα

8.4.1. Έννοια νομικού ελαττώματος

8.4.2. Περιπτωσιολογία

8.4.3. Κρίσιμος χρόνος

8.4.4. Βάρος αποδείξεως

8.4.5. Εκνίκηση κ.λπ

8.4.6. Νομικές ρυθμίσεις ως πραγματικά ελαττώματα

8.4.7. Απαλλαγή από την ευθύνη

8.4.8. Υποκειμενική ή αντικειμενική ευθύνη;

8.5. Ευθύνη πωλητή για μη εκπλήρωση

8.5.1. Γενικά

8.5.2. Αδυναμία παροχής

8.5.3. Υπερημερία πωλητή

8.5.4. Παραγραφή

9. Υποχρέωση παραδόσεως του πράγματος

9.1. Γενικά

9.2. Τόπος παραδόσεως

9.3. Χρόνος παραδόσεως

9.4. Συναφείς υποχρεώσεις

9.5. Μη εκπλήρωση

10. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

10.1. Γενικά

10.2. Παρεπόμενες υποχρεώσεις από το νόμο

10.2.1. Παράδοση και μεταβίβαση παραρτημάτων

10.2.2. Καταβολή εξόδων

10.2.3. Παροχή πληροφοριών, παράδοση εγγράφων.

10.2.4. Υποχρέωση για βάρη πράγματος

10.2.5. Υποχρέωση για ωφελήματα

10.2.6. Υποχρεώσεις κατά το νόμο για την προστασία του καταναλωτή

10.3. Υποχρεώσεις από τη συμφωνία

10.4. Υποχρεώσεις κατά ΑΚ

10.5. Μη εκπλήρωση

iii. Υποχρεώσεις του αγοραστή

11. Γενικά

12. Υποχρέωση πληρωμής του τιμήματος

12.1. Γενικά

12.2. Πίστωση του τιμήματος

12.3. Μη εκπλήρωση

12.4. Άρνηση εισπράξεως

12.5. Τεκμήριο εκπληρώσεως;

12.6. Ειδικά θέματα

12.6.1. Προκαταβολή τιμήματος

12.6.2. Δάνειο πωλητή σε αγοραστή

12.6.3. Πώληση με την αίρεση λήψεως δανείου

13. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

13.1. Γενικά

13.2. Παρεπόμενες υποχρεώσεις από το νόμο

13.3. Ειδικότερα η υποχρέωση παραλαβής του πράγματος.

13.4. Υποχρεώσεις από τη συμφωνία

13.5. Υποχρέωση από την καλή πίστη (ΑΚ 288)

13.6. Μη εκπλήρωση

iv. Ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση

14. Η ρύθμιση

14.1. Γενικά

14.2. Σύγκριση παλαιάς και νέας ρυθμίσεως

14.3. Η Οδηγία 2019/771 (ΕΕ)

14.4. Ο νόμος 4967/2022

14.5. Εφαρμογή της ρυθμίσεως

15. Η υποχρέωση ανταποκρίσεως

15.1. Η υποχρέωση

15.2. Πραγματικό ελάττωμα και έλλειψή του

15.2.1. Έννοια πραγματικού ελαττώματος

15.2.2. Διάκριση από νομικό ελάττωμα

15.2.3. Διάκριση από άλλα ελαττώματα

15.2.4. Παραδείγματα

15.2.5. Αίτια π.ε

15.2.6. Είδη π.ε

15.3. Συμφωνημένη (συνομολογημένη) ιδιότητα

15.3.1. Έννοια συμφωνημένης ιδιότητας

15.3.2. Η συμφωνία των μερών

15.3.3. Εγγυητική βούληση;

15.3.4. Συνομολογημένη ιδιότητα και πραγματικό ελάττωμα

15.4. Ειδικότερα η έκταση ακινήτου

15.4.1. Προσδιορισμός «εκτάσεως»

15.4.2. Η ΑΚ 550 εδ. β’

15.5. Κριτήρια

15.5.1. Υποκειμενικά στοιχεία ανταποκρίσεως

15.5.2. Αντικειμενικά στοιχεία ανταποκρίσεως

15.5.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

15.5.4. Κριτήρια-τεκμήρια;

15.6. Ειδικές περιπτώσεις

15.6.1. Η (μη) πλημμελής εγκατάσταση

15.6.2. (Μη) ύπαρξη δικαιώματος τρίτου

15.6.3. Υποχρέωση ενημέρωσης

15.7. Βάρος αποδείξεως

16. Η ευθύνη του πωλητή

16.1. Γενικά

16.2. Κρίσιμος χρόνος

16.3. Η γένεση της ευθύνης

16.4. Δικαιώματα αγοραστή

16.4.1. Η συρροή

16.4.1.1. Ισχύσαν δίκαιο

16.4.1.2. Ισχύον δίκαιο

16.4.2. Επικουρική σώρευση

16.5. Σχέση με άλλες διατάξεις

16.5.1. Ευθύνη για (μη) εκπλήρωση (ΑΚ 374 επ.)

16.5.2. Πλάνη αγοραστή

16.5.3. Απάτη, απειλή

16.5.4. Αδικοπραξία

16.5.5. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

16.6. Απαλλαγή πωλητή

16.6.1. Γνώση του αγοραστή

16.6.2. Χορήγηση υλικών από αγοραστή

16.6.3. Επί πράγματος με ψηφιακά στοιχεία

16.6.4. Συμφωνία μη ευθύνης του πωλητή

16.6.5. Απαλλαγή κατά ΑΚ

16.7. Ευθύνη για περισσότερα ελαττώματα κ.λπ

17. Δικαίωμα αποκαταστάσεως

17.1. Γενικά

17.2. Η επιλογή του αγοραστή

17.2.1. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

17.2.2. Επί διορθώσεως

17.2.3. Ius variandi;

17.3. Άσκηση του δικαιώματος

17.3.1. Εξώδικη άσκηση

17.3.2. Ένδικη άσκηση

17.3.3. Επί καταστροφής ή χειροτερεύσεως

17.4. Διενέργεια διορθώσεως ή αντικαταστάσεως

17.5. Σχέσεις μερών επί αντικαταστάσεως

17.6. Αποκλεισμός του δικαιώματος

17.7. Ειδικά θέματα

17.7.1. Πώληση περισσότερων πραγμάτων

17.7.2. Επί περισσότερων πωλητών ή αγοραστών

17.7.3. Τύχη παρεπομένου

18. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση

18.1. Το δικαίωμα υπαναχωρήσεως

18.2. Το «ουσιώδες» της ελλείψεως

18.2.1. Κριτήρια ουσιώδους και επουσιώδους

18.2.2. Οι ΑΚ ν. 545 εδ. α’ αρ. 4 και 550 εδ. β’ και τα κριτήρια

18.2.3. Βάρος αποδείξεως

18.2.4. Αναιρετικός έλεγχος

18.2.5. Ειδικότερα η πώληση ορισμένης έκτασης (ΑΚ 550)

18.3. Προϋποθέσεις υπαναχωρήσεως

18.4. Άσκηση του δικαιώματος

18.4.1. Η εξώδικη άσκηση

18.4.2. Δικαστική άσκηση

18.4.3. Συμβατική ρύθμιση

18.5. Ενέργεια υπαναχώρησης

18.5.1. Οι δύο γνώμες

18.5.2. Συνήθης ενέργεια της υπαναχωρήσεως

18.5.3. Σχέση εκκαθαρίσεως

18.5.4. Η μέση γνώμη

18.6. Σχέσεις των μερών

18.6.1. Υποχρεώσεις πωλητή

18.6.2. Υποχρεώσεις αγοραστή

18.6.3. Αμοιβαιότητα υποχρεώσεων

18.7. Απώλεια δικαιώματος υπαναχωρήσεως

18.8. Περιορισμοί δικαιώματος υπαναχωρήσεως

18.9. Ειδικά θέματα

18.9.1. Περισσότεροι πωλητές

18.9.2. Περισσότεροι αγοραστές

18.9.3. Περισσότερα πράγματα

18.9.4. Άλλο ελάττωμα

19. Μείωση τιμήματος

19.1. Το δικαίωμα μειώσεως

19.2. Προϋποθέσεις μειώσεως

19.3. Άσκηση του δικαιώματος

19.4. Σχέσεις των μερών

19.5. Ειδικές περιπτώσεις μειώσεως

19.5.1. Μείωση επί καταστροφής, χειροτερεύσεως, απώλειας, μεταποιήσεως ή εκποιήσεως του πράγματος

19.5.2. Μείωση επί ελλιπούς εκτάσεως

19.6. Υπολογισμός μειώσεως

19.7. Απώλεια δικαιώματος μειώσεως

19.8. Ειδικά θέματα

19.8.1. Περισσότεροι πωλητές ή αγοραστές

19.8.2. Περισσότερα πράγματα

19.8.3. Νέο ελάττωμα

20. Δικαίωμα αποζημιώσεως

20.1. Γενικά

20.1.1. Κρίσιμος χρόνος

20.1.2. Δικαίωμα αποζημιώσεως, αποζημίωση

20.1.3. Ειδικότερη ανάλυση

20.2. Πότε δικαίωμα αποζημιώσεως

20.2.1. Έλλειψη σ.ι. κατά το χρόνο μεταθέσεως του κινδύνου

20.2.2. Ύπαρξη ελλείψεως κατά το χρόνο μεταθέσεως του κινδύνου

20.2.3. Αιτιώδης συνάφεια

20.3. Έκταση αποζημιώσεως

20.3.1. Διαφέρον εκπληρώσεως

20.3.2. Σωρευτική αποζημίωση

20.3.3. Μόνο αποζημίωση

20.4. Απόδειξη

20.5. Απώλεια του δικαιώματος

21. Δικαίωμα ή υποχρέωση διορθώσεως του πωλητή;

21.1. Αρχική ρύθμιση

21.2. Ισχύσαν δίκαιο

21.3. Ισχύον δίκαιο

22. Παραγραφή

22.1. Γενικά

22.2. Χρόνος παραγραφής

22.2.1. Περιπτώσεις σύντομης παραγραφής

22.2.2. Άλλες περιπτώσεις παραγραφής

22.2.3. Οι ακολουθούσες αναπτύξεις

22.3. Έναρξη παραγραφής, ο κανόνας

22.4. Έναρξη παραγραφής, διαφοροποιήσεις

22.5. Αναστολή και διακοπή παραγραφής

22.6. Αποκλεισμός ενστάσεως παραγραφής

22.7. Άσκηση δικαιωμάτων με ένσταση και μετά την παραγραφή

22.8. Δήλωση υπαναχωρήσεως ή μειώσεως του τιμήματος.

22.9. Εγγυητικές δεσμεύσεις

22.9.1. Εγγυητική προθεσμία

22.9.2. Παροχή εγγύησης

22.10. Στις διαδοχικές πωλήσεις

Γ. Σχέσεις μερών στην πώληση δικαιώματος και άλλων περιουσιακών αγαθών

23. Πώληση δικαιώματος

23.1. Γενικά

23.2. Δικαιώματα ως αντικείμενα πωλήσεως

23.2.1. Προσωποπαγή δικαιώματα

23.2.2. Δικαιώματα των οποίων απαγορεύεται η διάθεση

23.2.3. Δικαιώματα τρίτων

23.2.4. Διαπλαστικά δικαιώματα

23.2.5. Παρεπόμενα δικαιώματα

23.2.6. Μελλοντικά δικαιώματα

23.2.7. Περιπτωσιολογία

23.3. Υποχρεώσεις πωλητή

23.3.1. Υποχρέωση μεταβιβάσεως του δικαιώματος.

23.3.2. Υποχρέωση παραδόσεως της (οιονεί) νομής ή κατοχής

23.3.3. Ελαττώματα, συνομολογημένες ιδιότητες

23.3.4. Μη εκπλήρωση

23.4. Υποχρεώσεις αγοραστή

23.5. Κίνδυνος

24. Πώληση άλλων περιουσιακών αγαθών

24.1. Γενικά

24.2. Πώληση επιχειρήσεως

24.3. Πώληση περιουσίας

24.4. Πώληση κληρονομίας

24.5. Διεθνής πώληση κινητών

Δ. Ειδικές μορφές πωλήσεως

i. Πώληση με αποστολή, με δοκιμή, εξώνηση

25. Πώληση με αποστολή

25.1. Έννοια

25.2. Η ΑΚ 290 §

25.3. Υποχρεώσεις του πωλητή

25.3.1. Υποχρεώσεις ως προς το πράγμα

25.3.2. Υποχρεώσεις ως προς τον μεταφορέα

25.3.3. Μεταφορά από τον πωλητή

25.4. Μετάθεση κινδύνου

25.5. Μετάθεση κυριότητας και νομής του πράγματος

25.6. Άλλες ρυθμίσεις

26. Πώληση με δοκιμή

26.1. Έννοια

26.2. Η δοκιμή

26.3. Έγκριση και αποποίηση

26.4. Κίνδυνος, ωφελήματα

26.5. Οι σχέσεις κατά τα διάφορα στάδια

26.6. Συγγενείς έννοιες

26.6.1. Πώληση με δείγμα ή μετά από δοκιμή

26.6.2. Πώληση για δοκιμή

26.6.3. Πώληση μετά από δειγματοληψία ή ανάλυση.

26.6.4. Πώληση με δικαίωμα επιστροφής

26.6.5. Πώληση με δικαίωμα αλλαγής

27. Εξώνηση

27.1. Σύμφωνο εξωνήσεως, έννοια

27.2. Τύπος

27.3. Τίμημα εξωνήσεως

27.4. Προθεσμία εξωνήσεως

27.5. Νομική φύση

27.5.1. Δεύτερη πώληση

27.5.2. Δικαίωμα προαιρέσεως

27.5.3. Συμβατική ελευθερία

27.6. Το δικαίωμα εξωνήσεως

27.6.1. Συνέπεια της ασκήσεως του δικαιώματος εξωνήσεως

27.6.1.1. Εκπλήρωση υποσχετικής εξωνήσεως

27.6.1.2. Επί υποσχετικής άμα και εκποιητικής εξωνήσεως

27.6.2. Απώλεια του δικαιώματος εξωνήσεως

27.7. Σχέσεις μερών μετά την εξώνηση

27.7.1. Υποχρεώσεις του αγοραστή (πωλητή)

27.7.2. Υποχρεώσεις του πωλητή (αγοραστή)

27.7.3. Χειροτέρευση του πράγματος πριν από την εξώνηση

27.7.4. Ωφελήματα πριν από την εξώνηση

27.7.5. Δικαίωμα αγοραστή για αφαίρεση κατασκευάσματος

27.8. Εξώνηση και καταπίστευση

27.8.1. Αντιμετώπιση προσωρινής ανάγκης

27.8.2. Εξασφάλιση τηρήσεως όρου

27.8.3. Εξασφάλιση απαιτήσεως

27.8.4. Ειδικότερα η εξασφαλιστική απαιτήσεως εξώνηση ακινήτου

ii. Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας

28. Ο όρος διατηρήσεως της κυριότητας

28.1. Γενικά

28.2. Ο ερμηνευτικός κανόνας ΑΚ

28.3. Χρόνος συνάψεως του συμφώνου

28.4. Τύπος

28.5. Η ρύθμιση ΑΚ

28.6. Καταπιστευτέος όρος

29. Υποχρεώσεις των μερών από την πώληση

29.1. Γενικά

29.2. Υποχρεώσεις του πωλητή

29.3. Υποχρεώσεις του αγοραστή

29.4. Μετάθεση του κινδύνου

30. Ενοχικές και εμπράγματες σχέσεις ηρτημένης της αιρέσεως

30.1. Γενικά

30.2. Ενοχικές σχέσεις του αγοραστή

30.3. Ενοχικές σχέσεις του πωλητή

30.4. Νέα πώληση του πράγματος

30.5. Εμπράγματες σχέσεις του αγοραστή

30.6. Εμπράγματες σχέσεις του πωλητή

30.7. Απώλεια κυριότητας πωλητή ηρτημένης της αιρέσεως

30.8. Πτώχευση αγοραστή ή πωλητή

31. Ενοχικές και εμπράγματες σχέσεις όταν δεν πληρωθεί η αίρεση

31.1. Γενικά

31.2. Ενοχικές σχέσεις του αγοραστή

31.3. Ενοχικές σχέσεις του πωλητή

31.3.1. Ειδικότερα η συρροή των δικαιωμάτων του πωλητή

31.3.2. Ειδικότερα το δικαίωμα του πωλητή να κρατήσει το καταβληθέν μέρος του τιμήματος

31.4. Εμπράγματες σχέσεις

31.5. Η υπαναχώρηση του πωλητή

31.5.1. Φύση

31.5.2. Η ΑΚ

31.5.3. Άσκηση

31.5.4. Ενοχικές σχέσεις

31.5.5. Οριστική ματαίωση της αιρέσεως

31.5.6. Εμπράγματες σχέσεις

31.6. Άλλες συμφωνίες

32. Σχέσεις όταν πληρωθεί η αίρεση

32.1. Ο αγοραστής κύριος του πράγματος

32.2. Δεύτερη πώληση του κινητού

32.3. Δεύτερη πώληση του ακινήτου

33. Παραλλαγές του συμφώνου επιφυλάξεως κυριότητας

33.1. Επιφύλαξη άλλου δικαιώματος

33.2. Πώληση επιχειρήσεως με επιφύλαξη

33.3. Επέκταση επιφυλάξεως

33.3.1. «Παρατεινόμενη» επιφύλαξη

33.3.2. «Συνεχιζόμενη» επιφύλαξη

33.3.3. «Διευρημένη» επιφύλαξη

33.4. Επιφύλαξη υπέρ ομίλου εταιριών

iii. Άλλες μορφές πωλήσεως

34. Μεταπρασία

35. Μίσθωση - πώληση

36. Χρηματοδοτημένη πώληση

Ε. Ανταλλαγή, ανταλλακτικές συμβάσεις

37. Ανταλλαγή

37.1. Έννοια

37.2. Διάκριση από πώληση

37.3. Νομική φύση

37.4. Ρύθμιση

37.5. Πρακτική σημασία

38. Άλλες ανταλλακτικές συμβάσεις

38.1. ΑΚ

38.2. Πώληση/ανταλλαγή αυτοκινήτου

38.3. Πώληση οικοδομής υπό κατασκευή

38.4. Πώληση κινητών εκτός εμπορικού καταστήματος

38.5. Πώληση από απόσταση

38.6. Εξυπηρέτηση αγοραστή

38.7. Διεθνής πώληση κινητών

IV. Μίσθωση πράγματος

Α. Γενικά

1. Έννοια, στοιχεία, ρύθμιση, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.2.1. Πράγμα (μίσθιο)

1.2.2. Παραχώρηση χρήσεως

1.2.3. Μίσθωμα

1.3. Διάρκεια

1.4. Ρύθμιση

1.5. Φύση

1.6. Διάκριση από άλλες συμβάσεις

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Τύπος

2.3. Περιορισμοί ως προς το μίσθωμα

2.4. Περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα

2.5. Περισσότεροι εκμισθωτές ή μισθωτές

2.6. Ειδικοί τρόποι συστάσεως

2.7. Νομοθετικές ρυθμίσεις για διάρκεια ή μίσθωμα

Β. Σχέσεις μερών

i. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή

3. Υποχρέωση παραχώρησης της χρήσεως του μισθίου

3.1. Γενικά

3.2. Υποχρέωση παραδόσεως

3.3. Υποχρέωση παραλείψεως

3.4. Υποχρέωση διατηρήσεως καταλληλότητας μισθίου

3.5. Προεκπλήρωση

3.6. Μη εκπλήρωση

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εκμισθωτή

4.1. Γενικά, αυτοτελείς και μη αυτοτελείς παρεπόμενες υποχρεώσεις

4.2. Βάρη του μισθίου

4.3. Φόροι μισθίου

4.4. Δαπάνες

4.5. Το δικαίωμα αφαιρέσεως

4.6. Μη αυτοτελείς παρεπόμενες υποχρεώσεις

5. Ευθύνη του εκμισθωτή για ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων του μισθίου

5.1. Γενικά

5.2. Νομικό ελάττωμα

5.3. Πραγματικό ελάττωμα (βλ. ΑΚ 576)

5.4. Συμφωνημένη ιδιότητα

5.5. Κρίσιμος χρόνος

5.6. Φύση ευθύνης

5.7. Περιεχόμενο ευθύνης

5.8. Απαλλαγή εκμισθωτή

5.9. Περισσότερα ελαττώματα κ.λπ

5.10. Σχέση ευθύνης κατά ΑΚ 576 επ. προς ευθύνη κατά ΑΚ 374 επ.

6. Ειδικότερα η άρση του ελαττώματος κ.λπ

6.1. Γενικά

6.2. Δικαίωμα του μισθωτή

6.3. Μη εκπλήρωση

6.3.1. Αδυναμία άρσεως

6.3.2. Υπερημερία εκμισθωτή

7. Ειδικότερα η μη καταβολή ή μείωση του μισθώματος

7.1. Γενικά

7.2. Φύση

7.3. Άσκηση

7.4. Υπολογισμός μειώσεως

7.5. Μη καταβολή και μίσθωση

8. Ειδικότερα η αποζημίωση

8.1. Πότε οφείλεται αποζημίωση

8.2. Είδος αποζημιώσεως

8.3. Δικαιούχος αποζημιώσεως

8.4. Η ΑΚ

9. Η καταγγελία

10. Ειδικά θέματα

10.1. Παραγραφή

10.2. Η συρροή των διάφορων δικαιωμάτων

ii. Υποχρεώσεις του μισθωτή

11. Υποχρέωση καταβολής μισθώματος

11.1. Γενικά

11.2. Χρόνος καταβολής

11.3. Τόπος καταβολής

11.4. Τρόπος καταβολής

11.5. Κωλύματα χρήσεως

11.6. Μη εκπλήρωση

12. Η απόδοση του μισθίου λόγω δυστροπίας

12.1. Γενικά

12.2. Έννοια δυστροπίας

12.3. Φύση του δικαιώματος

12.4. Δικαίωμα αποδόσεως και καταγγελία

12.5. Καταβολή μισθώματος – κατάργηση δίκης

12.6. Δικαίωμα επανεγκαταστάσεως

13. Παραλαβή μισθίου

13.1. Γενικά

13.2. Κύρια ή παρεπόμενη υποχρέωση παραλαβής;

13.3. Παραδείγματα

13.4. Παραλαβή και χρησιμοποίηση μισθίου

14. Υποχρέωση καλής χρήσεως του μισθίου

14.1. Γενικά

14.2. Η υποχρέωση

14.3. Μη εκπλήρωση

14.3.1. Τα κατά ΑΚ 594 δικαιώματα του εκμισθωτή

14.3.2. Δικαίωμα καταγγελίας

14.3.3. Δικαίωμα αποζημιώσεως

14.4. Παράλειψη χρήσεως ως κακή χρήση

14.5. Φθορές, μεταβολές μισθίου

15. Υποχρέωση ειδοποιήσεως

15.1. Η ρύθμιση

15.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

16. Άλλες (παρεπόμενες) υποχρεώσεις

17. Υποχρέωση αποδόσεως του μισθίου

17.1. Η ρύθμιση

17.2. Έννοια αποδόσεως

17.3. Δικαιούχος αποδόσεως

17.4. Χρόνος αποδόσεως

17.5. Τόπος αποδόσεως

17.6. Εκπλήρωση

17.7. Μη εκπλήρωση

17.8. Ασφάλιση για πυρκαϊά

17.9. Παραγραφή

17.10. Άλλες αξιώσεις (αγωγές) του εκμισθωτή

18. Ειδικότερα η παρακράτηση του μισθίου

18.1. Γενικά

18.2. Κύρια ευθύνη του μισθωτή

18.3. Περαιτέρω ευθύνη του μισθωτή

18.4. Η δημιουργούμενη σχέση

iii. Δικαιώματα του εκμισθωτή

19. Δικαίωμα νόμιμου ενεχύρου

19.1. Γενικά

19.2. Η ρύθμιση

19.3. Αντικείμενο

19.3.1. Κατασχετά κινητά

19.3.2. Κυριότητα στα κινητά

19.3.3. Συνοίκηση

19.3.4. Εισκόμιση κινητών

19.4. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

19.5. Γένεση

19.6. Δικαιώματα τρίτων

19.7. Απόσβεση

19.7.1. Εξαγωγή των πραγμάτων από το μίσθιο

19.7.2. Παροχή ασφάλειας από το μισθωτή

19.8. Επί υπομισθώσεως

19.9. Η ΑΚ 604 §

20. Εγγύηση

20.1. Γενικά

20.2. Διαμόρφωση ποσού

20.3. Εγγυοδοσία και αθέμιτος τόκος

20.4. Συμψηφισμός

20.5. Απόδοση

20.5.1. Αγωγή αποδόσεως

20.5.2. Τοκοφορία

20.5.3. Επί εκποιήσεως του μισθίου

iv. Δικαιώματα του μισθωτή

21. Δικαίωμα χρήσεως

22. Δικαίωμα παραχωρήσεως της χρήσεως

22.1. Γενικά

22.2. Ειδικές ρυθμίσεις

22.2.1. Επιτρεπόμενη παραχώρηση

22.2.2. Μη επιτρεπόμενη παραχώρηση

22.2.3. Δωρεάν παραχώρηση

22.3. Έννοια παραχωρήσεως, ζητήματα προστασίας

22.4. Φύση παραχωρήσεως

22.5. Σχέσεις εκμισθωτή και μισθωτή

22.6. Ειδικότερα η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσεως

22.7. Εκχώρηση δικαιώματος χρήσεως και αναδοχή υποχρεώσεων

23. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευασμάτων

23.1. Η ρύθμιση

23.2. Έννοια κατασκευάσματος

23.3. Το δικαίωμα αφαιρέσεως

23.4. Άσκηση του δικαιώματος

23.5. Δικαίωμα αφαιρέσεως και αρνητική αγωγή

23.6. Δικαίωμα αφαιρέσεως και νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή.

Γ. Εκποίηση μισθίου

24. Εκποίηση μίσθιου κινητού

24.1. Οι διακρίσεις

24.2. Εκποίηση πριν από την παράδοση στον μισθωτή

24.3. Εκποίηση μετά την παράδοση στον μισθωτή

24.3.1. Τύχη μισθώσεως επί εκτάξεως

24.3.2. Τύχη μισθώσεως επί εκχωρήσεως διεκδικητικής αγωγής

24.3.3. Ιδιαίτερη θεμελίωση

24.4. Άλλα θέματα

25. Εκποίηση ακινήτου, η μίσθωση του οποίου αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

25.1. Γενικά

25.2. Προϋποθέσεις της ρυθμίσεως

25.2.1. Η σύμβαση μισθώσεως

25.2.2. Ειδικότερα το έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

25.2.3. Ειδικότερα η εκποίηση

25.2.4. Ειδικότερα επί πλειστηριασμού του μίσθιου ακινήτου

25.3. Ειδικότερα η υπερεννεαετής μίσθωση

25.4. Επί επαγγελματικής μισθώσεως

25.5. Η υπεισέλευση του νέου κτήτορα

25.6. Σχέσεις μερών

25.6.1. Σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και νέου κτήτορα.

25.6.2. Σχέσεις μεταξύ αρχικού εκμισθωτή και μισθωτή

25.6.3. Σχέσεις μεταξύ νέου κτήτορα και μισθωτή

25.6.4. Ειδικότερα ο δικαιούχος οικήσεως ως νέος κτήτορας / εκμισθωτής

25.7. Σχέσεις περί τα μισθώματα

25.7.1. Καταβολή μισθωμάτων στον αρχικό εκμισθωτή

25.7.2. Η ρύθμιση ΑΚ

25.7.3. Η ρύθμιση ΑΚ

26. Εκποίηση ακινήτου, η μίσθωση του οποίου δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

26.1. Η ρύθμιση

26.2. Υπεισέλευση του νέου κτήτορα;

26.3. Δικαίωμα καταγγελίας του νέου κτήτορα

26.4. Δικαίωμα αποζημιώσεως του μισθωτή

26.5. Σχέσεις περί τα μισθώματα

26.6. Παραχώρηση εμπράγματου δικαιώματος που εμποδίζει τη χρήση

27. Ειδικά θέματα

27.1. Εκμισθωτής επικαρπωτής μισθίου. Λήξη επικαρπίας

27.2. Εκμίσθωση ασκήσεως επικαρπίας. Λήξη επικαρπίας

27.3. Ύπαρξη υποθήκης στο μίσθιο ακίνητο

Δ. Λήξη της μισθώσεως

i. Λόγοι και συνέπειες λήξεως

28. Λόγοι και συνέπειες λήξεως

28.1. Λόγοι

28.2. Επισκόπηση ορισμένων λόγων λύσεως

28.2.1. Πάροδος χρόνου

28.2.2. Υπαναχώρηση

28.2.3. Σύγχυση

28.2.4. Απόδοση μισθίου επί δυστροπίας

28.2.5. Αναγκαστική απαλλοτρίωση μισθίου

28.3. Συνέπειες λήξεως

ii. Η καταγγελία

29. Έννοια, είδη, άσκηση, συνέπειες

29.1. Έννοια

29.2. Είδη

29.3. Άσκηση

29.3.1. Αντιπροσώπευση

29.3.2. Άσκηση αγωγής κ.λπ

29.3.3. Επί περισσότερων μισθωτών ή εκμισθωτών.

29.4. Συνέπειες της καταγγελίας

30. Τακτική καταγγελία

30.1. Γενικά

30.2. Η ρύθμιση

30.3. Η προθεσμία

30.4. Πρόωρη ή καθυστερημένη καταγγελία

30.5. Τελείωση καταγγελίας και λήξη της μισθώσεως

30.6. Δυνατότητα έκτακτης καταγγελίας

31. Έκτακτη καταγγελία από τον μισθωτή

31.1. Γενικά

31.2. Μη παραχώρηση κ.λπ. της χρήσεως του μισθίου

31.2.1. Μη παραχώρηση ή αφαίρεση της χρήσεως

31.2.2. Υπαιτιότητα εκμισθωτή

31.2.3. Πταίσμα μισθωτή

31.2.4. Προθεσμία

31.2.5. Η περίπτωση ΑΚ 585 εδ. β’

31.2.6. Εκ των προτέρων παράβαση

31.2.7. Επί μισθώσεως περισσότερων πραγμάτων

31.2.8. Παραίτηση μισθωτή

31.3. Κίνδυνος υγείας

31.3.1. Μίσθιο

31.3.2. Κίνδυνος

31.3.3. Πταίσμα μισθωτή

31.3.4. Δικαιούχος καταγγελίας

31.3.5. Άλλα δικαιώματα

31.4. Μετάθεση δημόσιου υπαλλήλου

31.4.1. Η ratio

31.4.2. Η μίσθωση

31.4.3. Δημόσιος υπάλληλος

31.4.4. Μετάθεση

31.4.5. Το δικαίωμα καταγγελίας

31.4.6. Η προθεσμία

32. Έκτακτη καταγγελία από τον εκμισθωτή

32.1. Γενικά

32.2. Καθυστέρηση του μισθώματος

32.2.1. Καθυστέρηση μισθώματος

32.2.2. Προθεσμία

32.2.3. Ανατροπή καταγγελίας

32.2.4. Καταγγελία και απόδοση μισθίου

32.2.5. Ακυρότητα ΑΚ

32.2.6. Αποζημίωση

32.2.7. Ειδικά θέματα

32.3. Κακή χρήση μισθίου

32.3.1. Κακή χρήση μισθίου

32.3.2. «Διαμαρτυρίες» εκμισθωτή

32.3.3. Υπαιτιότητα μισθωτή

33. Ειδικά θέματα

33.1. Καταγγελία κατά ΑΚ

33.1.1. Περιπτωσιολογία

33.1.2. Η καταγγελία

33.1.3. Φύση της μισθώσεως

33.2. Καταγγελία κατά ΑΚ 612 §

33.2.1. Πεδίο εφαρμογής

33.2.2. Η καταγγελία

33.2.3. Δικαιούχοι

33.2.4. Άσκηση

33.2.5. Επί συμμισθώσεως

33.2.6. Η ΑΚ 612 §

33.3. Καταγγελία κατά ΑΚ

33.4. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

33.4.1. Σχέση με άλλους λόγους

33.4.2. Σπουδαίος λόγος

33.4.3. Δικαιούχος καταγγελίας

33.4.4. Η καταγγελία

33.5. Καταγγελία λόγω παραβάσεως όρου της συμβάσεως.

33.6. Καταγγελία όταν το μίσθιο είναι οικογενειακή στέγη

33.6.1. Θάνατος μισθωτή συζύγου

33.6.2. Κοινοποίηση καταγγελίας και στο σύζυγο του μισθωτή

Ε. Παράταση μισθώσεως και αναμίσθωση

34. Παράταση της μισθώσεως

34.1. Γενικά

34.2. Συμβατική παράταση

34.3. Μονομερής παράταση

34.4. Ρήτρα παρατάσεως

35. Αναμίσθωση

35.1. Γενικά

35.2. Συμβατική αναμίσθωση

35.3. Μονομερής αναμίσθωση

35.4. Ρήτρα αναμισθώσεως

35.5. Σιωπηρή αναμίσθωση

35.5.1. Προϋποθέσεις

35.5.2. Ανανέωση;

35.5.3. Διάρκεια

35.5.4. Επί συμμισθώσεως

ΣΤ. Υπομίσθωση

36. Σχέσεις υπεκμισθωτή και υπομισθωτή

37. Σχέσεις εκμισθωτή και υπομισθωτή

37.1. Δικαιώματα υπομισθωτή

37.2. Δικαιώματα εκμισθωτή

Ζ. Ειδικές μορφές μισθώσεως

38. Επαγγελματική μίσθωση

39. Μίσθωση κατοικίας

40. Μίσθωση οικογενειακής στέγης

41. Μίσθωση για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών

42. Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας

43. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

43.1. Έννοια

43.2. Εννοιολογικά στοιχεία

43.3. Είδη

43.4. Τύπος, δημοσιότητα

43.5. Περιεχόμενο συμβάσεως

43.6. Λήξη της συμβάσεως

44. Χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing)

44.1. Έννοια

44.2. Εννοιολογικά στοιχεία

44.3. Τύπος, δημοσιότητα

44.4. Έλεγχος ΕΟΤ

44.5. Λύση

44.6. Διαδοχή

V. Μίσθωση αγροτικού κτήματος Ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Α. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία της αγρομίσθωσης

1.2.1. Αγροτικό κτήμα

1.2.2. Η παραχώρηση της χρήσης και της κάρπωσης του μισθίου

1.2.3. Μίσθωμα

1.3. Διάρκεια

1.4. Φύση

2. Ρύθμιση

3. Υποχρεώσεις εκμισθωτή

3.1. Γενικά

3.2. Υποχρέωση παραχωρήσεως της χρήσεως

3.2.1. Επισκευές μισθίου

3.2.2. Βελτιώσεις μισθίου

3.3. Υποχρέωση παραχωρήσεως της καρπώσεως

3.4. Μη εκπλήρωση

4. Υποχρεώσεις μισθωτή

4.1. Γενικά

4.2. Υποχρέωση καταβολής μισθώματος

4.2.1. Ύψος μισθώματος

4.2.2. Ελάττωση μισθώματος

4.2.3. Αποκλεισμός μειώσεως

4.2.4. Χρόνος καταβολής

4.2.5. Τόπος καταβολής

4.2.6. Μη εκπλήρωση

4.3. Υποχρεώσεις εκμεταλλεύσεως μισθίου

4.3.1. Υποχρέωση παραλαβής του μισθίου

4.3.2. Υποχρέωση επισκευών και συντηρήσεως

4.3.3. Ειδικότερα η υποχρέωση εκμεταλλεύσεως

4.3.4. Υποχρέωση μη μεταβολής του τρόπου εκμεταλλεύσεως

4.3.5. Μη εκπλήρωση

4.4. Υποχρέωση αποδόσεως μισθίου

4.4.1. Υποχρέωση αποδόσεως εξοπλισμού

4.4.2. Υποχρέωση καταλείψεως προϊόντων

4.4.3. Μη εκπλήρωση

5. Δικαιώματα μισθωτή

5.1. Γενικά

5.2. Το δικαίωμα κατοχής

5.3. Δικαίωμα στους καρπούς

5.4. Δικαίωμα υπεκμισθώσεως

5.5. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

6. Δικαιώματα εκμισθωτή

6.1. Γενικά

6.2. Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή

6.3. Δικαίωμα καταγγελίας για καθυστέρηση του μισθώματος

6.4. Εγγύηση

7. Λήξη

7.1. Γενικά

7.2. Πάροδος χρόνου

7.2.1. Συμβατική διάρκεια μικρότερη από τέσσερα έτη

7.2.2. Συμβατική διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων ετών

7.2.3. Αόριστη διάρκεια

7.3. Ειδικές περιπτώσεις καταγγελίας

7.3.1. Καταγγελία για καθυστέρηση μισθώματος

7.3.2. Καταγγελία σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή

7.3.3. Καταγγελία από νέο κτήτορα

8. Παράταση και αναμίσθωση

8.1. Παράταση

8.2. Αναμίσθωση

8.3. Η αναμίσθωση της ΑΚ

9. Άλλα θέματα

Β. Μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου

10. Έννοια, στοιχεία φύση

10.1. Έννοια

10.2. Στοιχεία

10.2.1. Πράγμα ή δικαίωμα

10.2.2. Παραχώρηση χρήσεως και καρπώσεως

10.2.3. Μίσθωμα

10.2.4. Φύση

10.2.5. Περιπτωσιολογία

11. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

11.1. Αγρομίσθωση, κτηνοληψία, επίμορτη αγροληψία

11.2. Μίσθωση πράγματος

11.3. Πώληση

11.4. Σύμβαση διαχειρίσεως

12. Ρύθμιση

13. Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος και μίσθωση προσοδοφόρου δικαιώματος

14. Μίσθωση ή άλλη συμβατική μορφή

Γ. Κτηνοληψία

15. Έννοια, στοιχεία, φύση

15.1. Έννοια

15.2. Στοιχεία

15.2.1. Ζώο

15.2.2. Παραχώρηση χρήσεως και καρπώσεως

15.2.3. Μίσθωμα

15.3. Φύση

16. Ρύθμιση

17. Ειδικές ρυθμίσεις

17.1. Δαπάνες διατροφής ζώων

17.2. Τύχη άλλων ωφελημάτων

17.3. Κίνδυνος απώλειας

17.4. Σιδηρά μίσθωση

Δ. Νεότερες μορφές

18. Νεότερες συμβατικές μορφές παραχωρήσεως της χρήσεως

18.1. Γενικά

18.2. Σύμβαση εκμεταλλεύσεως πνευματικής ιδιοκτησίας

18.3. Παραχώρηση χρήσεως ευρεσιτεχνίας

18.4. Παραχώρηση χρήσεως σήματος

18.5. Παραχώρηση χρήσεως διακριτικού γνωρίσματος

18.6. Παραχώρηση know-how (τεχνογνωσίας)

VI. Επίμορτη αγροληψία

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.3. Φύση

2. Ρύθμιση

3. Σχέσεις μερών

3.1. Γενικά

3.2. Εκμετάλλευση μισθίου

3.3. Διανομή καρπών

3.4. Βάρη, φόροι, επισκευές, δαπάνες

4. Λήξη

4.1. Γενικά

4.2. Καταγγελία υπερδεκαετούς αγροληψίας

4.3. Καταγγελία λόγω ανικανότητας αγρολήπτη

VII. Σύμβαση εργασίας

Α. Γενικά

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.2.1. Εργασία, ετοιμότητα

1.2.2. Ο μισθός

1.2.3. Διάρκεια

1.3. Φύση

1.4. Σύμβαση εξαρτημένης και σύμβαση ανεξάρτητης εργασίας

1.5. Η σχέση εργασίας

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Μέρη

2.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα

2.4. Τύπος

2.5. Περιεχόμενο

2.6. Σύσταση με λογιζόμενη αποδοχή προτάσεως εργοδότη

2.7. Αναγκαστικές προσλήψεις

2.8. Σύμβαση εργασίας μετά από διαγωνισμό

2.9. Διαπραγματεύσεις για σύναψη συμβάσεως εργασίας

2.10. Ακυρότητα ή ακυρωσία της συμβάσεως εργασίας

Β. Σχέσεις μερών

i. Υποχρεώσεις εργαζομένου

3. Γενικά

4. Υποχρέωση παροχής εργασίας

4.1. Γενικά

4.1.1. Συμβατικός προσδιορισμός

4.1.2. Διαμόρφωση με άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος

4.2. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση

4.2.1. Αυθαίρετη χρησιμοποίηση υποκαταστάτου

4.2.2. Επιτρεπόμενη χρησιμοποίηση υποκαταστάτου

4.3. Επιμελής εκτέλεση

4.4. Απαλλαγή από την υποχρέωση

4.5. Προεκπλήρωση

4.6. Μη εκπλήρωση

4.7. Τύχη αποτελέσματος εργασίας

5. Υποχρέωση πρόσθετης εργασίας

5.1. Γενικά

5.2. Προϋποθέσεις

5.3. Είδος πρόσθετης εργασίας

5.4. Συμπληρωματική αμοιβή

5.5. Ειδικότερα στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

5.6. Μη εκπλήρωση

6. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

6.1. Γενικά

6.2. Ειδικότερα η υποχρέωση πίστεως

6.3. Μη εκπλήρωση

7. Ευθύνη του εργαζομένου

7.1. Γενικά

7.1.1. Περιπτώσεις αδυναμίας παροχής

7.1.2. Δικαίωμα καταγγελίας

7.1.3. Πλημμελής εκπλήρωση

7.1.4. Αδικοπραξία

7.1.5. Αγωγή άρσεως προσβολής και παραλείψεως.

7.2. Ειδικότερα η υποχρέωση αποζημιώσεως

7.3. Εργασία επιρρεπής σε ζημία

8. Υποχρέωση παροχής εργασίας σε τρίτον

ii. Υποχρεώσεις εργοδότη

9. Γενικά

10. Υποχρέωση καταβολής μισθού

10.1. Γενικά

10.2. Χρόνος και τόπος καταβολής

10.3. Προστασία μισθού

10.3.1. Προσδιορισμός μισθού – ποσοστού κερδών.

10.3.2. Αποκλεισμός συμψηφισμού, κατασχέσεως

10.3.3. Κρατήσεις από το μισθό

10.3.4. Επίσχεση μισθού

10.3.5. Παραίτηση από αξίωση μισθού

10.3.6. Συμβιβασμός για το μισθό

10.4. Παραγραφή αξιώσεως μισθού

10.5. Μη εκπλήρωση

11. Ειδικότερα η οφειλή μισθού σε περίπτωση κωλύματος προς εργασία

11.1. Γενικά

11.2. Οι προϋποθέσεις

11.3. Οφειλόμενος μισθός

11.4. Αφαίρεση ωφελειών

11.5. Αμφισβητούμενα θέματα

11.6. Κώλυμα που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη.

11.7. Κώλυμα οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

12. Ειδικότερα η οφειλή μισθού σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποδοχή της εργασίας

12.1. Γενικά

12.2. Υπερημερία του εργοδότη

12.3. Μη αποδοχή της εργασίας

12.4. Προσφορά εργασίας

12.5. Οφειλή μισθού

12.6. Αφαίρεση ωφελειών

12.7. Άρση της υπερημερίας

13. Ειδικότερα η οφειλή μισθού σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής της εργασίας

13.1. Γενικά

13.2. Γεγονότα που αφορούν τον εργοδότη

13.3. Γεγονότα που αφορούν τον εργαζόμενο

13.4. Η ανώτερη βία

13.5. Άλλα θέματα

13.6. Γεγονότα που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργοδότη

13.7. Γεγονότα που αφορούν το πρόσωπο του εργαζομένου

13.8. Τυχηρά που δεν αφορούν τα μέρη

14. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη

14.1. Υποχρέωση περίθαλψης και ιατρικής αντίληψης

14.2. Υποχρέωση ασφάλειας και υγιεινής των χώρων εργασίας

14.3. Υποχρέωση προστασίας κ.λπ. του διαμένοντος στην κατοικία του εργοδότη

14.4. Υποχρέωση παροχής άδειας αναψυχής

14.5. Υποχρέωση παροχής άδειας για ανεύρεση άλλης εργασίας

14.6. Υποχρέωση χορηγήσεως πιστοποιητικού εργασίας

14.7. Υποχρέωση απασχολήσεως του εργαζομένου

14.8. Υποχρέωση ίσης μεταχειρίσεως

14.9. Η υποχρέωση πρόνοιας

Γ. Λήξη

i. Λόγοι λήξεως

15. Γενικοί και ειδικοί λόγοι λήξεως

15.1. Γενικοί λόγοι

15.2. Ειδικοί λόγοι

16. Πάροδος χρόνου διάρκειας

17. Θάνατος ενός από τα μέρη

17.1. Η ΑΚ

17.2. Θάνατος εργαζομένου

17.3. Θάνατος εργοδότη

ii. Η καταγγελία

18. Έννοια, είδη, άσκηση, συνέπειες

18.1. Έννοια

18.2. Είδη

18.3. Άσκηση

18.4. Τροποποιητική καταγγελία

18.5. Συνέπειες

19. Τακτική καταγγελία

19.1. Γενικά

19.2. Καταγγελία συμβάσεως αόριστου χρόνου

19.3. Καταγγελία συμβάσεως εμπιστευτικών ελευθέριων εργασιών

19.4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος

20. Έκτακτη καταγγελία

20.1. Γενικά

20.2. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

20.2.1. Έκταση εφαρμογής

20.2.2. Δικαιούχοι

20.2.3. Σπουδαίος λόγος

20.2.3.1. Οικονομοτεχνική αναδιάρθρωση ως σπουδαίος λόγος

20.2.3.2. Έλεγχος αναιρετικός

20.2.4. Αποκλεισμός καταγγελίας

20.2.5. Αποζημιώσεις

20.2.6. Η ΑΚ

20.2.7. Η ΑΚ

20.3. Καταγγελία κατά ΑΚ

Δ. Παράταση, aνανέωση

21. Παράταση

21.1. Συμβατική παράταση

21.2. Μονομερής παράταση

21.3. Ρήτρα παρατάσεως

22. Ανανέωση

22.1. Γενικά

22.2. Συμβατική ανανέωση

22.3. Μονομερής ανανέωση

22.4. Ρήτρα ανανεώσεως

22.5. Σιωπηρή ανανέωση

Ε. Συλλογική σύμβαση εργασίας

23. Συλλογική σύμβαση εργασίας

ΣΤ. Ειδικά θέματα

24. Μετατροπή συμβάσεως ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αόριστου χρόνου

24.1. Γενικά

24.2. Επί διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου

25. Δανεισμός προσωπικού, επιχειρήσεις προσωρινής απασχολήσεως

26. Οικειοθελείς παροχές

27. Μεταβίβαση επιχειρήσεως

Ζ. Ειδικές συμβάσεις υπηρεσιών

28. Σύμβαση φυλάξεως και διαχειρίσεως κινητών αξιών

29. Σύμβαση ιατρικής αγωγής

29.1. Έννοια, φύση, ορολογία

29.2. Σύναψη

29.3. Υποχρεώσεις ιατρού

29.4. Ευθύνη ιατρού

30. Σύμβαση νοσηλείας

VIII. Σύμβαση έργου

Α. Γενικά

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.2.1. Έργο

1.2.2. Αμοιβή

1.3. Διάρκεια

1.4. Φύση

1.5. Διάκριση από άλλες σχέσεις

1.5.1. Σύμβαση εργασίας

1.5.2. Πώληση μελλοντικού πράγματος

1.5.3. Μίσθωση πράγματος

1.5.4. Πρόστηση

1.6. Η σημασία της συμβάσεως έργου

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Τύπος

2.3. Συμβαλλόμενοι, συνεργολαβία

2.4. Πλασματική σύσταση;

2.4.1. Η ΑΚ 682 §

2.4.2. Η ΑΚ 682 §

2.5. Έργο χωρίς άδεια Αρχής

3. Η AK 683: πώληση ή εργολαβία;

3.1. Γενικά

3.2. Η ρύθμιση

3.2.1. ΑΚ 683 και πώληση μελλοντικού πράγματος.

3.2.2. ΑΚ 683 και μικτή σύμβαση

3.3. Πεδίο εφαρμογής

3.4. Το κριτήριο της χορηγήσεως της ύλης

3.4.1. Χορήγηση ύλης από εργοδότη

3.4.2. Χορήγηση ύλης από εργολάβο

3.5. Ανώμαλη εργολαβία

3.6. Κίνδυνος ύλης

3.7. Συμβατική ρύθμιση

4. Ειδικότερα η εργολαβία πολυκατοικίας με αντιπαροχή

4.1. Γενικά

4.2. Νομική φύση

4.2.1. Οι διάφορες γνώμες

4.2.2. «Τυποποιημένη» σύμβαση

4.2.3. Σώρευση συμβάσεων

4.2.4. Ουσιώδη στοιχεία

4.3. Η οικονομική σημασία

4.4. Ρύθμιση

4.4.1. Τύπος

4.4.2. Θέση του τρίτου

4.5. Σχέσεις των μερών

4.5.1. Ο εργολάβος

4.5.2. Ο οικοπεδούχος

5. Ειδικότερα η αγορά διαμερίσματος υπό κατασκευή

5.1. Γενικά

5.2. Σχέσεις μερών

5.2.1. Πωλητής ο εργολάβος

5.2.2. Πωλητής ο οικοπεδούχος

5.3. Σώρευση συμβάσεων

Β. Σχέσεις μερών

i. Υποχρεώσεις εργολάβου

6. Γενικά

7. Υποχρέωση εκτελέσεως του έργου

7.1. Γενικά

7.2. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση

7.3. Η υποκατάσταση

7.3.1. Η εκτέλεση του έργου από τον μη επιτρεπόμενο υποκατάστατο (υπεργολάβο)

7.3.2. Σχέση εργοδότη−υπεργολάβου

7.3.3. Βάρος αποδείξεως δικαιώματος υποκαταστάσεως

7.4. Προεκπλήρωση

7.5. Οδηγίες εργοδότη

7.6. Μεταβίβαση σχέσεως

8. Υποχρέωση έγκαιρης έναρξης του έργου

8.1. Γενικά

8.2. Το έγκαιρο της ενάρξεως του έργου

8.3. Υπαιτιότητα εργοδότη

8.4. Προϋποθέσεις ευθύνης εργολάβου

8.4.1. Δυνατότητα έγκαιρης περατώσεως του έργου

8.4.2. Πταίσμα του εργολάβου;

8.5. Δικαιώματα εργοδότη

8.6. Ειδικότερα η υπαναχώρηση

8.7. Ειδικότερα η «έκπτωση»

9. Υποχρέωση εύρυθμης συνέχισης της έργου

9.1. Γενικά

9.2. Υπαιτιότητα εργοδότη

9.3. Προϋποθέσεις ευθύνης εργολάβου

9.4. Δικαιώματα εργοδότη

9.5. Δυνατότητα μερικής υπαναχωρήσεως

10. Υποχρέωση ειδοποιήσεως

10.1. Γενικά

10.2. Χρόνος ειδοποιήσεως

10.3. Αντικείμενο ειδοποιήσεως

10.4. Η ειδοποίηση

10.5. Υποχρέωση αναμονής οδηγιών

10.6. Παράλειψη ειδοποιήσεως

11. Υποχρεώσεις ως προς τη χορηγηθείσα ύλη

11.1. Γενικά

11.2. Υποχρέωση επιμελούς χρησιμοποιήσεως

11.3. Υποχρέωση λογοδοσίας

11.4. Υποχρέωση αποδόσεως του υπολοίπου

11.5. Υποχρέωση ειδοποιήσεως

11.6. Αμοιβή εργολάβου

12. Υποχρέωση διορθώσεως ελλείψεων

12.1. Γενικά

12.2. Προϋποθέσεις

12.3. Δικαίωμα εργοδότη

12.4. Υποστηριζόμενες περαιτέρω γνώμες

13. Υποχρέωση παραδόσεως του έργου

13.1. Γενικά

13.2. Παράδοση επί κατασκευής

13.3. Παράδοση επί επισκευής

13.4. Παράδοση άυλου έργου

13.5. Θέση του εργοδότη

13.6. Περάτωση έργου αντί παραδόσεως

ii. Υποχρεώσεις του εργοδότη

14. Γενικά

14.1. Κύρια υποχρέωση και παρεπόμενες υποχρεώσεις

14.2. Υποχρέωση για μισθούς εργατών

14.3. Ευθύνη για τον εργολάβο ως προστηθέντα

14.4. Η υποχρέωση συμπράξεως

14.5. Υποχρέωση παραλαβής

15. Υποχρέωση καταβολής αμοιβής

15.1. Γενικά

15.2. Δικαιούχος αμοιβής

15.3. Χρόνος πληρωμής

15.3.1. Παράδοση του έργου, κατά την έννοια ΑΚ 694

15.3.2. Προεκπλήρωση και δικαιώματα εργολάβου.

15.4. Οφειλή τόκων

15.5. Άλλες περιπτώσεις ληξιπροθέσμου της αμοιβής

15.6. Η απαίτηση της αμοιβής

15.7. Παραγραφή

15.8. Αμοιβή και ελαττώματα έργου

15.9. Αμοιβή και κίνδυνος

16. Ειδικότερα η αμοιβή επί προϋπολογισμού

16.1. Γενικά

16.2. Εγγύηση ακριβείας

16.2.1. Έννοια

16.2.2. Επιφύλαξη ΑΚ

16.2.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

16.3. Έλλειψη εγγυήσεως

16.4. Υπαιτιότητα του εργολάβου

17. Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

Γ. Κίνδυνος και ελαττώματα του έργου

18. Κίνδυνος έργου

18.1. Έννοια κινδύνου

18.2. Διακρίσεις

18.3. Κρίσιμος χρόνος

18.3.1. Παράδοση του έργου

18.3.2. Υπερημερία εργοδότη

18.3.3. Αποστολή του έργου

18.4. Κίνδυνος έργου

18.4.1. Έργο γένους ή είδους

18.4.2. Τμηματική εκτέλεση έργου

18.4.3. Χειροτέρευση έργου

18.5. Κίνδυνος έργου στον εργοδότη

18.6. Επί υπαιτιότητας

18.7. Συμβατική ρύθμιση

19. Κίνδυνος υλικού

19.1. Η ρύθμιση

19.2. Οι συνέπειες

19.3. Επανεκτέλεση;

19.4. Κίνδυνος έργου

19.5. Πταίσμα μερών

20. Ελάττωμα ύλης ή/και οδηγιών του εργοδότη

20.1. Η ρύθμιση

20.2. Έννοια ύλης

20.3. Έννοια τρόπου εκτελέσεως έργου

20.4. Ελάττωμα, αιτιώδης συνάφεια

20.5. Ενημέρωση εργοδότη

20.6. Συνέπειες

20.6.1. Υπολογισμός αμοιβής

20.6.2. Επανεκτέλεση, διόρθωση;

20.7. Υπαιτιότητα εργοδότη

20.8. Υπαιτιότητα εργολάβου

20.9. Αναλογική εφαρμογή;

21. Ελαττώματα έργου

21.1. Γενικά

21.1.1. Ευθύνη εργολάβου

21.1.2. Κρίσιμος χρόνος

21.1.3. Έργο εντελώς διαφορετικό (aliud)

21.1.4. Εφαρμογή και γενικών διατάξεων;

21.1.5. Περιεχόμενο ευθύνης εργολάβου

21.2. Επουσιώδη ελαττώματα

21.2.1. Διόρθωση

21.2.2. Δικαίωμα μειώσεως αμοιβής

21.3. Ουσιώδη ελαττώματα

21.4. Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων

21.5. Επίταση ευθύνης εργολάβου

21.5.1. Υπαιτιότητα εργολάβου

21.5.2. Ελλείψεις του έργου

21.5.3. Η αποζημίωση

21.5.4. Περιεχόμενο αγωγής

21.5.5. Αξιώσεις από αδικοπραξία

21.5.6. Ποινική ρήτρα

21.6. Παραγραφή

21.6.1. Ελλείψεις του έργου

21.6.2. Έναρξη παραγραφής

21.6.3. Χρόνος παραγραφής

21.6.4. Ακίνητες εγκαταστάσεις

21.6.5. Παραγραφή άλλων αξιώσεων

21.6.6. Ανάλογη εφαρμογή ΑΚ 555 § 3 έως

21.7. Απαλλαγή εργολάβου

21.8. Υπαιτιότητα εργοδότη

21.8.1. Ελλείψεις του έργου

21.8.2. Αιτία ελλείψεων του έργου

21.8.3. Υπαιτιότητα εργοδότη

21.8.4. Αντιρρήσεις του εργολάβου

21.8.5. Απόδειξη

21.9. Έγκριση του έργου

21.10. Συμβατικές ρυθμίσεις

Δ. Λύση εργολαβίας

22. Λόγοι λύσεως

22.1. Διακρίσεις

22.2. Πάροδος χρόνου

22.3. Συνέπειες

23. Καταγγελία εργολαβίας από εργοδότη

23.1. Ρύθμιση

23.2. Άσκηση της καταγγελίας

23.3. Συνέπειες

24. Θάνατος εργολάβου

24.1. Ρύθμιση

24.2. Θάνατος εργολάβου

24.3. Λύση της εργολαβίας

24.4. Μη λύση της εργολαβίας

Ε. Ειδικά θέματα

25. Μισθοί εργατών

25.1. Έννοιες

25.2. Η απαίτηση των εργατών

25.3. Δήλωση ασκήσεως της απαιτήσεως

25.4. Ενστάσεις εργοδότη

25.5. Ικανοποίηση εργατών

25.6. Σε περίπτωση υπεργολαβίας

25.7. Η ΑΚ 702 §

25.8. Διάσπαση της σχετικότητας

26. Σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι»

26.1. Γενικά

26.2. Ορολογία

26.3. Αμοιβή

27. Ρήτρα εκπτώσεως

28. Ιδιαίτερες μορφές συμβάσεως έργου

28.1. Γενικά

28.2. Σύμβαση ΒΟΤ (Build-Operate-Transfer)

28.3. Σύμβαση ΒΟO (Build-Own-Operate)

28.4. Σύμβαση ΒΟOT (Build-Own-Operate-Transfer)

28.5. Σύμβαση ΒLT (Build-Lease-Transfer)

28.6. Συμβάσεις δημόσιων έργων

ΙΧ. Μεσιτεία

1. Έννοια και ρύθμιση

1.1. Έννοια

1.2. Σημασία

1.3. Σχέσεις μερών

1.4. Νομική φύση

1.5. Συγγενείς σχέσεις

1.6. Ρύθμιση

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Περιεχόμενο συμβάσεως

2.3. Η ΑΚ 705 § 1, πλασματική κατάρτιση μεσιτείας;

2.4. Ακυρότητα, ακυρωσία

3. Έργο του μεσίτη

3.1. Γενικά

3.2. Η μεσολάβηση

3.3. Υπόδειξη ευκαιρίας

3.4. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις

4. Υποχρεώσεις μεσίτη

5. Υποχρεώσεις εντολέα

5.1. Γενικά

5.2. Υποχρέωση καταβολής δαπανών

5.3. Υποχρέωση καταβολής αμοιβής

5.3.1. Συμφωνία αμοιβής

5.3.2. Προϋποθέσεις της υποχρεώσεως

5.3.2.1. Σύναψη κύριας συμβάσεως

5.3.2.2. Άρνηση συνάψεως κύριας συμβάσεως

5.3.2.3. Αιτιώδης συνάφεια

5.3.3. Το ύψος της αμοιβής

5.3.3.1. Μη ορισμός ύψους

5.3.3.2. Επί συνάψεως προσυμφώνου

5.3.3.3. Υπέρμετρη αμοιβή

5.3.4. Χρόνος καταβολής

5.3.4.1. Κύρια σύμβαση με αναβλητική αίρεση

5.3.4.2. Κύρια σύμβαση με διαλυτική αίρεση.

5.3.4.3. Κύρια σύμβαση με προθεσμία

5.3.5. Απαλλαγή από υποχρέωση αμοιβής

5.3.5.1. Ενέργεια μεσίτη και για τον αντισυμβαλλόμενο

5.3.5.2. Υπόσχεση αμοιβής μεσίτη από αντισυμβαλλόμενο

5.4. Άλλες υποχρεώσεις

6. Λήξη

7. Προξενητικά γάμου

Χ. Προκήρυξη

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία της έννοιας

1.2.1. Δημόσια υπόσχεση

1.2.2. Εκτέλεση πράξης, επίτευξη αποτελέσματος

1.2.3. Αμοιβή

1.2.4. Προθεσμία

1.3. Παραδείγματα

1.4. Νομική φύση

2. Κατάρτιση

2.1. Γενικά

2.2. Προκηρύσσων

2.3. Τύπος

2.4. Διαγωνισμός

3. Έννομα αποτελέσματα

3.1. Υποχρέωση αμοιβής

3.2. Δικαιούχος αμοιβής

3.2.1. ΑΚ

3.2.2. ΑΚ

3.2.3. Επί διαγωνισμού

3.3. Ευθύνη εκτελέσαντος

4. Ανάκληση

ΧΙ. Εντολή

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.2.1. Υπόθεση

1.2.2. Διεξαγωγή της υποθέσεως

1.2.3. Αμοιβή

1.3. Έμμισθη εντολή

1.4. Περιπτώσεις αναλογικής εφαρμογής

1.5. Συγγενείς έννοιες

1.6. Νομική φύση

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Δικαιοπρακτική ικανότητα

2.3. Τύπος

3. Υποχρεώσεις εντολοδόχου

3.1. Υποχρέωση διεξαγωγής της υποθέσεως

3.1.1. Αυτοπρόσωπη διεξαγωγή

3.1.2. Έννοια υποκαταστάσεως

3.1.3. Υποκατάσταση άλλου

3.1.4. Η ευθύνη επί επιτρεπτής υποκαταστάσεως

3.1.5. Ευθύνη επί ανεπίτρεπτης υποκαταστάσεως

3.1.6. Η ΑΚ 716 §

3.2. Τύχη εντολής επί ανεπίτρεπτης υποκαταστάσεως

3.3. Διεξαγωγή κατά τις οδηγίες του εντολέα

4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις εντολοδόχου

4.1. Γενικά

4.2. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

4.3. Υποχρέωση αποδόσεως ληφθέντων ή κτηθέντων

4.4. Υποχρέωση καταβολής τόκων

4.5. Υποχρέωση λογοδοσίας μετά το πέρας της εντολής

4.6. Υποχρέωση διεξαγωγής και μετά τη λύση της εντολής.

5. Υποχρεώσεις εντολέα

5.1. Γενικά

5.2. Υποχρέωση προκαταβολής δαπανών

5.3. Υποχρέωση αποδόσεως δαπανών

5.4. Υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών

5.5. Υποχρέωση συμπράξεως

6. Δικαιώματα εντολέα και εντολοδόχου

6.1. Γενικά

6.2. Δικαίωμα «εκχωρήσεως» της σχέσεως

6.3. Δικαιώματα εντολέα κατά υποκαταστάτου

7. Μέτρο και έκταση ευθύνης εντολοδόχου και εντολέα

7.1. Γενικά

7.2. Ευθύνη σε περίπτωση υποκαταστάσεως

7.3. Έκταση ευθύνης εντολοδόχου

8. Λύση εντολής

8.1. Γενικά

8.2. Ειδικοί λόγοι

8.2.1. Ανάκληση εντολής από εντολέα

8.2.2. Καταγγελία από εντολοδόχο

8.2.3. Θάνατος, συμπαράσταση, πτώχευση εντολέα ή εντολοδόχου

8.2.4. Διάλυση νομικών προσώπων εντολέα ή εντολοδόχου

8.3. Συνέχιση υποθέσεως

9. Συμβουλή ή σύσταση

ΧΙΙ. Διοίκηση αλλοτρίων

1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση

1.1. Έννοια

1.2. Τα μέρη: διοικητής, κύριος

1.2.1. Δημόσιο ως κύριος

1.2.2. Περισσότεροι κύριοι

1.2.3. Διοικητής κύριος

1.2.4. Περισσότεροι διοικητές

1.2.5. Θέματα ενοχής εις ολόκληρον

1.3. Μορφές διοικήσεως αλλοτρίων

1.3.1. Γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

1.3.2. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

1.3.3. Κατά πλάνη διοίκηση αλλοτρίων

1.3.4. Διακρίσεις της γνήσιας διοίκησης αλλοτρίων.

1.3.5. Κριτική παρατήρηση

1.4. Η ρύθμιση

2. Στοιχεία της έννοιας

2.1. Γενικά

2.2. Υπόθεση ξένη

2.2.1. Είδη αλλοτριότητας

2.2.2. Γνώση αλλοτριότητας

2.2.3. Βούληση αλλοτριότητας

2.2.4. Σύνοψη

2.3. Διεξαγωγή από τρίτον

2.4. Έλλειψη «εντολής»

3. Νομική φύση

3.1. Η αμφισβήτηση

3.2. Πρακτική σημασία

3.3. Κριτική παρατήρηση

4. Έναρξη και λήξη

4.1. Έναρξη

4.2. Λήξη

5. Γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

5.1. Γενικά

5.2. Η δημιουργούμενη σχέση

5.3. Υποχρεώσεις διοικητή

5.3.1. Διεξαγωγή υποθέσεως

5.3.1.1. Συμφέρον

5.3.1.2. Θέληση

5.3.1.3. Αντίθετη θέληση

5.3.1.4. Μεταγενέστερη έκλειψη συμφέροντος κ.λπ.

5.3.1.5. Παύση διεξαγωγής

5.3.2. Υποχρέωση αναγγελίας

5.3.3. Υποχρέωση αναμονής οδηγιών

5.3.4. Υποχρέωση αποδόσεως κτηθέντων

5.3.5. Υποχρέωση καταβολής τόκων

5.3.6. Υποχρέωση λογοδοσίας

5.4. Υποχρεώσεις κυρίου

5.4.1. Υποχρέωση αποδόσεως δαπανών

5.4.2. Υποχρέωση ανορθώσεως ζημιών

5.5. Αξιώσεις κυρίου και διοικητή

5.6. Ευθύνη διοικητή

6. Ειδικότερα η ανεπίτρεπτη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

6.1. Έννοια

6.2. Φύση

6.3. Η ρύθμιση

6.3.1. Υποχρεώσεις διοικητή

6.3.2. Δικαιώματα διοικητή

6.3.3. Υποχρεώσεις κυρίου

6.3.4. Αξιώσεις κυρίου

6.4. Ευθύνη διοικητή

6.5. Και πάλι η νομική φύση

7. Ευθύνη διοικητή

7.1. Γενικά

7.2. Ευθύνη για κάθε πταίσμα

7.3. Ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια

7.4. Ευθύνη ανίκανου ή περιορισμένα ικανού για δικαιοπραξία

7.5. Ευθύνη για τυχηρά

8. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων

8.1. Έννοια

8.2. Προϋποθέσεις μη γνήσιας διοικήσεως αλλοτρίων

8.3. Νομική φύση

8.4. Υποχρεώσεις διοικητή

8.5. Υποχρεώσεις κυρίου

8.6. Δικαιώματα κυρίου

8.7. Μέτρο ευθύνης διοικητή

9. Η διοίκηση της ΑΚ

XIII. Εταιρία

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια

1.2. Τα μέρη

1.3. Στοιχεία της συμβάσεως της εταιρίας

1.3.1. Σκοπός

1.3.2. Εισφορά

1.3.3. Η αμοιβαιότητα

1.4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

1.5. Η ρύθμιση

1.6. Φύση

2. Λειτουργική σημασία της αστικής εταιρίας

2.1. Προσωπικός και κοινωνικός χαρακτήρας

2.2. Η λειτουργία της αστικής εταιρίας

3. Είδη αστικής εταιρίας

3.1. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

3.2. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα

3.2.1. Εμφανής εταιρία

3.2.2. Αφανής εταιρία

3.2.3. Παρακοινωνία

4. Σύσταση

4.1. Γενικά

4.2. Ειδικότερα η σύμβαση

4.2.1. Τύπος

4.2.2. Επωνυμία

4.2.3. Διάρκεια

4.2.4. Ακυρότητα κ.λπ. της συμβάσεως

4.3. Εφαρμογή των κανόνων για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

5. Η εταιρική σχέση

5.1. Γενικά

5.2. Εταιρική ιδιότητα

5.3. Εταιρική μερίδα

5.4. Εταιρική περιουσία

5.5. Εταιρικά χρέη

5.6. Ευθύνη εταίρων

6. Δικαιώματα εταίρων

6.1. Γενικά

6.2. Δικαιώματα διοικήσεως της εταιρίας

6.3. Δικαίωμα λήψεως επείγοντος μέτρου

6.4. Δικαίωμα ελέγχου πορείας υποθέσεων

6.5. Δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρική περιουσία

6.6. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

6.6.1. «Αποκτήματα» και «κέρδη»

6.6.2. Διάκριση «αποκτημάτων» από «κέρδη»

6.6.3. Ρυθμίσεις για τα κέρδη

6.7. Δικαίωμα καταγγελίας

6.8. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκκαθάριση

6.9. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης

6.10. Αμεταβίβαστο απαιτήσεων

7. Υποχρεώσεις εταίρων

7.1. Γενικά

7.2. Υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας

7.3. Υποχρέωση εισφοράς

7.3.1. Μέγεθος εισφοράς

7.3.2. Υπερημερία ή αδυναμία εισφοράς

7.3.3. Κίνδυνος, ελαττώματα εισφοράς

7.4. Υποχρέωση πίστεως

7.4.1. Υποχρέωση παραλείψεως

7.4.2. Διάρκεια υποχρεώσεως παραλείψεως

7.4.3. Υποχρέωση θετικών ενεργειών

7.4.4. Υποχρέωση πρόνοιας της εταιρίας

7.5. Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες

7.6. Υποχρέωση μη διαθέσεως μεριδίου

7.7. Ευθύνη εταίρου έναντι τρίτων

8. Διοίκηση της εταιρίας

8.1. Γενικά

8.2. Πολυπρόσωπη διοίκηση από όλους τους εταίρους

8.3. Πολυπρόσωπη διοίκηση από ορισμένους εταίρους

8.4. Προσωπική ατομική διοίκηση εταίρων, δικαίωμα εναντιώσεως

8.5. Μονοπρόσωπη διοίκηση από εταίρο

8.6. Διοίκηση της εταιρίας από τρίτους

8.7. Αντιπροσώπευση της εταιρίας (των εταίρων)

8.8. Διοίκηση της εταιρίας και επείγοντα μέτρα

8.9. Ειδικές διαχειριστικές πράξεις

8.10. Σχέσεις διοικητών και εταιρίας

8.11. Λήξη της διοίκησης

8.11.1. Λήξη πολυπρόσωπης διοίκησης όλων των εταίρων

8.11.2. Λήξη διοίκησης στις άλλες περιπτώσεις

8.11.3. Λήξη διοίκησης τρίτου

8.12. Λήξη αντιπροσώπευσης

9. Έξοδος εταίρου

9.1. Γενικά

9.2. Θάνατος εταίρου

9.3. Δικαστική συμπαράσταση

9.4. Πτώχευση εταίρου

9.5. Αποκλεισμός εταίρου

9.6. Παραίτηση εταίρου

9.7. Συνέπειες εξόδου

9.7.1. Επί θανάτου εταίρου

9.7.2. Στις άλλες περιπτώσεις εξόδου

9.8. Έξοδος εταίρου και μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

10. Είσοδος εταίρου

10.1. Γενικά

10.2. Συνέπειες της εισόδου

10.3. Είσοδος εταίρου και μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

11. Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

11.1. Γενικά, το «αμεταβίβαστο»

11.2. Εν ζωή μεταβίβαση

11.3. Αιτία θανάτου μεταβίβαση

12. Λύση της εταιρίας

12.1. Γενικοί και ειδικοί λόγοι λύσεως

12.1.1. Γενικοί λόγοι λύσεως

12.1.2. Ειδικοί λόγοι λύσεως

12.1.3. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

12.2. Πάροδος χρόνου

12.3. Πραγματοποίηση σκοπού

12.4. Ανέφικτο σκοπού

12.5. Θάνατος εταίρου

12.6. Θέση εταίρου σε δικαστική συμπαράσταση

12.7. Πτώχευση εταίρου

12.8. Καταγγελία

12.8.1. Εταιρία με αόριστη διάρκεια

12.8.2. Εταιρία ορισμένου χρόνου

12.8.3. Υποχρέωση αποζημιώσεως

12.8.4. Όρος συνεχίσεως εταιρίας

12.9. Συνέπειες λύσεως

12.9.1. Λήξη διοίκησης

12.9.2. Εκκαθάριση

13. Εκκαθάριση

13.1. Γενικά

13.1.1. Έννοια εκκαθαρίσεως

13.1.2. Σκοπός της εκκαθαρίσεως

13.1.3. Διακρίσεις ανάλογα με την υπόσταση της εταιρίας

13.1.4. Υποχρεωτικότητα εκκαθαρίσεως;

13.1.5. Έναρξη και λήξη

13.2. Η εταιρία κατά την εκκαθάριση

13.3. Εκκαθαριστές

13.3.1. Λειτουργία εκκαθαριστών

13.3.2. Αντικατάσταση εκκαθαριστή

13.4. Εργασίες εκκαθαρίσεως

13.4.1. Γενικά

13.4.2. Απόδοση πραγμάτων

13.4.3. Εξόφληση χρεών

13.4.4. Επιστροφή εισφορών

13.4.5. Ανεπάρκεια ενεργητικού

13.4.6. Διανομή απομένοντος

13.5. Ειδικό πρόβλημα

14. Συνέχιση της εταιρίας

14.1. Παράταση

14.2. Ανανέωση

14.2.1. Συμβατική ανανέωση

14.2.2. Σιωπηρή ανανέωση

14.3. Αναβίωση

15. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

15.1. Κτήση νομικής προσωπικότητας

15.2. Ρύθμιση

16. Μη κερδοσκοπική αστική εταιρία, μη κυβερνητικές οργανώσεις

17. Μεριστική σύμβαση

XIV. Κοινωνία

Α. Γενικά

1. Έννοια, διαμόρφωση και αντικείμενο της κοινωνίας

1.1. Έννοια

1.2. Ιδανικά μερίδια και συνολικό δικαίωμα

1.3. Εκφάνσεις της κοινωνίας

1.3.1. Η κοινωνία ως μορφή εντάξεως δικαιώματος.

1.3.2. Η κοινωνία ως ενοχική σχέση

1.4. Ο τρόπος ένταξης του δικαιώματος

1.5. Αντικείμενο της κοινωνίας

1.6. Ρύθμιση

2. Νομική φύση της κοινωνίας

2.1. Γενικά

2.2. Η κρατούσα γνώμη

2.2.1. Η κοινωνία ως ενοχική σχέση

2.2.2. Η κοινωνία ως δικαιοκτητική σχέση

2.3. Η κοινωνία ως έννομη σχέση

Β. Σχέσεις κοινωνών μεταξύ τους

i. Δικαιώματα κοινωνών

3. Δικαίωμα στους καρπούς

3.1. Η ρύθμιση

3.2. Έννοια καρπών

3.3. Καρποί και δαπάνες

3.4. Η μερίδα του κοινωνού

3.5. Κτήση καρπών κ.λπ

3.6. Καρποληψία από ένα κοινωνό

4. Δικαίωμα χρήσεως κοινού

4.1. Η ρύθμιση

4.2. Έννοια χρήσεως

4.3. Έννοια συγχρήσεως

4.4. Αποκλειστική χρήση κοινού

4.5. Ειδικά θέματα

4.5.1. Παρακώλυση (συγ)χρήσεως

4.5.2. Αποκλειστική χρήση και χρησικτησία

4.5.3. Δαπάνες για το κοινό

5. Δικαίωμα διαθέσεως ιδανικού μέρους ή ολόκληρου του κοινού

5.1. Γενικά

5.2. Διάθεση ιδανικού μεριδίου

5.3. Διάθεση όλου του κοινού

6. Δικαίωμα λήψεως επείγοντος μέτρου

7. Δικαιώματα διοικήσεως του κοινού και λύσεως της κοινωνίας.

ii. Υποχρεώσεις κοινωνών

8. Υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες

8.1. Η ρύθμιση

8.2. Νομική βάση της υποχρεώσεως

8.3. Σκοπός δαπάνης

8.4. Έκταση δαπανών

8.5. Προκαταβολή δαπανών

8.6. Η αναγωγή

9. Άλλες υποχρεώσεις

10. Μη εκπλήρωση, μέτρο ευθύνης

10.1. Μη εκπλήρωση

10.2. Μέτρο ευθύνης

Γ. Σχέσεις με τρίτους

11. Σχέσεις με τρίτους ως προς το ιδανικό μέρος

12. Σχέσεις με τρίτους ως προς το κοινό

Δ. Διοίκηση του κοινού

13. Γενικά

13.1. Έννοια διοικήσεως

13.1.1. Τακτική διοίκηση

13.1.2. Διοίκηση εν γένει

13.2. Διοίκηση και χρήση του κοινού

13.3. Είδη διοικήσεως

14. Διοίκηση με παμψηφία των κοινωνών

14.1. Η ρύθμιση

14.2. Δικαίωμα και υποχρέωση

14.3. Φύση αποφάσεως

14.4. Ελαττώματα αποφάσεως

14.5. Τροποποίηση αποφάσεως

14.6. Δέσμευση διαδόχων

14.7. Υποχρεωτική παμψηφία

14.8. Η απόφαση της παμψηφίας

15. Διοίκηση από την πλειοψηφία των κοινωνών

15.1. Η ρύθμιση

15.2. Απόφαση πλειοψηφίας

15.3. Ελαττώματα αποφάσεως

15.4. Περιεχόμενο

15.5. Δεσμευτικότητα αποφάσεως

15.6. Τροποποίηση

15.7. Δικαιώματα μειοψηφίας

16. Διοίκηση από διαχειριστή

16.1. Διορισμός και θέση διαχειριστή

16.2. Οι αρμοδιότητες

16.3. Ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεως διορισμού

16.4. Παράλληλη αρμοδιότητα κοινωνών

17. Διοίκηση με απόφαση του δικαστηρίου

17.1. Η ρύθμιση

17.2. Προϋποθέσεις

17.3. Διαδικασία, αρμοδιότητα

17.4. Η απόφαση

17.5. Τροποποίηση αποφάσεως

17.6. Διορισμός διαχειριστή

Ε. Λύση της κοινωνίας

18. Γενικά

18.1. Τα συμφέροντα

18.2. Η ρύθμιση του ΑΚ

18.2.1. Αδιάλυτο κοινωνίας

18.2.2. Αδιάλυτο από δικαιοπραξία

18.3. Λύση της κοινωνίας γενικά

18.3.1. Ανατροπή της εντάξεως

18.3.2. Λύση μόνο της ενοχικής σχέσεως της κοινωνίας

18.4. Η διχογνωμία ως προς την έννοια και το δικαίωμα λύσεως

19. Εξώδικη λύση

19.1. Γενικά

19.1.1. Ακούσια εξώδικη λύση

19.1.2. Εκούσια εξώδικη λύση

19.1.2.1. Εκούσια διανομή του κοινού

19.1.2.2. Μεταβίβαση όλων των μερίδων σε ένα, κοινωνό ή τρίτο

19.2. Ευθύνη για ελαττώματα

19.3. Δικαιώματα τρίτων

20. Δικαστική λύση

20.1. Γενικά

20.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

20.3. Η αγωγή διανομής

20.4. Προσεπικλήσεις

20.5. Η διαπλαστική εξουσία του δικαστηρίου

20.5.1. Τύχη πλειστηριάσματος

20.5.2. Απαιτήσεις από την κοινωνία

20.6. Ένδικα μέσα

20.7. Ευθύνη για ελαττώματα

20.8. Δικαιώματα τρίτων

ΣΤ. Ειδικά θέματα

21. Κοινωνία ή εταιρία;

22. Χρησικτησία μεταξύ κοινωνών

XV. Δάνειο

1. Γενικά

1.1. Έννοια

1.2. Συγγενείς έννοιες

2. Στοιχεία έννοιας δανείου

2.1. Γενικά

2.2. Αντικείμενο του δανείου

2.3. Μεταβίβαση της κυριότητας

2.4. Υποχρέωση αποδόσεως

2.5. Αντάλλαγμα

2.6. Διάρκεια

2.7. Σκοπός του δανείου

3. Σύσταση

3.1. Σύσταση re

3.2. Σύσταση solo consensu

3.3. Προσύμφωνο δανείου

4. Νομική φύση

4.1. Γενικά

4.2. Το πρόβλημα του ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα του δανείου

4.2.1. Η υποχρέωση αποδόσεως του δανείσματος.

4.2.2. Έντοκο δάνειο

4.2.3. Άτοκο δάνειο

4.3. Συναινετικό δάνειο

4.4. Προσύμφωνο

5. Υποχρεώσεις δανειστή

5.1. Γενικά

5.2. Υποχρέωση μεταβιβάσεως της κυριότητας του δανείσματος

5.3. Υποχρέωση καταλείψεως της χρήσεως του δανείσματος

5.4. Δάνειο προς αφερέγγυο

5.5. ΑΚ 809 και πλάνη ή απάτη

5.6. ΑΚ 809 και ΑΚ

6. Υποχρεώσεις οφειλέτη / δανειολήπτη

6.1. Γενικά

6.2. Η υποχρέωση αποδόσεως του δανείσματος

6.2.1. Τόπος αποδόσεως

6.2.2. Χρόνος αποδόσεως

6.2.3. Μη εκπλήρωση, υπερημερία

6.3. Τοκοδοσία

6.4. Άλλες υποχρεώσεις

6.5. Παραγραφή

7. Λήξη δανείου

7.1. Γενικοί λόγοι

7.2. Ειδικοί λόγοι

7.2.1. Πάροδος χρόνου

7.2.2. Καταγγελία

7.2.3. Απόδοση άτοκου δανείου

8. Καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια

9. Άλλες πιστωτικές συμβάσεις

9.1. Ανώμαλη παρακαταθήκη

9.2. Ενέγγυα πίστωση

9.3. Άνοιγμα πιστώσεως

9.4. Αλληλόχρεος λογαριασμός

9.5. Προεξόφληση πιστωτικών τίτλων

XVI. Χρησιδάνειο

1. Έννοια και στοιχεία

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.2.1. Πράγμα

1.2.2. Παραχώρηση της χρήσεως

1.2.3. Έλλειψη ανταλλάγματος

1.2.4. Υποχρέωση αποδόσεως

1.3. Διάρκεια

2. Σύσταση

2.1. Σύσταση re

2.2. Σύσταση solo consensu

2.3. Τρόποι συστάσεως

2.4. Τύπος

2.5. Χρησιδάνειο κατά μετατροπή

2.6. Αποκλεισμός επί Ν.Π.Δ.Δ.;

3. Νομική φύση

3.1. Γενικά

3.2. Χαριστικός χαρακτήρας

3.3. Αμφοτεροβαρής χαρακτήρας

4. Υποχρεώσεις χρήστη

4.1. Υποχρέωση παραχωρήσεως χρήσεως

4.1.1. Εκπλήρωση

4.1.2. Μέτρο ευθύνης

4.2. Υποχρέωση αποζημιώσεως

4.3. Υποχρέωση αποδόσεως δαπανών

5. Υποχρεώσεις χρησαμένου

5.1. Μέτρο ευθύνης

5.2. Υποχρέωση χρήσεως;

5.3. Υποχρέωση καλής χρήσεως

5.4. Υποχρέωση μη παραχωρήσεως σε τρίτον

5.5. Υποχρέωση συνήθων δαπανών

5.6. Υποχρέωση αποδόσεως

5.7. Άλλες υποχρεώσεις

6. Δικαιώματα χρήστη

6.1. Γενικά

6.2. Αξιώσεις αποζημιώσεως

6.3. Δικαίωμα καταγγελίας

6.4. Δικαίωμα αναλήψεως του πράγματος

6.5. Ο κύριος του πράγματος

7. Δικαιώματα χρησαμένου

7.1. Γενικά

7.2. Δικαίωμα χρήσεως του πράγματος

7.3. Αξίωση αποδόσεως δαπανών

7.4. Αξίωση αποζημιώσεως λόγω ελαττωμάτων

7.5. Δικαίωμα αφαιρέσεως

7.6. Δικαίωμα περαιτέρω παραχωρήσεως

7.7. Δικαίωμα αποδόσεως του πράγματος

8. Λήξη χρησιδανείου

8.1. Γενικοί λόγοι

8.2. Ειδικοί λόγοι

8.2.1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας

8.2.2. Πάροδος χρόνου δυνατότητας χρήσεως

8.2.3. Περάτωση χρήσεως

8.2.4. Θάνατος χρησαμένου

8.2.5. Απόδοση πράγματος

8.2.6. Καταγγελία

8.3. Συνέπειες

9. Παραγραφές

9.1. Αξιώσεις αποζημιώσεως χρήστη

9.2. Αξιώσεις χρησαμένου για δαπάνες

9.3. Άλλες αξιώσεις

XVII. Παρακαταθήκη

1. Έννοια και στοιχεία

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία ουσιώδη

1.2.1. Πράγμα

1.2.2. Φύλαξη

1.2.3. Παράδοση

1.3. Αμοιβή

1.4. Διάρκεια

1.5. Ρύθμιση

2. Σύσταση

2.1. Σύσταση re

2.2. Σύσταση solo consensu

2.3. Η διχογνωμία

3. Νομική φύση

3.1. Γενικά

3.2. Χαριστικός χαρακτήρας

3.3. Αμφοτεροβαρής χαρακτήρας

3.4. Ατελώς αμφοτεροβαρής

3.5. Η σχέση εμπιστοσύνης

4. Υποχρεώσεις θεματοφύλακα

4.1. Γενικά

4.2. Υποχρέωση φυλάξεως

4.2.1. Εκπλήρωση

4.2.2. Μέτρο ευθύνης

4.3. Υποχρέωση μη χρησιμοποιήσεως του πράγματος

4.4. Υποχρέωση μη καταθέσεως του πράγματος σε τρίτον.

4.5. Υποχρέωση αποδόσεως

4.5.1. Χρόνος αποδόσεως

4.5.2. Τόπος αποδόσεως

4.5.3. Εκπλήρωση − ευθύνη

5. Δικαιώματα θεματοφύλακα

5.1. Δικαίωμα χρήσεως του πράγματος

5.2. Δικαίωμα καταθέσεως του πράγματος σε τρίτον

5.3. Δικαίωμα αποδόσεως του πράγματος

5.4. Δικαίωμα απαιτήσεως δαπανών και αποζημιώσεως

6. Υποχρεώσεις παρακαταθέτη

6.1. Υποχρέωση αποδόσεως δαπανών

6.2. Υποχρέωση αποζημιώσεως θεματοφύλακα

6.3. Υποχρέωση καταβολής αμοιβής

6.4. Υποχρέωση παραδόσεως του πράγματος

6.5. Υποχρέωση αναλήψεως του πράγματος

7. Δικαιώματα παρακαταθέτη

7.1. Γενικά

7.2. Δικαιώματα κατά τρίτου

7.3. Παραγραφή αξιώσεως αποδόσεως

8. Λήξη της παρακαταθήκης

8.1. Γενικοί λόγοι

8.2. Ειδικοί λόγοι

8.2.1. Επιστροφή του πράγματος

8.2.2. Απαίτηση αποδόσεως του πράγματος

8.2.3. Συνέπειες

8.3. Απόδοση στον αληθή κύριο

9. Ανώμαλη παρακαταθήκη

9.1. Έννοια

9.2. Η ρύθμιση

9.3. Ανώμαλη παρακαταθήκη χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων

9.3.1. Η ρύθμιση

9.3.2. Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα

9.4. Ανώμαλη παρακαταθήκη χρεογράφων

10. Μεσεγγύηση

10.1. Έννοια

10.2. Είδη

10.3. Νομική φύση

10.4. Η ειδική ρύθμιση

10.4.1. Απόδοση πράγματος

10.4.2. Εφαρμογή διατάξεων παρακαταθήκης

10.4.3. Υποχρέωση − εξουσία διαχειρίσεως

10.4.4. Δικαίωμα εκποιήσεως

11. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών

11.1. Γενικά

11.2. Η σύμβαση

XVIII. Ευθύνη ξενοδόχων

1. Γενικά

1.1. Η ρύθμιση

1.2. Η ευθύνη

1.3. Παραγραφή

2. Τα μετέχοντα πρόσωπα

2.1. Τα ευθυνόμενα πρόσωπα

2.2. Προστατευόμενα πρόσωπα

3. Προϋποθέσεις ευθύνης

3.1. Σχέση επιχειρηματία−πελάτη

3.2. Εισκόμιση πραγμάτων

3.3. Πρόκληση ζημίας

3.4. Αιτιώδης συνάφεια

4. Έκταση ευθύνης

4.1. Γενικά

4.2. Ειδικά για χρήματα, χρεόγραφα, τιμαλφή

4.3. Επί ζημίας τρίτων

5. Απαλλαγή από ευθύνη

5.1. Ζημία που οφείλεται στον πελάτη

5.2. Ζημία που οφείλεται στη φύση του πράγματος

5.3. Ζημία που οφείλεται σε ανώτερη βία

5.4. Παράλειψη γνωστοποιήσεως ζημίας

5.5. Απαλλακτική ρήτρα

6. Διάρκεια ευθύνης

7. Νόμιμο ενέχυρο στα εισκομισθέντα

8. Σύμβαση ξενίσεως

9. Ξενοδοχειακή σύμβαση

XIX. Ισόβια πρόσοδος

1. Έννοια

1.1. Ορισμός

1.2. Στοιχεία της έννοιας

1.3. Φύση

1.4. Ισόβια πρόσοδος ως παρεπόμενη σχέση

1.5. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Τύπος

2.3. Περιεχόμενο της συστατικής πράξεως

3. Σχέσεις των μερών

3.1. Γενικά

3.2. Ποσό περιοδικής παροχής

3.3. Καταβολή

3.4. Εκχώρηση

3.5. Κατάσχεση

3.6. Ευθύνη οφειλέτη

3.7. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως ΑΚ

4. Συνέπειες θανάτου

4.1. Γενικά

4.2. Θάνατος δικαιούχου

4.3. Θάνατος οφειλέτη

4.4. Θάνατος τρίτου

4.5. Αμφισβητούμενα θέματα

4.6. Λήξη της σχέσεως

5. Παραγραφή

5.1. Παραγραφή ενιαίας αξιώσεως

5.2. Παραγραφή επί μέρους αξιώσεων

5.3. Κατάργηση σχέσεως

6. Ακυρότητα κατά ΑΚ

6.1. Γενικά

6.2. Παραδείγματα

6.3. Κατάφαση ακυρότητας

7. Προσβολή νόμιμης μοίρας

7.1. Ισόβια πρόσοδος με διαθήκη

7.2. Ισόβια πρόσοδος συμβατική με χαριστική αιτία

7.3. Ισόβια πρόσοδος συμβατική με επαχθή αιτία

XX. Παίγνιο, στοίχημα, λαχείο

1. Γενικά

2. Παίγνιο

2.1. Έννοια

2.2. Διακρίσεις

2.3. Επιτρεπόμενα και απαγορευόμενα παίγνια

2.4. Η δημιουργούμενη ενοχή είναι ατελής ή φυσική

2.5. Βοηθητικές ενοχές

2.6. Παρεπόμενες ενοχές

2.7. Άλλα θέματα

2.8. Απαγορευόμενο παίγνιο

2.9. Επί ειδικών ρυθμίσεων

3. Στοίχημα

3.1. Έννοια

3.2. Διάκριση από παίγνιο

3.3. Ρύθμιση αιρέσεων

4. Λαχείο

4.1. Έννοια

4.2. Ο λαχνός

4.3. Σχέσεις μερών

4.4. Νόμιμη και παράνομη έκδοση λαχείου

4.5. Ετεροβαρές λαχείο

ΧΧΙ. Εγγύηση

1. Έννοια, στοιχεία, φύση

1.1. Έννοια – Ορολογία

1.2. Ευθύνη εγγυητή

1.3. Παράδειγμα

1.4. Στοιχεία εγγυήσεως

1.4.1. Κύρια οφειλή

1.4.2. Μη χρηματική οφειλή

1.4.3. Οφειλή μέλλουσα ή υπό αίρεση

1.4.4. Αόριστη οφειλή

1.4.5. Φυσική ενοχή

1.4.6. Έγκυρη οφειλή

1.4.7. Ανάληψη υποχρεώσεως από εγγυητή

1.5. Νομική φύση

1.5.1. Η εγγύηση ως αμφοτεροβαρής σύμβαση

1.5.2. Ο παρεπόμενος χαρακτήρας

1.5.3. Ο επικουρικός χαρακτήρας

1.6. Λειτουργία εγγυήσεως

2. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

2.1. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή

2.2. Αναδοχή χρέους

2.3. Εγγυοδοσία

2.4. Εγγυητική σύμβαση

3. Σύσταση εγγυήσεως

3.1. Γενικά

3.2. Τύπος

3.2.1. Εγγύηση «εν λευκώ»

3.2.2. Προσύμφωνο εγγυήσεως

3.2.3. Πληρεξουσιότητα για παροχή εγγυήσεως

3.3. Περιεχόμενο δηλώσεως εγγυητή

3.4. Ακυρότητα, ακυρωσία

4. Σχέσεις εγγυητή–δανειστή Ι: έκταση ευθύνης εγγυητή

4.1. Γενικά

4.2. Έκταση ευθύνης εγγυητή

4.2.1. Ευθύνη εγγυητή για την κύρια οφειλή

4.2.2. Ευθύνη εγγυητή για παρεπόμενες παροχές

4.3. Αλλαγή προσώπου δανειστή

4.4. Αλλαγή προσώπου οφειλέτη

4.5. Ευθύνη για υποκατάστατη οφειλή

4.6. Επί συνεγγυητών

4.7. Δικαιώματα δανειστή

5. Σχέσεις εγγυητή – δανειστή ΙΙ: ενστάσεις εγγυητή

5.1. Γενικά

5.2. Ίδιες ενστάσεις εγγυητή

5.2.1. Συνήθεις ενστάσεις

5.2.2. Ένσταση διζήσεως

5.2.3. Ένσταση διαιρέσεως

5.2.4. Άλλες ενστάσεις

5.3. Ενστάσεις πρωτοφειλέτη

5.3.1. Προσωποπαγείς και μη προσωποπαγείς ενστάσεις

5.3.2. Ένσταση ακυρότητας κύριας οφειλής

5.3.3. Ένσταση αποσβέσεως της οφειλής

5.3.4. Ένσταση παραγραφής της οφειλής

5.3.5. Ένσταση δεδικασμένου

5.3.6. Ένσταση συμψηφισμού

5.3.7. Άλλες ενστάσεις

5.3.8. Επί μη προβολής ενστάσεως

5.3.9. Ενστάσεις και αρχή του παρεπομένου

5.4. Μη προβολή ενστάσεων

5.5. Άλλα δικαιώματα εγγυητή

6. Σχέσεις εγγυητή – πρωτοφειλέτη

6.1. Γενικά

6.2. Δικαίωμα εγγυητή για ασφάλεια

6.3. Δικαίωμα αναγωγής

6.4. Δικαίωμα υποκαταστάσεως

7. Απόσβεση εγγυήσεως (ελευθέρωση εγγυητή)

7.1. Γενικά

7.2. Απόσβεση κύριας οφειλής

7.3. Σύγχυση κύριας οφειλής και εγγύησης

7.4. Απόσβεση κατά ΑΚ

7.5. Απόσβεση κατά ΑΚ

7.6. Απόσβεση εγγυήσεως ορισμένου χρόνου

7.7. Απόσβεση εγγυήσεως αόριστου χρόνου

7.8. Απόσβεση εγγυήσεως υπέρ εργαζομένου ή εργολάβου

8. Ιδιαίτερα είδη εγγυήσεως

8.1. Γενικά

8.2. Εγγύηση για το ελλείπον

8.3. Εγγύηση εν λευκώ

8.4. Εγγυητική επιστολή

8.5. Αντεγγύηση

8.6. Μετεγγύηση

8.7. Συνεγγύηση

8.8. Εντολή πίστωσης τρίτου

9. Ειδικά θέματα

9.1. Διάσπαση παρεπόμενου χαρακτήρα

9.2. Αλλαγή δανειστή ή πρωτοφειλέτη

9.3. Ομοδικία εγγυητή και πρωτοφειλέτη

9.4. Εγγύηση και εμπορική ιδιότητα

10. Εγγυητική σύμβαση

ΧΧΙΙ. Συμβιβασμός

1. Έννοια και στοιχεία

1.1. Έννοια

1.2. Ουσιώδη στοιχεία

1.2.1. Φιλονικία

1.2.2. Αβεβαιότητα

1.2.3. Υποχωρήσεις των μερών

1.2.4. Αμοιβαιότητα των υποχωρήσεων

1.2.5. Βούληση λύσεως της διαφοράς

1.2.6. Η έννομη σχέση

1.3. Διάκριση από άλλες δικαιοπραξίες

2. Νομική φύση του συμβιβασμού

2.1. Γενικά

2.2. Η ενοχική θεωρία

2.3. Η διαπιστωτική θεωρία

2.4. Ανανεωτικός χαρακτήρας

3. Κατάρτιση

3.1. Γενικά

3.2. Τύπος

3.3. Ελαττώματα

4. Σχέσεις των μερών

4.1. Γενικά

4.2. Οριστική λήξη της διενέξεως

4.3. Ανατρεπτική ένσταση

4.4. Επί ενοχής εις ολόκληρον

5. Διάρρηξη του συμβιβασμού

5.1. Έννοια διαρρήξεως

5.2. Η ρύθμιση

6. Αποκλεισμός συμβιβασμού

XXIII. Αφηρημένη υπόσχεση Ή αναγνώριση χρέους

1. Έννοια και νομική φύση

1.1. Έννοια

1.2. Ορολογία

1.3. Οι σχέσεις

1.4. Η αιτία

1.5. Επίδραση της αιτίας στο κύρος της αναγνωρίσεως

1.6. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

1.7. Νομική φύση

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Η ΑΚ 873 εδ. β’

2.3. Τύπος

3. Σχέσεις των μερών

3.1. Γενικά

3.2. Επίδραση της βασικής σχέσεως

3.2.1. Ασφάλειες

3.2.2. Αγωγές

3.2.3. Εκπλήρωση οφειλής

3.2.4. Ακυρότητα αιτίας

3.3. Παραγραφή

4. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους

5. Η αναγνώριση καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού

ΧΧIV. Έκταξη

1. Έννοια και φύση

1.1. Έννοια

1.2. Λειτουργική σημασία

1.3. Τα μέρη

1.4. Το έγγραφο

1.5. Σχέσεις μερών

1.6. Νομική φύση

1.7. Περιεχόμενο

1.8. Η ρύθμιση

2. Σύσταση

2.1. Γενικά

2.2. Σύσταση εκτάξεως

2.2.1. Το έγγραφο

2.2.2. Η εγχείριση του εγγράφου

2.3. Αποδοχή εκτάξεως

2.3.1. Μη υποχρέωση αποδοχής

2.3.2. Υποχρέωση αποδοχής

3. Σχέσεις εκτάσσοντος − λήπτη

3.1. Γενικά

3.2. Ειδικές ρυθμίσεις

4. Σχέσεις εκτάσσοντος – εκτασσομένου

4.1. Γενικά

4.2. Ειδικές ρυθμίσεις

5. Σχέσεις λήπτη – εκτασσομένου

5.1. Γενικά

5.2. Πριν από την αποδοχή

5.3. Μετά την αποδοχή

5.3.1. Αξίωση λήπτη

5.3.2. Υποχρέωση εκτασσομένου

5.3.3. Ελαττώματα σχέσεως αξίας ή καλύψεως

5.3.4. Ενστάσεις εκτασσομένου

5.3.5. Αιτία παροχής

6. Ειδικότερα η καταβολή της παροχής

6.1. Γενικά

6.2. Καταβολή και σχέση αξίας

6.3. Καταβολή και σχέση καλύψεως

6.4. Ελαττωματικότητα της σχέσεως αξίας και καλύψεως

7. Ανάκληση εκτάξεως

7.1. «Δικαιοπρακτική» ανάκληση

7.2. Πλασματική ανάκληση

7.3. Ανέκκλητη έκταξη

8. Μεταβίβαση εκτάξεως

8.1. Γενικά

8.2. Εξουσία μεταβιβάσεως

8.3. Πότε γίνεται

8.4. Πώς γίνεται

8.5. Συνέπεια της μεταβιβάσεως

8.6. Περαιτέρω μεταβίβαση

9. Απόσβεση εκτάξεως

9.1. Έννοια

9.2. Λόγοι αποσβέσεως

XXV. Ανώνυμα χρεόγραφα

1. Έννοια, φύση, ρύθμιση

1.1. Έννοια

1.2. Τα μετέχοντα πρόσωπα

1.3. Στοιχεία

1.3.1. Το έγγραφο

1.3.2. Η υπόσχεση παροχής

1.3.3. Σύνδεση υποσχέσεως / δικαιώματος και εγγράφου

1.3.4. Ανώνυμος δανειστής

1.4. Φύση

1.5. Ρύθμιση

1.6. Διάκριση από άλλα αξιόγραφα

2. Σύσταση της σχέσεως

2.1. Το έγγραφο

2.2. Η δημιουργία της ενοχής

2.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα εκδότη

2.4. Ανώνυμο χρεόγραφο για ορισμένο χρηματικό ποσό

3. Η υποχρέωση καταβολής

3.1. Γενικά

3.2. Καταβολή σε κομιστή που δεν έχει δικαίωμα διαθέσεως

3.3. Υποχρέωση καταβολής σε περίπτωση ακούσιας κυκλοφορίας του τίτλου

3.4. Καταβολή μόνο με την παράδοση του τίτλου

3.5. Ενστάσεις οφειλέτη

3.5.1 Απόλυτες

3.5.2. Σχετικές

3.6. Παραγραφή

4. Ειδικά δικαιώματα κομιστή

4.1. Γενικά

4.2. Δικαίωμα μεταβιβάσεως του τίτλου

4.3. Δικαίωμα συστάσεως εμπράγματων δικαιωμάτων

4.4. Δικαίωμα αντικαταστάσεως του τίτλου

4.5. Δικαίωμα κηρύξεως του τίτλου ανισχύρου

5. Μετατροπή ανώνυμου χρεόγραφου σε ονομαστικό

5.1. Η ρύθμιση

5.2. Ο τύπος

5.3. Συνέπειες της μετατροπής

5.4. Αναμετατροπή

6. Ειδικά ανώνυμα χρεόγραφα

6.1. Τοκομερίδια

6.1.1. Η απαίτηση τόκου

6.1.2. Κλοπή, απώλεια, καταστροφή

6.2. Μερισματόγραφα

6.3. Ειδικό στέλεχος ανανεώσεως

XXVI. Επίδειξη πράγματος

1. Γενικά

1.1. Η ρύθμιση

1.2. Νομική φύση

1.3. Παραδείγματα

2. Επίδειξη πράγματος

2.1. Σχέση επιδείξεως πράγματος

2.2. Δανειστής

2.3. Οφειλέτης

2.4. Αντικείμενο επιδείξεως

2.5. Περιεχόμενο και σκοπός επιδείξεως

2.6. Προϋποθέσεις γενέσεως της αξιώσεως επιδείξεως

2.7. Σύμβαση επιδείξεως

2.8. Πώς γίνεται η επίδειξη

3. Επίδειξη εγγράφου

3.1. Σχέση επιδείξεως εγγράφου

3.2. Δανειστής, οφειλέτης

3.3. Αντικείμενο επιδείξεως

3.4. Περιεχόμενο της αξιώσεως

3.5. Προϋποθέσεις γενέσεως της αξιώσεως

3.6. Επίδειξη εγγράφου σε δίκη

3.7. Σύμβαση επιδείξεως

3.8. Πώς γίνεται η επίδειξη

4. Η επίδειξη

4.1. Η διαδικασία

4.1.1. Εξώδικη

4.1.2. Δικαστική

4.1.3. Διαδικασία αναγκαστικής επιδείξεως

4.2. Έννοια επιδείξεως

4.3. Η ΑΚ

4.3.1. Τόπος επιδείξεως

4.3.2. Χρόνος επιδείξεως

4.3.3. Ο κίνδυνος

4.3.4. Οι δαπάνες

4.3.5. Η άρνηση του οφειλέτη

4.4. Αποκλεισμός της επιδείξεως

4.5. Η παρεμπίπτουσα αγωγή

XXVII. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Α. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού γενικά

1. Έννοια, δικαιολογία, φύση, ρύθμιση

1.1. Έννοια, παραδείγματα

1.2. Δικαιολογία

1.3. Τα μέρη

1.4. Διάκριση από δικαιοπρακτική και αδικοπρακτική ενοχή

1.5. Ενιαία αξίωση ή επί μέρους αξιώσεις;

1.5.1. Πλουτισμός με παροχή και χωρίς παροχή

1.5.2. Κριτική εκτίμηση

1.6. Ρύθμιση

1.7. Διατάξεις παραπεμπτικές σε ΑΚ 904 επ

1.8. Πεδίο εφαρμογής

2. Προϋποθέσεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

2.1. Γενικά

2.2. Ωφέλεια

2.2.1. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία του δότη

2.2.2. Πραγματικός πλουτισμός

2.2.3. Συγκεκριμένος πλουτισμός

2.2.4. Επιβαλλόμενος πλουτισμός

2.3. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

2.3.1. Ενιαία ή όχι ενιαία η έννοια;

2.4. Απονομή της ωφέλειας στον δότη

3. Περιπτωσιολογία νόμιμης αιτίας

3.1. Γενικά

3.1.1. Το αχρεώστητο της παροχής

3.1.2. Νόμιμη αιτία κατά ΑΚ 904 § 1 εδ. β’

3.2. Νόμιμη αιτία κατά την κρατούσα διδασκαλία

3.2.1. Η βούληση του δότη

3.2.2. Το δοθέν από τον λήπτη αντάλλαγμα

3.3. Περιπτώσεις νόμιμης αιτίας ex lege

4. Αμεσότητα της περιουσιακής μετακινήσεως. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ωφέλειας και απώλειας

4.1. Γενικά

4.2. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακινήσεως

4.3. Αιτιώδης συνάφεια

4.4. Αντιστοιχία απώλειας και ωφέλειας

5. Επικουρικότητα της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού

5.1. Γενικά

5.2. Κατάφαση επικουρικότητας

5.3. Άρνηση επικουρικότητας

5.4. Κανόνας η επικουρικότητα

5.5. Δικονομική επικουρικότητα

5.6. Επικουρικότητα και συρροή νόμιμων βάσεων

6. Άσκηση της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού

6.1. Γενικά

6.2. Η απόδοση του πλουτισμού

6.3. Αξίωση ελευθερώσεως

6.4. Παραγραφή

Β. Ευθύνη του λήπτη

7. Η ρύθμιση γενικά

7.1. Η υποχρέωση αποδόσεως

7.2. Ωφέλεια λήπτη και ζημία δότη

7.3. Η ρύθμιση της ευθύνης του λήπτη

8. Η αποδιδόμενη ωφέλεια

8.1. Γενικά

8.2. Απόδοση του πράγματος

8.3. Απόδοση του ανταλλάγματος

8.3.1. Αντάλλαγμα πράγμα

8.3.2. Αντάλλαγμα ανταλλάγματος

8.3.3. Lucrum ex re και lucrum ex negotiatione

8.4. Απόδοση της αξίας

8.4.1. Αντικειμενική ή υποκειμενική αξία;

8.4.2. Χρόνος υπολογισμού αξίας

8.4.3. Επί συμβάσεως εργασίας

8.4.4. Εξοικονόμηση δαπάνης

8.4.5. Ουσιώδεις τροποποιήσεις ληφθέντος πράγματος

8.5. Απόδοση καρπών κ.λπ

8.5.1. Συλλεγέντες ή και συλλεκτέοι καρποί;

8.5.2. Ωφελήματα λόγω ικανοτήτων του λήπτη

8.5.3. ΑΚ 908 εδ. β’ και ΑΚ

8.5.4. Επί causa finita ή non secuta

8.6. Απόδοση περιελθόντων

9. Περιορισμός ή απόσβεση της υποχρεώσεως αποδόσεως

9.1. Γενικά

9.2. Λόγος αποσβέσεως

9.3. Έλλειψη και έκλειψη πλουτισμού

9.4. Περιπτώσεις ανυπαρξίας πλουτισμού

9.4.1. Απώλεια, καταστροφή ή βλάβη του αποδοτέου

9.4.2. Δαπάνες του λήπτη για τον πλουτισμό

9.4.3. Δαπάνες, στις οποίες δεν θα προέβαινε ο λήπτης

9.4.4. Ζημίες του λήπτη

9.4.5. Το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας

9.5. Άλλες περιπτώσεις

9.5.1. Χαριστική επίδοση πλουτισμού σε τρίτον

9.5.2. Επιβολή πλουτισμού

9.6. Προβολή αποσβέσεως

9.7. Σχέσεις μερών επί μερικής αποσβέσεως

10. Επίταση της ευθύνης του λήπτη, έννοια και περιπτώσεις

10.1. Έννοια

10.2. Οι περιπτώσεις

10.2.1. Επίδοση αγωγής

10.2.2. Γνώση ανυπαρξίας χρέους

10.2.3. Αιτία παράνομη ή ανήθικη

10.2.4. Αιτία μη επακολουθήσασα ή λήξασα

10.3. Ειδικότερα η περίπτωση του κακόπιστου λήπτη

10.4. Δικαιοπρακτική ικανότητα λήπτη;

11. Περιεχόμενο της αυξημένης ευθύνης

11.1. Η επίταση

11.2. Οφειλή τόκων επιδικίας

11.3. Ευθύνη για το πράγμα

11.4. Ευθύνη για τα ωφελήματα

11.5. Αξίωση δαπανών

12. Ευθύνη τρίτου

12.1. Γενικά

12.2. Προϋποθέσεις

12.2.1. Ύπαρξη αδικαιολόγητου πλουτισμού

12.2.2. Δόση του πλουτισμού με χαριστική αιτία

12.2.3. Μη ευθύνη του αρχικού λήπτη

12.3. Επικουρικότητα της ευθύνης του τρίτου;

12.4. Ειδικά θέματα

12.4.1. Ευθεία αγωγή κατά τρίτου

12.4.2. Ευθύνη τρίτου

12.4.3. Άλλος λόγος κτήσεως πλουτισμού από τρίτον

12.4.4. Περαιτέρω τρίτος

13. Ειδικότερα στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

13.1. Γενικά

13.2. Ανίσχυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση, με σωζόμενες παροχές

13.3. Ανίσχυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση, με σωζόμενη μία παροχή

13.4. Ανίσχυρη αμφοτεροβαρής σύμβαση, μη σωζόμενες παροχές, ευθύνη ενός

Γ. Επί μέρους αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

14. Γενικά

15. Αξίωση αχρεωστήτου

15.1. Έννοια, ρύθμιση

15.2. Προϋποθέσεις της αξιώσεως

15.2.1. Παροχή εκπληρώσεως

15.2.2. Ανυπαρξία της υποχρεώσεως

15.2.3. Πλουτισμός

15.2.4. Το βάρος αποδείξεως

15.3. Αποκλεισμός της αξιώσεως

15.3.1. Γνώση ανυπαρξίας

15.3.2. Παροχή από καθήκον

15.3.3. Ωφελήματα ενδιάμεσου χρόνου

15.4. Ευθύνη του λήπτη

16. Αξίωση για αιτία που δεν επακολούθησε

16.1. Έννοια

16.2. Προϋποθέσεις

16.2.1. Σκοπός παροχής

16.2.2. Ματαίωση του σκοπού

16.2.3. Πλουτισμός

16.2.4. Βάρος αποδείξεως

16.2.5. Μη υπαγόμενες περιπτώσεις

16.3. Αποκλεισμός της αξιώσεως

16.4. Ευθύνη του λήπτη

17. Αξίωση για αιτία που έληξε

17.1. Έννοια

17.2. Προϋποθέσεις

17.2.1. Παροχή

17.2.2. Μεταγενέστερη έκλειψη (λήξη) του σκοπού.

17.2.3. Πλουτισμός

17.3. Βάρος αποδείξεως

17.4. Σχέση με άλλες αξιώσεις

17.5. Αποκλεισμός της αξιώσεως

17.6. Ευθύνη του λήπτη

18. Αξίωση για παράνομη αιτία

18.1. Έννοια

18.2. Προϋποθέσεις

18.2.1. Παροχή

18.2.2. Παράνομος χαρακτήρας του σκοπού

18.2.3. Πλουτισμός

18.3. Βάρος αποδείξεως

18.4. Αποκλεισμός αξιώσεως

18.5. Ευθύνη του λήπτη

19. Αξίωση για ανήθικη αιτία

19.1. Γενικά

19.2. Προϋποθέσεις

19.2.1. Παροχή

19.2.2. Ανηθικότητα του σκοπού

19.2.3. Πλουτισμός

19.2.4. Βάρος αποδείξεως

19.2.5. Συρροή αιτιών

19.3. Αποκλεισμός αξιώσεως

19.3.1. Αμφιμερής και μονομερής ανηθικότητα

19.3.2. Διαμόρφωση της σχέσεως

19.3.3. Αμφιμερής ανηθικότητα και ΑΚ

19.3.4. Μη εφαρμογή των ΑΚ 905 § 1 και

19.3.5. Αποκλεισμός διεκδικητικής αγωγής

19.3.6. Εξαιρέσεις

19.3.7. Προτάσεις de lege ferenda

19.4. Ευθύνη του λήπτη

20. Αξίωση από παροχή χωρίς νόμιμη αιτία

20.1. Κρατούσα γνώμη

20.2. Προϋποθέσεις

20.3. Η άλλη γνώμη

21. Αξίωση από επέμβαση στην περιουσία άλλου

22. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού της ΑΚ 1063 §

Δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός σε τριμερείς σχέσεις

23. Γενικά

23.1. Τα προβλήματα

23.2. Διακρίσεις των σχέσεων

23.3. Επισκόπηση των λύσεων

24. Γραμμικές σχέσεις (γενικά)

25. Αδικαιολόγητος πλουτισμός και έμμεση αντιπροσώπευση

26. Αλυσίδα πλουτισμού 1: Έλλειψη αιτίας στη μία σχέση

27. Αλυσίδα πλουτισμού 2: Έλλειψη αιτίας και στις δύο σχέσεις

28. Τριγωνικές σχέσεις (γενικά)

29. Παροχή προς τρίτον υπέρ αντισυναλλασσομένου

29.1. Παράδειγμα

29.2. Περίπτωση α

29.3. Περίπτωση β

29.4. Περίπτωση γ

30. Παροχή τρίτου προς τρίτον

31. Παροχή στον αντισυναλλασσόμενο με μέσα τρίτου

31.1. Παράδειγμα

31.2. Περίπτωση α

31.3. Περίπτωση β

XXVIII. Αδικοπραξία

Α. Η γενική ρύθμιση της αδικοπραξίας

i. Η αστική άδικη πράξη γενικά

1. Νομικά ή δικανικά γεγονότα, πράξεις, ευθύνη

1.1. Έννοια

1.2. Κατηγορίες

1.3. Η δικανική συμπεριφορά

1.4. Η δικανική πράξη

1.4.1. Έννοια και στοιχεία πράξεως

1.4.2. Κατηγορίες πράξεων, η παράλειψη ως πράξη.

1.4.3. Έννοια δικανικής πράξεως

1.4.4. Κατηγορίες δικανικών πράξεων

1.4.5. Πράξεις που δεν ενδιαφέρουν το δίκαιο

1.5. Ειδικότερα οι άδικες πράξεις

1.5.1. Ποινική άδικη πράξη

1.5.2. Αστική άδικη πράξη

1.5.3. Πειθαρχική άδικη πράξη

1.5.4. Σύμπτωση ιδιοτήτων

1.6. Η ικανότητα για πράξη («προς το πράττειν»)

1.6.1. Είδη

1.6.2. Η ρύθμιση

1.7. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του

2. Η αστική άδικη πράξη

2.1. Γενικά

2.2. Απόλυτα άδικη

2.2.1. Άδικο αποτέλεσμα ή άδικη συμπεριφορά;

2.2.2. Άρση του παράνομου χαρακτήρα

2.2.3. Συνέπεια της απόλυτα άδικης πράξης

2.3. Σχετικά άδικη

2.4. «Απλή» ή «αντικειμενική» αστική άδικη πράξη και αστικό αδίκημα

2.4.1. «Απλή» ή «αντικειμενική» άδικη πράξη

2.4.2. Αδίκημα

2.4.3. Θέματα ορολογίας

2.5. Αδυναμία αντιπροσώπευσης

3. Η ρύθμιση

ii. Οι αδικοπραξίες (αδικήματα) κατά ΑΚ 914 και

4. Έννοια και στοιχεία του αδικήματος κατά ΑΚ

4.1. Τα επί μέρους στοιχεία

4.4.1. Η ανθρώπινη συμπεριφορά

4.4.2. Τα άλλα στοιχεία του αδικήματος

4.2. Αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία

4.3. Τα προβλήματα

4.4. Γενική ρήτρα ή περιπτωσιολογικό σύστημα;

4.4.1. Περιπτωσιολογικά συστήματα

4.4.2. Συστήματα γενικής ρήτρας

4.4.3. Τα δύο συστήματα και η προϋπόθεση του παρανόμου

5. Το παράνομο της συμπεριφοράς

5.1. Η γενική έννοια της παρανομίας

5.2. Οι θεωρίες

5.2.1. Υποκειμενική θεωρία

5.2.2. Αντικειμενική θεωρία

5.2.3. Αρνητική θεωρία

5.2.4. Κρατούσα γνώμη, ιδία θέση

5.3. Περιπτωσιολογία

5.3.1. Προσβολή απόλυτου δικαιώματος

5.3.2. Προσβολή έννομου συμφέροντος

5.3.3. Υπέρβαση ορίων άμυνας, αυτοδικίας, καταστάσεως ανάγκης

5.3.4. Κατάχρηση δικαιώματος

5.3.5. Παράβαση αρχών καλής πίστεως και χρηστών ηθών

5.3.6. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος

5.3.7. Προσβολή διαπλαστικού δικαιώματος

5.3.8. Η προσβολή της περιουσίας

5.3.9. Προσβολή ενστάσεων

5.4. Ειδικότερα η παράνομη παράλειψη

5.4.1. Παράβαση δικαιοπρακτικής υποχρεώσεως προς πράξη

5.4.2. Παράβαση ex lege υποχρεώσεως προς πράξη

5.4.3. Παράβαση αρχών καλής πίστεως κ.λπ

5.5. Αμέλεια και παρανομία

5.5.1. Η θέση

5.5.2. Η αντίθεση

5.6. Η άρση του παρανόμου

5.6.1. Οι κατηγορίες λόγων άρσεως του παρανόμου

5.6.2. Απαρίθμηση των λόγων άρσεως του παρανόμου

5.6.3. Ειδικότερα η κοινωνικά πρόσφορη πράξη και η επιτρεπόμενη κινδυνώδης δράση

5.7. Ειδικά θέματα

5.7.1. Έννομη συνέπεια του παραβιαζόμενου κανόνα και παράνομο

5.7.2. Ratio του παραβιαζόμενου κανόνα και παράνομο

5.7.3. Παράνομη νομοθετική πράξη

5.7.4. Παράνομη πράξη και παράνομη κατάσταση.

6. Το υπαίτιο της συμπεριφοράς

6.1. Γενικά

6.2. Έννοια πταίσματος

6.3. Είδη − βαθμοί του πταίσματος

6.3.1. Δόλος

6.3.2. Αμέλεια

6.3.3. Σημασία της διακρίσεως βαθμών πταίσματος

6.3.4. Δόλος και αμέλεια κατά τη θεωρία της πράξεως ως σκόπιμης δράσης

6.4. Απαλλακτικές ρήτρες

6.5. Η ικανότητα προς καταλογισμό

6.5.1. Η ρύθμιση

6.5.2. Κατηγορίες προσώπων ανάλογα με την ικανότητα προς καταλογισμό

6.5.3. Η αδικοπρατική ευθύνη των ακαταλόγιστων προσώπων

7. Η ζημία

7.1. Έννοια

7.2. Είδη ζημίας

7.2.1. Περιουσιακή ζημία

7.2.2. Μη περιουσιακή ζημία

7.2.3. Ζημία θετική και αποθετική (διαφυγόν κέρδος)

7.2.4. Ζημία παρούσα και μέλλουσα

7.2.5. Ζημία άμεση και έμμεση

7.2.6. Ζημία αφηρημένη και συγκεκριμένη

7.2.7. Ζημία αυτούσια και λογιστική

7.3. Ζημία προσβληθέντος και ζημία τρίτου

7.4. Η ζημία ως στοιχείο / προϋπόθεση του αδικήματος

8. Η αιτιώδης συνάφεια

8.1. Γενικά

8.2. Θεωρία πρόσφορης αιτίας

8.3. Θεωρία του σκοπού

8.4. Αρκεί η conditio sine qua non;

8.5. Αναιρετικός έλεγχος

8.6. Ειδικά θέματα

9. Βάρος αποδείξεως

10. Έννοια και στοιχεία του αδικήματος κατά την ΑΚ

10.1. Έννοια

10.2. Στοιχεία

10.2.1. Ανθρώπινη συμπεριφορά

10.2.2. Ζημία

10.2.3. Αιτιώδης συνάφεια

10.3. Ειδικότερα η πρόθεση

10.4. Ειδικότερα η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη

10.5. Η λειτουργική σημασία της ΑΚ

10.6. Συρροή

iii. Έννομες συνέπειες του αδικήματος

11. Γενικά

11.1. Έννοια έννομων συνεπειών, η αδικοπρακτική ευθύνη.

11.2. Οι επί μέρους έννομες συνέπειες

11.3. Το αδίκημα νόμιμος λόγος ευθύνης

11.4. Η ευθύνη κατά ΑΚ

11.5. Υποκείμενα της σχέσεως

12. Αποζημίωση

12.1. Γενικά

12.2. Η αδικοπραξία νόμιμος λόγος ευθύνης

12.3. Πρωτογενής ενοχή προς αποζημίωση

12.4. Αρνητικό διαφέρον;

12.5. Πλήρης αποζημίωση

12.5.1. Χρόνος υπολογισμού ζημίας

12.5.2. Ειδικές περιπτώσεις δυσχερούς υπολογισμού

12.5.2.1. Η προσβολή πράγματος

12.5.2.2. Η αφαίρεση χρήσεως πράγματος.

12.5.2.3. Προσβολή αγαθών της προσωπικότητας

12.5.2.4. Ειδικά θέματα

12.6. Εύλογη αποζημίωση

12.7. Περιορισμός της αποζημιώσεως

12.7.1. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος

12.7.2. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους

12.8. Η παροχή της αποζημιώσεως

12.8.1. Η χρηματική αποζημίωση

12.8.2. Η αυτούσια αποζημίωση

12.8.3. Ειδικά θέματα

12.9. Δικονομικά

12.10. Ειδικές ρυθμίσεις

12.10.1. Ζημία τρίτου

12.10.2. Εκκαθάριση ζημίας τρίτου

13. Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης

13.1. Γενικά

13.2. Ρύθμιση

13.3. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ

13.4. Δικαιούχος

13.5. Υπόχρεος

13.6. Δυνητική ή υποχρεωτική επιδίκαση

13.7. Κριτήρια υπολογισμού

13.8. Μελλοντική ηθική βλάβη

13.9. Αποθετική ηθική βλάβη

13.10. Ψυχική οδύνη

13.10.1. Δικαιούχοι

13.10.2. Φύση αξιώσεως

13.11. «Ποινική» αποζημίωση

13.12. Άλλα θέματα

14. Παραγραφή. Περιελθόν

14.1. Η ρύθμιση

14.2. Χρόνος παραγραφής

14.3. Εικοσαετής παραγραφή

14.4. Πενταετής παραγραφή

14.4.1. Ειδικότερα η γνώση

14.4.2. Ειδικότερα ο υπόχρεος

14.4.3. Επαναλαμβανόμενες ζημίες

14.4.4. Παράλειψη άρσεως ζημιογόνου καταστάσεως

14.4.5. Έναρξη και λήξη πενταετούς παραγραφής

14.4.6. Σύγκρουση παραγραφών

14.5. Ποινική παραγραφή

14.6. Ένσταση παραγραφής

14.7. Ειδικότερα η ευθύνη για το περιελθόν

14.7.1. Περιελθόν

14.7.2. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

14.7.3. Ύψος αποδοτέου πλουτισμού

14.7.4. Η έκταση της ευθύνης

14.7.5. Παραγραφή

14.7.6. Μεταβολή αιτήματος

15. Αξίωση άρσεως και παραλείψεως της προσβολής

15.1. Γενικά

15.2. Αξίωση άρσεως της προσβολής

15.2.1. Προϋποθέσεις

15.2.2. Διάκριση από άλλες αξιώσεις

15.2.3. Παραγραφή

15.3. Αξίωση παραλείψεως της προσβολής

15.3.1. Προϋποθέσεις

15.3.2. Δικαιούχος, υπόχρεος

15.3.3. Παραγραφή

Β. Ειδικές περιπτώσεις αδικοπραξιών

16. Γενικά

17. Αδικοπραξίες νομικών προσώπων

17.1. Αδικοπρακτική ευθύνη του νομικού προσώπου

17.1.1. Η ΑΚ

17.1.2. Προϋποθέσεις της ευθύνης του ν.π.

17.1.3. Ευθύνη του οργάνου

17.2. Ευθύνη του δημοσίου και ν.π.δ.δ

18. Δυσφημητικές διαδόσεις

18.1. Γενικά

18.2. Προϋποθέσεις

18.2.1. Υποστήριξη ή διάδοση ειδήσεων

18.2.2. Αναλήθεια ειδήσεων

18.2.3. Κίνδυνος

18.2.4. Τρόπος διαδόσεως

18.2.5. Υπαιτιότητα

18.2.6. Βάρος αποδείξεως

18.3. Αξιώσεις αδικηθέντος

18.3.1. Η αξίωση αποζημιώσεως

18.3.2. Αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως

18.3.3. Αξίωση άρσεως και παραλείψεως της προσβολής

18.4. Αποκλεισμός παρανόμου

18.5. Ειδική νομοθεσία ΜΜΕ

19. Ευθύνη εποπτεύοντος άλλον

19.1. Η ρύθμιση

19.2. Η σχέση εποπτείας

19.3. Ζημιογόνος συμπεριφορά εποπτευομένου

19.4. Υπαίτια παραμέληση εποπτείας

19.5. Αιτιώδης συνάφεια

19.6. Ευθύνη εποπτεύοντος

19.7. Ευθύνη και εποπτευομένου

19.8. Ευθύνη περισσότερων εποπτών

19.9. Ειδικά θέματα

19.9.1. Σχέσεις εποπτεύοντος – εποπτευομένου

19.9.2. Παραμέληση εποπτείας ως συντρέχον πταίσμα

20. Ευθύνη κατόχου ζώου

20.1. Η ρύθμιση

20.2. Έννοιες

20.2.1. Ζώο

20.2.2. Κάτοχος

20.3. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά ΑΚ 924 §

20.3.1. Η ζημία

20.3.2. Η αιτιώδης συνάφεια

20.4. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά ΑΚ 924 §

20.4.1. Πταίσμα του κατόχου

20.4.2. Η αιτιώδης συνάφεια

20.5. Συνέπειες

20.6. Ειδικά θέματα

20.6.1. Εφαρμογή ΑΚ

20.6.2. Ευθύνη περισσοτέρων

21. Ευθύνη από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου

21.1. Η ρύθμιση. Ευθυνόμενος

21.2. Προϋποθέσεις

21.3. Κτίσμα, έργο

21.4. Πτώση

21.5. Αιτία της πτώσεως

21.6. Η ζημία

21.7. Αιτιώδης συνάφεια και τεκμήρια

21.8. Είδος ευθύνης

21.9. Αποζημίωση

21.10. Ειδικά θέματα

21.10.1. Συντρέχον πταίσμα

21.10.2. Περισσότεροι υπεύθυνοι

21.10.3. Διοικητικές ρυθμίσεις

22. Θανάτωση προσώπου

22.1. Η ρύθμιση

22.1.1. Θανάτωση και θανατηφόρος βλάβη

22.1.2. Αποζημίωση. Ζημία τρίτου;

22.1.3. Τα προβλήματα

22.2. Νοσήλια, δικαιούχος αποζημιώσεως

22.2.1. Νοσήλια

22.2.2. Δικαιούχος αποζημιώσεως

22.2.3. Χρόνος καταβολής

22.2.4. Ζητήματα κοινωνικής ασφαλίσεως κ.λπ

22.2.5. Συντρέχον πταίσμα θανατωθέντος

22.3. Έξοδα κηδείας, δικαιούχος αποζημιώσεως

22.3.1. Έξοδα κηδείας

22.3.2. Δικαιούχος αποζημιώσεως

22.3.3. Άλλα θέματα

22.4. Στέρηση διατροφής, δικαιούχος αποζημιώσεως

22.4.1. Υποχρέωση διατροφής

22.4.2. Αξίωση αποζημιώσεως, δικαιούχος

22.4.3. Ύψος αποζημιώσεως

22.4.4. Συντρέχον πταίσμα

22.5. Στέρηση υπηρεσιών

22.5.1. Υπηρεσίες

22.5.2. Αποζημίωση, δικαιούχος αποζημιώσεως

22.5.3. Άλλα θέματα

22.6. Χρηματική ικανοποίηση

22.7. Ζημία από καταπληξία

22.8. Άλλα θέματα

23. Βλάβη σώματος ή υγείας

23.1. Γενικά

23.2. Βλάβη του σώματος

23.3. Βλάβη της υγείας

23.4. Περιεχόμενο αποζημιώσεως

23.4.1. Νοσήλια

23.4.2. Επελθούσα ζημία

23.4.3. Μελλοντική στέρηση

23.4.4. Μελλοντική αύξηση δαπανών

23.5. Ειδικότερα η αναπηρία ή παραμόρφωση

23.6. Η ΑΚ

23.7. Ζημία τρίτου

23.8. Άλλα θέματα

24. Ειδικότερα η καταβολή της αποζημιώσεως

24.1. Γενικά

24.2. Καταβολή σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα

24.3. Εφάπαξ καταβολή

24.4. Μεταβολή συνθηκών

24.5. Παροχή ασφάλειας από τον οφειλέτη

25. Τρίτοι υπόχρεοι αποζημιώσεως ή διατροφής

25.1. Η ρύθμιση

25.2. Έννοια του «άλλου»

25.3. Ερμηνευτικά προβλήματα

25.3.1. Αξιώσεις ζημιωθέντος

25.3.2. Καταβολή από ζημιώσαντα

25.3.3. Καταβολή από τρίτον

25.3.4. Ειδικές ρυθμίσεις

26. Αφαίρεση ή βλάβη πράγματος

26.1. Γενικά

26.2. Αφαίρεση πράγματος

26.3. Βλάβη πράγματος

27. Αδικοπραξίες κ.λπ. ειδικών νόμων

27.1. Ευθύνη από αυτοκίνητα

27.2. Ευθύνη από αεροσκάφη

27.3. Ευθύνη από πυρηνική ενέργεια

27.4. Ευθύνη για ρύπανση περιβάλλοντος

27.5. Ευθύνη παραγωγού

27.6. Ευθύνη από εργατικά ατυχήματα

Γ. Ειδικά θέματα

28. Πρόστηση

28.1. Έννοια προστήσεως

28.2. Στοιχεία της προστήσεως

28.2.1. Η ανάμιξη σε αλλότρια υπόθεση

28.2.2. Η σχέση εξαρτήσεως

28.3. Τα μέρη

28.4. Ευθύνη σε περίπτωση προστήσεως

28.4.1. Η ρύθμιση

28.4.2. Δικαιολογία της ευθύνης

28.4.3. Προϋποθέσεις της ευθύνης

28.4.4. Η αδικοπραξία και ευθύνη του προστηθέντος

28.4.5. Συνάφεια της αδιικοπραξίας με την υπηρεσία

28.4.6. Ευθύνη προστήσαντος

28.5. Παραδείγματα

28.6. Συντρέχον πταίσμα ζημιωθέντος

28.7. Άλλα θέματα

29. Ζημία από περισσοτέρους

29.1. Γενικά

29.1.1. Η ρύθμιση

29.1.2. Οι σχέσεις

29.1.3. Αναλογική εφαρμογή

29.2. Περιπτωσιολογία

29.2.1. Κοινή πράξη περισσότερων

29.2.2. Παράλληλη ευθύνη περισσοτέρων

29.2.3. Σύγχρονες ή διαδοχικές ενέργειες περισσοτέρων

29.2.3.1. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά ΑΚ 926 εδ. β’

21.2.3.2. Μη εφαρμογή της ΑΚ 926 εδ. β’

29.2.4. Κριτική παρατήρηση

29.3. Η ενοχή εις ολόκληρον

29.3.1. Περιορισμένη ευθύνη ενός

29.3.2. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους

29.3.3. Συντρέχον πταίσμα

29.3.4. Συμβατικός περιορισμός (ή αποκλεισμός) της ευθύνης

29.4. Συνέπειες

29.5. Η ΑΚ

29.5.1. Εκούσιος επιμερισμός της αποζημιώσεως

29.5.2. Δικαστικός επιμερισμός

29.5.3. Επιμερισμός κατά ίσα μέρη

29.6. Η αναγωγή

29.7. Το οικείο πταίσμα του ζημιωθέντος

30. Ειδικότερα η συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης

30.1. Γενικά

30.2. Οι διατυπωθείσες γνώμες

30.3. Ιδία θέση

31. Διακινδύνευση, γνήσια αντικειμενική ευθύνη ή τεκμαιρόμενο πταίσμα;

31.1. Γενικά

31.2. Αντικειμενική ευθύνη;

31.3. Το τεκμήριο του πταίσματος αμάχητο

31.4. Ευθύνη από διακινδύνευση και γνήσια αδικοπρακτική ευθύνη

XXIX. Καταδολίευση δανειστών

1. Γενικά

2. Έννοια, στοιχεία, ρύθμιση

2.1. Έννοια

2.2. Διευκρινιστικές παρατηρήσεις

2.3. Παραδείγματα

2.4. Η σχέση

2.4.1. Μετέχοντες στην απαλλοτρίωση

2.4.2. Φύση σχέσεως και μέρη

2.4.3. Συγγενείς σχέσεις

2.5. Στοιχεία

2.6. Η ρύθμιση

3. Δανειστής

3.1. Γενικά

3.2. Έννοια δανειστή

3.2.1. Απαίτηση προγενέστερη ή και μεταγενέστερη της καταδολιεύσεως

3.2.2. Απαίτηση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία

3.2.3. Απαίτηση με εκτελεστό τίτλο;

3.2.4. Απαίτηση επί συμμετοχής στα αποκτήματα

3.3. Διάδοχοι του δανειστή

3.4. Δανειστές του δανειστή

3.5. Δανειστής ενοχής είδους

3.6. Περισσότεροι δανειστές

4. Απαλλοτρίωση

4.1. Γενικά

4.2. Έννοια απαλλοτριώσεως

4.2.1. Απαλλοτρίωση με παράλειψη

4.2.2. Παράλειψη κτήσεως δικαιώματος

4.2.3. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

4.2.4. Γονική παροχή

4.2.5. Δόση αντί καταβολής

4.2.6. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

4.3. Εξαιρέσεις

4.3.1. Αποποίηση κληρονομίας

4.3.2. Δώρα για λόγους ευπρέπειας

4.3.3. Καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους

4.3.4. Υποσχετική σύμβαση

4.4. Ειδικά θέματα

4.4.1. Εικονικότητα απαλλοτριώσεως

4.4.2. Απόλυτη ακυρότητα απαλλοτριώσεως

4.4.3. Σχετική ακυρότητα απαλλοτριώσεως

4.4.4. Ακυρωσία απαλλοτριώσεως

5. Δόλος οφειλέτη

5.1. Γενικά

5.2. Έννοια δόλου

5.3. Έννοια βλάβης

5.4. Κρίσιμος χρόνος

5.5. Επί συνοφειλετών

5.6. Επί αντιπροσωπεύσεως του οφειλέτη

5.7. Βάρος αποδείξεως

6. Ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη

6.1. Γενικά

6.2. Κρίσιμος χρόνος

6.3. Ολική ή μερική διάρρηξη;

6.4. Ειδικότερα επί μη χρηματικών απαιτήσεων

6.5. Επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής

7. Γνώση του τρίτου

7.1. Γενικά

7.2. Επί αντιπροσωπεύσεως του τρίτου

7.3. Δόλος του τρίτου για βλάβη των δανειστών

7.4. Κρίσιμος χρόνος

7.5. Τεκμήριο γνώσεως

7.6. Πότε δεν απαιτείται γνώση

7.7. Γνώση ειδικών διαδόχων τρίτου

8. Δικαιώματα δανειστή

8.1. Γενικά

8.2. Το δικαίωμα διαρρήξεως

8.2.1. Φύση του δικαιώματος διαρρήξεως

8.2.2. Άσκηση δικαιώματος διαρρήξεως

8.2.3. Παραγραφή

8.2.4. Απόσβεση

8.2.5. Περισσότεροι δανειστές

8.3. Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

8.4. Αγωγή αδικοπραξίας

8.5. Χρηματική ικανοποίηση;

8.6. Περισσότεροι δανειστές

9. Η αγωγή διαρρήξεως

9.1. Γενικά

9.2. Ενάγων

9.3. Εναγόμενος

9.4. Βάση της αγωγής

9.5. Αίτημα της αγωγής

9.6. Ενστάσεις εναγομένου

9.7. Η απόφαση διαρρήξεως

9.8. Απόσβεση

9.9. Παραγραφή

9.10. Δικονομικά

10. Οι δημιουργούμενες σχέσεις μετά τη διάρρηξη

10.1. Γενικά

10.2. Αναγκαστική εκτέλεση στο απαλλοτριωθέν

10.3. Σχέσεις περισσότερων δανειστών

10.4. Περισσότεροι δανειστές και τρίτος

10.5. Σχέσεις οφειλέτη και τρίτου

10.6. Σχέσεις δανειστή και οφειλέτη

10.7. Σχέσεις δανειστή, τρίτου και διαδόχων τρίτου

10.8. Εκχώρηση της αγωγής διαρρήξεως

11. Η ευθύνη του τρίτου που απέκτησε από χαριστική αιτία

11.1. Καλόπιστος τρίτος

11.2. Κακόπιστος τρίτος

11.3. Διάδοχοι τρίτου από χαριστική αιτία

12. Ειδικά θέματα

12.1. Τα μετά την παραγραφή

12.2. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού

12.3. Επί οφειλής είδους

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο