Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 2016
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο
Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων)
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-493-8
Σελίδες
ΧΧV + 1391
Τιμή
€ 110,00
Σε απόθεμα

Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 2016


Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 2016

Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι τον Ιούλιο 2016 με τις τελευταίες ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις, αναλύει σε 1391 σελίδες και σε χιλιάδες παραπομπές στην αντίστοιχη νομολογία και βιβλιογραφία, που περιβάλλουν το σύγχρονο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο απαρτίζεται από έξι τμήματα:
1. Την γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης, που περιέχει και ειδικά θέματα ανταγωνισμού, αντασφάλισης, σχέσης με την κοινωνική ασφάλιση,
2. το γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, το κοινό δίκαιο για όλα τα είδη ασφάλισης,
3. την ασφάλιση πραγμάτων/ αγαθών,
4. την ασφάλιση αστικής ευθύνης,
5. την θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση και
6. την ασφάλιση προσώπων.

Αναλύεται εξαντλητικά η διείσδυση του δικαίου και των αρχών της προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου στο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το ελληνικό και διεθνές δίκαιο των εμπορικών και μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και το δίκαιο των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφαλιστική σύμβαση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι περιλαμβάνει δεκάδες θέσεις σε κρίσιμα θέματα του ασφαλιστικού δικαίου, στα οποία δεν είχε πάρει θέση το ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο
Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων)
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-493-8
Σελίδες
ΧΧV + 1391
Τιμή
€ 110,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος 12ης έκδοσης

Πρόλογος 11ης έκδοσης

Πρόλογος 10ης έκδοσης

Πρόλογος 9ης έκδοσης

Πρόλογος 6ης έκδοσης

Πρόλογος 3ης έκδοσης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αριθ. περιθ.

Ασφαλιστική οικονομία, ασφαλιστική επιστήμη, ασφαλιστικό δίκαιο

I. Ασφαλιστική οικονομία και δίκαιο

II. Ασφαλιστική αγορά και ασφαλιστική τεχνική

III. Ασφαλιστική επιστήμη και ασφαλιστικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά και εξέλιξη

I. Ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση

ΙΙ. Ιδιωτική ασφάλιση σε ευρεία και σε στενή έννοια

ΙΙΙ. Ιδιωτική ασφάλιση και συγγενείς έννοιες. Εποπτευόμενη ασφαλιστική εργασία και

ασφαλιστική σύμβαση

ΙV. Χαρακτηριστικά της ασφάλισης

V. Οι φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης

VI. Η εξέλιξη της ασφάλισης

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγικά και περιφερειακά θέματα

Ι. Η ασφαλιστική σύμβαση

ΙΙ. Ασφαλιστική, αλληλασφαλιστική και αντασφαλιστική σχέση

ΙΙΙ. Ασφαλιστής

IV. Νομική βάση της ασφαλιστικής σύμβασης

V. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο

VI. Διεθνής δικαιοδοσία και παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας

VII. Επίλυση των διαφορών

VIII. Η εξέλιξη του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης

Αριθ. περιθ.

IX. Η σύγκλιση του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διακρίσεις και μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού

ΙΙ. Ασφάλιση πραγμάτων & λοιπών αγαθών (ενεργητικού) και ασφάλιση αστικής ευθύνης (παθητικού) II

ΙΙΙ. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων οικονομικών ζημιών

IV. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων

V. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις

VI. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση

VII. Ασφάλιση με ασφάλιστρο και αλληλασφάλιση

VIII. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις

ΙΧ. Διακρίσεις της ασφάλισης ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια εργασίας στην ασφαλιστική επιχείρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη ασφάλισης

Ι. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης

ΙΙ. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση

ΙΙΙ. Έναρξη, διάρκεια, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

IV. Ασφαλιστικό ποσό

V. Ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης

VI. Ασφάλιση για λογαριασμό

VIΙ. Δικαιούχος του ασφαλίσματος

VIIΙ. Ποιος δικαιούται να συνάψει ασφάλιση

IX. Το ασφαλιστήριο

X. Ειδικότερα: Οι προπαρασκευασμένοι - στερεότυποι όροι των ασφαλιστηρίων (ασφα­λιστικοί όροι) II

XI. Το ασφάλιστρο

XII. Γενικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή

XIII. Ειδικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή – Προστασία του ασφαλισμένου– Υποχρέωση πληροφόρησής του II

XIV. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

XV. Ασφαλιστικός κίνδυνος

XVI. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα

XVII. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

XVIII. Οι εξαιρέσεις και η έκταση της κάλυψης

XIX. Παραγραφή

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Βασικοί κανόνες που ισχύουν σε κάθε ασφάλιση ζημιών αγαθών

Αριθ. περιθ.

I. Εισαγωγικά

II. Αποκατάσταση της ζημιάς από τον αστικώς υπεύθυνο που την προξένησε και από τον ασφαλιστή ζημιών III

III. Ασφαλιστικό συμφέρον (ίδιο - ξένο)

IV. Ασφαλιστική αξία και ασφαλιστικό ποσό

V. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)

VI. Υπασφάλιση, υπερασφάλιση

VII. Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο, ασφάλιση ποσοστού, απαλλαγές

VIII. Ανοικτή ασφάλιση

IX. Ασφαλιστού υποκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Είδη χερσαίας ασφάλισης κατά ζημιών, ιδιαίτερα πραγμάτων

I. Εισαγωγικά

II. Ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων

III. Ασφάλιση εσοδείας

IV. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ασφάλιση ζημιών αγαθών μη πραγμάτων

I. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου

II. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

III. Ασφάλιση πιστώσεων, εγγυήσεων και εμπιστοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μικτές ασφαλίσεις ζημιών πραγμάτων/μη πραγμάτων και άλλες ειδικές ασφαλίσεις

I. Ασφάλιση βοήθειας

II. Ασφάλιση περιβαλλοντικών και καταστροφικών ζημιών

IIΙ. Ασφάλιση νομικής προστασίας

IV. Άλλα ειδικά θέματα

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ασφάλιση γενικής και επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

IV

I. Γενικά.

IV

II. Η ρήτρα «αξιώσεων που θα προβληθούν» (claims made).

IV

III. Η θέση του τρίτου ζημιωθέντα.

IV

IV. Η επέλευση του κινδύνου.

IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ασφάλιση ειδικών περιπτώσεων αστικής ευθύνης επιτηδευματιών και επιχειρήσεων.

IV

I. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

IV

Αριθ. περιθ.

ΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατασκευαστή.

IV

ΙΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ανασφαλή προϊόντα.

IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

IV

Ι. Γενικές ρυθμίσεις.

IV

ΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις.

IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

IV

Γενικά θέματα.

IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ειδικά θέματα υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

IV

I. Η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου Ευθύνης Αυτοκινήτων.

IV

IΙI. Η διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων.

IV

ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η θαλάσσια ασφάλιση

Γενικό μέρος

I. Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλισης

II. Ο κίνδυνος στη θαλάσσια ασφάλιση

III. Διάρκεια και λύση της ασφάλισης

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικό μέρος

Ι. Ασφάλιση πληρώματος και αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη

II. Υποχρεωτικές θαλάσσιες ασφαλίσεις

III. Ασφάλιση νομικής προστασίας του πλοιοκτήτη

IV. Ασφάλιση σώματος πλοίου

V. Ασφάλιση φορτίου, ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους

VI. Εγκατάλειψη στον ασφαλιστή

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η αεροπορική ασφάλιση

Ι. Γενικά

II. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα

ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αριθ. περιθ.

Γενικά

Ι. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση ποσού

II. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή

ΙΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις και ειδικά δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης

ΙV. Λήπτης της ασφάλισης, δικαιούχος ασφαλίσματος, πρόσωπο του κινδύνου, ασφαλισμένος, ασφάλιση για λογαριασμό, ασφάλιση επί της ζωής τρίτου έννοιες

V. Οι λεγόμενες κεφαλαιοποιητικές ασφαλίσεις ζωής

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ασφάλιση επί της ζωής

I. Ασφάλιση θανάτου

II. Ασφάλιση επιβίωσης και ασφάλιση μικτή (θανάτου/επιβίωσης)

III. Ασφάλιση ιδίας ζωής

IV. Ασφάλιση επί της ζωής τρίτου

V. Διορισμός δικαιούχου και εκχώρηση των δικαιωμάτων από την σύμβαση

VI. Ειδικές περιπτώσεις της κατηγορίας ασφαλίσεων ζωής

KEΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών

Ι. Ασφάλιση ατυχημάτων

ΙΙ. Ασφάλιση ασθενειών

ΙΙΙ. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας

ΙV. Ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΣΚ

ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1354

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού