Ι. Μανωλεδάκης/Σ. Ματθίας/Γ. Μητσόπουλος..., Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τόμ. 2, 2007


Ι. Μανωλεδάκης/Σ. Ματθίας/Γ. Μητσόπουλος..., Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τόμ. 2, 2007

Η τιμώμενη Καθηγήτρια, Δρ. Δρ. h.c. Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή υπηρετεί το δόγµα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου στην Ελλάδα περισσότερο από 40 χρόνια. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και αµέσως μετά ξεκίνησε και συνέχισε την ακαδηµαϊκή της πορεία κοντά στο διαπρεπή Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας Χαράλαµπο Φραγκίστα. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο γνωστικό πεδίο του Αστικού Δικονοµικού Διεθνούς Δικαίου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1964. Καθιερώθηκε, όµως, και διακρίθηκε στο χώρο του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου µε την υφηγεσία της «Η οµοδικία εις την πολιτικήν δίκην», έργο που δηµοσιεύθηκε το 1970 και διατηρεί αναλλοίωτη την ερµηνευτική του αξία ακόµη και σήµερα, 36 χρόνια µετά την πρώτη έκδοσή του. Οι θέσεις για την οµοδικία που διατύπωσε στη συγκεκριµένη µονογραφία της η Καθηγήτρια Π. Γέσιου-Φαλτσή βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση στη δικαστηριακή πρακτική και για το λόγο αυτό το οµότιτλο έργο της εξακολουθεί να παραπέµπεται από τη θεωρία και τη νοµολογία.

Η συγκεκριµένη µονογραφία υπήρξε, όµως, στην πραγµατικότητα µόνο η αρχή της ακαδηµαϊκής της πορείας. Τα χρόνια που ακολούθησαν η τιμώμενη καθηγήτρια συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Αστικού Δικονοµικού δικαίου και παρήγαγε βαρυσήµαντο και πολυσήµαντο έργο σε όλες τις επιµέρους θεµατικές της Πολιτικής Δικονοµίας. Το συγγραφικό και επιστηµονικό της έργο σε µονογραφίες και εκτενείς μελέτες καλύπτει εξίσου τη διαγνωστική δίκη, το δίκαιο Αποδείξεως, το Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο και κατά κύριο λόγο το δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως.

Τα τελευταία χρόνια (µεταξύ 1998 και 2006), η Καθηγήτρια κ. Γέσιου-Φαλτσή έστρεψε την επιστημονική της δραστηριότητα στην Αναγκαστική Εκτέλεση, γνωστικό αντικείµενο για το οποίο συνέγραψε εντυπωσιακό σε έκταση και περιεχόµενο τρίτοµο έργο, το οποίο καταλαµβάνει και αναλύει συστηµατικά τόσο το γενικό και ειδικό µέρος του εθνικού δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, όσο και τη Διεθνή Αναγκαστική Εκτέλεση. Με αυτή την ανεκτίµητη συµβολή της η Καθηγήτρια κ. Γέσιου-Φαλτσή εµπλούτισε τη βιβλιογραφία του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου µε ένα έργο µοναδικό σε πληρότητα και επεξεργασία. Με προηγούµενο έργο της, γραµµένο στην Αγγλική γλώσσα, το 1995, υπό τον τίτλο «Civil Procedure in Hellas», η κ. Γέσιου-Φαλτσή κατέστησε γνωστό το Ελληνικό Αστικό Δικονοµικό Δίκαιο στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Σε αναγνώριση του πολύπλευρου ακαδηµαϊκού της έργου, η Νοµική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών της απένειµε το 2006 τον τίτλο της Επίτιµης Διδάκτορος.

Εξίσου σηµαντική είναι και η διεθνής δραστηριότητα της τιµώµενης καθηγήτριας. Ως Κοσµήτωρ της Σχολής ΝΟΕ του Α.Π.Θ. διοργάνωσε το Μάιο του 1997 διεθνές Συνέδριο, αφιερωµένο στη λειτουργία και σηµασία των Ανώτατων δικαστηρίων σε διεθνές και σε Εθνικό Επίπεδο. Ξεκίνησε και υποστήριξε για περισσότερο από 25 χρόνια το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ELPIS –SOCRATES στην Ελλάδα και εξασφάλισε µε τον τρόπο αυτό πρόσβαση για πολλούς Έλληνες φοιτητές στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, συµβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής νοµικής ολοκληρώσεως. Πολλοί από τους φοιτητές της συνεχίζουν πλέον το ακαδηµαϊκό της έργο στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των σηµερινών καθηγητών του Αστικού Δικονοµικού .ικαίου της Nοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. θήτευσε κοντά της.

Το παρόν Aφιέρωµα αποτελεί µικρό δείγµα αναγνωρίσεως του έργου της πρώτης γυναίκας Καθηγήτριας του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου στην Eλλάδα. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ το επιστηµονικό της ανάστηµα και την εν γένει προσωπικότητά της.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ Ιωάννης , Πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ποινικής καταστολής και ατοµικές ελευθερίες

ΜΑΤΘΙΑΣ Στέφανος Άρση από το AΔEΔΔΔ αµφισβητήσεων για τη συνταγµατικότητα ή για την έννοια διατάξεων νόµου

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Το «καθήκον αλήθειας» του άρθρου 116 ΚΔΠολΔ. και η σχέση του προς την «υποκειµενική αλήθεια»

ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ Ελίνα Οδηγία 2001/24/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων

ΜΠΕΗΣ Κώστας Επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση και περαιτέρω χρηµατική αποζηµίωση, όταν αποδυναµώνεται η εκτέλεση

ΜΠΟΥΡΑΝΤAΣ Κωνσταντίνος Καταπίστευµα προφορικόν (fideicommissum orale)

ΝΙΚΑΣ Νικόλαος Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόµια του Δηµοσίου στην πολιτική δίκη

OPPERMANN Bernd HΔ Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισµού και Εθνικά Συστήµατα Ασφάλισης Υγείας

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος Εξουσία διαθέσεως και υποβολή αιτήσεως για θέση επιχειρήσεως σε εκκαθάριση κατ’ άρθρΔ 46 και 46α νΔ 1892/1990Δ

ΠΑΪΣΙΔΟΥ Νικολέττα Η ερµηνευτική προσαρµογή των υπ’ αριθΔ 12 και 11 αναιρετικών λόγων στο νέο αποδεικτικό καθεστώς του άρθρου 270ΚΠολΔ

ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος Ζητήµατα από τον τραπεζικό αλληλόχρεο λογαριασµό

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Η ανταγωγή µετά το νΔ 2915/2001 και τον τροποποιητικό αυτού νΔ 3043/2002

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Καλλιρόη Κριτικές παρατηρήσεις στο νΔ 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΠΑΠΑΖΗΣΗ Θεοφανώ Ζητήµατα βιοηθικής στην Σύµβαση του Oviedo σε σχέση µε τον νΔ 3089/2002

ΠΑΠΑΣΙΔΠΗ-ΠΑΣΙΑ Ζωή Οι ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των άρθρων 4 και 5 του νΔ 2447/1996 για τις διακρατικές υιοθεσίες και χαρακτηριστικά προβλήµατα του δικονοµικού διεθνούς δικαίου που προκύπτουν κατά την εφαρµογή τους

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δηµήτριος Η δικαιοπρακτική ανικανότητα των ευρισκοµένων σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή κατά το ΑΚ

ΠΕΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Τα «συλλογικά» ασφαλιστικά µέτρα στο παράδειγµα του διορισµού «προσωρινού» συνδίκου

ΠΙΤΣΕΛA Αγγελική Έκταση, φύση και εξέλιξη της εγκληµατικότητας των ναρκωτικών στην Ελλάδα

ΠΙΨΟΥ Λήδα Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας κατά τον Κανονισµό 2201/2003

ΠΟΔΗΜΑΤΑ Ευαγγελία Οι περιορισµοί της εµµάρτυρης αποδείξεως κατά τα άρθρΔ 393-394 ΚΠολΔ και η σηµασία τους µετά τον νΔ 2915/2001

ΣΙΝΑΝΙΔΤΗΣ Λάµπρος Προσωρινή και οριστική έννοµη προστασία

ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος Αυτοψία και πραγµατογνωµοσύνη στη διοικητική δικονοµία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης Το πρόβληµα της οριοθέτησης µεταξύ προστασίας προσωπικών δεδοµένων και προστασίας της εµπορικής πίστης

ΤΑΜΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος Η διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής µέριµνας κατά τον κανονισµό (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας

ΤΑΧΟΣ Αναστάσιος Η επιστήµη και το περιβάλλον στο άρθρο 24 του Συντάγµατος ,

(Αντίκρουση συνταγµατικού αφορισµού)

TEΛΛΗΣ Νικόλαος Πρόσθετοι τρόποι οιονεί έµµεσης εκτέλεσης για απαιτήσεις αθλητών κατά

αθλητικών ανωνύµων εταιριών – Η άσκηση αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού (ΕΔΕΔΑΔ) ως µέσο εξαναγκασµού των οµάδων προς εξόφληση των οφειλών τους

ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ Σπυρίδων H αρχή της προφορικότητας της συζήτησης στην πολιτική δίκη -Συγκριτική και δογµατική θεώρηση-

ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ Κατερίνα Το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 2201/2003 (για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας) αναφορικά µε τις υποθέσεις γονικής µέριµνας

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Βασίλειος Η αντικειµενική σώρευση των ανακοπών των άρθρων 632 §1 και 933 ΚΠολΔ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κώστας O ρόλος του Oργανισµού Hνωµένων Eθνών στην εφαρµογή του Διεθνούς Aνθρωπιστικού Δικαίου

XΕΛΙΔΟΝΗΣ Aπόστολος H αξίωση επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης στην πώληση (νοµική φύση και επίδρασή της στην παραγραφή άλλων βοηθηµάτων)

ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Κωνσταντίνος H αποδοχή της νοµολογίας του EΔΔA (Yπόθεση Aζάς) από την ολοµέλεια του Aρείου πάγου (10/2004 και 11/2004): Oυσιώδης µεταστροφή στο Δίκαιοπροστασίας της ιδιοκτησίας και η άµεση ανάγκη αναδιάρθρωσης του δικαίου και της διαδικασίας προστασίας της ιδιοκτησίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Βασίλειος Προς ένα δίκαιο των τροφίµων στην Eυρωπαϊκή Ένωση;

ΨΩΜΑΣ Ιωάννης

Ο έλεγχος των «αορίστων εννοιών» από τον Άρειο Πάγο

Bιογραφικό σηµείωµα

Δηµοσιεύµατα της Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή ,

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής