Ι. Κονιδάρης, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα, 2η έκδ., 2017


Ι. Κονιδάρης, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα, 2η έκδ., 2017

Πενταετία μετά από την πρώτη έκδοση πολλές και διάσπαρτες τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, κυρίως με τροπολογίες σε άσχετα νομοθετήματα, αλλά και η έκδοση, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, σειράς νέων Κανονισμών που διέπουν την Εκκλησία της Κρήτης και κατ’ επέκταση τις επαρχίες των Δωδεκανήσων, κατέστησαν επιβεβλημένη τη νέα έκδοση του μοναδικού αυτού στη νομική βιβλιογραφία έργου του Ομότ. Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Μ. Κονιδάρη.

Το έργο αυτό εκθέτει για πρώτη φορά ενιαίως το δίκαιο που διέπει όλες εκείνες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Πράγματι, στην ελληνική επικράτεια ισχύουν παραλλήλως τέσσερα συστήματα κανόνων εκκλησιαστικού δικαίου της ίδιας, δηλαδή ορθόδοξης, δογματικής κατευθύνσεως.

Τούτο αποτελεί μοναδική εξαίρεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικότερα ισχύουν, το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το δίκαιο της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, το δίκαιο του Αγίου ΄Ορους ΄Αθω και το δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο διέπει τις εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου.

Ακριβώς η διαπίστωση ότι κοινός παρονομαστής των ιδιαίτερων αυτών εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών είναι η εξάρτησή τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως αποτέλεσε το θεμέλιο, επί του οποίου στηρίχθηκε η διάρθρωση της ύλης.

Το πρώτο μέρος του έργου αφιερώνεται στις εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο. Στο μέρος αυτό αναπτύσσεται διεξοδικώς και το καθεστώς που διέπει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τόσο εκκλησιαστικώς όσο και ως υποκείμενο δικαίου στη διεθνή, την τουρκική και την ελληνική έννομη τάξη.

Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην Εκκλησία της Κρήτης, η οποία, συμφώνως προς τον ισχύοντα σήμερα σε αυτήν «Καταστατικό Νόμο» είναι «ημιαυτόνομος έχουσα την κανονικήν εξάρτησιν αυτής εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Το τρίτο μέρος του έργου είναι αφιερωμένο στο Αγιώνυμο ΄Ορος, το οποίο «είναι, κατά το αρχαίον τούτου προνομιακόν καθεστώς, αυτοδιοίκητον τμήμα του Ελληνικού Κράτους» και τελεί ως προς το «πνευματικόν μέρος» υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η νέα έκδοση, γραμμένη στο ίδιο εύληπτο και επαγωγό ύφος και εμπλουτισμένο με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές και τη νεώτερη νομολογία, τόσο των ελληνικών δικαστηρίων όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιστεγάζεται με επιλογή βιβλιογραφίας, έτσι ώστε να αποτελεί ένα κατατοπιστικό βοήθημα για τους νομικούς της θεωρίας και της πράξη, αλλά και για ένα ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα
στην Ελληνική Επικράτεια
Με τη συνεργασία Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλου
© 2017
Συνεργάτης
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-637-6
Σελίδες
XXXIV + 300
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ

ΚΥΡIΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕIΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο και διάρθρωση της ύλης

§ 2. Διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ

§ 3. Διάρθρωση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

§ 4. Εκκλησιαστικά προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

§ 5. Εκκλησιαστικός φυλετισμός

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 6. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διεθνή έννομη τάξη

§ 7. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην τουρκική έννομη τάξη

§ 8. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ελληνική έννομη τάξη

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

§ 9. Το ισχύον καθεστώς

§ 10. Το σχέδιο «Πατριαρχικής Διατάξεως»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΤIΤΛΟΣ

IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 11. Εισαγωγικά

§ 12. Η Σύμβαση Οικουμενικού Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας

ΤIΤΛΟΣ

ΔΟΓΜΑΤIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 13. Σχέσεις Πoλιτείας και Εκκλησίας Κρήτης

§ 14. Σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤIΤΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 15. Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος

ΤIΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 16. Μητροπόλεις και Μητροπολιτικά Συμβούλια

§ 17. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μητροπολίτες και Βοηθός Επίσκοπος

§ 18. Ενορίες και Εκκλησιαστικά Συμβούλια

§ 19. Εφημέριοι και Διάκονοι

§ 20. Μονές

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΚΛΗΡIΚΩΝ ΚΑI ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 21. Iδιαίτερη voμική μεταχείριση τωv κληρικώv

§ 22. Iδιαίτερη voμική μεταχείριση τωv μovαχώv

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

§ 23. Διoικητική εξoυσία επί πρoσώπωv

§ 24. Διoίκηση περιoυσίας Μητρoπόλεωv, Ενοριών και Μovώv

§ 25. Έσoδα και ασφάλιση κληρικώv και μovαχώv

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΗ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗ

§ 26. Εκκλησιαστικά δικαστήρια

§ 27. Εκκλησιαστική διαδικασία

§ 28. Έvδικα μέσα

§ 29. Εκτέλεση τωv απoφάσεωv. Απovoμή χάρης

§ 30. Σχέση εκκκλησιαστικής και ποινικής δίκης

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

§ 31. Ιστορική εισαγωγή

§ 32. Διεθνείς συμβάσεις περί Αγίου Όρους

§ 33. Καταστατικός Χάρτης του 1924 και Ν.Δ. της 10.9

§ 34. Συνταγματική προστασία

§ 35. Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Ένωση

§ 36. Εποπτεία επί του Αγίου Όρους

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΔIΟIΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 37. Εισαγωγικά

ΤIΤΛΟΣ

ΚΕΝΤΡIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 38. Ιερά Κοινότητα

§ 39. Ιερά Επιστασία

§ 40. Έκτακτες Ιερές Συνάξεις

TITΛOΣ

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 41. Κοινόβιες Μονές

§ 42. Ιδιόρρυθμες Μονές

§ 43. Εξαρτήματα Μονών

§ 44. Μετόχια Μονών

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 45. Είσοδος για εγκαταβίωση

§ 46. Περιορισμοί δικαιωμάτων των εγκαταβιούντων

§ 47. Απαγόρευση εισόδου θηλέων

§ 48. Περιορισμοί εισόδου επισκεπτών

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 49. Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

§ 50. Απαλλαγή από τη στράτευση

§ 51. Περιουσιακές σχέσεις - Κληρονομική διαδοχή

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε΄

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 52. Περιουσία εντός Αγίου Όρους

§ 53. Περιουσία εκτός Αγίου Όρους

§ 54. Φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα

§ 55. Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομίας

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΣΤ΄

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 56. Δικαιoδoτικά όργαvα και δικαιοδοσία αυτών

§ 57. Διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων

§ 58. Έvδικα μέσα

§ 59. Εκτέλεση τωv απoφάσεωv

§ 60. Σχέση αγιορειτικής και κοσμικής δίκης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Η παρούσα μονογραφία άπτεται της διαχρονικής και ανεξάντλητης θεματικής των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, εστιάζοντας χρονικά στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Πιο...
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει συστηματικά το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης των νεκρών, ενόψει των πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων...
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...
Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας, 2η έκδ., 2020
Η πρώτη έκδοση του μετά χείρας έργου ήταν από πολλού χρόνου εξηντλημένη και η εύρεσή της ακόμη και παλαιοπωλικώς δυσχερής. Η επανέκδοση ενός έργου, πολλώ μάλλον του...