Ι. Κατράς, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2015


Ι. Κατράς, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2015

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔιαδ) κωδικοποίησε τις γενικές αρχές που διέπουν τη δράση της Διοίκησης, οι οποίες είχαν διαπλαστεί αρχικά νομολογιακά, η γνώση δε των διατάξεών του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενασχόληση του νομικού της πράξης με θέματα που αναφέρονται στη σχέση του πολίτη προς τη Διοίκηση.

Το παρόν έργο σκοπό έχει να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τον νομικό της πράξης, στο οποίο θα μπορεί αυτός να ανατρέχει για κάθε δυσεπίλυτο θέμα που απορρέει από τις διατάξεις του Κώδικα και τις συναφείς ρυθμίσεις άλλων νομοθετημάτων.

Προηγείται η εξαντλητική ερμηνεία του κάθε άρθρου του ΚΔΔιαδ, η οποία λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της πιο πρόσφατης νομολογίας, και στη συνέχεια έπεται η παράθεση των κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων καθώς και των αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων των Ανεξάρτητων Αρχών, των σχετικών προς το ερμηνευόμενο άρθρο νομοθετικών διατάξεων και, τέλος, των εγκυκλίων της Διοίκησης, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίζει σφαιρική άποψη για όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-251-4
Σελίδες
XXXIV + 585
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Άρθρο πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έκταση εφαρμογής

2. Συμπληρωματική εφαρμογή

3. Μη εφαρμογή

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Δικηγορικοί σύλλογοι

2. Εκκλησία

3. Ενιαίο Διοίκησης

4. ΔΕΗ-ΟΤΕ

ΙΙΙ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 2. Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

2. Εύλογος χρόνος

3. Αυτεπάγγελτη αποχή από ενέργεια

4. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ενδεικτική προθεσμία

2. Διαδοχική ασφάλιση

3. Δυνατότητα μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις

4. Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας

5. Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

6. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

IΙΙ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 3. Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αίτηση διοικουμένου

2. Ηλεκτρονική διαβίβαση

3. Εκπροσώπηση από δικηγόρο και ασκούμενο

4. Χορήγηση έντυπων αιτήσεων

5. Παραίτηση από αίτηση

6. Απόδειξη ταυτότητας ενδιαφερομένου

7. Στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα

8. Υπεύθυνες δηλώσεις

9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Έγγραφα κατά τον ΚΔΔ

2. Δημόσιοι διαγωνισμοί

3. Ανάκληση παραίτησης

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 14 ν. 2672/1998

2. Άρθ. 12 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.1640/21.1.2009 Υπουργού Εσωτερικών

3. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 Υπουργού Εσωτερικών

4. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 4. Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έκταση ισχύος

2. Προθεσμίες διεκπεραίωσης

3. Έναρξη προθεσμίας

4. Μεγαλύτερες προθεσμίες

5. Υποβολή αίτησης

6. Κατάθεση αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία

7. Έλλειψη υποχρέωσης τήρησης προθεσμιών

8. Αδυναμία τήρησης προθεσμίας

9. Χορήγηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων

10. Μη νόμιμο αίτημα

11. Παροχή νομικών πληροφοριών

12. Συνέπειες παρόδου της προθεσμίας

13. Εκτελεστή παράλειψη - Δικαστική προστασία

14. Αποζημίωση διοικουμένου

15. Ανασύσταση φακέλου

16. Αίτηση προτίμησης

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Ισχύον δίκαιο

1. Μετάταξη υπαλλήλου

2. Παράλειψη νόμιμης ενέργειας

3. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

4. Υποβολή της αίτησης θεραπείας σε τυχόν αναρμόδια αρχή.

5. Αναρμοδιότητα αρχής

Β. Προϊσχύσαν δίκαιο

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 10 § 3 Συντ

2. Άρθ. 5 §§ 1-6, 15 ν. 1943/1991

3. Άρθ. 10 §§ 1-5 ν. 3230/2004

4. Άρθ. 6 §§ 4-6, 8 ν. 3242/2004

5. Άρθ. 8 ν. 3242/2004

6. Π.Δ. 114/2005 «Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας»

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ. 13097/11.6.2004 Υπουργείου Εσωτερικών

3. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/15303/4.8.2005 Υπουργείου Εσωτερικών

4. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 5. Πρόσβαση σε έγγραφα

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Συνταγματική κατοχύρωση πρόσβασης στα έγγραφα

2. Διοικητικά έγγραφα

3. Ιδιωτικά έγγραφα

4. Ενδιαφερόμενος

5. Έχων ειδικό έννομο συμφέρον

6. Μελέτη και λήψη αντιγράφου

7. Υποβολή αίτησης

8. Αλλοδαποί

9. Εξαιρούμενα έγγραφα

10. Απόρρητο

11. Προσωπικά δεδομένα

12. Εισαγγελική παραγγελία & διαβίβαση

13. Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

14. Αιτιολογημένη απόρριψη – Προθεσμία

15. Οι διατάξεις του ν. 1599/1986

16. Ηλεκτρονικά έγγραφα

17. Διατροφή

18. Συμβάσεις μίσθωσης

19. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

20. Ενδικοφανής και Δικαστική προστασία

21. Προσωπικά δεδομένα και δικαστικές αποφάσεις

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Δικαίωμα γνώσης διοικητικών εγγράφων

2. Εύλογο ενδιαφέρον για γνώση εγγράφων

3. Ενδιαφερόμενος για γνώση εγγράφων

4. Πάροδος χρόνου για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας

5. Άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει αίτημα γνώσης εγγράφων

6. Γνώση πρακτικών Υπουργικού Συμβουλίου

7. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

8. Γνώση εγγράφων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΙΙI. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Έννομο συμφέρον για γνώση εγγράφων

2. Περιεχόμενο αίτησης για γνώση εγγράφων

3. Χορηγούμενο αντίγραφο

4. Υπήκοοι τρίτης χώρας - Εισαγγελική παραγγελία

5. Πληροφόρηση διοικουμένου

6. Εισαγγελική παραγγελία και προσωπικά δεδομένα

7. Έγγραφα ΕΔΕ

8. ΔΕΗ-ΟΤΕ

IV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 10 § 3 Συντ

2. Άρθ. 42 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Άρθ. 16 ν. 1599/1986

4. Άρθ. 17 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

ΑιτΕκθ άρθ. 17 ν. 4174/2013

5. Άρθ. 26 ν. 4251/2014

6. Άρθ. 1, 3-4, 6-7 ν. 3448/2006

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 6. Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Συνταγματικό δικαίωμα ακρόασης

2. Προηγούμενη ακρόαση

3. Πότε υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης για ακρόαση του διοικουμένου

4. Κλήτευση διοικουμένου

5. Ενδικοφανής προσφυγή

6. Κανονιστική πράξη

7. Πράξη ιδιωτικού δικαίου

8. Αλλοδαποί

9. Αξίωση του ενδιαφερομένου για ενημέρωση

10. Παράσταση με δικηγόρο

11. Αρχή επικαιρότητας

12. Πότε δεν απαιτείται ακρόαση

13. Περιπτώσεις που κρίθηκε ότι δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση

14. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ακρόαση και ενδικοφανής προσφυγή

2. Λήψη μέτρου με αντικειμενικά κριτήρια

3. Περιεχόμενο λόγου ακύρωσης για έλλειψη προηγούμενης ακρόασης

4. Ταυτόσημο άρθ. 20 § 2 Συντ. και 6 § 1 ΚΔΔιαδ

5. Κλήση σε ακρόαση

6. Διακριτική ευχέρεια Διοίκησης

7. Αναδάσωση

8. Επιβολή προστίμου ΚΒΣ

9. Επιβολή προστίμου ΙΚΑ

10. Επιβολή εισφοράς

11. Δικαστικός έλεγχος προσφυγής

12. Απέλαση αλλοδαπού

13. Αυθαίρετο σε δάσος

14. Όχι αυτεπάγγελτη έρευνα

15. Κανονιστικές πράξεις

16. Βάση δεδομένων Σένγκεν

17. Ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης

18. Μη τήρηση ακρόασης

19. Κίνηση διαδικασίας με αίτηση διοικουμένου

20. Ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις

21. Άσυλο

22. Ανάκληση πολεοδομικής άδειας

23. Δημοτικές εκλογές

24. Κήρυξη μνημείου

25. Αυτοδίκαιη αργία υπαλλήλου

26. Άσκηση δικαιώματος

27. Πειθαρχικό δίκαιο

28. Μη μονιμοποίηση υπαλλήλου – Δικαίωμα ακρόασης

29. Ανάκληση πράξης διορισμού υπαλλήλου

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 20 Συντ

2. Άρθ. 32 § 1 ν. 3891/2010

3. Άρθ. 24 § 1 ν. 4177/2013

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 7. Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αμεροληψία οργάνων της Διοίκησης

2. Λόγοι εξαίρεσης

3. ΕΣΔΑ

4. Κάμψη αρχής αμεροληψίας

5. Χρόνος υποβολής αίτησης εξαίρεσης

6. Αρμοδιότητα για εξέταση αίτησης αποχής ή εξαίρεσης

7. Εκτίμηση αμεροληψίας

8. Δικαστική προστασία

9. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Έλλειψη αμεροληψίας

2. Πειθαρχικά όργανα

3. Μέλη γνωμοδοτικού οργάνου

4. Σχέση συγγένειας

5. Επιλογή δικηγόρων

6. Έκφραση γνώμης

7. Ισχύς άρθ. 19 § 9 ν. 1599/1986

8. Ανυπαρξία μεροληψίας

9. Οδηγία 2005/85/ΕΚ

10. Υπόνοια μεροληψίας

11. ΝΣΚ

12. Πειθαρχική διαδικασία

13. Επιτροπές προμηθειών

14. Συμμετοχή κρινομένου σε υπηρεσιακό συμβούλιο

ΙΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Συγγενείς ΑΕΙ

ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. 264 ΠΚ

2. Άρθ. 27 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

3. Άρθ. 107 § 1 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

4. Άρθ. 41 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 8. Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Αναπλήρωση διοικητικού οργάνου

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Αναπλήρωση προϊσταμένων

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 87 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

2. Άρθ. 100 ν. 3584/2007

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 15584/10.7

3. Έγγραφο Φ. 90022/6734/838/29.3

Άρθρο 9. Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

2. Μεταβίβαση υπογραφής

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

2. Μεταβίβαση υπογραφής

3. Υπογραφή απόφασης επί ένστασης

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 102 § 1 Συντ

2. Άρθ. 59 § 1 ν. 3852/2010

3. Άρθ. 187 ν. 3852/2010

4. Άρθ. 4 ν. 4174/2013

5. Άρθ. 29 ν. 1558/1985

6. Άρθ. 7 ν. 1943/1991

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ19/12241/9.6

Άρθρο 10. Προθεσμίες προς ενέργεια

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Προθεσμίες για τον διοικούμενο

2. Αναστολή προθεσμιών

3. Τήρηση και λήξη προθεσμίας

4. Δικαστικές προθεσμίες

5. Τρόπος υποβολής αίτησης

6. Προθεσμίες για τη Διοίκηση

7. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

8. Υπέρβαση προθεσμίας

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Προθεσμία πειθαρχικής διαδικασίας

2. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου σε δημόσια αρχή

3. Πρόσληψη δικηγόρου - Ενδεικτική προθεσμία

4. Παραίτηση μέλους ΔΣ Οδοντιατρικού Συλλόγου με φαξ

5. Προθεσμία έκδοσης απόφασης δασικών επιτροπών

6. Προθεσμία δήλωσης φαρμακοποιού

7. Υποβολή πίνακα προακτέων

8. Προθεσμία προσκόμισης εγγράφων

9. Προθεσμία για άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας

10. Ενδεικτική προθεσμία άρθ. 2 ΚΔΔιαδ

ΙΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση δημοσιεύσεων στη ΡΑΕ

ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 6 §§ 4-6 ν. 3242/2004

2. Άρθ. 7 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10.4

Άρθρο 11. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

2. ΚΕΠ

3. Δικηγόροι

4. Συμβολαιογράφοι

5. Δήμαρχοι

6. Μεταφράσεις

7. Προσκόμιση μη επικυρωμένων εγγράφων

8. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αλλοδαπά έγγραφα

ΙΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος Α.Π. 1085209/1091/0006Γ/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

3. Εγκύκλιος 1003515/22/0006Δ/11.1.2000 Υπουργείου Οικονομικών

4. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

5. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4

Άρθρο 12. Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας – Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου

Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθ. 14 ν. 2672/1998

ΙΙ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6.1999 Υπουργείου Εσωτερικών

2. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10.4.2001 Υπουργείου Εσωτερικών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13. Συγκρότηση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έννοια συγκρότησης συλλογικού οργάνου

2. Μέλη συλλογικών οργάνων

3. Υπόδειξη μελών από τρίτους

4. Γραμματέας

5. Εισηγητής

6. Λειτουργία συλλογικού οργάνου με ελλιπή σύνθεση

7. Έκπτωση μέλους

8. Εφαρμογή διατάξεων άρθ. 13 επ. ΚΔΔιαδ

9. Ειδικές ρυθμίσεις

10. Εκπροσώπηση των φύλων

11. Πειθαρχικά συμβούλια δημόσιων υπαλλήλων

12. Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστές

13. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

14. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αναπληρωματικά μέλη

2. Κώλυμα μέλους

3. Συγκρότηση επιτροπής άρθ. 11 ν. 1649/1986

4. Ελλιπής σύνθεση συλλογικού οργάνου

5. Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

6. Έρευνα νομιμότητας συλλογικού οργάνου

7. Εισηγητής

8. Δικαστικός έλεγχος προσφυγής

III. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έλλειψη μέλους συλλογικού οργάνου

ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 19 ν. 1599/1986

2. Άρθ. 36 § 3 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

3. Άρθ. 10 π.δ. 1/2003

4. Άρθ. 159 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

5. Άρθ. 162 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.9

3. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/3.5

Άρθρο 14. Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Απαρτία συλλογικού οργάνου

2. Πρόσκληση μελών

3. Αναπληρωματικά μέλη

4. Πότε δεν απαιτείται κλήτευση

5. Αμεροληψία

6. Ημερήσια διάταξη

7. Παρουσία τρίτων

8. Σύγκληση με αίτημα μελών

9. Μυστικότητα συνεδριάσεων

10. Δημόσια συνεδρίαση

11. Κυβερνητικός επίτροπος

12. Τηλεδιάσκεψη

13. Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

14. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Πρόσκληση μελών

2. Αναφορά κωλύματος συμμετοχής

3. Αρχή αμεροληψίας

4. Εξαίρεση μέλους

5. Απόδειξη τακτών συνεδριάσεων

6. Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών ΕΣΥ

7. Συμβούλιο αξιολόγησης γιατρών ΕΣΥ

8. Εκχώρηση δικαιώματος συμμετοχής

9. Μη υπηρεσιακά μέλη

10. Προθεσμία κλήτευσης

11. Εκλογή/εξέλιξη μέλους ΔΕΠ

12. Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων

13. Απαρτία

14. Δημοτικό Συμβούλιο

15. Πρόσκληση ενδιαφερομένων

16. Εκκλησία

17. Κυβερνητικός επίτροπος

18. Παρουσία τρίτου

19. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

20. Μυστικότητα συνεδριάσεων

21. Ισχύς άρθ. 19 § 9 ν. 1599/1986

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 94 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)

2. Άρθ. 43 ν. 3584/2007

3. Άρθ. 59 ν. 2812/2000

4. Άρθ. 40Α § 4 ν. 3536/2007

5. ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 15. Αποφάσεις

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Πλειοψηφία για λήψη απόφασης

2. Λευκή ψήφος

3. Ισοψηφία

4. Φανερό ψηφοφορίας

5. Αιτιολογία απόφασης

6. Περισσότερες συνεδριάσεις

7. Σύνταξη και περιεχόμενο πρακτικών

8. Διατύπωση απλής γνώμης

9. Μη οριστικές αποφάσεις

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Πειθαρχικά συμβούλια

2. Πειθαρχική απόφαση

3. Περιεχόμενο πρακτικών

4. Απόφαση ΕΣΡ

5. Δασικές επιτροπές

6. Επιτροπή Διαγωνισμού

7. Αξιωματικοί Ενόπλων δυνάμεων

8. Διοικητική πράξη

9. Λευκή ψήφος

10. Δημοτικό συμβούλιο

11. ΑΕΙ

12. Γιατροί ΕΣΥ

13. Υπηρεσιακό συμβούλιο

14. ΤΕΙ

15. Ανασυγκρότηση επιτροπής

16. Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 140 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

2. Άρθ. 162 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

3. Άρθ. 97 §§ 1-4 Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 16. Περιεχόμενο και τύπος

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έννοια διοικητικής πράξης

2. Ελάχιστο περιεχόμενο διοικητικής πράξης

3. Ισχύον καθεστώς

4. Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας

5. Πληροφόρηση διοικουμένου

6. Προφορικές πράξεις

7. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τύπος κανονιστικής πράξης

2. Προφορικές πράξεις

3. Αριθμός πράξης

4. Τελείωση πράξης

5. Περιεχόμενο πράξης

6. Υπογραφή διοικητικής πράξης

7. Πληροφόρηση διοικουμένου

8. Χρονολογία πράξης

9. Δικαστικός έλεγχος

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθ. 140 § 4 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 17. Αιτιολογία

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Περιεχόμενο αιτιολογίας

2. Αιτιολογία στο σώμα της πράξης

3. Πράξεις αιτιολογητέες από τη φύση τους

4. Κανονιστικές πράξεις

5. Πράξεις ιδιωτικού δικαίου

6. Δικαστική προστασία

7. Συγκέντρωση αποδείξεων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Απόσπαση υπαλλήλου

2. Πειθαρχική ποινή κατά αιρετού οργάνου ΟΤΑ

3. Κατεδάφιση αυθαιρέτου

4. Αιτιολογία στο σώμα της πράξης

5. Εκκλησία

6. Πολιτογράφηση αλλοδαπού

7. Δέσμια αρμοδιότητα

8. Αιτιολογία

9. Επιλογή προϊσταμένων

10. Καταλογισμός δημόσιου υπολόγου

11. Αιτιολογία κανονιστικής πράξης ΟΤΑ

12. Μετάταξη υπαλλήλου

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 64 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

2. Άρθ. 129 § 2 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

3. Άρθ. 94 § 4 Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 18. Δημοσίευση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Δημοσίευση ατομικών διοικητικών πράξεων

2. Δημοσίευση κανονιστικών διοικητικών πράξεων

3. Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΕτΚ)

4. Ανάρτηση σε «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

5. Δημοσιεύσεις κατά τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων

6. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Κήρυξη απαλλοτρίωσης

2. Ωράριο φαρμακείων

3. Προθεσμία για αίτηση ακύρωσης

4. Κυκλοφορία ΦΕΚ

5. Δημοσίευση παρακατάθεσης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

6. Δημοσίευση ατομικής πράξης

7. Δημοσίευση κανονιστικής πράξης

8. Δημοσίευση κανονιστικής απόφασης δημοτικής αρχής

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 5 ν. 3461/2006

2. Άρθ. 8 ν. 3461/2006

3. Άρθ. 2 ν. 3861/2010

4. Άρθ. 3 ν. 3861/2010

5. Άρθ. 4 ν. 3861/2010

6. Άρθ. 5 ν. 3861/2010

7. Άρθ. 97 §§ 6-8 Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 19. Κοινοποίηση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Υποχρέωση κοινοποίησης

2. Τρόπος κοινοποίησης

3. Χρόνος κοινοποίησης

4. Τόπος επίδοσης

5. Συντέλεση κοινοποίησης

6. Κοινοποίηση πράξεων φορολογικής διοίκησης

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παράλειψη κοινοποίησης

2. Κλήση σε απολογία

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 5 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

2. Άρθ. 284 Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων

3. Άρθ. 16 § 2 ν. 3469/2006

4. Άρθ. 17 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

5. Άρθ. 138 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

6. Άρθ. 1 § 3 ν. 861/1979

7. Άρθ. 14 ν. 2672/1998

8. Άρθ. 25 ν. 3979/2011

9. Άρθ. 48 ν. 3959/2011

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 20. Γνώμη – Πρόταση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Γνώμη – Πρόταση

2. Σύμφωνη γνώμη

3. Απλή γνώμη

4. Επίκαιρη ενέργεια της Διοίκησης

5. Ανάκληση γνώμης

6. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

2. Αναγνώριση πρόσφυγα

3. Προτάσεις ΕΠ.Ε.Σ

4. Μετάταξη υπαλλήλου

5. Αξιολόγηση προσφορών

6. Ανεπίκαιρο γνωμοδότησης

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 58 §§ 2, 6 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

2. Άρθ. 62 §§ 1-2 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

3. Άρθ. 67 § 5 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

4. Άρθ. 6 §§ 2-3 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

5. Άρθ. 11 § 1 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

6. Άρθ. 30 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

7. Άρθ. 37 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

8. Άρθ. 51 §§ 2, 4 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

9. Άρθ. 59 § 3 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

10. Άρθ. 65 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

11. Άρθ. 68 §§ 1-2 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

12. Άρθ. 69 § 1 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

13. Άρθ. 70 § 1 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

14. Άρθ. 71 § 3 ν. 3528/2007 (ΥΚ)

15. Άρθ. 30 § 2 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

16. Άρθ. 42 §§ 4, 6 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

17. Άρθ. 55 §§ 1-2 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

18. Άρθ. 188 ν. 3852/2010

19. Άρθ. 189 ν. 3852/2010

20. Άρθ. 95 §§ 2-7 Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 3566/2007)

21. Άρθ. 8 § 4 Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 21. Ανάκληση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Ανάκληση διοικητικής πράξης

2. Ανάκληση παράνομης πράξης

3. Ανάκληση νόμιμης πράξης

4. Η πλάνη ως λόγος ανάκλησης

5. Εύλογος χρόνος ανάκλησης

6. Δημόσιο συμφέρον

7. Υπαιτιότητα

8. Ανάκληση σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

9. Ανάκληση ανακλητικής πράξης

10. Ανάκληση κανονιστικής πράξης

11. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών φορέων

12. Αρμόδιο όργανο για ανάκληση

13. Διαδικασία ανάκλησης

14. Απαγόρευση ανάκλησης αποφάσεων

15. Συνέπειες ανάκλησης

16. Αιτιολογία ανάκλησης

17. Δικαστική προστασία

18. Αστική ευθύνη

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αυθαίρετη κατασκευή

2. Ανάκληση πράξης διορισμού υπαλλήλου

3. Ανάκληση πράξης ΙΚΑ

4. Διαγραφή από Μητρώα Αρρένων

5. Δημόσια έργα

6. Ανάκληση χωρίς χρονικό περιορισμό

7. Πράξεις ΑΣΕΠ

8. Ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών φορέων

9. Ανάκληση συνταξιοδοτικής πράξης

10. Ανάκληση οικοδομικής άδειας

11. Ανάκληση απαλλοτρίωσης

12. Ιθαγένεια

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθρο μόνο α.ν. 261/1968

2. Άρθ. 1 ν. 861/1979

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρο 22. Τύπος

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έννοια διοικητικής σύμβασης

2. Τύπος σύμβασης

3. Έλλειψη τύπου

4. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

5. Μεταβολή φύσης ΝΠΔΔ

6. Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ακυρότητα λόγω μη τήρησης τύπου

2. Συστατικός τύπος

3. Άκυρη σύμβαση

4. Σύμβαση προμήθειας

5. Άτυπη σύμβαση

6. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθ. 41 ν.δ. 496/1974

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 23. Κατάρτιση

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Διαγωνισμός – Διακήρυξη

2. Κατάρτιση σύμβασης

3. Ματαίωση διαγωνισμού

4. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Κατάρτιση σύμβασης

2. Χρόνος σύναψης σύμβασης

3. Άρθ. 199 ΑΚ

4. Ματαίωση διαγωνισμού

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 132 ν. 4270/2014

2. Άρθ. 170 ν. 4281/2014

3. Άρθ. 171 ν. 4281/2014

4. Άρθ. 177 ν. 4281/2014

5. Άρθ. 187 ν. 4281/2014

6. Άρθ. 189 ν. 4281/2014

7. Άρθ. 190 ν. 4281/2014

8. Άρθ. 191 ν. 4281/2014

9. Άρθ. 186 ν. 4281/2014

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 24. Αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αίτηση θεραπείας

2. Ιεραρχική προσφυγή

3. Κοινές παρατηρήσεις

4. Έννομο συμφέρον

5. Κανονιστική πράξη

6. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Διακοπή προθεσμίας με άσκηση αίτησης θεραπείας

2. Πράξη Προέδρου ΕΚΑΒ

3. Εκτελεστός χαρακτήρας πράξης

4. Αίτηση επανεξέτασης αναγνώρισης τίτλου σπουδών

5. Ακρόαση – Αίτηση θεραπείας στο ΑΣΕΠ

6. Παραπομπή στο αρμόδιο όργανο

7. Αίτηση επανεξέτασης ασφαλισμένου

8. Αίτηση αναβαθμολόγησης γραπτού

9. Μέτρα άρθ. 14 ν. 2523/1997

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 67 ΚΔΔ

2. Άρθ. 46 §§ 1-2 π.δ. 18/1989

3. Άρθ. 25 §§ 1-3 ν. 4251/2014

4. Άρθ. 96 ν. 4251/2014

5. Άρθ. 28 ν. 3907/2011

6. Άρθ. 77 ν. 3386/2005

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 25. Ειδική διοικητική προσφυγή – Ενδικοφανής προσφυγή.

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Ειδική διοικητική προσφυγή

2. Ενδικοφανής προσφυγή

3. Κοινές παρατηρήσεις

4. Αρμόδιο όργανο για εξέταση της προσφυγής

5. Προθεσμίες

6. Έννομο συμφέρον

7. Υποχρέωση της Διοίκησης για ενημέρωση

8. Μη άσκηση προβλεπόμενης διοικητικής προσφυγής

9. Ακρόαση διοικουμένου

10. Δικαστική προστασία

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αίτηση επανεξέτασης

2. Υποχρέωση ενημέρωσης

3α. Προθεσμία ένστασης στην ΤΔΕ-ΙΚΑ

3β. Απόφαση ΤΔΕ-ΙΚΑ

4. Προσβολή πράξεων των ΟΤΑ

5. Δημόσια έργα

6. Δασικές διαφορές

7. Συνταγματικότητα

8. Προσφυγή άρθ. 8 ν. 3200/1955

9. Έφεση κατά πειθαρχικής απόφασης

10. Μέτρα άρθ. 14 ν. 2523/1997

11. Τελωνειακές διαφορές

12. Αίτηση επανεξέτασης αναγνώρισης τίτλου σπουδών

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 102 § 4 εδ. α΄-β΄ Συντ

2. Άρθ. 1 §§ 3-4 ν. 861/1979

3. Άρθ. 76 Κώδικα νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κυρ. ν. 3669/2008)

4. Άρθ. 83 ν. 4199/2013

5. Άρθ. 26 ν. 4177/2013

6. Άρθ. 63 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

7. Άρθ. 65 ν. 4174/2013 (ΚΦΔιαδ)

8. Άρθ. 34 ν. 4264/2014

9. Άρθ. 8 ν. 3200/1955

10. Άρθ. 1 § 2 εδ. τελ. ν. 2503/1997

11. Άρθ. 25 § 1 ν. 4251/2014

12. Άρθ. 181 § 1 ν. 4281/2014

13. Άρθ. 182 ν. 4281/2014

14. Άρθ. 183 ν. 4281/2014

15. Άρθ. 184 ν. 4281/2014

16. Άρθ. 225-227 ν. 3852/2010

17. Άρθ. 238 ν. 3852/2010

18. Άρθ. 63 ΚΔΔ

19. Άρθ. 45 π.δ. 18/1989

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Υπ. Οικονομικών

3. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 26. Κοινές διατάξεις

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης

2. Αναστολή εκτέλεσης από τη Διοίκηση

3. Προθεσμία αναστολής

4. Δικαστική αναστολή

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αναστολή κανονιστικής πράξης

2. Υποχρέωση αποχής της Διοίκησης

3. Συνταγματική προστασία αναστολής

4. Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου

5. Νεότερα στοιχεία

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 52-52Α π.δ. 18/1989

2. Άρθ. 200-205Α ΚΔΔ

3. Άρθ. 228 ΚΔΔ

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 27. Αναφορά

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Αναφορά

2. Προϋποθέσεις αναφοράς

3. Δικαιούχοι - Υπόχρεοι

4. Διακοπή παραγραφής

5. Δίωξη διοικουμένου

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Υποχρέωση απάντησης

2. Δικαίωμα υπαλλήλων

3. Δίωξη αναφερομένου

ΙΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αίτημα επανεξέτασης

ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 10 § 1 Συντ

2. Άρθ. 269 § 1 ΑΚ

3. Άρθ. 13 ΕΣΔΑ

4. Άρθ. 44 Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

2. Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Διάρκεια προθεσμιών

Ι. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6

Άρθρο 29. Παράταση και αναστολή προθεσμιών

Ι. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αναστολή προθεσμιών

Άρθρο 30. Επεξήγηση όρων

Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Έννοια διοικητικής πράξης

2. Εκτελεστότητα διοικητικής πράξης

3. Εκτελεστή παράλειψη

4. Ατομική διοικητική πράξη

5. Ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής

6. Σύνθετη διοικητική ενέργεια

7. Επιβεβαιωτικές πράξεις

8. Πληροφοριακές πράξεις

9. Αρχή νομιμότητας διοικητικής πράξης

10. Κανονιστική διοικητική πράξη

11. Νομοθετική εξουσιοδότηση

12. Δικαστική προστασία

13. Κατάργηση δίκης λόγω ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Εγγραφή έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ατομική διοικητική πράξη

2. Αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης

3. Άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας

4. Κύρωση κανονιστικής πράξης με νόμο

5. Έννομο συμφέρον για ακύρωση κανονιστικής πράξης

6. Κανονιστική απόφαση δημοτικού συμβουλίου

7. Συγχώνευση σχολικών μονάδων

8. Καθορισμός μερίσματος δικηγορικού συλλόγου

9. Προσβολή απόφασης περί εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής μελέτης

10. Επιβεβαιωτικές πράξεις

11. Μη επιβεβαιωτική πράξη

12. Απαλλοτρίωση

13. Δημόσια έργα

14. Ιθαγένεια

15. Νομοθετική εξουσιοδότηση

16. Νομοθετική υπεξουσιοδότηση

17. Φορολογικοί συντελεστές

18. Σύσταση ΟΤΑ

19. Έσοδα ΟΤΑ

20. Αρμοδιότητα ΟΤΑ

21. Διαφορές ακυρωτικές και ουσίας

22. Ενδοστρεφής δίκη

23. Γνωμοδότηση ΝΣΚ

24. Πληροφοριακό έγγραφο

25. Παράλειψη για εξέταση αιτήματος για επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού

26. Σύνθετη διοικητική ενέργεια

27. Έκθεση ελέγχου

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Άρθ. 43 Συντ

2. Άρθ. 72 § 1 Συντ

3. Άρθ. 94 § 1 Συντ

4. Άρθ. 95 §§ 1-3 Συντ

ΙV. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.3

Άρθρο 31. Αναφορά σε διατάξεις

Άρθρο 32. Παραπομπές

Άρθρο 33. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Άρθρο τρίτο. Έναρξη ισχύος

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο διατάξεων νόμων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...