Ι. Καμτσίδου/Λ. Μήτρου/Θ. Παπαχρίστου..., Αυτορρύθμιση, 2005


Ι. Καμτσίδου/Λ. Μήτρου/Θ. Παπαχρίστου..., Αυτορρύθμιση, 2005

Η αυτορρύθμιση διεκδικεί ολοένα και περισσότερη ρυθμιστέα ύλη, υποσχόμενη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και λιγότερο αυταρχισμό. Μολονότι το εναλλακτικό αυτό πρότυπο κοινωνικής ρύθμισης έχει εδραιωθεί και συμβιώνει αρμονικά με τους κανόνες που θέτουν τα όργανα του κράτους σε πολλές περιοχές της κοινωνικής ζωής μας, ορισμένοι αμφισβητούν την ικανότητά της να διασφαλίζει πλήρως την ισονομία και τις ελευθερίες, στις οποίες ανάγεται η νομιμοποίηση του νομοθέτη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Είναι άραγε δικαιολογημένη αυτή η επιφυλακτικότητα; Μπορεί ο τύπος αυτός κοινωνικής ρύθμισης να ενταχθεί επωφελώς μέσα σε παραδοσιακές δικαιοταξίες, μεταγγίζοντας στο εσωτερικό τους την ευελιξία και την αμεσότητα που τον διακρίνει; Υπάρχουν πεδία της κοινωνικής ζωής που προσφέρονται προνομιακά στην αυτορρύθμισή τους; Τα ερωτήματα αυτά και η επιτακτική ανάγκη να οριοθετηθεί το φαινόμενο της αυτορρύθμισης απασχόλησαν το Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο του «Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης», που έγινε τον Μάρτιο του 2003 στο Καρπενήσι. Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ερευνητές και νέοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας, η έρευνα αγοράς και πολιτικής γνώμης, η πειραματική γενετική βιολογία, το συνταγματικό δίκαιο και η κοινωνιολογία του δικαίου, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων ενός κοινωνικού και πολιτικού φαινομένου που μεταβάλλει ουσιωδώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της κοινωνικής μας συμβίωσης με κανόνες.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πόσο αντέχει ακόμη η πυραμίδα; Θ.Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ο νομικός μονισμός

3. Αυτορρύθμιση: Μύθος και πραγματικότητα

4. Οι χώροι της αυτορρύθμισης

5. Κριτική νομική θεωρία και αυτορρύθμιση

Αυτορρύθμιση: προοπτικές της κοινωνίας των πολιτών και αξίες του κράτους δικαίου

Γ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

1. Εισαγωγή

2. Η πολυμορφία της αυτορρύθμισης. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων αυτορρύθμισης;

3. Αυτορρύθμιση και δημόσια διοίκηση: ο κίνδυνος σύγχυσης και ασάφειας

4. Τα κριτήρια της αυτορρύθμισης: ευνομία και δημοκρατία

5. Η αυτορρύθμιση και ο καταμερισμός γνώσης και έργου στη σύγχρονη δημοκρατία

Αυτορρύθμιση και συνταγματικές αρχές στο πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας

ΙΦ. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ

Α. Η αυτορρύθμιση του πεδίου των Μ.Μ.Ε. ως παράμετρος του

θεσμικοπολιτικού τους ρόλου στα νεωτερικά πολιτεύματα

Β. Η αυτορρύθμιση των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. και η μετάβαση από την

πυραμίδα των πηγών του δικαίου σε ένα δίκτυο κανονιστικών ρυθμίσεων

Αυτορρύθμιση και εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ι. Εισαγωγή-ορισμός

ΙΙ. Παραδοσιακές εκφάνσεις αυτορρύθμισης στον χώρο του εταιρικού δικαίου

ΙΙΙ. Νέες εκφάνσεις αυτορρύθμισης στον χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης

α. Ο κορπορατισμός

β. Οι κώδικες δεοντολογίας

γ. Ο τομέας της πιστοποίησης

δ. Νέες πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης

IV. Συμπεράσματα

Συλλογικά αυτόνομες ρυθμίσεις και εργασιακές σχέσεις

Γ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ

1. Η συγκρότηση των συλλογικά αυτόνομων ρυθμίσεων

2. Η υπέρβαση του εθνικού κράτους και η απορία των συλλογικά αυτόνομων ρυθμίσεων

2.1 Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

2.2 Παγκοσμιοποίηση και συλλογική αυτονομία

(Αυτορ)ρύθμιση στον κυβερνοχώρο;

Λ. ΜΗΤΡΟΥ

1. Εισαγωγή

2. Κυβερνοχώρος: πεδίο πληροφόρησης ή/και επικοινωνίας

3. Η «ιστορική» αξίωση της αυτοδιακυβέρνησης (self-governance)

4. Aυτορρυθμίζοντες και αυτορρυθμιστικές προσπάθειες και «οντότητες» του Κυβερνοχώρου

4.1 Internet Engineering Task Force και η αυτόνομη ρύθμιση τεχνικών προδιαγραφών

4.2 Netiquette και «κανόνες συμπεριφοράς» στο Διαδίκτυο

4.3 Η περίπτωση της ICANN

4.4 Η αυτορρύθμιση στο εσωτερικό των μηχανισμών της αγοράς

5. Αυτονομία και αυτοπροστασία του χρήστη: φίλτρα, «ενδυνάμωση» του χρήστη και EXIT…

6. H «δομική» ανάγκη και τα «δομικά» όρια της αυτορρύθμισης

6.1 Η αυτορρύθμιση ως δομική ανάγκη

6.2 Η αλλαγή του «τοπίου» και του «πληθυσμού» του κυβερνοχώρου

6.3 Το ζήτημα και το όριο της νομιμοποίησης

6.4 Αυτορρύθμιση και ατομικά δικαιώματα στο Δίκτυο

7. Ρύθμιση και αυτορρύθμιση: λάθος αφετηρία ή λάθος διχοτόμηση;

8. Συρρύθμιση και ελεγχόμενη αυτορρύθμιση: το ρυθμιστικό μοντέλο για την Κοινωνία της Πληροφορίας;

9. Ενας σύντομος επίλογος

Η αυτορρύθμιση στον πολιτισμό της διαδικτυακής επικοινωνίας: Νεοφιλελεύθερης κυβερνο-αναρχία ή δημοκρατική κυβερνο-αυτονομία;

Κ. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ

Ι. Το πολιτισμικό πλαίσιο της κυβερνο-αναρχίας. Η αυτορρύθμιση ως μη-ρύθμιση.

ΙΙ. Η αυτορρύθμιση στο πεδίο της δια-δικτυακής επικοινωνίας

ΙΙΙ. Μία απόπειρα αποδόμησης του κυβερνο-αναρχικού επιχειρήματος

i) Ο κυβερνοχώρος δεν είναι κάποια υπερεδαφική επικράτεια («κάτι-εκεί- έξω»…)

ii)Λίγα λόγια σχετικά με το ζήτημα του υπερεθνικού χαρακτήρα της διαδικτυακής επικοινωνίας

iii) «Κώδικας» στον κυβερνοχώρο και τη ραδιοτηλεόραση

iv) Κυβερνοαναρχία ως ιδανική έκφραση της φιλελεύθερης

δημοκρατίας;

Βιβλιογραφικές αναφορές

Η βιοηθική και η ρύθμιση της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΕΛ. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ

1. Η βιοηθική, αποτελεί ένα «εναλλακτικό» τρόπο ρύθμισης των βιοϊατρικών πρακτικών;

2. Η Βιοηθική, μεταξύ της ρύθμισης και της αυτορρύθμισης της βιοϊατρικής πρακτικής της Ι.Υ.Α.

3. Η ρυθμιστική λειτουργία της Βιοηθικής

4. Η ιατρική δεοντολογία και η βιοηθική ως φαινόμενα της κανονιστικής αυτονομίας του κοινωνικού πεδίου της επιστημονικής και ιατρικής πρακτικής

Α. Η ιατρική δεοντολογία και η τυπική οριοθέτηση της κατανομής του κοινωνικού ελέγχου της ιατρικής πρακτικής

Β. Η βιοηθική και η διεύρυνση της θεσμικής αναγνώρισης της αυτορρυθμιστικής δυναμικής των φορέων των βιοϊατρικών πρακτικών

5. Η διαπλοκή της βιοηθικής με το δίκαιο ενόψει της ρύθμισης της Ι.Υ.Α.

Α. Μια ένδειξη της ανάδυσης ενός νέου μοντέλου παραγωγής και εφαρμογής του δικαίου;

Β. Η σφαιρική ρύθμιση της βιοϊατρικής πρακτικής της Ι.Υ.Α. ως πλέγμα πλειόνων ρυθμιστικών πεδίων με ανταγωνιστικές και συμπληρωματικές σχέσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κώδικες δεοντολογίας στους πειραματισμούς με ζώα

Κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Εισαγωγή

Ζωοτόμοι και Αντιζωοτόμοι

Αποτροπή της Βαναυσότητας στα Ζώα

Πρόνοια των Ζώων και Αρχές Δεοντολογικού Πειραματισμού

Νομοθετικές Πρωτοβουλίες

Κοινωνικό Κίνημα για τα Δικαιώματα των Ζώων

Βιοτεχνολογία και Νευροεπιστήμες

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Η αυτορρύθμιση στις εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες. Το παράδειγμα των πολιτικών δημοσκοπήσεων

Χ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

1. Εισαγωγή

2. Η ανάπτυξη των πολιτικών δημοσκοπήσεων, η επαγγελματοποίηση της πολιτικής και η ανάδειξη του ιδιωτικού ερευνητικού τομέα

3. Η συγχώνευση Πολιτικών Δημοσκοπήσεων και Μ.Μ.Ε.: Η κατασκευή μιας νέας πολιτικής «επιστήμης»

4. Πολιτικές Δημοσκοπήσεις και Πολιτική Εξουσία. Η ολοκλήρωση ενός «τριγώνου»

5. Η κλαδική «Αυτορρύθμιση» και τα όριά της. Οι αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Πώς οφείλουμε να σκεπτόμαστε νομικοί και πολίτες, προκειμένου να αιτιολογούμε με τρόπο μεθοδικό τις νομικές κρίσεις μας; Είναι δυνατόν να θεμελιώνουμε νομικές λύσεις πάνω σε...
Κ. Σταμάτης/Α. Τάκης, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, 2η έκδ., 2018
Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Νομικής, όπως και σε αναγνώστες που επιθυμούν να μυηθούν σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα της επιστήμης του...
Μ. Σκολιανός, Εξελικτισμός και σχετικισμός στο Δίκαιο, 2016
Στο παρόν βιβλίο, εξετάζονται οι πολυσχιδείς σχέσεις που συνδέουν το φαινόμενο του δικαίου με τα δύο κυριότερα ρεύματα σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της πορείας της...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...
Δ. Ζουδιανός, Εισαγωγή στα νομικά, τόμ. 1, 2η έκδ., 2015
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και...