Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, 3η έκδ., 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-068-8
Σελίδες
ΧΙΧ + 327
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Γ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, 3η έκδ., 2014


Γ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, 3η έκδ., 2014

Το ενδικοφανές βοήθημα της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως), το παρεχόμενο στον ηττηθέντα διάδικο (ή και σε τρίτο) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αποτελεί και θα εξακολουθεί να αποτελεί, όσο δεν συγχωρούνται κατά των αποφάσεων της προσωρινής δικαστικής προστασίας ένδικα μέσα, τη μόνη αναγνωριζόμενη από τον νόμο δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας του διαταχθέντος μέτρου. Αντιμετωπιζόμενο από τον νομοθέτη το μέσο αυτό κατά τρόπο συστηματικό και κατά βάση ορθό, συνιστά επιτυχή ρύθμιση, με συνέπεια, δικαίως η ελληνική θεωρία να μη δέχεται την ανάγκη προσφυγής του ηττηθέντος στα ένδικα μέσα.

Στην παρούσα μελέτη ειδικότερα εξετάζονται:

- Το αντικείμενο δίκης της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

- Η εννοιολογική διάκριση μεταξύ ανακλήσεως και μεταρρυθμίσεως

- Η φύση της κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) ως ασφαλιστικού μέτρου και ο διαπλαστικός δικονομικός χαρακτήρας της

- Η ύπαρξη αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ως προϋπόθεση της ανακλήσεως (ή της μεταρρυθμίσεως)

- Η κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

- Η επίδραση της νέας ρυθμίσεως του ν. 4055/2012 (άρθρ. 16 § 2) στις ισχύουσες περί ανακλήσεως των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων διατάξεις

- Η μη αναδρομική ενέργεια της αποφάσεως περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

- Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στα μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα στις αποφάσεις:

- παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

- ρυθμιστικών μέτρων ενδοδιαδικαστικής μορφής

- που διέταξαν την κατ’ άρθρο 162 ΚΠολΔ εγγυοδοσία

- ρυθμιστικών μέτρων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

- αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως

- αναστολής της εκτελεστότητας του τίτλου

- Οι προσωρινές διαταγές και η δυνατότητα εφαρμογής σε αυτές των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-068-8
Σελίδες
ΧΙΧ + 327
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος β΄ εκδόσεως

Πρόλογος α΄ εκδόσεως

Συντομογραφίες XVII§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 2. Ο έλεγχος των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων στα διάφορα ευρωπαϊκά δικονομικά συστήματα

I. Το γαλλικό δίκαιο

II. Το γερμανικό δίκαιο

III. Το ιταλικό δίκαιο

IV. Συμπεράσματα της συγκριτικής επισκοπήσεως

§ 3. Ο έλεγχος των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων κατά το ελληνικό δικονομικό σύστημα

I. Η ένταξη των κανόνων περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων στο ισχύον σύστημα προσωρινής δικαστικής προστασίας – Σκοπός της ρυθμίσεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Το αντικείμενο δίκης της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

Γ. Η κατά το άρθρο 695 ΚΠολΔ προσωρινή ισχύς των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

Δ. Η κατά το άρθρο 699 ΚΠολΔ απαγόρευση προσβολής των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων με ένδικα μέσα

II. Η εννοιολογική διάκριση μεταξύ ανακλήσεως και μεταρρυθμίσεως

III. Η φύση της κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) ως ασφαλιστικού μέτρου. Ο διαπλαστικός δικονομικός χαρακτήρας της

IV. Η ύπαρξη αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ως προϋπόθεση της ανακλήσεως (ή της μεταρρυθμίσεως)

V. Η κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

1. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση) μετά από αίτηση του διαδίκου

2. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση) μετά από αίτηση τρίτου

Γ. Η κατά το άρθρο 696 § 3 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Δ. Η κατά το άρθρο 697 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Ε. Η κατά το άρθρο 698 ΚΠολΔ ανάκληση

VI. Η επίδραση της νέας ρυθμίσεως του ν. 4055/2012 (άρθρ. 16 § 2) στις ισχύουσες περί ανακλήσεως των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων διατάξεις

VII. Η μη αναδρομική ενέργεια της αποφάσεως περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

§ 4. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στα μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

III. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις ρυθμιστικών μέτρων ενδοδιαδικαστικής μορφής

IV. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις που διέταξαν την κατ’ άρθρο 162 ΚΠολΔ εγγυοδοσία

V. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις ρυθμιστικών μέτρων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

VI. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως

VII. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας του τίτλου

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας με την ευρεία έννοια του όρου

Γ. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας με τη στενή έννοια του όρου

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 632 § 3 εδ. β΄ ΚΠολΔ αποφάσεις αναστολής

3. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 912 § 1 ΚΠολΔ αποφάσεις

4. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 913 § 1 ΚΠολΔ αποφάσεις

VIII. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων νομής

§ 5. Οι προσωρινές διαταγές και η δυνατότητα εφαρμογής σε αυτές των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγής

ΙΙΙ. Συνέπειες της προσωρινής διαταγής

ΙV. Η δυνατότητα εφαρμογής για την ανάκληση της προσωρινής διαταγής των διατάξεων των άρθρων 696 επ. ΚΠολΔ

V. Οι συνέπειες της ανακλήσεως της προσωρινής διαταγής

§ 6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 307ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού