Γ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, 3η έκδ., 2014


Γ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, 3η έκδ., 2014

Το ενδικοφανές βοήθημα της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως), το παρεχόμενο στον ηττηθέντα διάδικο (ή και σε τρίτο) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αποτελεί και θα εξακολουθεί να αποτελεί, όσο δεν συγχωρούνται κατά των αποφάσεων της προσωρινής δικαστικής προστασίας ένδικα μέσα, τη μόνη αναγνωριζόμενη από τον νόμο δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας του διαταχθέντος μέτρου. Αντιμετωπιζόμενο από τον νομοθέτη το μέσο αυτό κατά τρόπο συστηματικό και κατά βάση ορθό, συνιστά επιτυχή ρύθμιση, με συνέπεια, δικαίως η ελληνική θεωρία να μη δέχεται την ανάγκη προσφυγής του ηττηθέντος στα ένδικα μέσα.

Στην παρούσα μελέτη ειδικότερα εξετάζονται:

- Το αντικείμενο δίκης της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

- Η εννοιολογική διάκριση μεταξύ ανακλήσεως και μεταρρυθμίσεως

- Η φύση της κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) ως ασφαλιστικού μέτρου και ο διαπλαστικός δικονομικός χαρακτήρας της

- Η ύπαρξη αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ως προϋπόθεση της ανακλήσεως (ή της μεταρρυθμίσεως)

- Η κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

- Η επίδραση της νέας ρυθμίσεως του ν. 4055/2012 (άρθρ. 16 § 2) στις ισχύουσες περί ανακλήσεως των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων διατάξεις

- Η μη αναδρομική ενέργεια της αποφάσεως περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

- Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στα μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα στις αποφάσεις:

- παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

- ρυθμιστικών μέτρων ενδοδιαδικαστικής μορφής

- που διέταξαν την κατ’ άρθρο 162 ΚΠολΔ εγγυοδοσία

- ρυθμιστικών μέτρων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

- αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως

- αναστολής της εκτελεστότητας του τίτλου

- Οι προσωρινές διαταγές και η δυνατότητα εφαρμογής σε αυτές των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ.

Edition info

Title
Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων
© 2014
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-068-8
Pages
ΧΙΧ + 327
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος γ΄ εκδόσεως

Πρόλογος β΄ εκδόσεως

Πρόλογος α΄ εκδόσεως

Συντομογραφίες XVII§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 2. Ο έλεγχος των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων στα διάφορα ευρωπαϊκά δικονομικά συστήματα

I. Το γαλλικό δίκαιο

II. Το γερμανικό δίκαιο

III. Το ιταλικό δίκαιο

IV. Συμπεράσματα της συγκριτικής επισκοπήσεως

§ 3. Ο έλεγχος των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων κατά το ελληνικό δικονομικό σύστημα

I. Η ένταξη των κανόνων περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων στο ισχύον σύστημα προσωρινής δικαστικής προστασίας – Σκοπός της ρυθμίσεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Το αντικείμενο δίκης της αιτήσεως ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

Γ. Η κατά το άρθρο 695 ΚΠολΔ προσωρινή ισχύς των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

Δ. Η κατά το άρθρο 699 ΚΠολΔ απαγόρευση προσβολής των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων με ένδικα μέσα

II. Η εννοιολογική διάκριση μεταξύ ανακλήσεως και μεταρρυθμίσεως

III. Η φύση της κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως) ως ασφαλιστικού μέτρου. Ο διαπλαστικός δικονομικός χαρακτήρας της

IV. Η ύπαρξη αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα ως προϋπόθεση της ανακλήσεως (ή της μεταρρυθμίσεως)

V. Η κατά τα άρθρα 696-698 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

1. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση) μετά από αίτηση του διαδίκου

2. Η κατά το άρθρο 696 § 1 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση) μετά από αίτηση τρίτου

Γ. Η κατά το άρθρο 696 § 3 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Δ. Η κατά το άρθρο 697 ΚΠολΔ ανάκληση (ή μεταρρύθμιση)

Ε. Η κατά το άρθρο 698 ΚΠολΔ ανάκληση

VI. Η επίδραση της νέας ρυθμίσεως του ν. 4055/2012 (άρθρ. 16 § 2) στις ισχύουσες περί ανακλήσεως των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων διατάξεις

VII. Η μη αναδρομική ενέργεια της αποφάσεως περί ανακλήσεως (ή μεταρρυθμίσεως)

§ 4. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στα μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

III. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις ρυθμιστικών μέτρων ενδοδιαδικαστικής μορφής

IV. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις που διέταξαν την κατ’ άρθρο 162 ΚΠολΔ εγγυοδοσία

V. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις ρυθμιστικών μέτρων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως

VI. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως

VII. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας του τίτλου

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας με την ευρεία έννοια του όρου

Γ. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις αναστολής της εκτελεστότητας με τη στενή έννοια του όρου

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 632 § 3 εδ. β΄ ΚΠολΔ αποφάσεις αναστολής

3. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 912 § 1 ΚΠολΔ αποφάσεις

4. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις κατ’ άρθρο 913 § 1 ΚΠολΔ αποφάσεις

VIII. Η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ στις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων νομής

§ 5. Οι προσωρινές διαταγές και η δυνατότητα εφαρμογής σε αυτές των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγής

ΙΙΙ. Συνέπειες της προσωρινής διαταγής

ΙV. Η δυνατότητα εφαρμογής για την ανάκληση της προσωρινής διαταγής των διατάξεων των άρθρων 696 επ. ΚΠολΔ

V. Οι συνέπειες της ανακλήσεως της προσωρινής διαταγής

§ 6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 307ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019
Στο παρόν έργο εξετάζεται η προσωρινή διαταγή του ΚΠολΔ ως προς τη νομική της φύση και ως προς τη λειτουργία της. Αναλύονται, μέσα από την προβληματική της νομικής φύσης της...