Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022


Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022

Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες ρυθμίσεις των νόμων 4842/2021 και 4871/2021. Επιπλέον, δεν παραλείπεται η προσφυγή και στις ρυθμίσεις του ουσιαστικού δικαίου για την προσημείωση υποθήκης, υπογραμμίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των δύο δικαίων.

Η μονογραφία διακρίνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η σημασία, η έννοια και η ρύθμιση της προσημείωσης υποθήκης. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με δικαστική απόφαση και η συναινετική προσημείωση υποθήκης. Τα επόμενα μέρη είναι αφιερωμένα στην προσημείωση υποθήκης ως αυτοδύναμο ασφαλιστικό μέτρο και στην εγγραφή, την απόσβεση και την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης.

Το έργο χαρακτηρίζεται για την εύληπτη και συνοπτική δομή του, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξελικτική νομολογία του Αρείου Πάγου, εμπλουτισμένη με πλούσιες θεωρητικές προσεγγίσεις, κυρίως ως προς τα δικαιώματα του προσημειούχου δανειστή στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Edition info

Title
Η προσημείωση υποθήκης
(άρθρα 1274 επ. ΑΚ, 706, 724 ΚΠολΔ) Με τους ν. 4842/2021 και 4871/2021
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-586-2
Pages
XVI + 240
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

πινακασ περιεχομενων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας συντομογραφιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Ι. Η ένταξη της προσημείωσης υποθήκης στο ημεδαπό και διεθνές νομικό και οικονομικό γίγνεσθαι

ΙΙ. Η προσημείωση υποθήκης (άρθρα 1274 ΑΚ, 706 ΚΠολΔ)

1. Η έννοια της προσημείωσης υποθήκης

2. Η διάκριση της προσημείωσης υποθήκης από την υποθήκη και η πτώχευση του οφειλέτη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ι. Οι προϋποθέσεις της εγγραφής προσημείωσης υπο­θήκης με δικαστική απόφαση

1. Γενικά

2. Η ύπαρξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης

3. Αντικείμενο δεκτικό εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

α. Τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου και η περιγραφή του. Εξαιρέσεις

β. Ειδικότερα, η απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010

4. Η επείγουσα περίπτωση ή (και) ο επικείμενος κίνδυνος

5. Το έννομο συμφέρον και η νομιμοποίηση για την αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

α. Το έννομο συμφέρον

β. Η ενεργητική νομιμοποίηση

γ. Η παθητική νομιμοποίηση

6. Η παρέμβαση τρίτων προσώπων

7. Η αρμοδιότητα και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου για την αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

α. Η υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου

β. Η τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου και η διεθνής δικαιοδοσία αυτού

8. Η προσωρινή διαταγή μετά την άσκηση της αίτησης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

9. Η δικαστική απόφαση εγγραφής προσημείωσης υπο­θήκης

α. Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και οι περιορισμοί

β. Το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

i. Το χρηματικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίωσης

ii. Η περιγραφή του επιβαρυνόμενου ακινήτου και η επιβολή όρων

γ. Η ερημοδικία των διαδίκων στη δίκη

δ. Η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

i. Λόγοι ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης αυτής

ii. Διαδικαστικά ζητήματα της δίκης της αίτησης ανάκλησης της απόφασης προσημείωσης υποθήκης

ΙΙ. Συγκεκαλυμμένη συμβατική (συναινετική) προσημείωση υποθήκης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η προσημείωση υποθήκης ως αυτοδύναμο ασφαλιστικό μέτρο (Άρθρο 724 ΚΠολΔ)

I. Η οριστική δικαστική απόφαση και η διαταγή πληρωμής ως τίτλοι για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

II. Διαταγή πληρωμής, ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (του λοιπού ε.δ.π.) και υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης

III. Η αναστολή της εκτέλεσης/ανάκληση της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης βάσει διαταγής πληρωμής (άρθρο 724 παρ. 2 ΚΠολΔ)

1. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και η διαδικασία

2. Το δεδικασμένο της απόφασης ανάκλησης της προ­σημείωσης υποθήκης βάσει διαταγής πληρωμής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ, Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Ι. Η εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης

1. Το νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία εγγραφής και η διόρθωση των λαθών της εγγραφής

2. Οι συνέπειες της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

α. Η διακοπή της παραγραφής της ασφαλιζόμενης απαίτησης

β. Η δέσμευση του προσημειούμενου ακινήτου

γ. Η εξουσία διάθεσης του κυρίου του προσημειούμενου ακινήτου

δ. Τα δικαιώματα του προσημειούχου δανειστή κατά το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο

ε. Ιδίως, η προνομιακή κατάταξη και η ικανοποίηση του προσημειούχου δανειστή σε σχέση και με την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη

3. Η ακυρότητα της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

ΙΙ. Η τροπή της προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη

1. Οι προϋποθέσεις

2. Η αυτοδίκαιη ακυρότητα της τροπής της προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη

ΙΙΙ. Η απόσβεση της προσημείωσης υποθήκης

IV. Η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης

Βιβλιογραφία

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Απαλαγάκη, Προσημείωση υποθήκης, 2005
Το νέο βιβλίο της αναπληρώτριας καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ, Χαρούλας Απαλαγάκη συστηματοποιεί και επιλύει τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της προσημειώσεως...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση