Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020


Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020

Η προσέλκυση και η αποδοχή δωρεών σε ένα Δήμο είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πρότασης και εν τέλει την υλοποίησή της. Όμως η αποδοχή οποιασδήποτε δωρεάς δεν είναι αυτονόητη ούτε πρέπει να είναι μια λύση ανάγκης, αλλά οφείλει, κατά τη συγγραφέα, να αποτελεί μια βασική συνισταμένη του συνολικού και του μακροπρόθεσμου χωρικού σχεδιασμού.

Η συγγραφέας επιδιώκει να απαντήσει στο ερώτημα, με ποιον τρόπο οι δωρεές θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση και υλοποίηση ενός ορθολογικού και βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού. Η μελέτη της επικεντρώνεται στη συνεισφορά των ιδιωτικών προσφορών, στη διαμόρφωση του οικιστικού ιστού της Αθήνας, στην ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στον πολιτισμό. Αν η άσκηση κριτικής είναι η πεπατημένη ευκολία για αρκετούς συγγραφείς, που συγχέουν την επιστημονική μελέτη με την τρέχουσα αποκαλυπτική δημοσιογραφία, η θεμελίωση των σκέψεων της κ. Ε. Παπακωνσταντίνου είναι περισσότερο δύσκολη απ’ όσο μπορεί να υποθέσει κανείς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας
© 2020
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-206-9
Σελίδες
XIV + 486
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Απόδοση όρων - αποσπασμάτων

1. Εισαγωγή

Σχετικά με τη μεθοδολογία

Πρώτο Μέρος

Ιδέες & πολιτικές σε διεθνές επίπεδο

2. Δημόσια οικονομικά - Ιδιωτικός πλούτος

3. Ιδιωτικές προσφορές για κοινωνικές ανάγκες

3.1 Δωρεά-χορηγία, φιλανθρωπία

3.1.1 Διεθνείς έννοιες και μορφές της σύγχρονης φιλανθρωπίας

3.1.2 Φιλανθρωπικά - Κοινωφελή Ιδρύματα

3.1.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3.1.4 Ο διεθνής ρόλος φορέων φιλανθρωπίας

3.2 Φιλανθρωπία και αστικά προβλήματα

3.2.1 Οι ανάγκες στην πόλη

3.2.2 Διεθνής φιλανθρωπία για τις πόλεις

4. Χρηματοδότηση από τους πολλούς

4.1 Σχέση τοπικής διοίκησης – πρωτοβουλιών χρηματοδότησης από το πλήθος

4.2 Χρηματοδότηση από το πλήθος στην Ελλάδα

5. Οι πόλεις στη σύγχρονη εποχή

6. Δωρεές σε 4 πόλεις του κόσμου

6.1 Τορόντο (Καναδάς)

6.2 Ντιτρόιτ (Ηνωμένες Πολιτείες)

6.3 Ρώμη (Ιταλία)

6.4 Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Δεύτερο Μέρος

Το περίγραμμα της έρευνας στην Αθήνα

7. Παράμετροι και προσδιορισμοί

7.1 Η διερεύνηση των δωρεών στην Αθήνα

7.1.1 Η επιλογή της Αθήνας ως χώρος αναφοράς

7.1.2 Η επιλογή της χρονικής περιόδου 2007-2017

7.1.3 Οι δωρεές που είναι αντικείμενο της έρευνας

7.1.4 Δήμος και δημοτικοί φορείς οι τελικοί αποδέκτες των εξεταζόμενων δωρεών

7.1.5 Μια πρώτη προσέγγιση για την ταξινόμηση των δωρεών

7.2 Για το περιεχόμενο της αστικής ανάπτυξης

7.2.1 Διεθνείς στόχοι για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

7.2.2 Αναπτυξιακοί στόχοι για την Αθήνα

8. Θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο

8.1 Νομοθεσία για τις δωρεές και τις χορηγίες

8.1.1 Οικονομικά κίνητρα για δωρεές-χορηγίες

8.1.2 Δήμοι και δωρεές-χορηγίες

8.2 Κοινωφελείς περιουσίες – ακίνητα από δωρεές, κληρονομιές

8.3 Δωρεές κατά την περίοδο των μνημονίων

8.3.1 Δωρεές προς δημόσιους φορείς, 2011-2017

8.3.2 Δωρεές μελετών

8.3.3 Περιορισμοί και προκλήσεις για τους δήμους την περίοδο των μνημονίων

8.4 Στοιχεία για το Δήμο Αθηναίων, 2007-2017

8.4.1 Τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων

8.4.2 Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αθηναίων

Τρίτο Μέρος

Δωρεές στην Αθήνα, την περίοδο

9. Τυπικές δωρεές 2007-2017

9.1 Δωρεές προς το Δήμο Αθηναίων

9.1.1 Εξέλιξη ως προς το πλήθος

9.1.2 Εξέλιξη ως προς το είδος

9.1.3 Εξέλιξη ως προς το σκοπό

9.1.4 Εξέλιξη ως προς το δωρητή

9.2 Δωρεές προς το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

9.3 Δωρεές προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

9.4 Δωρεές προς τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

9.5 Συνόψιση των τυπικών δωρεών προς το δήμο και τους δημοτικούς φορείς

9.6 Ακίνητα από δωρεές-κληροδοτήματα

9.7 Έσοδα απο δωρεές-κληροδοτήματα

9.8 Ορισμένες δωρεές με χωρικό αποτύπωμα

9.8.1 Δωρεές για πολεοδόμηση

9.8.2 Δωρεές για κοινόχρηστους χώρους – κοινωφελείς εγκαταστάσεις

9.8.3 Δωρεές για συντήρηση του δημόσιου χώρου

10. Νέες μορφές δωρεών – δωρεάν υποστήριξης

10.1 Δωρεάν παροχές από διεθνείς πρωτοβουλίες και δίκτυα πόλεων

10.2 Δωρεές που υποστηρίζουν σύνθετους, ή και μακροπρόθεσμους στόχους

10.3 Δωρεές με προϋπόθεση συμμετοχής-παρεμβολής άλλου φορέα

10.4 Συνδυασμός-συμπληρωματικότητα δωρεών και δωρεάν παροχών

10.5 Άλλες μορφές δωρεάν υποστήριξης

10.6 Νέες προτεραιότητες και δομές

10.6.1 Οργανωτικές-λειτουργικές συνέπειες σύγχρονων δωρεών

10.6.2 Επίδραση σε ιεραρχήσεις, θεματολογία και μορφές δράσης

10.6.3 Δημοσιότητα και πληροφόρηση

11. Προσφορές και κοινωνία των πολιτών

12. Στρατηγικές, πρακτικές, αντιλήψεις

12.1 Εταιρική κοινωνική ευθύνη για την πόλη

12.1.1 Έρευνα σε επιχειρήσεις της Αθήνας με δράσεις ΕΚΕ

12.1.2 Προγράμματα για την ανάπτυξη ΕΚΕ στην Αθήνα

12.2 Προσανατολισμοί φορέων φιλανθρωπίας

12.3 Απόψεις και στάσεις για δωρεές-δωρητές

12.3.1 Επιλογές της δημοτικής αρχής της Αθήνας

Τέταρτο Μέρος

Συμπεράσματα & προτάσεις

13. Συμπεράσματα

14. Κρίσιμα θέματα για τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό

15. Νέα ταξινόμηση των προσφορών για την πόλη

16. Προς ένα πλαίσιο προσφορών με θετικό πρόσημο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

17. Επίλογος

Πέμπτο Μέρος

Πηγές & δεδομένα

18. Βιβλιογραφία - Πηγές

Ελληνικά – μεταφρασμένα στα ελληνικά

Ξενόγλωσσα

Διαδικτυακές πηγές

Παραρτήματα

Παράρτημα 1. Οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων

Παράρτημα 2. Δημοτικά ακίνητα από δωρεές – Κληρονομιές

Παράρτημα 3. Δωρεές προς το Δήμο Αθηναίων και Δημοτικούς Φορείς

Παράρτημα 4. Στοιχεία της έρευνας για εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...