Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021


Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021

Τα πλωτά αιολικά πάρκα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η λειτουργία τους, ωστόσο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο καθώς ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους.

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνούνται οι δυνατότητες διαμόρφωσης πλαισίου και τα κριτήρια χωροθέτησης θαλάσσιων, πλωτών αιολικών πάρκων. Ακολουθεί αναλυτική πρόταση-περιγραφή του εργαλείου και της διαδικασίας χωροθέτησης ανά στάδιο καθώς και σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τη μεταβατική χωροθέτηση και την έναρξη αδειοδότησης των εγκαταστάσεων.

Η παρούσα μελέτη, επομένως, προσεγγίζει το ζήτημα της χωροθέτησης των πλωτών αιολικών πάρκων με την επενδυτική αλλά και την περιβαλλοντική του διάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ένταξής της στην υφιστάμενη νομοθεσία, γεγονός που θα διευκολύνει τη συνοχή του συνολικού χωρικού σχεδιασμού και θα συνδράμει καθοριστικά στην απρόσκοπτη επιτάχυνση της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους, προκειμένου να υλοποιηθούν ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο κόστος για τον δημόσιο τομέα. Στόχος της παρούσης είναι η παρουσίαση προσεγγίσεων και προτάσεων για την θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πλωτών αιολικών πάρκων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πλωτά Αιολικά Πάρκα
Πρόταση θεσμικού πλαισίου για ασφαλείς επενδύσεις με ελάχιστο δημόσιο κόστος
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-261-8
Σελίδες
Χ + 117
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κεφάλαιο 1

Η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2 Παραδείγματα εγκατάστασης πλωτών θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη

Σκωτία

Πορτογαλία

Γαλλία

Νότια Κορέα

1.3. Χωροταξικός Σχεδιασμός και εγκατάσταση Υπεράκτιων Αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Πρώτες προσπάθειες για την εγκατάσταση Υπεράκτιων Αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

1.4 Νομολογιακή αντιμετώπιση των αιολικών πάρκων

Α. Η άρρηκτη σύνδεση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου

Β. Ζητήματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων, ιδίως σε παράκτιες περιοχές

Γ. Αισθητική ρύπανση από την χωροθέτηση αιολικών πάρκων

Κεφάλαιο 2

Διερεύνηση δυνατοτήτων

για τη διαμόρφωση πλαισίου χωροθέτησης ΘΠΑΠ

2.1 Κριτήρια χωροθέτησης θαλάσσιων πλωτών αιολικών πάρκων

Εισαγωγή

Περιοχές αποκλεισμού σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ

Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής

Περιοχές αποκλεισμού σύμφωνα με το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων του ΥΠΕΝ

2.2 Τυπολογία και Αξιολόγηση των κριτηρίων αποκλεισμού

Απόσταση από την ακτογραμμή και βάθος

Δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος και Παραγωγικές εγκαταστάσεις

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

2.3 Εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με την άμεση χωροθέτηση πλωτών θαλάσσιων αιολικών πάρκων

2.4 Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Σύντομη περιγραφή του εργαλείου

Διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Π.Ο.Α.Π.Δ

Κεφάλαιο 3

Πρόταση - περιγραφή του εργαλείου

και της διαδικασίας χωροθέτησης

[Α] Διαδικασία προκαταρκτικής χωροθέτησης και προέγκρισης ΠΟΑΠΑΠ

Διαδικασία προκαταρκτικής έγκρισης / κριτήρια

Δεσμεύσεις για τον φορέα κατόπιν της προεγκρίσεως

[Β] Έγκριση ΠΟΑΠΑΠ και Τελική Χωροθέτηση εγκατάστασης

[Γ] Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων

[Δ] Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Πλωτού Αιολικού Πάρκου και Συνοδών Έργων

[Ε] Οριστική και δεσμευτική προσφορά σύνδεσης

[ΣΤ] Προτάσεις για την εξασφάλιση τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Κεφάλαιο 4

Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τη μεταβατική χωροθέτηση

και την έναρξη αδειοδότησης των εγκαταστάσεων

Προσχέδιο

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Πλωτών Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΠΑΠ),

Διάγραμμα: Διαδικασία έγκρισης ΠΟΑΠΑΠ

Πηγές Τεκμηρίωσης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Βατάλης, Συλλογή νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 2010
Η διαπίστωση ότι η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αντί συμβατικών πηγών ενέργειας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη...
Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning
Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας