Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021


Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021

H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνηθεί εκείνο το πλαίσιο για τη συντήρηση της περιοχής Natura 2000 στην Αθωνική Χερσόνησο, χωρίς εξάρτηση από τις συχνές νομοθετικές αλλαγές του εθνικού δικαίου (όπως, ενδεικτικά, αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία και αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών), ούτε από Μνημόνια Συνεργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τη Διοίκηση. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η αρτιότερη περιφρούρηση του θρησκευτικού περιβάλλοντος, που έχει ως κύριο γνώρισμα την ισόρροπη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο της μακράς ορθόδοξης μοναστικής παράδοσης.
Στην πραγματικότητα, οι μοναχοί τηρούν εδώ και αιώνες την αυστηρότερη εκδοχή του ουσιαστικού και ρυθμιστικού περιεχομένου της κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη προστασία και διαχείριση του δικτύου Νatura 2000, όπως έχει διαπλαστεί και από τις σχετική ευρωπαϊκή νομολογία, στο βαθμό που γνώμονα της κάθε επιλογής τους για το φυσικό περιβάλλον αποτελεί η θρησκευτική τους παράδοση, το Νομοθετικό Διάταγμα του 1926, που κύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, και το άρθρο 105 του Συντάγματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-294-6
Σελίδες
VIII + 114
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη

Ι. Η θέση του ζητήματος

ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙΙ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Άγιο Όρος

IV. Περιβαλλοντικές αρχές για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών

1. Η αρχή της επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης και επαρκούς προστασίας

2. Η αρχή της οικολογικής συνοχής και της ακεραιότητας του τόπου

3. Η αρχή της καλής γνώσης και επιτήρησης

4. Η αρχή έκφρασης της δημόσιας γνώμης

V. Συμμετοχή στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και Περιβαλλοντική Διαβούλευση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VΙ. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους

VII. Η λήψη μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του δικτύου Natura 2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η μη παρεμβατική διαχείριση

της Natura 2000 του Αγίου Όρους

I. Το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.)

Οι αρμοδιότητες του Κε.Δ.Α.Κ. για τον πολιτισμό και το περιβάλλον

ΙΙ. Η άρρηκτη σύνδεση πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας στη Χερσόνησο του Άθω

ΙΙΙ. Μη παρεμβατική διαχείριση οικοσυστημάτων του δικτύου Natura 2000

ΙV. Μέθοδοι διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Άγιο Όρος - Αγιορείτικη μέθοδος

V. Νομοθετικό πλαίσιο προστατευόμενων περιοχών

VI. Οι δραστηριότητες στο Άγιο Όρος υπηρετούν τις βασικές ανάγκες των μοναχών

VII. Η οικονομική και κοινωνική διάσταση των χρήσεων δεν απαντάται στο Άγιο Όρος

VIII. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Ξενόγλωσση

Νομοθετικά κείμενα

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελληνικά Δικαστήρια και Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ιστότοποι

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...
Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #9
Η προσέλκυση και η αποδοχή δωρεών σε ένα Δήμο είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση...