Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 3, 2008


Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 3, 2008 Στον τόμο αυτό έχουν συγκεντρωθεί δημοσιεύματα που αφορούν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τοπική αυτοδιοίκηση
Ειδικά θέματα
© 2008
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 3
ISBN
978-960-445-370-2
Σελίδες
269
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

§ 1. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ

§ 2. ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Γενικά

2. Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

3. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση

4. Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

5. Τοπικά Δημοψηφίσματα

(α) Τα Τοπικά Δημοψηφίσματα ως πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 102 του Συντάγματος του

(β) Προβληματισμοί μιας νομοθετικής καθιέρωσης του Τοπικού Δημοψηφίσματος πριν από την Αναθεώρηση του

(γ) Η νομοθετική καθιέρωση του Τοπικού Δημοψηφίσματος

§ 3. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΩΝ

1. Η νομική προσωπικότητα των Ο.Τ.Α.

2. Προσδιορισμός της τοπικής υπόθεσης

3. Ο έλεγχος της έννοιας της τοπικής υπόθεσης από τον ακυρωτικό δικαστή

§ 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

I. Ο έλεγχος στα πλαίσια της χρηστής τοπικής διακυβέρνησης

1. Ανάπτυξη και διαφθορά

2. Χρηστή τοπική διακυβέρνηση

3. Η έννοια του ελέγχου στο νέο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης

4. Ηθική και Επαγγελματισμός

5. Νέες τεχνολογίες και ελεγκτική διαδικασία

II. Ο Θεσμός του «Συνηγόρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στην Αγγλία (The Local Government Ombudsman)

1. Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Commission for Local Administration in England)

2. Ο Επίτροπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(α) Γενικά

(β) Δικαιοδοσία

(γ) Κατάθεση αιτήσεων

(δ) Διαδικασία

(ε) Αποτελέσματα

(στ) Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών του Επιτρόπου

III. Η Ειδική Έκθεση για τους ΟΤΑ του

1. Οι τομείς δράσεις των Ο.Τ.Α. στους οποίους αναφύονται προβλήματα κακοδιοίκησης

(α) Θέματα αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

(β) Θέματα σχέσεων Ο.Τ.Α.-Πολιτών

(γ) Θέματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας

(δ) Θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου

2. Η παράλειψη του οφειλομένου ελέγχου νομιμότητας των πράξεων και των παραλείψεων των Ο.Τ.Α. και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών οργάνων τους από τις αρμόδιες αρχές

3. Αίτια λειτουργικών αδυναμιών και πλημμελούς απόδοσης των Ο.Τ.Α.

4. Βελτιωτικές υποδείξεις και προτάσεις

5. Συμπεράσματα

§ 5. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Γενικά

2. Αστική ευθύνη

3. Ποινική ευθύνη

4. Πειθαρχική ευθύνη

§ 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ο πελάτης-πολίτης στη Δημόσια Διοίκηση

2. Η έννοια του «πολίτη-πελάτη»

3. Διακυβέρνηση ανοικτή στους πολίτες

§ 7. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

1. Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

2. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

3. Καινοτόμες Δράσεις

§ 8. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

§ 9. ΣΧΟΛΕΙΟ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Γενικά

2. Σύλλογος Γονέων

3. Σχολικό Συμβούλιο

4. Σχολική Επιτροπή

5. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

6. Η τοπική κοινωνική συμμετοχή σε θέματα παιδείας στην Ευρώπη

7. Εκπαιδευτική πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση

(α) Στελέχωση των συλλογικών οργάνων

(β) Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων

(γ) Ασαφής προσδιορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων

(δ) Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων

8. Εκπαιδευτική πολιτική και δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

§ 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

I. Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα

1. Γενικά

2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

(α) Γενικά

(β) Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή Δ.Ο.Π.

(γ) Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη

(δ) Η διείσδυση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ελλάδα

II. Το πρόβλημα της αξιολόγησης της ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα

1. Εισαγωγή

2. Μελέτη περιπτώσεων

(α) Η περίπτωση μιας εταιρείας περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης [Mutualite Sociale Agricole (M.S.A.) της περιοχής Bas-Rhin]

(β) Η περίπτωση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Ο Δήμος του Nancy]

3. Το ζήτημα της απόδοσης σε σχέση με την T.Q.M. στο δημόσιο τομέα

(α) Εκτίμηση της απόδοσης του οργανισμού

(β) Εκτίμηση της απόδοσης στο δημόσιο τομέα

4. Συμπέρασμα

III. Στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Η έννοια της ποιότητας

(α) Στρατηγικές της αγοράς

(β) Στρατηγικές του καταναλωτή

(γ) Οργανωτικές στρατηγικές

(δ) Άριστη Αξία (Α.Α.).

(ε) Συμπέρασμα

§ 11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

I. Γενικά

ΙΙ. Η θεσμική θεμελίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α.

1. Γενικά

2. Οι τοπικές υποθέσεις ως αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α.

3. H κερδοσκοπική δραστηριότητα των τοπικών οργανισμών

4. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ως υποκείμενα της δημόσιας οικονομικής πρωτοβουλίας

(α) Γενικά

(β) Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Τ.Α. με βάση το άρθρο 106 §§ 3 - 5 του Συντάγματος

(γ) Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από Ο.Τ.Α. για λόγους δημοσίου συμφέροντος

γ.1. Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

γ.2. Προγραμματικές συμβάσεις

γ.2.1. Ν. 1418/84

γ.2.2. Ν. 3463/2006 (άρθρο 225)

γ.2.2.α. Φορείς

γ.2.2.β. Περιεχόμενο

γ.2.2.γ. Χρηματοδότηση

5. Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ως φορείς της εμπορικής ιδιότητας

6. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών των δημοτικών επιχειρήσεων

7. Οι δημοτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

8. Το θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(α) Σύσταση

(β) Μορφές επιχειρήσεων

β.1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις

β.1.1. Σκοπός

β.1.2. Σύσταση

β.1.3. Διοίκηση.- Σύνθεση- Θητεία

β.1.4.Αρμοδιότητες Δ.Σ.

β.1.5. Έγκριση αποφάσεων

β.1.6. Προσωπικό

β.1.7. Χρηματοδότηση

β.1.8. Διαχείριση

β.1.9. Διαχειριστικός έλεγχος

β.2. Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.

β.2.1. Γενικά

β.2.2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α

β.2.3. Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α

β.3. Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

β.4. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

(γ) Μητρώο Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.

§ 12. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ Πολιτιστική Διοίκηση

1. Εισαγωγή

2. Η έννοια της διοίκησης (management)

3. Μέσα πολιτιστικής διοίκησης και πολιτικής

(α) Θεσμικά μέσα

(β) Οικονομικά μέσα

(γ) Οργανωτικά μέσα

(δ) Μέσα πολιτιστικής υποδομής

3.1. Η διάδοση των πολιτιστικών αγαθών

3.1.1. Παραδοσιακά μέσα

(α) Η εκπαίδευση

(β) Πολιτιστικά Κέντρα

(γ) Βιβλιοθήκες)

(δ) Αρχαιολογικοί χώροι

(ε) Μουσεία

3.1.2. Πολιτιστικές βιομηχανίες

(α) Γενικά

(β) Τηλεόραση - Ραδιόφωνο

(γ) Κινηματογράφος

(δ) Τύπος

4. Φορείς της πολιτιστικής διοίκησης

5. Πολιτιστική ανάπτυξη

5.1. Τοπική πολιτιστική ανάπτυξη

5.1.1. Πολιτιστικά σωματεία

6. Πολιτιστική δημοκρατία

7. Τομείς πολιτιστικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α.

7.1. Γενικά

7.2. Τομέας Θεάματος - Ακροάματος - Εικαστικών

7.3. Τομέας διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

7.4. Τομέας Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων

7.5. Κανονισμός λειτουργίας και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου

7.5.1. Εισαγωγικές Διατάξεις

7.5.2. Διοίκηση

7.5.3. Διάρθρωση Υπηρεσιών

7.5.4. Οικονομική Διαχείριση

7.5.5. Στελέχωση των Υπηρεσιών

7.5.6. Ακροτελεύτιες Διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Αλλοδαπή

Άλλες Βιβλιογραφικές Πηγές

Ευρετήριο καθ’ ύλην

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις...